הקדשת הגוף לצרכי מחקר

נהלי קבלה ומסירת תרומת גופה לצרכי מדע ומחקר לחוג לאנטומיה ואנתרופולוגיהשל הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל-אביב

 

הקדמה: אדם המעוניין לתרום את גופתו, לאחר פטירתו, לצורכי מדע ומחקר, והינו בגיר ומעל גיל 50, יפנה לחוג לאנטומיה ואנתרופולוגיה,בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר שבאוניברסיטת תל אביב: טל. 03-6409099 / 6409866 או בפקס: 03-6408287 או ב- אי-מייל: racheloz@post.tau.ac.il

 

פניה שתענה בחיוב, תקבל את הטפסים הנחוצים בדואר רגיל, בשלושה העתקים מקוריים, למילוי והחתמה בנוכחות שני עדים בגירים (אפשרי גם מבני משפחה):


1. הקדשת הגופה קבילה רק ע"י מסמכים רשמיים של אוניברסיטת תל אביב, מאושרים על ידי החוג לאנטומיה ואנתרופולוגיה. ההעתק המקורי נשאר בידי התורם ומשפחתו, שני העתקים הנוספים, ממולא וחתום בהתאם, ישלחו לחוג לאנטומיה, ביה"ס לרפואה ע"ש סאקלר באונ' תל אביב.


2. בית הספר לרפואה שומר לעצמו את הזכות לדחות את התרומה בתנאים מסוימים (כגון: תאונת דרכים, התאבדות, ניתוח שלאחר המוות ו/או מסיבות אחרות השמורות לביה"ס).


3. יש לוודא כי קרוב של התורם/ת, לפי החלטתו/ה וכפי שצוין בטופס ההקדשה, ידע על רצונו/ה האחרון להקדיש את גופתו/ה לצרכיי מחקר והוראה. יש לציין בטופס את שם הקרוב ומספר הטלפון שלו. רצוי להצמיד את טופס ההקדשה לתעודת הזהות או לשמור על הטופס במקום מרכזי אחר בבית התורם/ת, כאשר בני המשפחה יודעים על כך.

 

4. בעת פטירה:

 

א. במקרה שהפטירה הינה בשעות העבודה (ימים א'-ה'), יודיע הקרוב של התורם/ת לחוג לאנטומיה של ביה"ס לרפואה באוניברסיטת תל אביב על פרטי המקרה ומקום הפטירה. במידה ואין תשובה, יש להשאיר הודעה במשיבון או בפקס. ראה גם סעיף 4ב*.

 

טל': 03-6409099 /03-6409866 או 03-6409851 / 03-6409479, פקס: 03-6408287 

אי-מייל: racheloz@post.tau.ac.il

 

במידה והמשפחה או איש הקשר או בית החולים לא מיידעים את האוניברסיטה (בהתאם לפרטים המצוינים לעיל), על פטירת התורם/ת, לאוניברסיטת תל אביב אין כל אפשרות אחרת לדעת על הפטירה ולכן איננה יכולה לקחת אחריות על אי קבלת גופת התורם/ת בשל חוסר הידיעה.

 

ב. כאשר הפטירה בבית, (או בביה"ח)* ואין אפשרות להשיג את החוג, אם במשך היום ו/או בשעות אחר הצהריים, הלילה או בסוף השבוע או בערב חג וימי חג, או בזמן חופשה מרוכזת של האוניברסיטה, ידאג קרוב המשפחה/או משפחת הנפטר/ת או האפוטרופוס, להעביר את הגופה לאחסון בקירור במקום המיועד לשימור או באחד מהמכונים הפתולוגיים המקבלים לאחסון באחד מבתי החולים הקרוב למקום הפטירה.

 

ג. כאשר הפטירה בבית החולים, יודיע הקרוב לאחראיים בבית החולים על הקדשת הגופה לצרכי מדע לביה"ס לרפואה של אוניברסיטת תל אביב וישאיר את הגופה בבית החולים עד שתימסר ההודעה המתאימה לחוג לאנטומיה (ראה 4א'). במידה והמשפחה ו/או הקרוב/או איש הקשר לא מיידעים את החוג על הפטירה, אין לחוג לאנטומיה בבית הספר לאפואה באוניברסיטת תל אביב אפשרות לדעת על פטירת התורם/ם.

התנגדות מי ממשפחת התורם/ת למסירת הגופה לאוניברסיטת תל אביב, איננה יכולה להוות עילה לתביעה כנגד האוניברסיטה, על איש קבלת התרומה. האוניברסיטה אינה מנהלת הליכים משפטיים כנגד בני משפחת התורם/ת המתנגדים למהלך וזאת במידה ואין הסכמה בתוך המשפחה.

 

ד. ביום העבודה הראשון שלאחר הפטירה, יטלפן קרוב המשפחה לחוג לאנטומיה ויודיע על הפטירה עם כל הפרטים. (לא קיימים דיווחים על פטירה מטעם בתי החולים!).

 

5. עם קבלת ההודעה על הפטירה בחוג לאנטומיה, ידאג החוג לאנטומיה להעברת הגופה, ע"י אמבולנס מטעם האוניברסיטה.


6. הגופה תועבר לרשות האוניברסיטה בצירוף "הודעת הפטירה" (בשלושה העתקים, חתומה ע"י רופא/ה שקבע את סיבת המוות בבית או בבית החולים), או בצרוף "רישיון קבורה" וזאת בהתאם לנהלים המקובלים בארץ, בכל מקרה של מוות. במקרה שבית החולים לא מורשה להוציא "רישיון קבורה", ידאג החוג לאנטומיה להעברת טופסי "הודעת הפטירה" וטופס ההקדשה למשרד הבריאות ולהוציא "רישיון קבורה", בהתאם לנהלים המקובלים בארץ, בכל מקרה של מוות.

 

7. קרוב משפחה המעוניין לקבל "תעודת פטירה" יפנה כשבועיים לאחר הפטירה למשרד הפנים הקרוב למקום מגוריו בבקשה להוצאת "תעודת פטירה". פרטים נוספים אפשר לקבל במוקד משרד הפנים טל. *3450 או טל. 12223450 / 02-6294666. החוג לאנטומיה לא אחראי על הוצאת "תעודת פטירה".

 

8. עם סיום המחקר והלימוד על גופת התורם/ת:-

 

א. כל הקדשה של תרומה הינה לצמיתות או עד 3 שנים, על מנת לאפשר שימוש מרבי.

 

ב. הקדיש התורם/ת את גופתו/ה לצמיתות, רשאי החוג לשמור את הגופה או חלקים ממנה, בהתאם לצרכים. יחליט החוג לאנטומיה לקבור את הגופה, או חלקים ממנה, תובא הגופה או חלקים ממנה ע"י אמבולנס מטעם האוניברסיטה לקבורה לפי דיני העדה הדתית שעמה נמנה התורם/ת, ללא מסירת הודעה על כך למשפחה וזאת מתוך רצון לכבד את הרצון האחרון של התורם/ת שלא להטריד את משפחתו/ה לאחר המוות, בכל ענייני הקבורה.

 

ג. התנגדות של קרוב משפחה (מדרגה ראשונה או איש הקשר הרשום שמונה ע"י התורם/ת) לסעיף 8ב הנ"ל, צריכה לבוא במכתב רשום שישלח לחוג לאנטומיה, ביה"ס לרפואה ע"ש סאקלר, באוניברסיטת תל אביב (לפי הכתובת בדף זה), לפחות חודש לפני תום שנה מהפטירה ומיום מסירת הגופה לצרכי מחקר לאוניברסיטת תל אביב.

 

החוג לאנטומיה שומר לעצמו את הזכות להיענות בחיוב או בשלילה לפניה הזאת ולהחליט למלא את בקשת התורם/ת עצמו, כפי שבא לידי ביטוי בטופס הקדשת הגופה על שמו/ה.

 

9. עם תום המחקר על גופת התורם/ת ובהתאם לסעיף 8א "הקדיש התורם את גופתו/ה לתקופה של עד ל-3 שנים ובהתאם לסעיף 8ג , יודיע החוג לאנטומיה (טלפונית או במכתב לפי הפרטים שנמסרו לו בעת פטירת התורם/ת) לקרובי המשפחה (נציג מדרגה ראשונה ו/או לאיש הקשר), על אפשרות להעברת הגופה לקבורה.

 

לא התקבלה הודעת המשפחה על מועד הקבורה הרצוי להם, תוך 30 יום מהודעת החוג, ישלח החוג הודעה נוספת בדואר רשום. אם לא התקבלה תשובה תוך 30יום נוספים, רשאי החוג לערוך את הקבורה בהתאם לצרכיו ושיקול דעתו, ללא קבלת ההסכמה מהמשפחה, ובהתאם לנוהלי הקבורה בארץ.

 

10. הודיעה המשפחה בכתב או טלפונית (עם אישור החוג) על מועד הקבורה הרצוי לה, ידאג החוג להעברת הגופה, ע"י אמבולנס מטעם האוניברסיטה, לבית העלמין, בצירוף טופס "רישיון קבורה" ביום ובזמן שנקבע עם המשפחה.

 

11. החוג לאנטומיה ידאג לסידורי הקבורה, הכוללים רק את העניינים המנהליים והתיאום עם "חברה קדישא", העברת הגופה ורישיון הקבורה.

 

12. הקבורה תיערך בבית העלמין בהתאם למקום המגורים האחרון של הנפטר/ת, בהתאם לתקנון הקבורה הנהוג בארץ והמכוסים ע"י ביטוח לאומי. ללא התערבות החוג לאנטומיה.

 

13. במידה ומשפחת הנפטר/ת מעוניינת לקבור בבית עלמין פרטי/חילוני שלא ע"י חברה קדישא - ו/או לקבל חלקת קבר שלא כפי שינתן ע"י חברה קדישא, תדאג המשפחה לסדר ולקנות את החלקה המבוקשת על חשבונה, כולל כל ההוצאות של הקבורה שנגרמו בשל השינוי, והם יחולו על חשבון המשפחה בלבד. 

 

14. הקבורה תיערך ע"י "גוף מוכר" (פירושו חברה קדישא ו/או כל חבר אנשים שהוסמך על ידי משרד הבריאות לעניין תקנון אלה, כמוסמך לטפל בקבורת מתים, אשר לאחר טקס הקבורה, יציינו את מקום הקבר ע"י סימון כפי שנהוג על ידם).

 

החוג לאנטומיה של ביה"ס לרפואה באוניברסיטת תל אביב איננו אחראי להקמת מצבה בכל מקרה של העברת גופת תורם/ת לקבורה בכל בית עלמין, כולל במקרה של קבורה ללא משפחה!.

 

15. אם המשפחה מבקשת להקים מצבה על הקבר, תדאג המשפחה על חשבונה, לשלם את התשלומים המתבקשים להקמת המצבה ע"י חברה קדישא כ- רישיון למצבה וכד' ואת הזמנת המצבה והתשלום עבור המצבה עצמה.


16. ביה"ס לרפואה איננו אחראי על כל נזק הנגרם לשלמות הגופה, אם בעת העברת הגופה ממקום למקום, או בעת השהות והעבודה במעבדה.


17. ביה"ס לרפואה אינו יכול להיות אחראי על איחור בעת קבלה או מסירת הגופה הנגרמים בשל תקלות טכניות של האמבולנס או עקב בעיות של זמני קבורה בעת טקס הקבורה בשל זמני הקבורה בבית העלמין או מכל סיבה שאיננה תלויה בחוג עצמו.


18. ביה"ס לרפואה איננו מקיים טקסי זיכרון לכבודו של התורם/ת בזמן העברת הגופה לידיו או כל סוגי טקסי הספד או כל טקס אחר שהוא לזכר הנפטר/ת בזמן שהותו ברשותו.


19. במקרה שהפטירה תהיה מחוץ לגבולות הארץ, ביה"ס לרפואה לא יוכל לדאוג להעברת הגופה מחו"ל , אלא רק מהנמלים בארץ וזאת לאחר שסודרו כל ענייני הניירת והשחרור מהמכס. כמו כן אין ביה"ס לרפואה אחראי לסידורי קבורה בחו"ל.


20. ביה"ס לרפואה איננו אחראי לשלמות או החזרת פרטי רכוש אישיים שיהיו על גופת הנפטר/ת בעת קבלת הגופה לידיו.

 

21. אין אפשרות למשפחת התורם/ת לראות, לבקר או לבדוק את הגופה של התורם/ת לאחר שהועברה לרשות החוג לאנטומיה בביה"ס לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל אביב.

 

 

החוג לאנטומיה מודה לכם עבור שיתוף הפעולה למען קידום המדע, המחקר וההוראה בארץ!

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive