תנאי מעבר בשנים הקליניות

 

מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, לימודיו של סטודנט בבית הספר יופסקו בהתאם ל"נוהל הפסקת לימודים" האמור להלן, בכל אחד מהמקרים שלהלן:

 (א)  הסטודנט נכשל בשלושה קורסים או יותר, במהלך שנת לימודים אחת.

(ב)  הסטודנט  נכשל בשני קורסים במהלך שנת לימודים אחת וממוצע שאר ציוניו בשאר הקורסים באותה שנת לימודים, נמוך מ- 65.

הגדרות

 

 • קורס קליני
 • קורס קליני מעשי
 • מרפאת/מעבדת השלמה

כל קורס הנלמד בשנים הקליניות רביעית עד שישית, (לרבות הקורסים  הנלמדים בסמסטר השלישי של שנה ג'), במסגרת בית הספר לרפואת שיניים .

__________________________________________________________________________________________

 

נוהלי קיום מרפאות/מעבדות השלמה

 • מועדי פתיחת מרפאות/מעבדות ההשלמה בכל מקצוע יקבעו על ידי ראשי המחלקות וידווחו למזכירות הסטודנטים.
 • על ראשי המחלקות לדווח למזכירות הסטודנטים על ציוניהם הסופיים של כל הסטודנטים, כולל אלו שהשתתפו במרפאות/מעבדות ההשלמה לא יאוחר מ-14 יום לפני תחילת שנת הלימודים. ציון סופי של סיום החטיבה הקלינית, שנה שישית, יועבר לא יאוחר מחודש לפני  מועד בחינות הרישוי.
 • על אף האמור בתקנון זה, היה והסטודנט לא עמד בכל המטלות הנדרשות  במקצוע מסוים אך לפי דעת מדריכיו הקליניים ואחראי הקורס איכות עבודתו עונה על הנדרש, רשאי ראש המחלקה לאשר לתת ציון "עובר" בחלק הקליני-מעשי של הקורס

 

בחינות סיום

 1. בשנה ו' תתקיימנה בחינות סיום בקורסים שנלמדו לאורך שלוש השנים הקליניות.
 2. סטודנט שנכשל בשתי בחינות או יותר, או שנכשל בבחינה אחת וממוצע ציוניו למטה מ,65- יחזור וילמד בביה"ס, ויבחן בכל הקורסים הקליניים בהם היו ציוניו פחות מ- .80

 

הפסקת לימודים

 

 א.      הפסקת לימודים ביוזמת המוסד תיתכן במקרים הבאים:

 1. עבר התלמיד עבירת משמעת וועדת המשמעת האוניברסיטאית הורתה על הפסקת לימודיו.
 2.  לא הסדיר את תשלום שכר הלימוד ורשויות האוניברסיטה הורו על הפסקת לימודיו.
 3. לא עמד בתנאי המעבר כמפורט בתקנון "תנאי המעבר משנה לשנה" ואינו זכאי לחזור על אותה שנה פעם נוספת. במקרה מעין זה:
 • מזכירת הסטודנטים תעדכן את הסטודנט באמצעות מכתב רשמי על.כישלונותיו.בלימודים.מזכירת הסטודנטים תעדכן את ראש ביה"ס ואת יו"ר ועדת הוראה באמצעות מכתב רשמי על המקצועות בהם נכשל הסטודנט.
 • יו"ר ועדת הוראה וראש ביה"ס ידונו בעניין בנוכחות חונך הכיתה. במידה ויש הסכמה על כך שהסטודנט נכשל, יוציא ראש ביה"ס מכתב רשמי לסטודנט. במידה ואין הסכמה בין ראש ביה"ס ויו"ר ועדת הוראה, יועבר הנושא לדיון והחלטה ע"י ועדת הוראה.
 •  ראש ביה"ס יפעל בהתאם להחלטת ועדת הוראה.
 •  ראש ביה"ס יוציא מכתב רשום לסטודנט בו מצוינים הקורסים בהם נכשל הסטודנט ועל הפסקת לימודיו לאלתר.
 • רשאי הסטודנט לערער על החלטת ראש ביה"ס בפני ועדת סטודנטים עליונה.
 • הסטודנט יכתוב מכתב ערעור לוועדת סטודנטים עליונה עם סיבות לערעוריו.
 • ועדת סטודנטים עליונה תדון במקרה, תחליט ותעדכן את הסטודנט, ראש ביה"ס, יו"ר ועדת הוראה ומזכירות סטודנטים.
 • החלטת ועדת סטודנטים עליונה הינה סופית ואינה מהווה תקדים למקרים עתידיים.

 

   ב.      הפסקת לימודים ביוזמת התלמיד

 1. סטודנט המבקש לקחת שנת חופשה מלימודיו בשנים הקליניות חייב לקבל את אישור יו"ר וועדת ההוראה.
 2. האישור יכלול את התנאים להמשך לימודיו שיכללו, בין השאר, הערכה מחדש של המיומנויות בקורסים הקליניים.
 3. סטודנט שלא חזר ללימודים לאחר ההפסקה המאושרת, או שהפסיק את לימודיו ללא אישור, יופסקו לימודיו ע"י ביה"ס.

 

חידוש לימודים

חידוש לימודי רפואת שיניים יעשה לכל המאוחר עד ל-1 בחודש אוגוסט שלפני תחילת שנת הלימודים אליה מעוניין הסטודנט להירשם. סטודנט שלא יגיש בקשה עד למועד זה לא יוכל לחדש את לימודיו באותה שנה. חידוש לימודים כרוך בתשלום לפי תעריף דמי הרישום.

סטודנט שהפסיק לימודיו לפני שסיים שנת לימודים שלמה ראשונה/סמסטר אחד, ועדיין לא ניגש לבחינות מעבר, ומעוניין לחדש לימודיו, ירשם כסטודנט חדש במרכז למרשם ויחולו עליו כל כללי המיון והקבלה המקובלים בעת הירשמו מחדש.

סטודנט שהפסיק לימודיו באישור לאחר שסיים שנת לימודים, עמד בהצלחה בבחינות והיה רשאי לעבור לשנה הבאה, יגיש בקשה למזכירות ביה"ס לחידוש לימודים.

על הסטודנט המחדש את לימודיו יחולו תקנון ותכנית הלימודים של השנה בה חידש את לימודיו.

 

ועדת תלמידים עליונה

הוועדה תדון בפניות סטודנטים לבקשות חריגות.

בסמכות הוועדה לדון גם בכל המקרים של חשש לאי התאמה של סטודנט לשמש כרופא (מסיבות רפואיות שונות כמוגדר בנוהל מצב בריאותם של סטודנטים בידיעון הפקולטה לרפואה ) ובמקרים של צורך בהפסקת לימודים שלא על רקע הישגי הסטודנט בלימודיו.

 

פניה לוועדה

הדיון יערך בעקבות פניה בכתב של סטודנט או של ועדת הוראה. פניות וערעורים של סטודנטים ניתן להגיש ליו"ר ועדת תלמידים עליונה בכתב, עם העתק למזכירות הסטודנטים, לא יאוחר משבועיים מיום משלוח ההודעה עליה מבקש הסטודנט לערער.

ראש ביה"ס רשאי ליזום דיון במקרים מיוחדים.

לכל פניה יצורף גיליון הציונים של הסטודנט, תיקו האישי וחומר רלוונטי לדיון.

 

דיוני הוועדה

דיוני הוועדה יהיו חסויים.

כל פונה יקבל תשובה בכתב בחתימת יו"ר הוועדה.

במקרה של פנית סטודנט הקשורה ללימודיו במחלקה מסוימת, תתבקש דעתו של ראש המחלקה לפני קיום הדיון בנושא.

לסטודנט יתאפשר להופיע בפני הוועדה לענייני סטודנטים רק במקרים בהם עומדת הוועדה להמליץ על הפסקת לימודיו.

 

ערעור על החלטות ועדת סטודנטים עליונה

ערעור יידון אך ורק במקרים של סתירה לתקנות האוניברסיטה ו/או ביה"ס לרפואה ו/או ביה"ס לרפואת שיניים.

ערעור במקרה כזה יוגש תוך שבועיים מיום קבלת תוצאות הדיון למזכירות האקדמית של אוניברסיטת תל אביב.

 

 

 אישורי לימודים

המעוניינים באישורים (אישור זכאות לתואר, רשימת ציונים וכו') יגישו בקשה 30 יום לפחות לפני המועד בו הם זקוקים לאישור.

לפני מתן האישור ייבדק נושא הסדרת שכר לימוד. האישורים טעונים תשלום.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>