הנחיות למועמד קדם-קליני

הנחיות להגשת תיק למינוי/קידום אקדמי (הוועדה הפרה קלינית והוועדה הרב-תחומית):

 

התיק יוגש למזכירות המורים של הפקולטה לרפואה :

 

מועמדות לוועדה הפרה קלינית - התיק יוגש לגב' חיה סמוחה, טל: 6409666,

מייל: hayas@tauex.tau.ac.il

 

מועמדות לוועדה הרב- תחומית של ביה"ס למקצועות הבריאות – התיק  יוגש לגב' יפית ג'ונסטון,

טל: 6409796, מייל yafitj@tauex.tau.ac.il

 

ניתן כמובן להסתייע  ולפנות למזכירות המורים בכל שאלה הנוגעת להגשה.

 

 

התיק יוגש על פי ההנחיות הבאות:

המועמד יעביר "דיסק און קי" (החסן נייד) שיכלול את המידע כמפורט להלן:

 

1. קורות חיים  אשר כוללים רשימת פרסומים - על פי דוגמת קורות חיים  והנחיות לרשימת פרסומים

(יש להקפיד על מספור העמודים במסמך. מומלץ למחוק הערות כלליות בדוגמאות).

ברשימת המאמרים בסעיף B1 בלבד - בכל הליך שאינו למינוי ראשון - יש למתוח קו מפריד המציין את תוספת המאמרים מאז ההליך הקודם.

מאמרים שהוגשו להליך הענקת קביעות ללא קידום בדרגה יסומן לאחריהם קו מקווקוו. בקידום הדרגה הבא, כל המאמרים מאז הקו מההליך הקודם (מינוי / העלאה בדרגה) יספרו להליך החדש ובתוספת המאמרים שיתווספו לאחר הקו המקווקוו.

מידע אישי אודות "מיקום הקו" ניתן לקבל במזכירות המורים.   

בכל המאמרים יש לציין IF 1 ודירוג העיתון בתחום 1 , Q1 ומספר הציטוטים2 - על פי השנה האחרונה. 

מאמרים שאין להם שיוך מוסדי ((Affiliation לאוניברסיטת תל אביב – נדרש להעביר בעניין מכתב הסבר מלווה (דרישה זו אינה רלוונטית לסגל פרה קליני חדש).

  

בנוסף, יש לפרט בטבלה נפרדת על פי הדוגמה IF 1 , דירוג העיתון בתחום1Q1,   על פי השנה האחרונה והשנה בה פורסם עבור כל אחד מהמאמרים מאז הקו מהליך הקודם או כל המאמרים המוגשים להליך ראשון.

                                                                    
2. תיאור קצר (עד עמוד אחד) של סיכום ההישגים האקדמיים והמחקריים (בעברית ובאנגלית).

 

3  תיאור קצר של תכנית המחקר העתידית לשנים הקרובות (בעברית ובאנגלית).       

 

4. רשימה של המאמרים הנבחרים מתוך B1 שפורסמו או התקבלו (למועמד להליך שאינו מינוי ראשון מאז ההליך הקודם בלבד) עד 10 מאמרים : בציון IF 1 , דירוג העיתון בתחום2  ומספר הציטוטים2. יש למספר את המאמרים בהתאם למספור המקורי ברשימת הפרסומים המלאה (B1).                                                      
ברשימת המחברים יש לציין, ליד כל שותף למאמר, את תיאור תפקידו ע"י הוספת אות עילית (או אות בסוגריים), כדלהלן: חוקר ראשי (
PI), סטודנט (S), חוקר שותף (C), טכנאי/עובד מעבדה (T). בכל קבוצה יתכן יותר משותף אחד בכל תפקיד.

מומלץ לכלול בין עשרת המאמרים הנבחרים את המאמרים בהם המועמד הוא מוביל המחקר ופורסמו בעיתונות המדורגת ברבעון העליון בתחומה (Q1).

 

5. רשימה של לפחות 8 רפרנטים3 שהיו שותפים לפרסומים ב-5 השנים האחרונות(4 מאוניברסיטת ת"א ו-4 מאוניברסיטאות אחרות, מהארץ ומהעולם) בציון דרגתם האקדמית, שיוכם האוניברסיטאי וכתובתם המדויקת, כולל כתובת דואר אלקטרוני. אין לכלול ברשימה רפרנטים שהיו שותפים לפרסומים ב-5 השנים האחרונות או עובדים עם המועמד באותה מחלקה או בית חולים.

 

6. הערכות הוראה מהיחידה לחינוך רפואי. (באם אין -יצרף החוג מסמך אודות תרומת המועמד להוראה).

 

7. טופס תרומה אקדמית לפקולטה / לאוניברסיטה (בכל הליך שאינו למינוי ראשון).

 

8. טופס הצהרה - אישור ועדת הלסינקי מוסדית (למחקרים שנעשו בבני אדם / בחיות).   

                                                                                
9. קבצי Pdf   של תדפיסי כל הפרסומים מאז ההליך הקודם ממוספרים בהתאם לרשימת הפרסומים (למינוי ראשון יש לצרף את כל הפרסומים שהיו למועמד). כולל: מאמרים (B1) - מאמרים שפורסמו ומאמרים שהתקבלו לפרסום (Accepted). במאמרים שהתקבלו לפרסום יש לסרוק הן עותק של המאמר והן אישור קבלתו לפרסום. תיאורי מקרים, מאמרי סקירה, פרקים בספרים, ספרים (ניתן גם להעביר עותק מודפס), ופרסומים אחרים (מכתבים למערכת, editorial וכו')

 

 

מועמד לדרגת פרופסור חבר ולדרגת פרופסור מן המניין יצרף גם:

צילום של מדד ה- H-index  האישי כפי שמופיע ב- Scopus מעודכן למועד ההגשה.

 

 

למינוי אקדמי ראשון יש לצרף גם את המסמכים הבאים:

א. תעודת Ph.D

(תואר שהוענק ע"י אוניברסיטה בחו"ל - יש לצרף שקילה של משרד החינוך לתארים הנהוגים בארץ)

ב. שאלון אישי

ג. צילום תעודת זהות והספח

ד. העתקי תעודות המעידים על תארים אקדמיים נוספים

ה. מי שהיה בעבר, או הינו בעל מינוי באוניברסיטה אחרת (בארץ או בחו"ל) ימציא העתק מכתב המינוי.

 

 

מועמד (Ph.D) שהינו איש סגל בבית חולים יצרף גם:

  אישור על היקף ההעסקה בבית חולים

 העסקה בהיקף 50% משרה במחלקה/מכון מסונף לפקולטה הינה תנאי הכרחי לפתיחת הליכים.

 

 

המלצות נדרשות :

מועמד פרה קליני – המלצת ראש החוג שתועבר על ידיו.

מועמד Ph.D   – המלצת מנהל המחלקה/מכון בבית החולים לראש החוג והמלצת ראש החוג.

2 ההמלצות יועברו באמצעות ראש החוג

 

 

 

 

1 בקורות החיים יש לציין את ה- IF , דירוג העיתון ו- Q1 בהתאם לנתוני השנה האחרונה כפי שמופיעים באתר WOS-JCR ובנפרד, בטבלה גם בהתאם לשנת פרסום המאמר  (על פי החלטת הוועדה האוניברסיטאית מפברואר 2016).

2 מידע על נתוני העיתון ניתן לקבל  באתר WOS ועל מספר הציטוטים מתוך JCR באתר זה.

3 על הממליצים להיות בעלי דרגה גבוהה או שווה* לדרגה המוצעת בהליך.

בעלי מינוי במסלול ה"קליני" (מרצה בכיר קליני/פרופ' חבר קליני/פרופ' מן המניין קליני) אינם יכולים לשמש כממליצים למועמד להליך במסלול הרגיל. *לא כולל דרגת מרצה.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive