• ראשי
 • בקשה להכרה בלימודים קודמים/פטורים

  רקע

  הנחיה זו באה להסדיר את העקרונות והליך ההכרה בלימודים אקדמיים קודמים (קבלת פטורים) במהלך לימודי תואר ראשון בסיעוד. סטודנט המתחיל ללמוד בחוג לסיעוד לאחר שלמד במוסד אקדמי מוכר חייב עקרונית לעמוד במלוא תכנית הלימודים ככל סטודנט אחר. קיימת אפשרות לבקש מועדת הפטורים החוגית לפטור אותו מהחובה ללמוד קורסים אותם למד במוסד אקדמי מוכר. בכל מקרה, קיימת חובה ללמוד 2/3 מתכנית הלימודים בחוג לסיעוד, לפחות.

   

  אזכורים:

  • הכרה בלימודים קודמים – נוהל פטורים, אוניברסיטת תל אביב, אתר האוניברסיטה
  • פטור מקורסים – הנחיה בדבר לקבלת פטור בבית הספר לרפואה, אתר בית הספר לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל-אביב.
  • הוראות האוניברסיטה, סעיף 5, לימודים לאחר תואר (תכנית לימודים נוספת בלימודי התואר הראשון).
  • משרד הבריאות (06.01.2010), הנחיה מס' 00747510, הכרה בלימודים קודמים ומתן פטור מקורסים במסגרת תכנית הלימודים המחייבת. משרד הבריאות, מנהל הסיעוד.
  • המועצה להשכלה גבוהה (23.16.2013). מסגרת הכשרה להסבת בוגרי תארים אקדמיים ממוסדות להשכלה גבוהה לתואר בוגר בסיעוד: החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום יב בסיוון תשע"ג 21.5.2013.

   

  עקרונות וקריטריונים

  1. ועדת הפטורים תמונה על ידי ראש החוג לסיעוד.
  2. הפטור יינתן אך ורק על סמך לימודים קודמים של נושאי תכנית הליבה ברמה אקדמית במוסד להשכלה גבוהה מוכר.
  3. פטור מהקורסים בחוג לסיעוד יינתן על קורסים שעומדים בקריטריונים הבאים:
   • ציון הגמר בקורס 70 לפחות (בכל קורס המוגש לקבלת פטור, על כל חלקיו)
   • הסילבוס הנלמד בעבר מקיף לפחות 80% מהתכנים שיילמדו בקורס
   • הקורס נלמד בחמש השנים האחרונות מסיום הקורס
   • היקף מתן הפטור לא יעלה על 33 נ"ז מתכנית הלימודים המחייבת
  4. לא יינתן פטור בשום מקרה מלימודי הסיעוד התיאורטיים והמעשיים אשר מהווים את ליבת הלימודים בתחום.
  5. לא יינתן פטור בשום מקרה מסמינריון אחד לפחות בנושאי סיעוד, גם אם הסטודנט עשה עבודות סמינריוניות בלימודי התואר הקודם בנושאים אחרים.

   

  הליך

  1. המבקש פטור יגיש בקשה לוועדת פטורים, עד שבועיים מתחילת הקורס, באמצעות מזכירת התכנית, בצירוף אישור ציונים רשמי ופירוט תוכן הקורס (תדריך של הקורס המפרט את התכנים שנלמדו בקורס בשנה בה המגיש השתתף בפועל בקורס). הפרטים יכללו את מס' הקורס, שנת לימודים והיקף שעות הוראה. לא ניתן להגיש בקשה לקבלת פטור ישירות למרצה הקורס.
  2. ניתן להוריד את "טופס בקשה לקבלת הכרה בלימודים קודמים/פטור" מאתר החוג לסיעוד.
  3. לאחר הגשת הבקשה למזכירות תכנית הלימודים, הבקשה תיבדק לפי הקריטריונים שהוזכרו מעלה והמסמכים יועברו לבדיקת המרצה בקורס. המלצות המרצה יועברו להחלטה בוועדת הפטורים החוגית.
  4. הסטודנט יקבל תשובה ממזכירת התכנית תוך 30 יום מהגשת הבקשה בכתב. במקרה של עיכוב בקבלת החלטה הסטודנט יעודכן על כך.
  5. פטורים על בסיס קורסים מאוניברסיטת תל אביב או ממוסד אקדמי מוכר אחר יוזנו במערכת הציונים ללא ציון, ולא ישתקללו בציון הגמר.

  * הנוהל מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים

   

  להלן קבצים הקשורים לבקשה לפטור/ הכרה בלימודים קודמים:

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  Developed by
  UI/UX Basch_Interactive