תואר שלישי - הנחיות להגשת הצעת מחקר

 

מבנה ותוכן הצעת המחקר:

 

1. הגשת הצעת המחקר

ההצעה תוגש לוועדה היחידתית לתלמידי מחקר בדוא"ל ל: rkali@tauex.tau.ac.il ובעותק מודפס אחד.

יש להגיש את ההצעה מודפסת ברווח בין השורות של לפחות 1.5, כאשר גודל הגופן (font) אינו פחות מ-12 נקודות, 4A, ולוודא שכל העותקים ברורים וקריאים.

להצעת המחקר יש לצרף אישור המנחה/ים שהסכים/ו לקבל על עצמו/ם את ההנחיה על פי התכנית המוצעת. 

 

2. דף השער

דף השער יכלול תאריך הגשת הצעת המחקר, החוג אליו משתייך התלמיד, נושא העבודה בעברית ובאנגלית, שם התלמיד, תעודת זהות של התלמיד, שם המנחה וחתימתו. אם יש יותר ממנחה אחד, יש להחתים את 2 המנחים.

אם ההצעה מוגשת לאחר תיקון, יצוינו על דף השער תאריך ההגשה הראשון ותאריך ההגשה של ההצעה המתוקנת. 

 

דוגמא לדף השער של הצעת המחקר :

הועדה היחידתית לתלמידי מחקר בפקולטה לרפואה

המחלקה/החוג _______________

הצעה מחקר לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

נושא העבודה בעברית (באותיות דפוס)

נושא העבודה באנגלית (באותיות דפוס)

 

 

מוגש על-ידי (שם התלמיד)

תעודת זהות

הנני מאשר/ת בזאת כי אני מוכן להנחות את התלמיד_______________

בעבודת המחקר שלו לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה" והנני מאשר/ת את תכנית המחקר.

שם המנחה:_____________      שם המנחה:_______________

חתימה                                                            חתימה

תאריך:________________

 

3. היקף ההצעה

הצעת המחקר (לא כולל תקציר, תוצאות ראשוניות ורשימת הספרות), לא תעלה על 10 עמודים. התוצאות הראשוניות יסוכמו בלא יותר מ-5 עמודים. 

 

4. מבנה הצעת המחקר

א. תקציר

תיאור תמציתי של השאלה המחקרית, היפותזת המחקר (אם קיימת), תכנית המחקר וציון השיטות. 

ב. מבוא

תיאור תמציתי עדכני של הידע בשטח המחקר, שיוביל באופן הגיוני לנושא המחקר. התיאור יבהיר:

1. מהם כיווני המחקר המוצעים.

2. מה התרומה הצפויה מעבודת המחקר. 

 

ג. פירוט מטרות המחקר

1. מטרה כללית.

2. מטרות ספציפיות.  

 

ד. תיאור מהלך המחקר 

יש לפרט את הניסויים לביצוע, את ההגיון בביצועם וכיצד הם עונים על מטרות העבודה. לכל מטרה בעבודה יש לפרט את מהלך ביצוע הניסויים, תוצאות אפשריות וחלופות שונות להמשך העבודה בהתאם להן. יש להתחשב בזמן הדרוש לביצוע הניסויים המוצעים, כך שהיקף העבודה יהיה ניתן לביצוע תוך שנתיים עד שלוש שנים. יש לתאר את מהלך המחקר בהתאם לנהוג בהצעות מחקר המוגשות למימון חיצוני. 

 

ה. שיטות מחקר

1. תיאור שיטות העבודה באופן שיאפשר לוועדה לשפוט התאמתן לנושא המחקר.

יש לפרט תלות בגורמים חיצוניים כגון: מכשור, חומרים, עזרה טכנית, ביצוע בדיקות או יעוץ מומחים.

2. תיאור דרכי איסוף וניתוח התוצאות.

 

ו. מקום ביצוע המחקר

יש לציין את המקום (או המקומות) שבהם יבוצע המחקר, כולל פירוט היחידה, המעבדה, המכון וכו'. 

 

ז. תוצאות ראשוניות של המחקר

כולל תרשימים, תמונות וטבלאות. יש לדון במשמעות התוצאות וכיצד הן מדגימות את יכולת התלמיד לבצע את המשך העבודה. התוצאות הראשוניות יוגשו ב-5 עמודים לכל היותר. הצעת מחקר שתוגש ללא תוצאות ראשוניות, תוחזר ללא הקמת וועדה מלווה ובלי בדיקה. 

 

ח. רשימת ספרות 

הרשימה תכלול רק פרסומים הנוגעים באופן ישיר לנושא. הרשימה תיכתב בצורה מדויקת ויצוינו בה הפרטים הבאים: שם המחבר, שם המאמר, שם כתב העת (בצורה המקובלת בספרות מדעית) כרך, עמודים, שנה. 

רשימת ספרות לדוגמא: 

1. Salamero, J., Remy J.J. and Charriere, J. Primary syngeneic sensitization on monolayers of thyroid epithelial cells. X. Inhibition of T-cell proliferative response by thyroglobulin-specific monoclonal antibodies. Clin. Immunol Immunopathol 1987; 43:34-47.

2. Rose, M.R. and Mackay, I.R. Genetic predisposition to autoimmune diseases. In: Rose NR. Mackay I.R., editors. The Autoimmune Diseases. San Diego, CA: Academic Press; 1985. p. 1-27.

דוגמאות נוספות ניתן למצוא באתר www.tau.ac.il/medlib

תחת:

Electronic Resources - Internet Resources - Reference Resources - Citing and style Manuals - Instructions to authors-general standards of Writing - Uniform requirements for manuscripts

 

5. אתיקה

אם ביצוע המחקר דורש ניסויים בבני אדם או בחומרים אשר מקורם בבני אדם או ניסויים בבעלי חיים, יוגש נספח להצעה הנוגע לכל אחת מארבעת האפשרויות המפורטות להלן: 

1. אם סבור התלמיד שאין צורך באישור ועדת הלסינקי, הוא ינמק זאת בנספח להצעה. 

2. אם סבור התלמיד כי יש צורך אך ורק ב"הסכמה מודעת" (INFORMED CONCENT), הוא יפעל בהתאם לנוהל המקובל במרכזים הרפואיים המסונפים לאוניברסיטה וידווח על כך בנספח להצעה. 

3. אם העבודה טעונה אישור ועדת הלסינקי, יציג התלמיד לוועדה אישור ועדת אתיקה אוניברסיטאית וגם אישור ועדת הלסינקי של בית-החולים בו מתבצע המחקר כולו או חלקו. 

4. אם ביצוע המחקר דורש ניסויים בבעלי חיים יצורף להצעת המחקר אישור של הוועדה לפיקוח על ניסויים בבעלי חיים, המאשר את השימוש בבעלי חיים בניסויים המוצעים.


 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>