מידע כללי והנחיות - מסלול תזה

עבודת גמר (תזה) במסגרת לימודי .M.DM

 

עבודת הגמר תתבצע בתחום הרלוונטי לניהול מצבי חירום ואסון, ובכל מקרה בכפוף לאישור המנחה והוועדה הבית ספרית לתואר שני. מטרת העבודה היא לאפשר לסטודנט להוכיח מחשבה עצמאית וכן את היכולת לאסוף, לעבד ולדווח על ממצאי מחקרו.

 

נדרשת שנת לימודים נוספת להשלמת התיזה.

 

סטודנטים שיעברו למסלול תיזה עשויים להידרש להשלמות של קורסים שונים, למשל סטטיסטיקה מתקדמת או קורסים הנחוצים להשלמת פערי ידע מקצועיים לפי נושא המחקר.

 

רשאים להגיש מועמדות למסלול עם עבודת גמר סטודנטים שעמדו בדרישות הקדם כמפורט בתקנון ועדת עבודות הגמר כלהלן:

 1. ממוצע ציונים של 80 לפחות בסמסטר הראשון ללימודים בתכנית ה-M.DM

 2. ציון 80 לפחות בקורסים הבאים בסמסטר הראשון ללימודים:
 • מבוא לשיטות מחקר ואפידמיולוגיה
 • שיטות כמותיות
 • כתיבה מדעית

 

רשימת מסמכים נדרשים להגשת מועמדות. יש להגיש את המסמכים באמצעות הטופס המקוון, לא יאוחר מהיום הראשון של הסמסטר השני ללימודים.

 • מכתב הצהרה של המנחה המיועד/ת על כוונה להנחות את המועמד/ת לתזה.
 • שתי המלצות מאנשי אקדמיה, המעידות על פוטנציאל למחקר אקדמי.
 • הצהרת כוונות (Statement of Purpose) אשר תכלול התייחסות למוטיבציה של המועמד/ת להשלמת התזה, תחומי העניין המחקריים, הצגת שאלת מחקר רלוונטית בתחום ניהול מצבי חירום ואסון, סקירה תמציתית של ספרות רלוונטית, חשיבות וחדשנות המחקר המוצע והצעת המועמד/ת לגישה כללית של שיטות המחקר. הצהרת הכוונות לא תעלה על 1500 מילים ותוגש בשפה האנגלית או העברית.
 • ניתן לצרף מסמכים רלבנטיים נוספים שיכולים להעיד על איכויות אקדמיות ומחקריות רלוונטיות.​

תלמידים המעוניינים לבצע את עבודת הגמר מתוך מאגרי נתונים קיימים יידרשו לעמוד בדרישות נוספות כמפורט להלן:

 1. לקחת חלק פעיל בתכנון המחקר ובכלל זאת, העמקה בנושא המחקר וסקירת ספרות, גיבוש מטרות המחקר, השערות המחקר, קביעת המתודולוגיה, הגדרת המשתנים, קריטריוני ההכללה וההוצאה וכיו"ב.​
 2. התזה תהווה מחקר כמותני (מחקרים תיאוריים לא יאושרו) ותכלול שימוש בכלים סטטיסטיים מתקדמים המתאימים לשיטות המחקר בתחום היערכות וניהול מצבי חירום כגון: רגרסיות רבות משתנים וטיפול מתאים בנתונים חסרים.
 3. על התלמיד לוודא כי יש לו גישה לנתונים המלאים אשר עליהם יתבסס המחקר כאמור בהצעת המחקר. התלמיד יכין את קובץ הנתונים לעיבוד הסטטיסטי ויבצע את עיבוד הנתונים באופן עצמאי תוך שימוש בשיטות סטטיסטיות שלמד במסגרת התכנית. הסטודנט יוכל להסתייע בליווי וייעוץ סטטיסטי לביצוע מבחנים מתקדמים שלא נלמדו במסגרת התכנית. התלמיד יצהיר בגוף העבודה על כך כי ביצע באופן עצמאי ובהדרכת המנחים את כול עיבוד הנתונים שביכולתו לבצע.
 4. התלמיד יבצע עבודת בקרה על איכות הנתונים ותוקפם בהקשר של נושא מחקרו. על התלמיד להגדיר בפרק זה את המשתנים החשובים לגביהם אין אפשרות לבצע תיקוף ולהתייחס למשמעות של העדר אפשרות לתקף על ממצאי המחקר (מידת ההטיה האפשרית).
 5. תלמיד ינסח באופן עצמאי את עיקרי הממצאים ומסקנות המחקר בעבודת הגמר.
 6. התלמיד יציג אישור בכתב ממנהל/ת המאגר המעיד על הסכמתם להעניק גישה לסטודנט לנתונים ולבצע את עבודת המחקר.

היקף עבודת הגמר צריך להתאים לתקופת מחקר של כשנה.

 

לא ניתן לבצע עבודות גמר (תזה) המתבססות על מחקר איכותני בלבד.

 

מועד הגשת הצעת המחקר: עד סוף שנת הלימודים הראשונה. תלמיד שלא יגיש את ההצעה ולא אושרה לו דחיה, יועבר למסלול ללא תזה (פרויקט) בתחילת שנת הלימודים העוקבת.

 

מועד הגשת תזה: לא יאוחר מתום שנה לאחר שנת הלימודים אליה התקבל הסטודנט. תתאפשר ארכה של עד שנה נוספת להגשת עבודת התזה, בכפוף להגשת בקשה מסודרת ומנומקת לא יאוחר מהשבוע האחרון לסמסטר ב' של שנה"ל העוקבת לזו שאליה נרשם הסטודנט.

 

העבודה תוגש בעברית או באנגלית והיקפה לא יעלה על 80 עמודים, כולל כול חלקי העבודה. עבודת הגמר תבחן על ידי הועדה לעבודות גמר, כמקובל בבית הספר לבריאות הציבור. לאחר בחינת עבודת הגמר על ידי הוועדה, תשלח עבודת הגמר לשיפוט. התלמיד יתקן את עבודתו בהתאם לחוות דעת השופטים ויגן עליה בבחינה בעל פה.

 

 

 

ט.ל.ח., המידע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ובמקרה של סתירה בין המידע באתר זה לבין תקנון המדרשה לתארים מתקדמים ו/או תקנון הפקולטה לרפואה ו/או תקנון האוניברסיטה, יגבר האמור בתקנונים אלו.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>