לימודי הסטאז' - לימודים לתואר ד"ר לרפואה לבעלי תואר ראשון

תנאי להתחלת הסטאז': סיום כל חובות הלימודים הקליניים, כולל בחינות גמר והגשת עבודת גמר.

 

הנחיות לסטאז'ר לרפואה (תוקף מרץ 2011)

 

תנאי להתחלת הסטאז': סיום כל חובות הלימודים הקליניים, כולל בחינות גמר והגשת עבודת גמר.


1. כללי

הנך עומד בפני תקופת סטאז' אשר תימשך 12 חודש. להלן מובא לידיעתך תקנון מחייב.

 


1. הסטאז' הנו עיסוק ברפואה, במגבלות מסוימות. ההרשאה לסטאז' המונפקת על ידי "המנהל" במשרד הבריאות מהווה בסיס חוקי לעיסוק הנ"ל. בלעדיה חל איסור לעסוק ברפואה. ההרשאה לסטאז' מוגבלת לתקופת זמן. במידה ותוקף ההרשאה עומד לפוג לפני שתסיים את תקופת הסטאז', עליך לדאוג להארכת תוקף ההרשאה.

 

2. אישור על השלמת חובות הסטאז' יינתן ע"י האחראי לסטאז' בביה"ח רק לאחר מילוי קפדני של כל הדרישות. בסוף הפנקס תמצא לנוחיותך העתק של "פקודת הרופאים" (נוסח חדש), התשל"ז - 1976. תשומת הלב מופנית בעיקר לפרק ב1: "סטאז'רים" (סעיפים 17ב' - 17ה'):  לפי סעיף 17ה(ג) הוראות המשמעת החלות על רופא מורשה חלות גם על סטאז'ר.

 

3. הזכאות לרשיון לעסוק ברפואה כפופה לביצוע הסטאז' במלואו וקבלת אישור מהאחראי על הסטאז' על סיום הסטאז' בהצלחה וכן למילוי החובות כפי שהוגדרו ע"י בתיה"ס לרפואה.

 

2. הגרלת הסטאז'

1. הגרלת הסטאז' תעשה בפיקוח משרד הבריאות.

2. אמות מידה של פטור מהגרלה יקבעו ע"י ועדת הסטאז' הארצית יחד עם נציג משרד הבריאות, לפני ההגרלה.

 

3. תקנון הסטאז'

1. מבוא כללי


1.1 הסטאז' הוא חלק בלתי נפרד מלימודי הרפואה בישראל וחובה לבצעו לשם קבלת הדיפלומה ברפואה ולקבלת רשיון לעסוק ברפואה בישראל. הוא מהווה המשך ללימודי הרפואה תוך השמת דגש על העבודה המעשית. תכנית הסטאז' כפופה לאישור בתיה"ס לרפואה.

בוגרי בתי"ס לרפואה בחו"ל שלא ביצעו סטאז' ברפואה כחלק מתכנית הלימודים בחו"ל, נדרשים לבצע סטאז' בישראל לשם קבלת רשיון לעסוק ברפואה בישראל.

 

1.2 רשאי להתחיל בסטאז' כל תלמיד רפואה שסיים לימודיו באחד מבתיה"ס לרפואה בארץ, עמד בבחינות הגמר וקיבל הרשאה לסטאז' ממשרד הבריאות. כמו כן, רשאי להתחיל בסטאז' בוגר רפואה בחו"ל שקיבל דיפלומה מוכרת, אשר עמד בהצלחה בבחינה לקראת הסטאז' וניתנה לו הרשאה לסטאז' מטעם משרד הבריאות.

 

1.3 על הסטודנט/בוגר בתיה"ס לרפואה בארץ להתחיל את הסטאז' תוך שנה מסיום לימודיו (עמידה בבחינה אחרונה בשנה ו'), ולהשלים אותה תוך שנתיים, לכל המאוחר, מסיום הלימודים, למעט סטודנטים לתואר M.D/Ph.D הרשאים להתחיל את הסטאז' עד שנתיים מסיום הלימודים, בהמלצת הדקאן. בוגר בי"ס לרפואה בחו"ל חייב להתחיל את שנת הסטאז' תוך שנה מעמידה בהצלחה בבחינה הממשלתית לקראת הסטאז' ולסיימה תוך שנתיים מיום שעמד בהצלחה בבחינה.

 

1.4 הסטאז' יתבצע בבתי-חולים, מכונים ומרפאות שהוכרו ע"י משרד הבריאות להתמחות בהתאם לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ג - 1973.

 

2 תכניות הסטאז'

2.1 שנת הסטאז' תתחיל בארבעה מועדים בשנה. (בחודשים מרץ, יוני, ספטמבר, דצמבר).

 

2.2 יתקיים שבוע הדרכה קלינית לסטאז'רים, בסמוך לכניסה לסטאז'. השתתפות בהדרכה זו מהווה תנאי להתחלת הסטאז'.

 

2.3 הסטאז' ימשך לאורך שנה ברציפות ויכלול 12 חודשי עבודה, ובתוך זה חודש חופשה.

 

2.4 תקופת היעדרות בסטאז' בגין: שרות מילואים, מחלה או לידה, עד 30 יום במצטבר, סה"כ, תיחשב כחלק מהסטאז'. לא ניתן לנכות תקופה זו מחודשי החובה הנמשכים תקופה של חודש ימים בלבד. כל תקופה מעבר ל- 30 יום תחייב הארכת הסטאז' שלא על חשבון החופשה.

 

2.5 לכל הסטאז'רים שבבתיה"ח יערכו שלושה מפגשים (סדנאות עדכון) בתחום מדעי-יסוד ורפואה קלינית.

 

2.6 סטאז'ר יבצע לפחות 4 תורנויות חובה בחודש בתקופת הסטאז' בכל מחלקה שיש בה תורנויות רופא, ובלבד שבשנת הסטאז' יבצע לפחות 44 תורנויות.

 

קיימים שני מסלולים לתכנית הסטאז'. סטודנט שבחר באחד מהם, לא יוכל לעבור לאחר, לאחר שהתחיל תכנית.

3 מסלול א' Rotating Internship

12 חודשי הסטאז' יתחלקו עפ"י המתכונת הבאה:
3.1 9 חודשי חובה:
3 חודשים רפואה פנימית
2 חודשים כירורגיה כללית
2 חודשים רפואת ילדים
1 חודש רפואה דחופה (מיון)
1 חודש הרדמה וטיפול נמרץ (שבועיים הרדמה בביה"ח בו מבצע הסטאז'ר
את תקופת הסטאז' ושבועיים טיפול נמרץ כללי או אחד מתתי הטיפול
נמרץ בכל בי"ח, לפי בחירת הסטאז'ר).

3.2 2 חודשי בחירה: עם רצף של חודש אחד לפחות בכל מחלקה (אין הגבלה למקצועות).

 

3.3 תינתן אפשרות בחירה חופשית לסטאז'ר של ניצול חודש אחד (מתוך שני חודשי הבחירה):
- בכל בי"ח בארץ, המוכר להתמחות
- רפואה ראשונית (ללא הגבלת מקצוע)
- מעבדות ומכונים
- בביה"ח אוניברסיטאי בחו"ל לאחר אישור האחראי על הסטאז' בביה"ח. 
במקרה זה עליו להמציא אישור על ביצוע הסטאז' וחוות דעת מקצועית ממנהל המחלקה בה ישהה בחו"ל.

 

3.4 תינתן אפשרות לסטאז'ר לצאת למשך חודש אחד מביה"ח בו הוא עובד, לבחירה בבי"ח אחר, אם לא קיימת מחלקה מוכרת במקצוע הבחירה בו הוא מעוניין בביה"ח בו הוא עובד.

 

3.5 תינתן אפשרות לנצל את שני חודשי הבחירה מחוץ לביה"ח באישור האחראי על הסטאז' בביה"ח.

 

3.6 בבתיה"ח בהם מבוצע רק חלק מתקופת הסטאז': 

יבוצעו לפחות 5 חודשי סטאז' במקצועות חובה. את ששת החודשים הנותרים ישלים הסטאז'ר בכל בי"ח מוכר אחר שיבחר בו, בתאום עם האחראי על הסטאז' 
בביה"ח בו הוא מבצע את הסטאז' ובביה"ח המבוקש. (בביה"ח יוספטל - אילת, מאושרים רק שלושה חודשי סטאז' חובה).
 

3.7 1 חודש חופש.


מסלול ב' Straight Internship - שלוש אפשרויות.
סטודנט שבחר באפשרות אחת, לא יוכל לאחר שהתחיל בה לעבור לאחרת.

מיועדת בשלב זה לבוגרים שאינם עתודאים.
Straight Internship פנימית: 2 חודשים כירורגיה כללית
2 חודשים רפואת ילדים
1 חודש רפואה דחופה
6 חודשים רפואה פנימית
1 חודש חופש
Straight Internshipכירורגיה:
3 חודשים רפואה פנימית
1 חודש רפואת ילדים
1 חודש רפואה דחופה
6 חודשים כירורגיה כללית
1 חודש חופש

Straight Internship ילדים: 3 חודשים רפואה פנימית
1 חודש כירורגיה כללית
1 חודש רפואה דחופה
6 חודשים רפואת ילדים
1 חודש חופש

הערה: חובה לבצע את ששת החודשים במקצוע ה- Straight Internship במחצית השניה של שנת הסטאז'.

 

4 תפקיד הסטאז'ר, זכויותיו וחובותיו

סטאז'ר לרפואה נמצא במעמד של תלמיד בלימוד מעשי ברפואה במוסד רפואי שאושר לעניין זה בהשגחתו של רופא מורשה ובמגבלות שהוטלו בהרשאה לסטאז'. לפיכך, בהתאם להרשאתו, סטאז'ר ברפואה:

 

4.1 יהיה שותף בכל הפעילות הרפואית וההוראתית של המחלקה בהשגחת הממונים עליו והדרכתם.

 

4.2 חייב להישמע להוראות הממונים הישירים עליו בעת עבודתו.

 

4.3 רשאי לעסוק ברפואה כמתלמד (סטאז'ר) בהשגחת רופא מורשה במוסד רפואי.

 

4.4 אינו רשאי להחליט לגבי: מרשם והוראות למרשם תרופתי, תעודת לידה, תעודת פטירה, חוות דעת רפואית המוגשת למשטרה, לצה"ל, לבית המשפט, תעודות לבתי-המשפט, ואיננו רשאי לחתום על תעודות אלה ועל תעודות רשמיות דומות בענייני רפואה.

 

4.5 אינו רשאי להחליט לגבי שחרור פונים למחלקה לרפואה דחופה (חדר מיון), אינו רשאי להחליט לגבי שחרור חולים ממחלקות אשפוז או מכל מחלקה או מוסד רפואי אחר. כמו כן, אינו מוסמך לחתום על תעודות שחרור.

 

4.6 הרשאתו לעסוק ברפואה כמתלמד (סטאז'ר) מוגבלת לתקופה הסטאז' בבית-החולים בו הוצב.

 

4.7 אינו רשאי לבצע תורנויות במחלקות אשפוז או במחלקה לרפואה דחופה (חדר מיון) ללא נוכחות של רופא מורשה במקום. ניתן להגדיר צוות הכולל רופא מורשה וסטאז'ר תורנים בשתי מחלקות אשפוז זהות, כאשר העבודה תתחלק ביניהם בפיקוחו של הרופא המורשה.

 

5 הפיקוח על הסטאז'

 

5.1 הפיקוח על הסטאז' ייעשה ע"י האחראי על הסטאז' בביה"ח ובנוסף ע"י ועדת הסטאז' המשותפת לבתיה"ס לרפואה.

 

5.2 ועדת הסטאז' מורכבת מארבעת נציגי בתיה"ס לרפואה בארץ המשמשים כמפקחים אזוריים.

 

5.3 למטרות הפיקוח על הסטאז' יחולקו בתיה"ח כך שכל אחד מהם יהיה צמוד לאחד מבתיה"ס לרפואה.

 

5.4 הפיקוח על הסטאז' ייעשה ע"פ החלוקה הבאה:

5.4.1 ביה"ס לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה יפקח על המרכזים הרפואיים באזור ירושלים והסביבה (ביקור חולים, הדסה, קפלן, שערי-צדק).

5.4.2 ביה"ס לרפואה של אוניברסיטת תל-אביב יפקח על המרכזים הרפואיים באזור המרכז (אסף-הרופא, וולפסון, מאיר, סוראסקי, רבין, שיבא).

5.4.3 ביה"ס לרפואה של הטכניון בחיפה יפקח על המרכזים הרפואיים באזור חיפה והצפון (ביה"ח לגליל המערבי/נהריה, בני-ציון, ברוך פדה/פוריה, הכרמל, הלל-יפה, העמק, זיו/צפת, רמב"ם).


5.4.4 ביה"ס לרפואה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב יפקח על המרכזים הרפואיים באזור הדרום ( ברזילי, יוספטל, סורוקה).

 

5.5 כל סטאז'ר יקבל פנקס לרישום תכנית הסטאז' ממזכירות ביה"ס לרפואה בו סיים את לימודיו או מהאחראי על הסטאז'רים בביה"ח.

עליו למלא בו את חודשי הסטאז' ולקבל אישור מטעם מנהלי המחלקות והנהלת ביה"ח על מילוי חובת הסטאז' בהתאם לתקנון זה ובזמן אמת. בתום הסטאז' יוצג הפנקס וייחתם ע"י האחראי על הסטאז' בביה"ח לאחר שהאחרון וידא ציון עובר בדפי ההערכה מכל מחלקה.

הפנקס יוצג בפני הדקאן או הממונה מטעמו, אשר יאשר בחתימתו שהבוגר סיים את תכנית הסטאז'. הפנקס של בוגרי חו"ל ייחתם ע"י האחראי על הסטאז' בביה"ח ויאושר ע"י מנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות או מי מטעמו.

 

5.6 בכל בי"ח בו ילמדו סטאז'רים, יהיה מנהל ביה"ח, או הממונה מטעמו, אחראי על ניהול הסטאז'. מתפקידו יהיה לדאוג לחלוקת הסטאז'רים ולימי העיון בביה"ח בהתאם לתקנון זה של פורום הדקאנים.

 

5.7 כל הנהלת ביה"ח יחד עם האחראי על הסטאז' יקבעו מראש את תכנית הסטאז' למשך השנה כולה לגבי כל סטאז'ר ובתיאום איתו. כל חריגה מהתכנית מחייבת אישור מראש מטעם האחראי לסטאז' בביה"ח.

 

5.8 בכל מחלקה בה לומדים סטאז'רים ימנה מנהל המחלקה רופא שיהיה אחראי להדרכתם במחלקה.

 

5.9 בעיות וחילוקי דעות הנוגעים לענייני הוראה וביצוע הסטאז', יובאו לידיעתו וטיפולו של האחראי לסטאז' בביה"ח, ואם לא נפתרו, יובא

הנושא לטיפול המפקח האזורי לסטאז'. בעיות שלא תמצאנה את פתרונן בדרג זה, תובאנה להחלטתה של ועדת הסטאז' הארצית.

 

6 סטאז'ר שנכשל

6.1 סטאז'ר שנכשל במקצוע חובה יחויב לחזור על המקצוע למשך תקופה זהה (ללא שכר) ולעבור בהצלחה בחינה באותו מקצוע במחלקה

בה ביצע את התקופה הנוספת ע"י מנהל המחלקה או מי מטעמו.
6.2 לסטאז'ר שנכשל פעם שניה באחד ממקצועות החובה, לא יומלץ על אישור העיסוק ברפואה.
6.3 לבעיות חריגות של סטאז'רים בוגרי הארץ המתעוררות בשנת הסטאז' ולא באות על פתרונן באמצעים המקובלים, תוקם ועדה משותפת של שני בתיה"ס הנוגעים בדבר  (ביה"ס בו למד הסטאז'ר, וביה"ס האחראי האזורי על הסטאז', אלא אם כן מדובר באותו ביה"ס), לדון בספקות לגבי כשירותו להמשיך.

6.4 לגבי בוגרי חו"ל, יערך דיון כאמור בס"ק 6.3, על ידי האחראי האזורי על הסטאז' מטעם ועדת הסטאז' ומנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים.

 

לתשומת לב הסטאז'רים:
לכל סטאז'ר יש תיק אישי במזכירות הסטאז'רים של ביה"ס לרפואה
ובו מתוייקת כל ההתכתבות הקשורה בו.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>