• ראשי
 • בקשה להכרה בלימודים קודמים/פטורים

   

  תנאים לפטור מקורס

  זכאות לקבלת פטור תישקל בהתאם לתנאים הבאים:

  • ציון 75 ומעלה בכל אחד ממרכיבי הציון הסופי בקורס
  • אם הקורס מהווה ליבת הלימודים בחוג בה למד המבקש (לדוגמא יישקל מתן פטור לקורס   בפסיכולוגיה התפתחותית/חברתית אם נלמד בחוג לפסיכולוגיה)
  • הסילבוס הנלמד בעבר מקיף לפחות 80% מהתכנים שיילמדו בקורס
  • בתנאי שעברו לא יותר מחמש שנים מסיום הקורס נשוא הפטור
  • היקף מתן הזיכויים לא יעלה על סך 20 ש"ס מתוכנית הלימודים הכללית ו- 15 ש"ס בתכנית הלימודים להסבת אקדמאים (מכלל הלימודים העיוניים).

   

  לא ניתן לקבל פטור

  • לימודי סיעוד תאורטיים ומעשיים
  • קורסים קליניים והתנסויות קליניות
  • קורסי סמינר

   

  הליך הגשת הבקשה ומענה

  • לא ניתן להגיש בקשה לקבלת פטור ישירות למרצה הקורס
  • המבקש הכרה בלימודים קודמים יגיש בקשתו לוועדה באמצעות מזכירת התכנית, עד שבועיים לכל המאוחר לפני תחילת שנת הלימודים. לבקשה יש לצרף גיליון ציונים רשמי חתום עם חתימה וחותמת המוסד המלמד וסילבוס הקורס בו מצוינים תכני הקורס באופן מפורט. הפרטים יכללו את מס' הקורס, שנת לימודים והיקף שעות הוראה.
  • המבקש יוריד טופס בקשה לקבלת הכרה בלימודים קודמים/פטור ,מאתר החוג לסיעוד וימלאו על כל היגדיו ופרטיו
  • לאחר הגשת הבקשה למזכירות תכנית הלימודים, הבקשה תיבדק לפי הקריטריונים שהוזכרו מעלה.
  • המבקש יקבל תשובה ממזכירת התכנית סמוך למועד פתיחת הקורס ובכל מקרה לא יאוחר מעד שבועיים מיום פתיחת כל סמסטר. במקרה של עיכוב בקבלת ההחלטה, הסטודנט יעודכן על כך.
  • פטורים  יוזנו במערכת הציונים ללא ציון, ולא ישתקללו בציון הגמר.

   

  הערות

  המבקש אחראי לאמיתות המסמכים
  השגות על החלטות הוועדה יש להגיש בכתב למזכירת התכנית עד שבוע מקבלת תשובת הוועדה.

   

  להלן קבצים הקשורים לבקשה לפטור/ הכרה בלימודים קודמים:

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive