סילבוסים: התכנית לניהול מצבי חירום ואסון

הרחב הכל
מבוא לניהול מצבי חירום ואסון

מרכז הקורס: פרופ' קובי פלג

מטרת הקורס: הקניית ידע וכלים להכרה והבנת ההתמודדות עם אסונות. בסיום הקורס יכירו הסטודנטים את סוגי האסונות, שלבי ההכנות וההתמודדות עם אסונות, ואת הדרכים והשיטות של המערכות והגופים השונים להתמודד עם אסונות

 

סוגיות בהערכות אופרטיבית טכנולוגית ולוגיסטית

מרכז הקורס: מר גילי שנהר

נושאי הקורס:  הקורס ישלב הרצאות, ניתוחי אירוע והרצאות אורח בסוגיות נבחרות של הערכות אופרטיבית לאירועי אסון, לוגיסטיקה והיבטים טכנולוגיים. הקורס יהיה מחולק לשלושה חלקים:

  • חלק א' יעסוק בהערכות האופרטיבית הנדרשת מהמערכות ברמות השונות לפני אירוע, תוך כדי אירוע ולאחריו. בקורס יוצגו מודלים שונים הקיימים בעולם בתחום. במסגרת חלק זה ישולבו ניתוחי אירוע של מספר אסונות המוניים.

  • חלק ב' יעסוק בהערכות הלוגיסטית הנדרשת להתמודדות עם אסונות המוניים. במסגרת חלק זה ינותח המענה הלוגיסטי הנדרש לאירועי אסון שונים. נעסוק בהערכות הלוגיסטית הנדרשת ברמות השונות

  • חלק ג' יעסוק בהיבט הטכנולוגי. ננתח כיצד הטכנולוגיה יכולה לסייע להתמודדות עם אסונות ומאידך כיצד היא עלולה לסייע לגורמי הטרור.

 

שיטות כמותיות (סטטיסטיקה)

מרכזת הקורס: גב' מאיה סימן - טוב

מטרת הקורס: הקניית ידע במונחי יסוד בתחום השיטות הכמותיות לביצוע מחקר כמותני. הקניית מושגי בסיס בניתוח סטטיסטי, הכרת סוגי משתנים, שיטות להצגת נתונים כמותיים, ניתוח נתונים כמותיים ברמה בסיסית באמצעות תוכנת SPSS ואופן הצגתם.

 

ניהול הרפואה באסונות המוניים ואירועים רבי-נפגעים

מרכז הקורס: פרופ' קובי פלג

מטרת הקורס: הקורס יחשוף את הסטודנטים לעקרונות ההערכות, ההתמודדות והשיקום של מערכת הבריאות במצבי חרום, אר"נים, אסונות וקטסטרופות. הקורס יעסוק בהבדלים בין אירועים רבי-נפגעים לאסונות המוניים, האפידמיולוגיה שלהם, עקרונות הניהול והתפעול במצבי חוסר וודאות, והערכות ותפעול בדרגים השונים (לאומי, אזורי, רמת האירוע, רמת הקהילה ורמת ביה"ח).

 

אסונות לא קונבנציונאליים

מרכז הקורס: ד"ר יוסי אזולאי

מטרת הקורס: הקנית ידע לגבי את האספקטים השונים של היפגעות כתוצאה מאסונות בלתי קונבנציונליים על סוגיהם השונים וההשפעות של אסונות אלה על החברה, דרכי ההערכות וההתמודדות עימם (ישנן דרכים למניעת חלקם או לפחות לצמצם נזקים משמעותית), היבטים אפידמיולוגים של היפגעות ואסונות, מדיניות, ארגון וניהול באסון, היבטים רב- מערכתיים ותחומיים באס

 

שיטות מחקר

מרכזת הקורס: פרופ' ליאת לרנר גבע

מטרת הקורס:  להציג את שיטות המחקר המרכזיות, ולתת לסטודנטים כלים לקריאה ביקורתית של מאמרים בתחום תוך דגש על תרומתן של שיטות המחקר לבריאות הציבור, ולקביעת מדיניות בריאות מושכלת.

 

תקשורת המונים במצבי חירום ואסון

מרכז הקורס: מר גילי שנהר

מטרת הקורס: התוכנית לניהול מצבי אסון הינה תוכנית רב תחומית למנהלים. ככזו, התוכנית משלבת מגוון רחב של נושאים הרלוונטיים וחשובים ביכולת ניהול של מצבי אסון. תקשורת המונים במצבי אסון הינה נדבך נוסף ומהוה כאחת מהחוליות המרכזיות והחשובות העומדות לרשות ארגוני חירום והגנה אזרחית לצורך התמודדות עם אסונות. מטרת קורס זה הינה לחשוף את הסטודנטים לתחום זה ולהקנות כלים בסיסיים בתחום. זאת, על מנת להקנות למשתתפים כלים בסיסים ניהוליים נדרשים בתחום.

 

היבטים של בריאות הנפש במצבי חירום ואסון

מרכזי הקורס: ד"ר זהר רובינשטיין

מטרת הקורס: מצבי חירום ואסון מציבים את העוסקים במערכות הבריאות בקו החזית עם תוצאותיהם – טראומה פיסית ונפשית. שיעור ההיפגעות הנפשית ממצבים אלה עלול להגיע לעיתים לממדים עצומים, אשר יכולים להביא לקריסת מערכות תמך קהילתיות וממשלתיות. הקורס יעסוק במושגים אלה ממבט רב תחומי ובמישורים העיוניים, הקליניים והפרקטיים. מתן המענה המיטבי לתרחישי החירום השונים מושתת בראש וראשונה על ארגון. לפיכך נייחד תשומת לב משמעותית לתחום הארגון וההתארגנות בזירות בתי החולים ומערכת הבריאות.

 

מבוא לאפידמיולוגיה

מרכז הקורס: פרופ' ליאת לרנר-גבע

מטרת הקורס: הקורס נועד להסביר את העקרונות, המטרות ודרכי המחקר באפידמיולוגיה. בקורס יילמדו דרכים לחישוב אומדני שכיחויות תחלואה ומפגעים בארצות, בתקופות ובקבוצות אוכלוסייה שונות, זיהויים של גורמי סיכון למחלות ומה הושג בעזרת התערבויות להמעטתם.

 

על תהליכי תחקיר והפקת לקחים: למידה אישית וארגונית מאירועים

מרכז הקורס: ד"ר זהר רובינשטיין

מטרת הקורס: הקורס יעסוק בלמידה והטמעת המתודה של תחקיר והפקת לקחים ככלי למידה במצבי חירום ואסון, ובזיקה לסוגיית הלמידה הארגונית והאישית. במהלכו, יסקרו בצורה ביקורתית מודלים של הפקת לקחים ולמידה ארגונית, יוצג מודל חדשני ויישומי להפקת לקחים אשר פותח במכון ללמידה ארגונית בשנים האחרונות, ויתקיים תרגול מעשי בהטמעת המודל על מנת שהמתודה תוכל לשמש את תלמידי התכנית בניתוח תרגילים וסימולציות במסגרת התכנית ומחוצה לה.

 

ניהול משברים בארגונים

מרכז הקורס: מר ארז מלצר

מטרת הקורס: הקורס ישלב הרצאות, ניתוחי אירוע והרצאות אורח בסוגיות שונות של משברים בארגונים (עסקיים ושאינם) . המטרה היא להאיר פן נוסף לתכנים של הקורס ולהביא את האספקט הארגוני , ההשפעות על הארגון והיחיד בו והתהליכים הנגזרים ממנו , לפני , תוך כדי ואחרי משבר. הקורס יחשוף את הסטודנטים לפירוש המושג משבר בארגונים מסוגים שונים , להתמודדות טרום משבר – היערכות וניהול סיכונים, עקרונות ההתמודדות עם משבר כשהוא מגיע , הליכי קבלת החלטות תוך כדי ואחריו , הבדלים בין משברים ומצבי חוסר וודאות עסקי וארגוני. הקורס יעסוק בהשפעות הפנים ארגוניות , סוגי הכוחות הפועלים בתוך הארגון , האינטראקציה ביניהם, עקרונות לפעולה ביציאה ממשבר, השפעת והשימוש בתקשורת, ניהול סיכונים וניהול תהליכים אסטרטגיים בתקופת משבר . הקורס יעסוק בתחילתו בסקירה כללית ותיאוריה בדגש על מעגלי ההשפעה הארגוניים והתופעות הנלוות אליו תוך ניתוח אירועים ודוגמאות מהמציאות בישראל ובעולם . בהמשך, הקורס יבצעו הסטודנטים עבודה בקבוצות בה יבוצע ניתוח , תכנון , ניהול וקבלת החלטות בתרחישים מסוגים שונים.

 

גיאוגרפיה של אזורי אסון

מרכז הקורס: ד"ר אמנון קרטין

מטרת הקורס: להכיר את תפקידו של הגורם האנושי כמחולל אסונות אנושיים ואת ההשלכות המרחביות, הכלכליות והחברתיות של תופעות האסון השונות ולהצביע על דרכי התמודדות קיימות ואפשריות עמם.

 

פענוח נתונים אפידימיולוגיים

מרכזי הקורס:  ד"ר גיורא קפלן, מר מיכאל רוזנפלד

מטרת הקורס: היכולת לקבל החלטות נכונות תלויה בין שאר הדברים ביכולת לפענח את המידע הזורם אל מקבל ההחלטות ממקורות שונים. קיים צורך ביכולת להעריך את אמינותו של המידע וגם להוציא ממנו את התועלת המרבית. במסגרת הקורס הסטודנט ילמד ויתרגל מושגי יסוד בפענוח נתונים במטרה לפתח יכולת הערכה של נתונים המתפרסמים במקורות רלוונטיים לתחום האסונות (דו"חות, מאמרים וספרים מקצועיים).

 

מבוא להתמודדות עם אירועי סייבר

מרכז הקורס: מר ניב דוד

קורס בחירה

מטרת הקורס: הקורס סוקר את עולם הסייבר, מקומם של לוחמת ומבצעי סייבר בין תחומי הלוחמה הקלאסיים והשינויים האסטרטגיים בבטחון הלאומי, האישי והסדר הציבורי. הקורס מקנה מושגי יסוד בתחום, מצבי החירום והאסונות העלולים להיגרם או להתעצם כתוצאה מאירועי סייבר והדרכים השונות למוכנות, התמודדות והתאוששות.

 

מנהיגות אפקטיבית במצבי חירום ואסון

מרכז הקורס: פרופ' איציק קרייס

קורס בחירה

מטרת הקורס: פיתוח כישורים וידע החיוניים למנהיגות במשבר, פיתוח התפיסה הכוללנית למנהיגות במשבר ותפקידי המנהיג באסונות, בחינת נושאים ברמת המקרו המשפיעים על ארגונים כמכלול, וברמת המיקרו - המשפיעים על היחיד והקבוצה וכן להציע תבנית לפיתוח סיסטמטי של מנהיגות בחירום. 

סמינריון - פרויקט גמר בתכנון והתערבות אינטגרטיבית

מרכזי הקורס: פרופ'  קובי פלג, מר גילי שנהר

מטרות הסמינריון:

  • הקניית כלים והנחייה לסטודנטים לכתיבת עבודת הגמר בתחום מצבי חירום ואסון תוך יישום הכלים והידע שנרכשו בתוכנית.

  • הרחבת הידע של הסטודנטים בתחומים מהותיים בתחומי החרום אשר אינם נכללים בקורסים האחרים שבתוכנית.

  • מפגש בלתי אמצעי עם נושאי משרה בתחום החירום ואסון.

  • צפייה בתרגילים בתחום החירום ואסון.

 

סמינר - השלכות פסיכולוגיות וחברתיות של מצבי חירום ואסונות

מרכזת הקורס: פרופ' זהבה סולומון

מטרת הסמינר:

הסמינר יעסוק ב"אקולוגיה של אסון" או טראומה המונית. יבחנו וידונו קשרי הגומלין בין גורמים אישיותיים, חברתיים, כלכליים ופוליטיים בתגובות נפשיות לטראומה.

במהלך הסמסטר נעסוק בתפיסת גורמי הדחק על ידי שורדים,בתגובות הטיפוסיות בקרב אזרחים וחיילים, בהשלכות גורמים חברתיים ונפשיים במהלך ההפרעות הפוסט טראומטיות, בביטויים הנפשיים והחברתיים של ארועים טראומטים אצל בודדים, זוגות ומשפחות. 

ניהול פרויקטים והערכתם

מרכזי הקורס: ד"ר יוסף בולס, מר משה שליסל

מטרת הקורס: מטרת הקורס היא הקניית סט מתודות וכלים לניהול פרויקטים ציבוריים והערכתם, על מנת לשפר את יכולות המשתתפים להתמודד עם ייזום, ניהול, ניטור ותחקור של פרויקטים, בסביבה דינמית, במגוון רחב של תחומים ציבוריים.

אתיקה באסונות

מרכז הקורס: פרופ' ארנון אפק

מטרת הקורס: להקנות גישה וכלים מתחום האתיקה להתמודדות עם דילמות שכיחות ברפואת אסונות. בקורס ילמדו הסטודנטים את העקרונות של האתיקה הרפואית וידונו בישום העקרונות ובדילמות שכיחות בתחום רפואת האסונות.

היבטים משפטיים בניהול אסונות וסיוע הומניטרי

מרכזת הקורס: ד"ר ברוריה עדיני

מטרת הקורס: הכרות עם מגוון רחב של סוגיות משפטיות הקשורות לניהול אסון וסיוע הומניטרי. בסיום הקורס יכירו הסטודנטים את התפקיד של הממשל הלאומי והבינלאומי בראיית החוקים והתקנות שנחקקו על מנת להתמודד עם אסונות ומשברים הומניטריים. המענה לאסונות טבע, למשברים הומניטרים, או להתפרצויות המשפיעות על בריאות הציבור ינותחו בהתייחסותם למנגנוני החוק הקיימים. ההיבטים המשפטיים אליהם ייחשפו הסטודנטים יכללו את המוכנות החוקית לבריאות הציבור, מסגרות בינלאומיות המכוונות להפחית פגיעה ולקדם בריאות של אוכלוסיה תחת משבר, ניהול פליטים ושמירת זכויות אדם בעתות חירום.

סיוע הומניטרי

מרכזת הקורס: ד"ר ברוריה עדיני

מטרת הקורס: הקניית ידע ותובנות אודות העקרונות והדילמות של הענקת סיוע הומניטרי, השחקנים המעורבים והדינמיקה החברתית והפוליטית המשפיעה על הסיוע. הסטודנטים ייחשפו לקשרים בין סיוע למשבר; ינתחו מושגים של נייטרליות, קשרים בין ניהול אסון לסיוע הומניטרי ואחריותיות של השחקנים לקהילות שהושפעו מאסונות ומשברים; יבחנו את ההשלכות של הסיוע ההומניטרי; וירכשו כלים לניתוח היתרונות והחסרונות של הענקת הסיוע.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive