תקצירי הקורסים

הרחב הכל
מבוא לניהול מצבי חירום ואסון

 

תיאור הקורס: אסונות טבע או אסונות מעשי ידי אדם מתרחשים בארץ ובעולם פעמים רבות ללא כל התרעה מוקדמת ומשפיעים על המרקם החברתי, הכלכלי, הפוליטי והאישי. השפעתם של מצבי חירום שונים עשויה להיות ברמה המקומית, הלאומית ואף הבינלאומית. הקורס יעסוק בהיערכות ובדרכי המענה הקיימים בישראל ובעולם בהתייחס למצבי חירום ואסון.

מטרת הקורס: מטרות הקורס כוללות היכרות עם מושגי היסוד, הקניית כלים להכרה והבנת ההתמודדות עם מצבי חירום ואסון. בסיום הקורס יכירו הסטודנטים את סוגי האסונות, שלבי ההכנות וההתמודדות ואת הדרכים והשיטות של המערכות והגופים השונים להתמודד עם מצבי חירום ואסון. 

שיטות כמותיות (סטטיסטיקה)

שיטות כמותיות הן הבסיס לכל מחקר אמפירי. במסגרת הקורס ילמדו הסטודנטים סוגים שונים של עיבודים סטטיסטים אשר יסייעו להם בניתוח נתונים כמותיים הן בעבודת הגמר והן במחקרים שונים בהם יעסקו במסגרות השונות.  הקורס ילווה בתרגול החומר הנלמד באופן תיאורטי ובאמצעות פלטים מתוכנת SPSS/EXCEL.
מטרת הקורס: הקניית ידע במונחי יסוד בתחום השיטות הכמותיות לביצוע מחקר כמותני. הקניית מושגי בסיס בניתוח סטטיסטי, הכרת סוגי משתנים, שיטות להצגת נתונים כמותיים, ניתוח נתונים כמותיים ברמה בסיסית באמצעות תוכנת SPSS/EXCEL ואופן הצגתם

מבוא לאפידמיולוגיה ושיטות מחקר

אפידמיולוגיה היא תחום לחקר שכיחות מחלות וגורמי הסיכון להן באוכלוסיות שונות. האפידמיולוגיה מתווה דרכים למניעה, וטיפול ולכן מהווה בסיס לקבלת החלטות הן בהיבטים קליניים והן בהיבטים של מדיניות בריאות. בקורס יילמדו העקרונות, המטרות ודרכי הגישה והמחקר האפידמיולוגי. הקורס נועד להוות נדבך בלימוד שיטות מחקר, וחשיבה כמותית.
מטרת הקורס: להסביר עקרונות, מטרות ודרכי מחקר באפידמיולוגיה, ולתת לסטודנטים כלים ליישום המידע לקבלת החלטות ולמדיניות בריאות.

שיטות מחקר כמותיות הינן הבסיס לאיסוף הנתונים לצורך קבלת החלטות הן בהיבטים קליניים והן בהיבטים רחבים של בריאות הציבור ומדיניות בריאות. המחקר הכמותי מאפשר לאנשי המקצוע לקבל תשובות קצרות וארוכות טווח בהיבטים רבים ומגוונים. הכרת שיטות מחקר והתאמתם לשאלות המחקר הינו תנאי לחקר הנושא וכן להבנת התוצאות ולקבלת החלטות מושכלות.
מטרת הקורס: להציג את שיטות המחקר המרכזיות, ולתת לסטודנטים כלים לקריאה ביקורתית של מאמרים בתחום, תוך דגש על תרומתן של שיטות המחקר לבריאות הציבור, ולקביעת מדיניות בריאות מושכלת.

כתיבה מדעית

בשונה מכתיבה יוצרת (ספרות, מאמרים בעיתונות וכו'), הכתיבה המדעית נועדה לאפשר העברת מסרים מדעיים בצורה תמציתית, מדויקת, אובייקטיבית, בהירה ותכליתית. הקפדה על עקרונות כתיבה מדעית מאפשרת להפיק תוצרים מדעיים באיכות גבוהה אשר ניתנים לשיפוט על ידי עמיתים בתחום. כתיבה מדעית תורמת להתפתחותה של הספרות המדעית ומאפשרת לשמר, להנחיל ולפתח ידע אקדמי ומדעי.
הקורס יחשוף את הסטודנטים והסטודנטיות ליסודות ועקרונות הכתיבה המדעית. הקורס יצייד את הלומדים/ות בכלים ושיטות לכתיבה מדעית נכונה ולעמידה בכללי כתיבה אקדמית. הקורס מהווה תשתית למיומנויות שיהיה על הסטודנטים/ות ליישם במהלך לימודיהם בתואר ובפרט בכתיבת עבודת הגמר ויש בו כדי לסייע בכתיבת מאמרים ברי פרסום בעתונות מדעית.

סמינר - מתאוריה לפרקטיקה

תיאור הקורס:
במסגרת הקורסים השונים בתוכנית, הסטודנטים לומדים מגוון תאוריות בתחומי ניהול מצבי חירום ואסון.
במסגרת התוכנית למוסמך ב MDM משולבים מגוון רחב של דיסציפלינות שבמסגרתם, הסטודנטים נחשפים לתאוריות ולמחקרים בתחום. במסגרת קורס זה הסטודנטים ייפגשו עם נושאי משרה בכירים בתחום מצבי החירום בישראל וזאת על מנת לחשוף אותם לדעות, תפיסות אישיות, תפיסות ארגוניות ואתגרים של נושאי משרה. כמו כן יצאו הסטודנטים לסיור וביקור בתרגילים נבחרים. בנוסף, ינותחו מספר מקרי בוחן של אירועי אסון.
מטרות הקורס:
חשיפת הסטודנטים לנושאים נבחרים המעסיקים נושאי משרה בכירים הרלוונטיים להיערכות ומענה לאירועי חירום לצורך הרחבת הידע וההבנה אודות התפיסות האישיות והארגוניות העומדות בבסיס ההתארגנות ואופן מתן מענה לדילמות השונות. בנוסף חשיפת הסטודנטים לניתוחי אירוע של אירועי חירום ואסון לצורך הרחבת הידע וההבנה אודות ניהול מצבי אסון.

סמינר - פרויקט גמר

נושאי הקורס:
תהליך כתיבת עבודת הגמר עלול להיות רצוף באתגרים. פיתוח של תזה מדעית משלב הרעיון לשלב המימוש של המחקר בפועל מערים קשיים לא מועטים. בקורס זה יקיימו הסטודנטים/ות שיח מדעי עם המרצה ובינם לבין עצמם בכדי לסייע בתהליך גיבוש רעיונות המחקר, התאמת מתכונת המחקר המוצעת ואופן מימושה, כל זאת במטרה לטייב את התהליך המחקרי ולהביא לתוצאות מדעיות טובות יותר בפרויקט הגמר.
מטרות הקורס:
הקורס ישמש במת התדיינות ושיח בין הסטודנטים/ות לבין עצמם ומול המרצה במטרה לסייע בתהליך תכנון ומימוש פרויקט הגמר במסגרת לימודיהם בתכנית.

סמינר - מחקר

נושאי הקורס:
תהליך כתיבת עבודת הגמר עלול להיות רצוף באתגרים. פיתוח של תזה מדעית משלב הרעיון לשלב המימוש של המחקר בפועל מערים קשיים לא מועטים. בקורס זה יקיימו הסטודנטים/ות שיח מדעי עם המרצה ובינם לבין עצמם בכדי לסייע בתהליך גיבוש רעיונות המחקר, התאמת מתכונת המחקר המוצעת ואופן מימושה, כל זאת במטרה לטייב את התהליך המחקרי ולהביא לתוצאות מדעיות טובות יותר בפרויקט הגמר.
מטרות הקורס:
הקורס ישמש במת התדיינות ושיח בין הסטודנטים/ות לבין עצמם ומול המרצה במטרה לסייע בתהליך פיתוח הצעת המחקר של הסטודנטים לתזה.

סיוע הומניטארי

תיאור הקורס:
משברים הומניטרים מתרחשים בעולם כתוצאה מאסונות טבע, מלחמות או מחלות מדבקות. העשורים האחרונים מאופיינים במחויבות בינלאומית להענקת סיוע הומניטרי למקומות מוכי אסון. האתגרים הקיימים בהקשר זה מורכבים, הן מבחינת נותני ומקבלי הסיוע והן מבחינת הדילמות האתיות המתעוררות. הקורס יעניק לתלמידים כלים לניתוח סוגים שונים של סיוע הומניטרי, הדילמות המתעוררות בעקבות הסיוע ההומניטרי וההשלכות החיוביות והשליליות של הענקת הסיוע על המדינה והחברה במקומות מוכי האסון.

מטרות הקורס:
הקניית ידע ותובנות אודות העקרונות והדילמות של הענקת סיוע הומניטרי, השחקנים המעורבים והדינמיקה החברתית והפוליטית המשפיעה על הסיוע. הסטודנטים ייחשפו לקשרים בין סיוע למשבר; ינתחו מושגים של נייטרליות, קשרים בין ניהול אסון לסיוע הומניטרי ואחריותיות של השחקנים לקהילות שהושפעו מאסונות ומשברים; יבחנו את ההשלכות של הסיוע ההומניטרי; וירכשו כלים לניתוח היתרונות והחסרונות של הענקת הסיוע.

סוגיות בהערכות אופרטיבית, טכנולוגית ולוגיסטית

תיאור הקורס:
הקורס ישלב הרצאות, ניתוחי אירוע והרצאת אורח בסוגיות נבחרות של הערכות אופרטיבית לאירועי אסון, לוגיסטיקה והיבטים טכנולוגיים.
הקורס יכלול ויעסוק בשלושה נושאים:

הערכות אופרטיבית הנדרשת מהמערכות ברמות השונות לפני אירוע, תוך כדי אירוע ולאחריו. בקורס יוצגו מודלים שונים הקיימים בעולם בתחום. במסגרת חלק זה ישולבו ניתוחי אירוע של מספר אסונות המוניים.
הערכות לוגיסטית הנדרשת להתמודדות עם אסונות המוניים. במסגרת חלק זה ינותח המענה הלוגיסטי הנדרש לאירועי אסון שונים. נעסוק בהערכות הלוגיסטית הנדרשת ברמות השונות.
ההיבט הטכנולוגי. ינותח כיצד הטכנולוגיה יכולה לסייע להתמודדות עם אסונות ומאידך, כיצד היא עלולה לסייע לגורמי הטרור.

מטרות הקורס:
הקניית מושגי יסוד והקניית כלים בתחום המערכת האופרטיבית, הלוגיסטית וטכנולוגית במצבי חירום

אסונות לא קונבנציונאליים

הסביבה שבה האדם חי רוויה סיכונים, ובכלל אלה גם סיכונים הנובעים מחשיפה לתרכובות כימיות רעילות, מחוללי מחלות ביולוגיים וחומרים הפולטים קרינה מייננת (רדיואקטיביים). חשיפה של בני אדם לחומרים אלו, המכונים גם "בלתי קונבנציונליים", עלולה להתרחש באופן טבעי (למשל, התפרצות מגיפות), כתוצאה מתאונה תעשייתית או מפיזור מכוון (בתרחישי טרור או מלחמה). היפגעות הנובעת מחשיפה לחומרים בלתי קונבנציונליים שונה מאד מפציעות טראומה המוכרות בתרחישים אחרים. בנוסף, האפקטים הפסיכולוגיים עלולים להיות חמורים יותר. ההתמודדות עם תרחישים בלתי קונבנציונליים מחייבת התאמה של המענה הטקטי והאסטרטגי למאפיינים הייחודיים של תרחישים אלו. בקורס זה נדון במאפיינים העיקריים של התרחישים הביולוגיים, הכימיים והרדיולוגיים, נפרט את המענה על רבדיו השונים ונסקור מקרי בוחן רלוונטיים.
מטרת הקורס הינה היכרות עם מושגי היסוד הקשורים בעולם התוכן הכימי, הביולוגי והרדיולוגי, הבנת מאפייני האיום הבלתי-קונבנציונלי והקניית כלים להכרה והבנת ההתמודדות עם אסונות מסוג זה. בסיום הקורס יכירו הסטודנטים את סוגי מצבי החירום הבלתי קונבנציונליים, שלבי ההכנות וההתמודדות עימם וכן את הדרכים והשיטות של המערכות השונות להתמודד עם אסונות כאלה. 

היבטי בריאות הנפש במצבי חירום ואסון

א. כללי:

מצבי חירום ואסון מציבים את העוסקים במערכות הבריאות בקו החזית עם תוצאותיהם – טראומה פיסית ונפשית. שיעור ההיפגעות הנפשית ממצבים אלה עלול להגיע לעיתים לממדים עצומים, אשר יכולים להביא לקריסת מערכות תמך קהילתיות וממשלתיות. הקורס יעסוק במושגים אלה ממבט רב תחומי ובמישורים העיוניים, הקליניים והפרקטיים.
מתן המענה המיטבי לתרחישי החירום השונים מושתת בראש וראשונה על ארגון וניהול. לפיכך נייחד תשומת לב לתחום הניהול, הארגון וההתארגנות בזירות בתי החולים, הקהילה ומערכת הבריאות.

ב. מטרות הקורס:
לחשוף את הסטודנטים להכרת שני עולמות התוכן הרלבנטיים לנושא זה: (א) הבנת הפגיעות הנפשיות של מצבי חירום ובמרכזה הטראומה הנפשית על נגזרותיה השונות; (ב) הבנת עקרונות התכנון הקשורים בבריאות הנפש במצבי חירום.
 

פסיכולוגיה של אסונות

תכנון והתערבות במצבי חירום ואסון איננה יכולה להיות מנותקת מההקשר החברתי. עם זאת, פעמים רבות קבלת החלטות בנושא זה נעשית תוך התעלמות מהיבטים חברתיים ופסיכולוגיים חיוניים להבנת תהליכים של הערכות, חוסן והתמודדות עם מצבי חירום ואסון. בקורס זה נדון במספר סוגיות מהותיות הקשורות בהיבטים הסוציו-פסיכולוגיים של חירום, לרבות תהליכי קבלת החלטות, חוסן, התנהגות בריאות (ובפרט התנהגות של הערכות לחירום), וכן נדון בחשיבות של הממד הפסיכולוגי בהערכות והתמודדות עם אסונות.
הקורס יחשוף את הסטודנטים והסטודנטיות למספר היבטים מהותיים בתחום של פסיכולוגיה של אסונות. בסיום הקורס הסטודנטים/יות יוכלו לעמוד על חשיבות הממד הפסיכולוגי וההקשר החברתי הרחב בתהליכי קבלת החלטות הקשורים בהערכות והתמודדות עם מצבי חירום ואסון.

עזרה ראשונה נפשית

א. כללי:
הקורס נועד להכשיר את משתתפותיו ומשתתפיו להיות מגישי/מגישות עזרה ראשונה נפשית (ערנ"פ) מחד ומדריכים/מדריכות למגישי ערנ"פ, מאידך. הוא יתמקד בגישות המתקדמות והחדשניות שתחום עזרה ראשונה נפשית, שבמרכזן מודל ה- SIX Cs אשר מוכר כפרוטוקול הרשמי של מדינת ישראל להתערבות מבוססת ערנ"פ.
ערנ"פ מהווה כיום את הזרוע הביצועית הראשונה של הגשת עזרה לנפגעי חרדה וטראומה 

בשטח אירוע חירום או אסון. גישות קודמות ראו בהגשת ערנ"פ הליך הדומה לכל טיפול פסיכולוגי (כמו למשל טיפול קצר מועד), אולם מחקרים בתחום  הנוירופסיכולוגיה מעידים שיש לשנות לעיתים באופן מהותי את הגישה שתאפשר לנפגע לחזור לאיתנו ולהמשיך בתפקודו בזמן הקצר ביותר.  

ב. מטרות הקורס ונושאיו המרכזיים: 
1. הכשרה תיאורטית ומעשית לתפקוד כמתערבים ראשוניים באמצעות ערנ"פ ממוקד SIX Cs.
2. הבנה מעמיקה של מודלים פסיכולוגיים ונוירופסיכולוגים עליהם מבוסס המודל.
3. למידת פרוטוקול השיטה, תירגולו והטמעתו.
4. לימוד המתודולוגיה והקניית המסוגלות להוות מובילי הכשרת הערנ"פ (trainer) בשיטה זו. 

בכדי לקבל את תעודת מאמן מגישי ערנ"פ משתתפי הקורס יצטרכו לעמוד בהצלחה מבחן עיוני ומעשי

ניהול פרויקטים והערכתם

מטרת הקורס היא הקניית סט מתודות וכלים לניהול פרויקטים בתחום מניעה, מוכנות והתאוששות של מצבי חירום ואסון, על מנת לשפר את יכולות המשתתפים להתמודד עם ייזום, ניהול, ניטור ותחקור  של פרויקטים, בסביבה דינמית. 
משתתפי המאיץ יתחלקו לצוותי תכנון  מיזם , יבחרו פרויקט עתידי בתחום החירום ויתכננו אותו תוך כדי מהלך הקורס, משלב הזיהוי עד לשלב הבחינה לפני יישום, תוך שימוש בכלים שיילמדו בקורס.
מבנה הקורס תואם את מתודולוגית מחזור הפרויקט של הבנק העולמי. המפגשים ישלבו הוראה עם עבודה סדנאית בפורום הקורס ופורום הצוותים.

כלכלת אסונות

הקורס יאפשר להבין מושגים ושיקולים כלכליים שמתייחסים לניתוח אסונות.
נלמד מהם המרכיבים של ייצור וצריכה של אסונות ומה השפעתם על הרווחה במשק.
נבצע הערכות כלכליות של נזקים ונאמוד עלות מול תועלת של הפחתת נזקים.
נבין את התפקיד של ביטוח וחבויות בהקטנת נזקי אסונות ואת השיקולים של הציבור, מקבלי ההחלטות והשווקים השונים במניעה ובשיקום.
מטרת הקורס לתרגם את הממדים השונים של האסון למונחים מוניטריים כך שתתאפשר הבנה וקבלת החלטות שכוללת שיקולים כלכליים בשלבי האסון השונים: לפני האסון, במהלכו ולאחריו.

Recovery management and business continuity

Course description:
Information has become one of the most important resources for organizations (governmental, business, and private). In recent years, we have heard that "Information is the new oil" and concepts such as big data and the digital age are often used. Simultaneously, through ad-vanced technologies and developed communications we are connected and exposed to more people and information. In organizations, this technological connectivity enables their exist-ence and continued growth, and therefore it is vital to maintain this capability. Along with the growing connectivity and networking, our dependence on these technologies increases, which on the one hand enable organizations to grow, but on the other hand increases their vulnerabil-ity.
Organizations are exposed to many threats, including natural and man-made emergencies, but also to internal and external cyber threats. Therefore, organizations must build preparedness programs to cope with various emergency situations in order to ensure that they can continue to function after the event. One of the most important components in this preparedness is shortening the response time and technological recovery so that the organization can continue to function and maintain the same functional continuity.
Course objectives:
The students will learn the principles and importance of building recovery plans and business continuity programs. In addition, students will understand the importance of integrating tech-nology recovery alongside preparation of programs for staff and managers in the organization. Managing response to emergency events is important for an organization's ability to survive crises and continue to function and serve its customers. As current and future emergency managers, students will also study, along with theoretical studies, Israeli and international standards for business continuity, how to assess business impact, manage emergency commu-nication and coordinate between stakeholders and managements.

ניהול משברים בארגונים
משברים הם חלק בלתי נפרד מעולם העסקים בפרט ועולם הארגונים בכלל בעולמנו. זאת ועוד, משבר הוא סוג של אירוע הפוקד כל אחד מאתנו בחייו האישיים, במשפחה ובארגונים שבהם אנו עובדים ו/או אותם אני מנהלים. הדבר נכון ליחידה הארגונית קטנה כגדולה. אירוע משבר הוא אירוע רגשי אמוצינאלי אשר דרך ההתמודדות איתו היא תהליכית, מובנית ורציונאלית.
הקורס יעסוק בניתוח אירועי משבר בארגון, דרכי ההתמודדות עימם ושלבים של ניהול השינוי בארגון המתבצעים כהכנה ובניית ארגונים חסינים למשברים ודרך ניהול השינוי לאחר שהמשבר פוקד את הארגון והארגון נאלץ להתמודד עם תוצאותיו.
הקורס ישלב הרצאות, ניתוחי אירוע והרצאות אורח בסוגיות שונות של משברים בארגונים (עסקיים ושאינם). המטרה היא להאיר פן נוסף לתכנים  של הקורס ולהביא את האספקט הארגוני, ההשפעות על הארגון והיחיד בו והתהליכים הנגזרים ממנו, לפני , תוך כדי ואחרי משבר.
הקורס יחשוף את הסטודנטים לפירוש המושג משבר בארגונים מסוגים שונים, להתמודדות  טרום משבר ? היערכות וניהול סיכונים, עקרונות ההתמודדות עם משבר כשהוא מגיע,  תהליכי קבלת החלטות תוך כדי ואחריו, הבדלים בין משברים ומצבי חוסר וודאות עסקי וארגוני.
הקורס יעסוק בסימולציה וניתוח תרחישים ככלל ומעגלי ההשפעה של המשבר עצמו,  ברמה האישית והארגונית, בהתמודדות עם מצבים מסוג זה, הכשרה לקראתם  (אם אפשר בכלל להתכונן אליהם )  .
כמו כן , יעסוק הקורס בהשפעות הפנים ארגוניות, סוגי הכוחות הפועלים בתוך הארגון, האינטראקציה ביניהם, עקרונות לפעולה ביציאה ממשבר,  השפעת והשימוש בתקשורת, ניהול סיכונים וניהול תהליכים אסטרטגיים בתקופת משבר .
בין שאר הנושאים, תעלה סוגיית הניהול והמנהיגות בזמני משבר והשפעתה על ההתמודדות איתו, וכן בסוגי המנהיגים הנדרשים לסוגים שונים של משבר.
נעסוק בסקירה כללית  ותיאוריה בדגש על מעגלי ההשפעה הארגוניים והתופעות הנלוות אליו,   תוך ניתוח אירועים ודוגמאות מהמציאות בישראל ובעולם. בהמשך הקורס יבצעו הסטודנטים ניתוח, תכנון,  ניהול וקבלת החלטות בתרחישים מסוגים שונים .
במהלך הקורס יילמדו וינותחו אירועי משבר ארגוני בשני ארגונים עסקיים גדולים לאחר שיקראו את חומר הרקע לאירוע בשיטת CASE STUDY, הנלמדת באוניבסיטאות מובילות בעולם.
ניתוח המקרים והאירועים יאפשר הצצה לעולם המשברים בארגונים גדולים כמודל, תוך הצגת ההקשר והנלמד מהתיאוריות בתחום והצגת פתרונות אפשריים ומועדפים. מעבר לניתוח בכיתה, יגישו הסטודנטים ניירות עמדה וניתוח  להתמודדות עם בעיית הניהול והמנהיגות, בסוגיה  עמה התמודדו.
על תהליכי הפקת לקחים ולמידה

מתן המענה למצבי חירום ואסון הן ע"י צוותי הסיוע הרב תחומיים (המגיבים הראשוניים והשניוניים) והן ע"י המערכות העירוניות והלאומיות, מחייב בדיקה ולימוד באמצעות כלים ושיטות מובנות, בכדי להפיק לקחים לצורך שיפור וטיוב המענה לאסון הבא.
כלים אלה ישימים גם לתרגילי הכנה למצבי חירום ואסון, כמו גם לפרויקטים ארוכי טווח של היערכות למצבים אלה במסגרת תהליכי הגברת המוכנות.
הקורס יעסוק בלמידה והטמעת המתודה של תחקיר והפקת לקחים ככלי למידה במצבי חירום ואסון, ובזיקה לסוגיית הלמידה הארגונית והאישית.
במהלכו, יסקרו בצורה ביקורתית מודלים של הפקת לקחים ולמידה ארגונית ויוצג מודל חדשני ויישומי להפקת לקחים, אשר פותח על ידי המרצה. יתקיים תרגול מעשי בהטמעת המודל, על מנת שהמתודה תוכל לשמש את תלמידי התוכנית בניתוח תרגילים וסימולציות במסגרת התוכנית ומחוצה לה.
מטרות הקורס:
לחשוף את הסטודנטים לסקירה ביקורתית של מודלים להפקת לקחים ולמידה ארגונית; להציג מתודות להפקת לקחים; לקיים תרגול מעשי בכדי לשמש את תלמידי התוכנית בניתוח תרגילים וסימולציות במסגרת התוכנית ומחוצה לה.

היבטים משפטיים ואתיים בניהול אסונות וסיוע הומניטרי

נושאי הקורס:
שילוב אמות מידה משפטיות, תקנות וחוקים וכן התייחסות לדילמות והיבטים אתיים בכל שלבי המוכנות והתגובה לאסון מהווה מרכיב משמעותי במענה אפקטיבי, אבל המורכבות של הטמעת הכלים השונים לעתים קרובות מאתגרת. הקורס יציג את האתגרים והמסגרות המשפטיים והאתיים שהוחלו בעשורים האחרונים בישראל ובעולם במאמץ לצמצם את ההשפעה ההרסנית של אסונות טבע, מגיפות וקונפליקטים מעשה ידי אדם ולהתמודד עם השלכותיהם. חוקים מקומיים ובינלאומיים וכן מוסכמות אתיות ינותחו כדי לחשוף את הסטודנטים לנקודות החוזק והחולשה שלהם ומידת השפעתם על המענה לארועי חירום.
מטרות הקורס:
 הכרות עם מגוון רחב של סוגיות ודילמות משפטיות ואתיות הקשורות לניהול אסון וסיוע הומניטרי והשיקולים המשפטיים והאתיים המהווים חלק מארגז הכלים של המטפלים ומנהלי אירועי חירום. בסיום הקורס יכירו הסטודנטים את התפקיד של הממשל הלאומי והבינלאומי בראיית החוקים והתקנות שנחקקו על מנת להתמודד עם אסונות ומשברים הומניטריים והעקרונות האתיים המעסיקים אותם בתהליך מתן המענה וביצוע תפקידם. המענה לאסונות טבע, למשברים הומניטרים, או להתפרצויות המשפיעות על בריאות הציבור ינותחו בהתייחסותם למנגנוני החוק והעקרונות האתיים הקיימים. ההיבטים המשפטיים והאתיים אליהם ייחשפו הסטודנטים יכללו את המוכנות החוקית לבריאות הציבור, התנגשות ודילמות אתיות הקיימות בהתייחס למענה למצבי חירום בישראל ובעולם, היבטים משפטיים ואתיים של הפחתת פגיעה וקידום בריאות של אוכלוסיה תחת משבר, ניהול פליטים ושמירה על זכויות אדם בעתות חירום.

גיאופוליטיקה של מצבי אסון מעשה ידי אדם

תיאור הקורס:
מנתח את תנאי הזירה הגיאופוליטית כגורמים התורמים במידה רבה להתהוות אירועי אסון מתמשכים ולהחרפת הנזקים של אירועי אסון שמקורם בטבע.

מטרות הקורס:
להכיר את העקרונות המסדרים הגיאופוליטיים שבבסיס הפעילות האנושית במרחב כמקור להיווצרות מצבי אסון "כרוניים" ולהחמרת נזקי אסונות טבע. לעמוד על תפקידה של מדינת הלאום כמקור מחולל מצבי אסון מתמשכים ולבחון את ההשפעה של מאפייני הגלובליזציה, המעבר למשטר חשיבה ניאו ליברלי והמאבק הניטש על 'הפרוטוקול הנורמטיבי' בעידן הנוכחי על רמת הפגיעות של חברות ברחבי העולם.

התנסות מעשית

Course description and objectives: Internships are an effective way to gain work experience, increase employment opportunities, and be a stepping-stone to a desired industry and sector. They provide opportunities to learn and gain hands-on experience related to individual career goals and fields of interest. Successful completion of an internship makes a job candidate more attractive to employers who prefer to hire individuals who possess better work habits, soft skills, technical understanding, and industry skills. Participating in an internship will broaden your knowledge and open the door to novel opportunities as you develop new connections and expand your professional network. The internship program in the Master of Disaster Management (M.DM.) is designed to expose the students to the realm of disaster preparedness and humanitarian aid, by interning in one of the entities that focus on these areas. Students will have the unique opportunity to view the practices as they evolve in the field versus the theories learned in the academic program.

 

The internship program is an annual course which awards four credit points. A student must complete the course in its entirety to receive the 4 credits. Partial credit is not available.
The cancellation of this course is possible until the first day of the second semester (both for regular and research tracks).

ניהול אירועי סייבר והמענה אליהם

העידן הדיגיטלי, שהינו תוצר ישיר של ׳מהפכת המידע׳ של המאה ה- 20, הביא לשינויים מרחיקי-לכת במחקר ופיתוח של טכנולוגיות מתקדמות והטמעתן כחלק בלתי-נפרד כיום מהתרבות האנושית.
הפתיחות של ׳כפר עולמי אחד׳ עם מערכות מידע ותקשורת מתקדמות, בהן ׳כולם מדברים עם כולם׳ בצורה מקוונת של נתונים, הזניקה את ׳מהפיכת המידע׳ במרחב הגלובלי והביאה עימה, בצד היתרונות העצומים, גם תופעות שליליות מאוד דוגמת ׳וירוסים׳ לסוגיהם, פעולות חדירה ותקיפה ע״י Hacker's  למערכות המידע והטכנולוגיה. למעשה, מהפיכה זו יצרה מצע רחב לפעילותם של גורמים שונים לניצול פרצות הקיימות במערכי הטכנולוגיה (או ליצור פרצות מכוונות), לביצוע שינויים במערכות לטובת פגיעה בתשתיות טכנולוגיות ומערכות מידע של מדינה/תעשיה/מגזר/פרט ולשם שיבוש, העתקה, מחיקת המידע ו/או מניעת השימוש בו ואחזקתו לשם כופר, פעילויות לא-מורשות ברמות אסטרטגיות שמהותן פעילות של איסוף מודיעיני, חדירה למערכות ביטחון, פיננסיים, פגיעה במערכות ממוחשבות של תשתיות לאומיות קריטיות וכדומה.
לאמור לעיל, קיימות משמעויות חמורות רבות בהיבטים הביטחוניים, לאומיים, עסקיים-מסחריים, ציבוריים וחברתיים קשים במיוחד עבור הגורם המותקף. בנוסף, קיים נזק שהינו בלתי-הפיך, במצב בו מתקיימת פגיעה בנכסי המידע האישיים של כל אדם שהינם למעשה קניינו הפרטי לחלוטין.
יתירה מכך, חדירת טכנולוגיות-העל בעשור האחרון הינה מסיבית, Social Networks, Big Data, Machine & Deep Learning, Cloud, Internet of Things, Computer Vision,  ומאות מושגים טכנולוגיים חדשים נוספים, שמעידים יותר מכל על ה׳שפה החדשה׳ שבה ׳מהפיכת טכנולוגיות המידע׳ באה לידי ביטוי בכל מרחב של פעילות אנושית. לאחרונה, אנו עדים לגל ה׳בינה המלאכותית׳ AI)), שכל מטרתו הינה להכניס ולשלב תבונתיות עמוקה ביותר של מוח האדם, במערכות ותשתיות המידע, דוגמת ה׳רכב החכם׳ שהינו ניצן ותוצר גלובלי ראשון לגל זה. לא רחוק היום שבו נוכל לקבוע בוודאות כי תלות של ישות כלשהי במערכות המידע והטכנולוגיה, הופכת למוחלטת ולכן גם לקריטית. לאור האמור, חלון ההזדמנויות העומד לרשות הגורם המפגע/תוקף, הינו בלתי-מוגבל בזמן ותוחלת הנזק הינה אין-סופית.
פעילות זו זוכה כיום למגוון של כינויים המקצועיים, שהמרכזיים בהם הינם ׳לוחמת מידע׳, ׳לוחמת סייבר׳ Information Warfare, ׳טרור דיגיטלי׳ ועוד.
הלוחמה, כמאפיין מובהק של התרבות הטכנולוגית, השתנתה בהתאם באופן מהותי. שינויים אלה הביאו להצגתן של טכנולוגיות, המשגות ודוקטרינות לוחמה חדשות המהוות אתגר לחשיבה האסטרטגית הקלאסית ומשנים את צורת הלוחמה, האסטרטגיה, ניהול הסיכונים והביטחון הלאומי. ׳לוחמת המידע׳ איננה עוד מדע בדיוני, אלא נתפסת כאלמנט יסודי בהערכת הסיכונים הלאומית והגלובלית של מדינות רבות.
הקורס סוקר בצורה מערכתית את התחום האינטרדיסציפלינרי והרב-מימדי של ׳לוחמת הסייבר׳: מה כלול במושג רחב זה, מהו מקומה של ׳לוחמת הסייבר׳ בין תחומי הלוחמה הקלאסיים ומהם השינויים האסטרטגיים בהגנה והתקפה אשר מייצרת ׳לוחמת הסייבר׳. בנוסף יתמקד הדיון בקשר בין הסייבר למערכת הגלובלית על גווניה- היבטי ביטחון לאומי, מערכות יחסי-חוץ ודיפלומטיה, מדיניות ופוליטיקה, היבטים עסקיים-מסחריים-כלכליים, משפט ופרטיות האנוש, ה׳שחקנים׳ הטכנולוגיים הגלובליים, חוזקות וחולשות הטכנולוגיה והמגמות העתידיות.

ניהול מערכות בריאות בחירום

מערכות, מוסדות וצוותי הבריאות מהווים נדבך מרכזי במתן מענה לאירועי החירום השונים. הצלת חיי הנפגעים, אפחות הנזק וצמצום נכות ברת-מניעה מחייבים הפעלה הולמת של גופי הבריאות והרפואה. הקורס יעסוק בעקרונות הניהול הרפואיים במצבי חוסר ודאות, לרבות ההיערכות והתפעול בדרגים השונים (לאומי, אזורי, רמת האירוע, הקהילה, בית החולים והשיקום), תוך התמקדות בגופי הרפואה השונים הנוטלים חלק במתן המענה לצרכים המתפתחים. בקורס ייבחנו שלושת שלבי ההתמודדות - טרום אירוע (ההיערכות), שלב האירוע (ניהול וארגון) והשלב שלאחר האירוע (תחקיר, הפקת לקחים ושיקום). ייסקרו הכלים העיקריים בהם נעשה שימוש החל מהטריאז', דרך מתן שירותי רפואת חירום וכלה בהתאוששות וחזרה לתפקוד.

מטרות הקורס:
חשיפת הסטודנטים לעקרונות ההיערכות, ההתמודדות והשיקום של מערכת הבריאות במצבי חירום שונים. בסיום הקורס הסטודנטים יכירו את העקרונות המרכזיים של מתן שירותי רפואה בעתות חירום, הכלים השונים בהם נעשה שימוש ויחסי הגומלין בין גופי הרפואה השונים וכן בינם לבין גורמים משיקים אחרים.  כמו כן, הסטודנטים יתנסו בתרגום התאוריות, העקרונות והכלים העומדים לרשות מוסדות מערכת הבריאות למתן מענה לצרכים הייחודיים של הקהילה והאוכלוסייה בעתות חירום.

התחממות כדור הארץ ואסונות טבע

תיאור הקורס: הקורס מתמקד בהשפעות של שינויי אקלים והתחממות גלובלית על אסונות טבע כמו בצורות, גלי חום, אקלים קיצוני, סערות טרופיות ושריפות. השלכות שינויי האקלים והעלייה בתדירות מצבי קיצון יבחנו בהתייחסות למערכות הבריאות והחירום, בעיקר במיקוד עירוני.
בדוח משותף לבנק העולמי ולמרכז לאינטגרציה ים תיכונית (2011) נקבע כי אזור הים התיכון הוא השני בעולם בפגיעות לשינויי אקלים וצפוי לעלייה של 200% בימי חום. הדוח ממקד את מרכז הפגיעות בערים ומציג חמישה מוקדי פגיעות:
·       מפולות וקריסת מצוקים
·       שחיקת החוף
·       עליית מפלס הים
·       שיטפונות
·       מחסור במים
בקורס נבחן את ההערכות האפשרית והנדרשת מהממשלה ומהערים בישראל ובעולם, לנוכח השינויים העתידיים, הן ברמה הפיזית והן ברמה הקהילתית והאישית. 

מנהיגות במצבי חירום ואסון

מה הופך אדם להיות מנהיג בשעת חירום ? במקרים רבים הוא לא נבחר, אין לו תפקיד פורמאלי ועדיין הוא מתבלט מעל הרקע הכאוטי של סביבת המשבר. במהלך הקורס תנתן לסטודנטים הזדמנות לזהות את הרכיבים המאפשרים לאותו מנהיג או מנהיגה לצמוח, להתבלט ולהשפיע. ינותחו מודלים של מנהיגים אשר הובילו אחרים בשעת חירום.

במהלך הקורס יכירו הסטודנטים  את האבולוציה של תיאוריות המנהיגות מראשית המאה העשרים ועד היום תוך התמקדות בהיבטים הפסיכולוגיים  של מנהיגים ומונהגים.

מטרות הקורס:

להבין ולזהות את הסיבות לצמיחתם ולעיתים גם לדעיכתם של מנהיגים בשעת חירום

להכיר תיאוריות מרכזיות של מנהיגות, בעיקר סביב הרכיבים הפסיכולוגיים

לאפשר למשתתפים להיות תלמידים פעילים ושותפים בחוויית הלמידה ובתוצאותיה

מאיץ חירום: סמינריון מעשי במיזמי מניעה והתמודדות עם מצבי חירום ואסון

הסמינר המעשי במתכונת מאיץ (אקסלרטור) יעסוק בתכנון, יישום וקיימות מיזמי מניעה והתמודדות עם מצבי חירום ואסון במגזרים הציבורי, העסקי  והמגזר השלישי ברמה הארצית, האזורית והמקומית. משתתפי הסמינר יתחלקו לצוותי עבודה יבנו ויישמו תכנית לפי המתווה הנלמד בקורס ניהול פרויקטים המתקיים לפניו בסמסטר האביב, תוך התבססות על מחקר שדה לזיהויו הכנתו ויישומו. הסמינר יתנהל על פי מתווה של בנית חברות הזנק: מתודולוגית LEAN והגעה לשלב שניתן ליישםMVP (Minimum Valuable Product) דרך בדיקת התכנות (POC) ולחתור לקיימות (Sustainability) לאחר מימוש ה- POC. הסמינר יתבסס על המיזמים והכלים שילמדו בקורס ניהול פרויקטים בסמסטר אביב 2023, שישמש כקורס קדם וכתנאי להשתתפות בסמינר המעשי.  הסמינר יתקיים במתכונת של מאיץ בתמהיל של מפגשים פיסיים ומפגשי זום. 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>