קרנות מחקר של הפקולטה לרפואה

לכבוד

חברי סגל של הפקולטה לרפואה

 

נכבדי,

 

הנדון: קרנות מחקר (מיועדות לחברי סגל של הפקולטה בלבד)

 

להלן חוזר להגשת הצעות מחקר למענקי מחקר של הפקולטה לרפואה.

חברי הסגל מתבקשים לקרוא בעיון את החוזר ולהגיש הצעות בהתאם להנחיות המפורטות להלן.

 • הצעת המחקר תוגש דרך המערכת הממוחשבת ואין צורך בהגשת העתקים קשיחים.
 • לאחר הכניסה לאתר יש להיכנס ללשונית שנקראת "טופס בקשה".
 • התאריך האחרון להגשה הינו  עד יום  חמישי 15.9.2016 בשעה 12.00 בצהריים. במועד זה תיסגר המערכת ולא תתאפשר הארכה .

 • הבקשות תובאנה לשיפוט וועדת המחקר של הפקולטה (בהתאם לחוזי הקרנות)  תוך שימת לב ל: חדשנות, חשיבות הנושא וערך מדעי של הבקשה. 
 • כל חוקר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד.
 • חבר סגל שזכה במענק לא יוכל להגיש בקשה בשנה העוקבת ויהיה עליו להמתין שנה לפני הגשת בקשה נוספת.
 • על פי הוראות האוניברסיטה, לא תמומן הצעה של חוקר אשר לא הגיש ב- 3 השנים האחרונות בקשת מענק לקרנות חיצוניות באמצעות רשות המחקר של האוניברסיטה.
  • למרות הוראה זאת, בהסכמת שלטונות האוניברסיטה ועל מנת לעודד חוקרים צעירים בראשית דרכם, כלל זה לא יחול במלואו על חוקרים בחוגים הקליניים עד מינוי של מרצה בכיר (ועד בכלל) ועל חוקרים בחוגים קדם-קליניים בשנתיים הראשונות למינויים באוניברסיטה, ואולם תינתן עדיפות לבקשות של חוקרים שהגישו ב- 3 שנים האחרונות בקשות למענק לקרנות מחקר חיצוניות דרך רשות המחקר של האוניברסיטה.
  • במקרים יוצאים מן הכלל, תדון הועדה בבקשות חוקרים שאינם ממלאים תנאי זה, לדוגמא- רופאים המגישים בקשות למענקי מחקר במסגרת בית החולים

במקרה כזה יהיה על החוקר/ת להוסיף, מכתב מנומק היטב, לטופס במערכת בסעיף – הערות נוספות  

 • הצעת המחקר, תוגש במערכת בשפה האנגלית, ולא תעלה על שלושה עמודים מודפסים בפורמט:

  Font: Arial 11/Times New Roman 12, line spacing: 1.5

 • כאשר בבקשה מופיע יותר מחוקר אחד, יש לפרט את תפקידו של החוקר הנוסף במחקר.
  • החוקר הנוסף חייב להיות חבר סגל הפקולטה ובעל מינוי אקדמי.
  • הכללים החלים על חוקר ראשי יחולו גם על חוקר נוסף. כלומר, חוקר נוסף לא יוכל להיות חוקר ראשי בבקשה אחרת.
 • לא יאושר מחקר שיתבצע מחוץ לקמפוס או מחוץ לבתי-החולים המסונפים. במקרים של רופאים/חוקרים המגישים עבודה במסגרת מחלקת האם, על מנהל המחלקה/יחידה לציין בפירוש:  שהרופא/חוקר יוכל לעשות את העבודה במחלקת האם,  אך מענק המחקר ייועד עבור ביצוע המחקר של הרופא/חוקר הצעיר והוא יוביל וינהל אותו.
 • אנו מעודדים שיתוף פעולה מוכח בין חברי סגל קליניים וחברי סגל פרה-קליניים בפקולטה.
 • יינתן בונוס לרופאים צעירים בדרגת מדריך ומרצה , שבמעמד הגשת ההצעה הם נמצאים 5 שנים מתום ההתמחות או ה fellowship .
 • גובה המענקים יהיה עד 40,000 ₪ .
  • יש להגיש פירוט תקציבי להצעות.
  • יש להקפיד על הגשת פירוט תקציבי ריאלי.
  • בכסף שיוענק לביצוע המחקרים:
   •  לא ניתן יהיה להשתמש לנסיעות לחו"ל ולמשכורות לחוקר הראשי ולמזכירות. 
   • לא ימומן ציוד קבוע.
 • בהתאם לדרישת האוניברסיטה, כל חוקר מתבקש להצהיר בטופס הבקשה האינטרנטי על אחד מסוגי המחקרים הבאים עבורם מוגשת הבקשה, כדלקמן:

1. הנני מצהיר בזאת כי העבודה אינה כוללת מחקר אשר מעורבים בו בני אדם/ נעשה בו שימוש בחומר אנושי (במידה והחוקר יזכה במימון, הצהרה כאמור תאפשר פתיחה מיידית של תקציב מחקר בהתאם לחלוקת התקציב).

2. הנני מצהיר כי העבודה נשוא מחקר זה אינה מחקר (ניסוי) רפואי בבני אדם אך מעורבים בה בני אדם ו/או חומר אנושי (במידה והחוקר יזכה במימון, לאחר קבלת טופס מאושר ע"י ועדת הלסינקי של בית החולים וע"י ועדת האתיקה של אוניברסיטת תל אביב – יופעל המחקר).

3. הנני מצהיר בזאת כי העבודה נשוא מחקר זה היא ניסוי רפואי (קליני). כמו כן הנני מאשר ומתחייב שהמחקר אינו נערך באוניברסיטה, ולא ייעשה כל שימוש בציוד או בכוח אדם שלה  (במידה והחוקר יזכה במימון ולאחר קבלת ההצהרה דלעיל כמו גם את אישור ועדת הלסינקי של בית החולים ואישור ועדת האתיקה  של אוניברסיטת תל אביב, יופעל המחקר).

 • באם יש צורך באישורים של הוועדה לניסויים בבעלי-חיים או ועדת הלסינקי לביצוע המחקר - יש לצרפם לטופס במערכת הממוחשבת.

יש להדגיש כי לא ניתן יהיה לקבל את המענק ללא הצגת אישור ועדת הלסינקי על המחקר המוגש וע"ש החוקר המגיש.

כל מי שאין ברשותו בעת ההגשה אישור ועדת הלסינקי, מתבקש להוסיף לטופס הבקשה הצהרה אישית של החוקר הראשי שהצעת המחקר הוגשה לאישור ועדת הלסינקי.

 • במקרים בהם המחקר הינו חלק  מפרויקט, יש להדגיש זאת ולפרט בהתאם בהצעת המחקר (SCIENTIFIC BACKGROUND AND PRELIMINARY RESULTS  ).    
 • חברי סגל שיש בכוונתם לצאת לשבתון בשנה האקדמית, או לנסיעה ממושכת כל שהיא, מתבקשים לא להגיש הצעות לקרנות. 
 • חל איסור חמור להעביר כספים לחוקרים ומוסדות אחרים.
 • כל שינוי בשימוש במענק שיינתן דורש אישור של וועדת קרנות המחקר. לאחר ביצוע המחקר יידרש החוקר שזכה במענק להגיש סיכום קצר של המחקר שיודפס על טופס ייעודי.

 

בכבוד רב

פרופ'  פיה רענני- יו"ר ועדת קרנות מחקר

עינת סופר- מרכזת הוועדה

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive