סילבוסים: התכנית לניהול מצבי חירום ואסון

הרחב הכל
מבוא לניהול מצבי חירום ואסון

מרכזת הקורס: ד"ר ברוריה עדיני

מטרת הקורס: היכרות עם מושגי היסוד, הקניית כלים להכרה והבנת ההתמודדות עם מצבי חירום ואסון. בסיום הקורס יכירו הסטודנטים את סוגי האסונות, שלבי ההכנות וההתמודדות ואת הדרכים והשיטות של המערכות והגופים השונים להתמודד עם מצבי חירום ואסון. 

סוגיות בהערכות אופרטיבית טכנולוגית ולוגיסטית

מרכז הקורס: מר גילי שנהר

נושאי הקורס:  הקורס ישלב הרצאות, ניתוחי אירוע והרצאות אורח בסוגיות נבחרות של הערכות אופרטיבית לאירועי אסון, לוגיסטיקה והיבטים טכנולוגיים. הקורס יהיה מחולק לשלושה חלקים:

  • חלק א' יעסוק בהערכות האופרטיבית הנדרשת מהמערכות ברמות השונות לפני אירוע, תוך כדי אירוע ולאחריו. בקורס יוצגו מודלים שונים הקיימים בעולם בתחום. במסגרת חלק זה ישולבו ניתוחי אירוע של מספר אסונות המוניים.

  • חלק ב' יעסוק בהערכות הלוגיסטית הנדרשת להתמודדות עם אסונות המוניים. במסגרת חלק זה ינותח המענה הלוגיסטי הנדרש לאירועי אסון שונים. נעסוק בהערכות הלוגיסטית הנדרשת ברמות השונות

  • חלק ג' יעסוק בהיבט הטכנולוגי. ננתח כיצד הטכנולוגיה יכולה לסייע להתמודדות עם אסונות ומאידך כיצד היא עלולה לסייע לגורמי הטרור.

 

שיטות כמותיות (סטטיסטיקה)

מרכזת הקורס: ד"ר מאיה סימן - טוב

מטרת הקורס: הקניית ידע במונחי יסוד בתחום השיטות הכמותיות לביצוע מחקר כמותני. הקניית מושגי בסיס בניתוח סטטיסטי, הכרת סוגי משתנים, שיטות להצגת נתונים כמותיים, ניתוח נתונים כמותיים ברמה בסיסית באמצעות תוכנת SPSS ואופן הצגתם.

 

ניהול הרפואה באסונות המוניים ואירועים רבי-נפגעים

מרכזת הקורס: ד"ר ברוריה עדיני

מטרת הקורס: הקורס יחשוף את הסטודנטים לעקרונות ההערכות, ההתמודדות והשיקום של מערכת הבריאות במצבי חרום, אר"נים, אסונות וקטסטרופות. הקורס יעסוק בהבדלים בין אירועים רבי-נפגעים לאסונות המוניים, האפידמיולוגיה שלהם, עקרונות הניהול והתפעול במצבי חוסר וודאות, והערכות ותפעול בדרגים השונים (לאומי, אזורי, רמת האירוע, רמת הקהילה ורמת ביה"ח).

 

אסונות לא קונבנציונאליים

מרכז הקורס: ד"ר מורן בודס

מטרת הקורס: היכרות עם מושגי היסוד הקשורים בעולם התוכן הכימי, הביולוגי והרדיולוגי, וכן הקניית כלים להכרה והבנת ההתמודדות עם אסונות לא קונבנציונליים. בסיום הקורס יכירו הסטודנטים את סוגי האסונות הבלתי קונבנציונליים, שלבי ההכנות וההתמודדות עם אסונות אלה וכן את הדרכים והשיטות של המערכות והגופים השונים להתמודד עם אסונות אלה.

 

שיטות מחקר

מרכזת הקורס: פרופ' ליאת לרנר 

מטרת הקורס:  להציג את שיטות המחקר המרכזיות, ולתת לסטודנטים כלים לקריאה ביקורתית של מאמרים בתחום תוך דגש על תרומתן של שיטות המחקר לבריאות הציבור, ולקביעת מדיניות בריאות מושכלת.

 

תקשורת המונים במצבי חירום ואסון

מרכז הקורס: מר גילי שנהר

מטרת הקורס: התוכנית לניהול מצבי אסון הינה תוכנית רב תחומית למנהלים. ככזו, התוכנית משלבת מגוון רחב של נושאים הרלוונטיים וחשובים ביכולת ניהול של מצבי אסון. תקשורת המונים במצבי אסון הינה נדבך נוסף ומהוה כאחת מהחוליות המרכזיות והחשובות העומדות לרשות ארגוני חירום והגנה אזרחית לצורך התמודדות עם אסונות. מטרת קורס זה הינה לחשוף את הסטודנטים לתחום זה ולהקנות כלים בסיסיים בתחום. זאת, על מנת להקנות למשתתפים כלים בסיסים ניהוליים נדרשים בתחום.

 

היבטים של בריאות הנפש במצבי חירום ואסון

מרכזי הקורס: ד"ר זהר רובינשטיין

מטרת הקורס: מצבי חירום ואסון מציבים את העוסקים במערכות הבריאות בקו החזית עם תוצאותיהם – טראומה פיסית ונפשית. שיעור ההיפגעות הנפשית ממצבים אלה עלול להגיע לעיתים לממדים עצומים, אשר יכולים להביא לקריסת מערכות תמך קהילתיות וממשלתיות. הקורס יעסוק במושגים אלה ממבט רב תחומי ובמישורים העיוניים, הקליניים והפרקטיים. מתן המענה המיטבי לתרחישי החירום השונים מושתת בראש וראשונה על ארגון. לפיכך נייחד תשומת לב משמעותית לתחום הארגון וההתארגנות בזירות בתי החולים ומערכת הבריאות.

 

מבוא לאפידמיולוגיה

מרכז הקורס: פרופ' ליאת לרנר

מטרת הקורס: הקורס נועד להסביר את העקרונות, המטרות ודרכי המחקר באפידמיולוגיה. בקורס יילמדו דרכים לחישוב אומדני שכיחויות תחלואה ומפגעים בארצות, בתקופות ובקבוצות אוכלוסייה שונות, זיהויים של גורמי סיכון למחלות ומה הושג בעזרת התערבויות להמעטתם.

 

על תהליכי הפקת לקחים ולמידה

מרכז הקורס: ד"ר זהר רובינשטיין

מטרת הקורס: הקורס יעסוק בלמידה והטמעת המתודה של תחקיר והפקת לקחים ככלי למידה במצבי חירום ואסון, ובזיקה לסוגיית הלמידה הארגונית והאישית. במהלכו, יסקרו בצורה ביקורתית מודלים של הפקת לקחים ולמידה ארגונית, יוצג מודל חדשני ויישומי להפקת לקחים אשר פותח במכון ללמידה ארגונית בשנים האחרונות, ויתקיים תרגול מעשי בהטמעת המודל על מנת שהמתודה תוכל לשמש את תלמידי התכנית בניתוח תרגילים וסימולציות במסגרת התכנית ומחוצה לה.

 

ניהול משברים בארגונים

מרכז הקורס: מר ארז מלצר

מטרת הקורס: הקורס ישלב הרצאות, ניתוחי אירוע והרצאות אורח בסוגיות שונות של משברים בארגונים (עסקיים ושאינם) . המטרה היא להאיר פן נוסף לתכנים של הקורס ולהביא את האספקט הארגוני , ההשפעות על הארגון והיחיד בו והתהליכים הנגזרים ממנו , לפני , תוך כדי ואחרי משבר. הקורס יחשוף את הסטודנטים לפירוש המושג משבר בארגונים מסוגים שונים , להתמודדות טרום משבר – היערכות וניהול סיכונים, עקרונות ההתמודדות עם משבר כשהוא מגיע , הליכי קבלת החלטות תוך כדי ואחריו , הבדלים בין משברים ומצבי חוסר וודאות עסקי וארגוני. הקורס יעסוק בהשפעות הפנים ארגוניות , סוגי הכוחות הפועלים בתוך הארגון , האינטראקציה ביניהם, עקרונות לפעולה ביציאה ממשבר, השפעת והשימוש בתקשורת, ניהול סיכונים וניהול תהליכים אסטרטגיים בתקופת משבר . הקורס יעסוק בתחילתו בסקירה כללית ותיאוריה בדגש על מעגלי ההשפעה הארגוניים והתופעות הנלוות אליו תוך ניתוח אירועים ודוגמאות מהמציאות בישראל ובעולם . בהמשך, הקורס יבצעו הסטודנטים עבודה בקבוצות בה יבוצע ניתוח , תכנון , ניהול וקבלת החלטות בתרחישים מסוגים שונים.

 

גיאוגרפיה של אזורי אסון

מרכז הקורס: ד"ר אמנון קרטין

מטרת הקורס: להכיר את תפקידו של הגורם האנושי כמחולל אסונות אנושיים ואת ההשלכות המרחביות, הכלכליות והחברתיות של תופעות האסון השונות ולהצביע על דרכי התמודדות קיימות ואפשריות עמם.

 

מבוא להתמודדות עם אירועי סייבר

מרכז הקורס: ד"ר תומר סיימון

קורס בחירה

מטרת הקורס:

בקורס זה יכירו הסטודנטים את תחום אבטחת המידע והגנת הסייבר, המאפיינים שלהם, האיומים, מגמות ותפקידו של המנהל בתגובה לאירועי סייבר. הסטודנטים ילמדו את סוגי התקפות הסייבר השונות, ההבדל בין האקרים עם "כובע לבן" או "כובע שחור".

כמנהלי אירועי חירום הצורך להבין את האיומים והסיכונים של התקפות סייבר הוא קריטי, כמו גם היכולת לנהל אותן. התקפות סייבר עשויות להתרחש תוך כדי התרחשות של אסונות טבע או אירועי חירום מעשי ידי אדם, אבל הן גם יכולות לגרום מצידן להתרחשות של חלק מאירועים אלו.

בעזרת מקרים מהחיים האמיתיים ומקרי בוחן, הסטודנטים ילמדו את היסודות של בניית תכנית מענה לאירועי סייבר וכיצד יש לנהל את אותם אירועים. בנוסף, ילמדו הסטודנטים כיצד אירועי סייבר מתקשרים וקשורים לניהול אירועי חירום "רגילים".

 

תולדות האסונות

מרכז הקורס: פרופ' ערן דולב

קורס בחירה

מטרת הקורס: הסטודנטים ייחשפו לתפיסות השונות של אירועי חירום ואסון לאורך ההיסטוריה האנושית; להשפעות של סוגי האירועים על התפתחות האדם והחברה לאורך זמן; ולמשמעויות שניתן להסיק מאירועי העבר על העתיד. הקורס מיועד לספק לסטודנטים בסיס להבנת גישות עתידיות לניהול אסונות על בסיס תובנות ממגוון אירועים שהטביעו
לאורך השנים את חותמם על המרקם האישי, הטכנולוגי והחברתי.

סמינריון - פרויקט גמר בתכנון והתערבות אינטגרטיבית

מרכזי הקורס: ד"ר ברוריה עדיני, מר גילי שנהר

מטרות הסמינריון:

  • הקניית כלים והנחייה לסטודנטים לכתיבת עבודת הגמר בתחום מצבי חירום ואסון תוך יישום הכלים והידע שנרכשו בתוכנית.

  • הרחבת הידע של הסטודנטים בתחומים מהותיים בתחומי החרום אשר אינם נכללים בקורסים האחרים שבתוכנית.

  • מפגש בלתי אמצעי עם נושאי משרה בתחום החירום ואסון.

  • צפייה בתרגילים בתחום החירום ואסון.

 

פסיכולוגיה של אסונות

מרכז הקורס: ד"ר מורן בודס

מטרת הקורס: הקורס יחשוף את הסטודנטים והסטודנטיות למספר היבטים מהותיים בתחום של פסיכולוגיה של אסונות. בסיום הקורס הסטודנטים/יות יוכלו לעמוד על חשיבות הממד הפסיכולוגי וההקשר החברתי הרחב בתהליכי קבלת החלטות הקשורים בהערכות והתמודדות עם מצבי חירום ואסון.

 

ניהול פרויקטים והערכתם

מרכז הקורס: ד"ר יוסף בולס

מטרת הקורס: מטרת הקורס היא הקניית סט מתודות וכלים לניהול פרויקטים ציבוריים והערכתם, על מנת לשפר את יכולות המשתתפים להתמודד עם ייזום, ניהול, ניטור ותחקור של פרויקטים, בסביבה דינמית, במגוון רחב של תחומים ציבוריים.

אתיקה באסונות

מרכז הקורס: פרופ' ארנון אפק

מטרת הקורס: להקנות גישה וכלים מתחום האתיקה להתמודדות עם דילמות שכיחות ברפואת אסונות. בקורס ילמדו הסטודנטים את העקרונות של האתיקה הרפואית וידונו בישום העקרונות ובדילמות שכיחות בתחום רפואת האסונות.

היבטים משפטיים בניהול אסונות וסיוע הומניטרי

מרכזת הקורס: ד"ר ברוריה עדיני

מטרת הקורס: הכרות עם מגוון רחב של סוגיות משפטיות הקשורות לניהול אסון וסיוע הומניטרי. בסיום הקורס יכירו הסטודנטים את התפקיד של הממשל הלאומי והבינלאומי בראיית החוקים והתקנות שנחקקו על מנת להתמודד עם אסונות ומשברים הומניטריים. המענה לאסונות טבע, למשברים הומניטרים, או להתפרצויות המשפיעות על בריאות הציבור ינותחו בהתייחסותם למנגנוני החוק הקיימים. ההיבטים המשפטיים אליהם ייחשפו הסטודנטים יכללו את המוכנות החוקית לבריאות הציבור, מסגרות בינלאומיות המכוונות להפחית פגיעה ולקדם בריאות של אוכלוסיה תחת משבר, ניהול פליטים ושמירת זכויות אדם בעתות חירום.

סיוע הומניטרי

מרכזת הקורס: ד"ר ברוריה עדיני

מטרת הקורס: הקניית ידע ותובנות אודות העקרונות והדילמות של הענקת סיוע הומניטרי, השחקנים המעורבים והדינמיקה החברתית והפוליטית המשפיעה על הסיוע. הסטודנטים ייחשפו לקשרים בין סיוע למשבר; ינתחו מושגים של נייטרליות, קשרים בין ניהול אסון לסיוע הומניטרי ואחריותיות של השחקנים לקהילות שהושפעו מאסונות ומשברים; יבחנו את ההשלכות של הסיוע ההומניטרי; וירכשו כלים לניתוח היתרונות והחסרונות של הענקת הסיוע.

כלכלת אסונות

מרכזת הקורס: פרופ' נאוה חרובי

קורס בחירה

מטרת הקורס: הכרת מושגים, מודלים וניתוחים בכלכלת אסונות

יצירת קשר

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive