דף הנחיות למועמד

הנחיות להגשת תיק למינוי/קידום אקדמי כנדרש בתקנון המינויים האוניברסיטאי (מיועד לסגל הקליני). תיק המועמד יוגש למזכירות החוג על-פי הנחיות הבאות:

 

המועמד יגיש 2 תקליטורים:

 

תקליטור מס' 1 יכיל:

1. עותק אחד של קורות חיים ורשימת פרסומים1, ערוכים על פי הנהלים האקדמיים. על רשימת הפרסומים ב- 1B להופיע בפורמט המפורט בדוגמא לעריכת רשימת המאמרים ורשימת 10-ת המאמרים הנבחרים בתפריט "המידע למועמד". במאמרים בהם אין IF יש לכתוב NO IF.

 

2. סיכום קצר (עד 2 עמ') של העבודה המחקרית ותכנית המחקר העתידית בעברית.

 

3. רשימה וקבצי 10 העבודות המובחרות מאז ההליך הקודם בציון IF, דרוג העיתון בתחום מס' הציטוטים, ותרומת המועמד למאמר (דוגמא מופיעה בתפריט ה"מידע למועמד"). יש לשמר את המספור הקיים ברשימת הפרסומים המלאה.

 

4. רשימה מודפסת של לפחות 9 רפרנטים4 אפשריים  (4 מאוניברסיטת ת"א ו-2 מאוניברסיטאות אחרות בארץ ו-3 מאוניברסיטאות מחו"ל) בציון דרגתם האקדמית, שיוכם האוניברסיטאי, כתובת דואר אלקטרוני ועותק מדף הבית. אין לכלול ברשימה רפרנטים העובדים עם המועמד באותו קמפוס ו/או שותפים לפרסומים. על הרפרנטים להיות בעלי דרגה שווה לדרגה המוצעת בהליך או גבוהה יותר ממנה. לדרגות גבוהות מומלץ לתת רשימה של לפחות 10 רפרנטים אפשריים.

רפרנטים בעלי מינויי במסלול הקליני (מרצה בכיר קליני/פרופ' חבר קליני/פרופ' מן המניין קליני) אינם מתאימים לחוות דעה למועמדים במסלול הרגיל. למינוי לדרגת מרצה, כשרים להמליץ רפרנטים בעלי דרגת מרצה בכיר ומעלה, במסלול הרגיל בלבד.

הגשת רשימה מוטעית או חלקית עלולה לעקב/לפגוע בהליך הקידום.

 

5. אישור השתתפות בסדנת הוראה (למינוי ראשון) (הרשמה בטלפון 6409855)

 

6. אישור על היקף העסקה בבית החולים (לפחות 50% משרה)

 

7. טופס פירוט תרומה אקדמית לפקולטה

 

8. טופס הצהרת המועמד לקידום 

    מכתב דקאן בנושא שיוך הפרסומים לפקולטה לרפואה

9. התשלום יתבצע ע"י כרטיס אשראי, מצ"ב הטופס בקשה לחיוב.

למינוי אקדמי ראשון יש לצרף קבצים סרוקים של:

א. תעודת M.D..

 


 

1פרסומים של חבר סגל הפקולטה לרפואה, בהם לא מופיע שיוך לאוניברסיטת תל אביב, לא יחשבו לצורך קידום.

 

                                                                                                                                       ב. רישיון לעסוק במקצוע הרפואה

ג. תעודת מומחה

ד. העתקי תעודות המעידות על תארים אקדמיים נוספים והתמחויות ברפואה

ה. בעל מינוי באוניברסיטה אחרת (בארץ או בחו"ל) ימציא  העתק מכתב המינוי

ו. שאלון אישי

 

 

תקליטור מס' 2 יכיל :


את תדפיסי כל המאמרים הרלוונטיים להליך, ממוספרים בהתאם לרשימת הפרסומים, לפי ההנחיות הבאות:

 

מאמרים (B1) 
• מאמרים שפורסמו ומאמרים שהתקבלו לפרסום (Accepted ). במאמרים שהתקבלו לפרסום יש לסרוק הן עותק של המאמר והן אישור קבלתו לפרסום
• תיאורי מקרים
• מאמרי סקירה
• פרקים בספרים
• ספרים (ניתן גם להעביר עותק מודפס)
• פרסומים אחרים (מכתבים למערכת, editorial וכו')

 

מספרו של כל מאמר/ספר/פרק בספרים יהיה תואם למספרו ברשימת הפרסומים.

 

תקליטור זה יועבר, יחד עם חומר תיק המועמד, לוועדת המינויים האוניברסיטאית בראשות  הרקטור.

 

מזכירת החוג תוסיף לתיק :

• מכתב המלצה מראש החוג

• מכתב המלצה ממנהל המחלקה
• הערכות הוראה של המועמד

 

תיק שלא יהיה ערוך בהתאם להנחיות, יוחזר למועמד.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive