קרנות מחקר של הפקולטה לרפואה

                                                                                              

לכבוד

חברי סגל של הפקולטה לרפואה

 

נכבדי,

 

הנדון: קרנות מחקר (מיועדות לחברי סגל של הפקולטה בלבד)

 

להלן חוזר להגשת הצעות מחקר למענקי מחקר של הפקולטה לרפואה.

חברי הסגל מתבקשים לקרוא בעיון את החוזר ולהגיש הצעות בהתאם להנחיות המפורטות להלן.

 • הצעת המחקר תוגש דרך המערכת הממוחשבת ואין צורך בהגשת העתקים קשיחים.
 • לכניסה למערכת  הממוחשבת יש להזין את שם המשתמש והסיסמה האוניברסיטאית בכתובת:

 

http://med-zabam.tau.ac.il/rms/admin/default.aspx

 

 • לאחר הכניסה לאתר יש להיכנס ללשונית שנקראת "טופס בקשה".

 

 • התאריך האחרון להגשה הינו  עד יום ראשון 19.8.2018 בשעה 12.00 בצהריים. במועד זה תיסגר המערכת ולא תתאפשר הארכה .

 

 • הבקשות תובאנה לשיפוט וועדת המחקר של הפקולטה (בהתאם לחוזי הקרנות)  תוך שימת לב ל: חדשנות, חשיבות הנושא וערך מדעי של הבקשה. 

 

 • כל חוקר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד.
 • חבר סגל שזכה במענק לא יוכל להגיש בקשה בשנה העוקבת ויהיה עליו להמתין שנה לפני הגשת בקשה נוספת.
 • על פי הוראות האוניברסיטה, לא תמומן הצעה של חוקר אשר לא הגיש ב- 3 השנים האחרונות בקשת מענק לקרנות חיצוניות באמצעות רשות המחקר של האוניברסיטה.
  • למרות הוראה זאת, בהסכמת שלטונות האוניברסיטה ועל מנת לעודד חוקרים צעירים בראשית דרכם, כלל זה לא יחול במלואו על חוקרים בחוגים הקליניים עד מינוי של מרצה בכיר (ועד בכלל) ועל חוקרים בחוגים קדם-קליניים בשנתיים הראשונות למינויים באוניברסיטה, ואולם תינתן עדיפות לבקשות של חוקרים שהגישו ב- 3 שנים האחרונות בקשות למענק לקרנות מחקר חיצוניות דרך רשות המחקר של האוניברסיטה.
  • במקרים יוצאים מן הכלל, תדון הועדה בבקשות חוקרים שאינם ממלאים תנאי זה, לדוגמא- רופאים המגישים בקשות למענקי מחקר במסגרת בית החולים

במקרה כזה יהיה על החוקר/ת להוסיף, מכתב מנומק היטב, לטופס במערכת בסעיף – הערות נוספות .

 

הצעת המחקר הראשונית , תוגש במערכת בשפה האנגלית, ולא תעלה על שני עמודים (לא כולל הרפרנסים)

  Font: Arial 11/Times New Roman 12, line spacing: 1.5

 

בפורמט PDF, DOC או DOCX, בגודל שאינו עולה על 2 מגה-בייט.

 

בשלב ראשון יש להגיש  הצעה ראשונית במתכונת המצומצמת.

ההצעות הראשוניות יועברו לחברי ועדת קרנות מחקר לסקירה ראשונית.

החוקרים הראשיים שהצעות המחקר שלהם תקבלנה את הציונים הגבוהים, יתבקשו להגיש בהמשך הצעה מורחבת במערכת הממוחשבת.

 

 • כאשר בבקשה מופיע יותר מחוקר אחד, יש לפרט את תפקידו של החוקר הנוסף במחקר.
  • החוקר הנוסף חייב להיות חבר סגל הפקולטה ובעל מינוי אקדמי.
  • הכללים החלים על חוקר ראשי יחולו גם על חוקר נוסף. כלומר, חוקר נוסף לא יוכל להיות חוקר ראשי בבקשה אחרת.

 

 • לא יאושר מחקר שיתבצע מחוץ לקמפוס או מחוץ לבתי-החולים המסונפים. במקרים של רופאים/חוקרים המגישים עבודה במסגרת מחלקת האם, על מנהל המחלקה/יחידה לציין בפירוש:  שהרופא/חוקר יוכל לעשות את העבודה במחלקת האם,  אך מענק המחקר ייועד עבור ביצוע המחקר של הרופא/חוקר הצעיר והוא יוביל וינהל אותו.
 • אנו מעודדים שיתוף פעולה מוכח בין חברי סגל קליניים וחברי סגל פרה-קליניים בפקולטה.
 • יינתן בונוס לרופאים צעירים בדרגת מדריך ומרצה , שבמעמד הגשת ההצעה הם נמצאים 5 שנים מתום ההתמחות או ה fellowship .
 • גובה המענקים יהיה עד 40,000 ₪ .
  • יש להגיש פירוט תקציבי להצעות.
  • יש להקפיד על הגשת פירוט תקציבי ריאלי.
  • בכסף שיוענק לביצוע המחקרים:
   •  לא ניתן יהיה להשתמש לנסיעות לחו"ל ולמשכורות לחוקר הראשי ולמזכירות. 
   • לא ימומן ציוד קבוע .

 

 • בהתאם לדרישת האוניברסיטה, כל חוקר מתבקש להצהיר בטופס הבקשה האינטרנטי על אחד מסוגי המחקרים הבאים עבורם מוגשת הבקשה, כדלקמן:

 

 1. הנני מצהיר בזאת כי העבודה אינה כוללת מחקר אשר מעורבים בו בני אדם/ נעשה בו שימוש בחומר אנושי (במידה והחוקר יזכה במימון, הצהרה כאמור תאפשר פתיחה מיידית של תקציב מחקר בהתאם לחלוקת התקציב).
 2. הנני מצהיר כי העבודה נשוא מחקר זה אינה מחקר (ניסוי) רפואי בבני אדם אך מעורבים בה בני אדם ו/או חומר אנושי (במידה והחוקר יזכה במימון, לאחר קבלת טופס מאושר ע"י ועדת הלסינקי של בית החולים וע"י ועדת האתיקה של אוניברסיטת תל אביב – יופעל המחקר).
 3. הנני מצהיר בזאת כי העבודה נשוא מחקר זה היא ניסוי רפואי (קליני). כמו כן הנני מאשר ומתחייב שהמחקר אינו נערך באוניברסיטה, ולא ייעשה כל שימוש בציוד או בכוח אדם שלה  (במידה והחוקר יזכה במימון ולאחר קבלת ההצהרה דלעיל כמו גם את אישור ועדת הלסינקי של בית החולים ואישור ועדת האתיקה  של אוניברסיטת תל אביב, יופעל המחקר).

 

 • באם יש צורך באישורים של הוועדה לניסויים בבעלי-חיים או ועדת הלסינקי לביצוע המחקר - יש לצרפם לטופס במערכת הממוחשבת.

 

יש להדגיש כי לא ניתן יהיה לקבל את המענק ללא הצגת אישור ועדת הלסינקי על המחקר המוגש וע"ש החוקר המגיש.

כל מי שאין ברשותו בעת ההגשה אישור ועדת הלסינקי, מתבקש להוסיף לטופס הבקשה הצהרה אישית של החוקר הראשי שהצעת המחקר הוגשה לאישור ועדת הלסינקי.

 

 • במקרים בהם המחקר הינו חלק  מפרויקט, יש להדגיש זאת ולפרט בהתאם בהצעת המחקר (SCIENTIFIC BACKGROUND AND PRELIMINARY RESULTS  ).      
 • חברי סגל שיש בכוונתם לצאת לשבתון בשנה האקדמית, או לנסיעה ממושכת כל שהיא, מתבקשים לא להגיש הצעות לקרנות. 
 • חל איסור חמור להעביר כספים לחוקרים ומוסדות אחרים.
 • כל שינוי בשימוש במענק שיינתן דורש אישור של וועדת קרנות המחקר. לאחר ביצוע המחקר יידרש החוקר שזכה במענק להגיש סיכום קצר של המחקר שיודפס על טופס ייעודי.

 

                                                                                  

בכבוד רב

 

פרופ'  פיה רענני- יו"ר ועדת קרנות מחקר

עינת סופר- מרכזת הוועדה

 

 

קרנות מחקר של הפקולטה לרפואה – תשע"ח

 

אין לציין שם של קרן מחקר מסוימת, בבקשה למענק המחקר.

 

1. קרן מחקר ע"ש אלסה וליאו אברמסון

מיועדת למחקר בתחום הרפואה הפנימית

 

2. קרן מחקר ע"ש רבקה והארי ברנארד

מיועדת למחקרים בנושא מחלות ילדים (סיבות, שיטות אבחון, טיפול ומניעה).

 

3. קרן ע"ש בירכר-בנר

מיועדת למחקר ברפואה מונעת, תזונה וגישות חדשניות ברפואה.

 

4. קרן מחקר ע"ש אדולף וקלרה ברטלר

מיועדת למחקר בתחום האורולוגיה

 

5. קרן מחקר ע"ש אדי וארון ג'ובאני

מיועדת לחקר הכאב

 

6. קרן מחקר ע"ש ברנרד ג'יקובסון

מיועדת למחקר בתחום הסרטן

               

7. קרן מחקר ע"ש קרלה גומץ דה-סילבה

מיועדת למחקר בתחום הסרטן

 

8. קרן מחקר ע"ש יעקב וסטפניה גלובינסקי

מיועדת למחקר בתחום האופתלמולוגיה

 

9. קרן מחקר ע"ש ד"ר סטרנה קאופמן-גרמניס והמהנדס אלכסנדר גרמניס

מיועדת למחקר בתחום הגסטרואנטרולוגיה

 

10. קרן ע"ש פיי גינזברג

מיועדת לחקר הסוכרת.

 

11. קרן ע"ש חיים ורוזה גרין

מיועדת לחקר הלב ומחזור הדם, לחברי סגל של הפקולטה, תוך מתן עדיפות לחברי סגל

מהחוג להרדמה וטיפול נמרץ.

 

12. קרן ע"ש ד"ר ארנסט ונוסיה גוטהלף

מיועדת למחקר בשטח אופתלמולוגיה קלינית ובסיסית, לחוקרים ולתלמידים  (תואר שני ושלישי).

 

13. קרן ע"ש דוד ורבקה  דקטר

מיועדת למחקר רפואי.

 

14. קרן ע"ש טיבור בלהה ואליזבת רובינשטיין דה-בלהה למחקר רפואי

מיועדת למחקרים בתחום הרפואה.

 

15. קרן ע"ש ישראל המר, פרידה המר וחיה המר

יועדת למחקרים רפואיים בתחום הלב ו/או הסרטן.

 

16. קרן ע"ש אוגוסטה הריס

מיועדת לחקר מחלת דלקת פרקים.

 

17. קרן ע"ש נלי הורביץ

מיועדת לביצוע מחקרים בתחום מחלות עצבים ובמיוחד מצבי דיכאון מתחלפים עם

מצבים אויפורסטיים ובעיות התורשה של מחלה זו.

 

18. קרן ע"ש אלכסנדר הלר

מיועדת למחקר רפואי.

 

19. קרן ע"ש הירש וגניה וסרמן

מיועדת למחקר רפואי.

     

20. קרן ע"ש יצחק טיבר ז"ל

מיועדת למחקר בשטח מחלות כלי דם ולב.

 

21. קרן ע"ש נטי (אסתר) ישר ז"ל

מיועדת למחקר בנושא הקולגן וניוון שרירים.

 

22. קרן ע"ש ליזי וארתור לוינשטיין

מיועדת למחקר רפואי.

 

23. קרן ע"ש גרשון מאירבאום

מיועדת למחקר המטולוגי לחוקרים ותלמידים (תואר שני ושלישי).

 

24. קרן ע"ש לאו מינץ

מיועדת למחקר גניקולוגי.

 

25. קרן מחקר ע"ש פרופ' ה. נתן

מיועדת למחקר באנטומיה ואנתרופולוגיה.

 

26. קרן ע"ש רבקה נכט ז"ל

מיועדת למחקר בתחום הנוירולוגיה.

 

27. פרס ע"ש פרופ' מ. סטבורובסקי

מיועד למחקר בנושא כירורגיה כללית וכירורגיה של כלי דם.

 

28. קרן ע"ש ז'וס ופאני ספון

מיועדת לחקר הלאוקמיה

 

29. קרן ע"ש ד"ר שולמית סבירסקי

זכאים לקבלת הפרס:

חוקרים ישראלים, מחברי מחקר מקומי מצטיין בתחום הפגות כולל שטח הפרינטולוגיה

הקשור עם מניעת לידה מוקדמת או הבשלת מערכות עובריות.

 

30. קרן ע"ש טוני סינגר

מיועדת לחקר הסרטן.

 

31. קרן ע"ש מרים וחיים פוגלנסט ז"ל

מיועדת לחקר מחלות עיניים ומניעת עיוורון.

זכאים להגיש הצעות גם תלמידי מחקר לתואר שני ושלישי.

 

32. קרן ע"ש וולטר פרוינדליך

מיועדת למחקר רפואי.

 

33. קרן ע"ש קרול (קרל) וליאונורה פינגרהוט ז"ל

מיועדת לחקר הסרטן.

 

34. קרן ע"ש הנריק פלקובסקי

מיועדת לחקר הסרטן.

 

35. קרן ע"ש פני פנסטר ז"ל

מיועדת לחקר מחלות הלאוקמיה.

 

36. קרן ע"ש האח צבי פרמינגר ורעייתו חנה לבית כהן ז"ל

מיועדת למחקרים בתחום חקר הסרטן ובתחום הדנטאלי.

 

37. קרן ע"ש ד"ר ד. ציטרניק וחיה סילוה ציטרניק ז"ל

מיועדת למחקרים בתחום דרמטולוגיה, מחלות לב וסרטן.

זכאים למענק:

תלמידי מחקר לתואר שני או שלישי אשר אינם מקבלים שכר מהאוניברסיטה (במקרה

זה 50% של הסכום יינתן לתלמיד המחקר כמלגת לימודים ו- 50% לכיסוי הוצאות

לחומרים או כלים הדרושים לביצוע המחקר, באישור המדריך).

חוקר או קבוצת חוקרים לביצוע עבודת מחקר בהתאם לתנאים הרגילים.

 

38. קרן ע"ש פרופ' י. קצנלבוגן ז"ל

מיועדת למחקר בתחום הדרמטולוגיה, לחוקרים ותלמידי תואר שני ושלישי.

 

39. קרן ע"ש ד"ר הרמן שאודר ז"ל

מיועדת לקידום מחקר בכירורגיה ניסויית.

 

40. קרן ע"ש ו. שרייבר

מיועדת לחוקרים עד גיל 40 בכל תחומי המחקר הרפואי  ומטרתה לעזור בפיתוח שלבים

ראשונים של עבודות מחקר ראשונות.

המענקים יינתנו למשך שנה אחת ורק במקרים מיוחדים תתאפשר הארכה לשנה נוספת     

כל זאת בתקווה, שהתוצאות אשר תתקבלנה בעבודה ראשונית בעזרת המענק תבאנה

לתוצאות אשר תצדקנה הגשת תכנית רחבה יותר לקרנות מחקר חיצוניות.

הצעות יש להגיש בהתאם להנחיות ולציין תאריך לידה של החוקר הראשי בסעיף 2 של דף השער

 

41. קרן מחקר ע"ש הנדריך ואירן גוטווירט

הקרן המיועדת למחקר בתחום הסוכרת

 

42. קרן מחקר ע"ש מרגוט שטולץ

מיועדת לחוקרים צעירים בדרגות מרצה ומרצה בכיר בפקולטה לרפואה ומקצועות הבריאות. 

 

43. קרן מחקר ע"ש הרצל קוק

מיועדת למחקר בתחום האורולוגיה, תולדות הרפואה במקורותינו ופוריות

 

44. קרן מחקר בתחום הפסיכיאטריה ע"ש אריאנה ואלכסנדר כץ

מיועד לחוקרים בתחום הפסיכיאטריה

 

45. הקרן ע"ש סימה ליאור ז"ל    

מיועדת למחקר רפואי ולרכישת ציוד למחקר רפואי.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive