עבודת מחקר (גמר) - לתואר מוסמך

 

מטרת עבודת הגמר

העבודה נועדה להקנות לסטודנט/ית ידע בביצוע עבודת מחקר, בקריאה ובניתוח תוצאות בספרות, וכן רכישת ניסיון בכתיבת ובסיכום מחקר רפואי.

העבודה נועדה לאפשר לסטודנט/ית להוכיח מחשבה ויכולת עצמאית בסיכום חומר מדעי ובעיבודו.

היקפה של העבודה נדרש לשקף ולהתאים לתקופת מחקר של שנה אחת.

 

 

מועד הגשת העבודה

הסטודנט/ית יגיש את עבודת הגמר עד סוף השנה השנייה ללימודיו.

סטודנט/ית שאינם יכולים להגיש את עבודת הגמר עד סוף השנה השנייה ללימודיהם, ייפנו לוועדת תלמידים ויגישו בקשה מנומקת לדחייה. אישור הבקשה לדחייה מותנה, בין היתר, בקבלת מכתב המלצה של המנחה אשר יציין את הערכתו לזמן הדרוש לסטודנט/ית להגיש את עבודת הגמר.

דחיית הגשת עבודת הגמר תתאפשר, לכל היותר, עד לשנה אחת נוספת בכפוף לתקנות שכ"ל.

ועדת תלמידים תדון על הפסקת לימודיו של סטודנט/ית שלא הגיש בקשה לדחיית עבודת הגמר.

 

 

אופן הגשת עבודת הגמר

עבודת המחקר תוגש לעיונה של ועדת תלמידים לתואר שני.

סטודנט/ית יגישו את עבודתם לדוא"ל שכתובתו dentalmsc@tauex.tau.ac.il. אין צורך להגיש עבודה מודפסת למזכירות המדרשה.

ניתן להגיש את העבודה בשפה העברית או האנגלית. עבודת אשר תוגש בשפה האנגלית, מחייבת עריכה לשונית, ויש לצרף אליה תקציר ודף שער בשפה העברית.

היקף העבודה לא יעלה על 80 עמודים ברווח 1.5 וגודל גופן 12 (בפורמט A4), לרבות צילומים, טבלאות, נספחים, רשימת פרסומים ותקצירים.

העבודה תנוסח בלשון מדעית ובצורה עניינית ובהירה.

 

מתכונת העבודה

הסטודנט/ית יגישו את עבודת המחקר בהתאם למתכונת האחידה הבאה:

דף שער בעברית, אשר יוצג בכריכה הקדמית, וינוסח בהתאם לדוגמה הבאה:

 • תוכן עניינים.
 • רשימת קיצורים.
 • תקציר בשפה העברית, עד 2 עמודים, ובו לפחות 4 פסקאות העוסקות בנושאים הבאים: מטרות המחקר, שיטות המחקר, תוצאות המחקר ומסקנות המחקר.
 • מילות מפתח (keywords 5-10).
 • מבוא המציג את הסוגיה והבעיה, וסקירת הספרות בנושא המחקר בהיקף של עד 10 עמודים.
 • מטרות העבודה ומטרות משנה (אם ישנן), מנוסחות באופן בהיר וענייני.
 • שיטות מחקר – מקור החומרים, המכשור ושיטות העבודה, כמקובל במחקר הנשלח לפרסום.
 • תוצאות העבודה – במלל, בטבלאות בתמונות ובגרפים. אין לחזור על אותן תוצאות באופנים שונים.
 • דיון בתוצאות המחקר בצירוף מסקנות. יש להימנע מחזרה על תוצאות וקטעים המוצגים במבוא.
 • רשימת ספרות כנדרש בהצעה לעבודת הגמר. הציטוטים יהיו ממוספרים באופן אחיד בגוף העבודה.
 • נספחים.
 • תקציר העבודה באנגלית, עד 2 עמודים.
 • דף שער בשפה האנגלית בלבד, אשר ימוקם בכריכה האחורית. הדף יפורסם במתכונת דף השער בעברית, כפי שהוצג לעיל בסעיף זה.

 

 

שיפוט עבודת הגמר

המנחה יעריך את עבודת הגמר ויציין שמות מומחים בתחום, בטופס המיועד לכך, לפני הגשת העבודה.

עבודת הגמר תשלח לשיפוט לחבר/ת סגל אקדמי באוניברסיטה או באוניברסיטאות אחרות בעלות מומחיות בנושא המחקר.

מתן ציון 95 ומעלה בעבודה מחייב את המנחה לצרף מכתב המנמק על מתן הציון.

השופט/ת יעדכן את הציון שניתן לעבודה על-גבי טופס הערכה. מתן ציון 95 ומעלה בעבודה מחייב את השופט/ת לצרף מכתב המנמק על מתן הציון.

ככלל, שופטי עבודת הגמר יחזירו את טופס חוות דעת עד חודש מתאריך המסירה.

השופט.ת רשאים להורות לסטודנט/ית לערוך תיקונים בעבודתו, ולתקן את טיוטת עבודתו לפי הערותיהם. הסטודנט יעביר למזכירות המדרשה את התיקונים בתום הזמן שנמסר לו.

 

 

פרסום העבודה

סטודנט/ית חייב לקבל את אישור המנחה או המנחים לפרסום תוצאות המחקר או חלק מהן.

בפרסום תוצאות עבודת הגמר או חלק מהתוצאות, יש לציין שהעבודה הוגשה כחלק מעבודת הגמר במסגרת הלימודים לתואר מוסמך במדעי הרפואה (או אחר), באוניברסיטת תל-אביב.

בכל מקרה של פרסום עבודת גמר או חלקה, בה נעשה מחקר בחיות מעבדה או באנשים, חובה לציין בפרק שיטות המחקר את שם הוועדה שאישרה את המחקר ואת המספר הסידורי של אישור הביצוע.

אין לפרסם את תוצאות המחקר לעיתונות לפני שהעבודה ותוצאותיה עברו הערכת עמיתים בעיתונות המקצועית והתקבלו לפרסום.

 

 

בחינות גמר בעל-פה

לאחר קבלת הציון לעבודת הגמר, הסטודנט/ית יקבל עדכון מהמזכירות לתיאום מועד תאריך לבחינת גמר בעל-פה, הבחינה תהא בנוכחות הסטודנט/ית, המנחה והשופט/ת.

הסטודנט/ית יציגו את תוצאות העבודה, לרבות הצגה במצגת, באורך של עד 20 דקות, בפני הוועדה.

חברי הוועדה יבחנו את ידיעת הסטודנט/ית בנושא עבודתם ואת כושרם בניתוח בעיות מדעיות.

בסיום הבחינה השופט.ת יעבירו את טופס הבחינה למזכירות המדרשה, המנחה או המנחים לא ישתתפו בקביעת ציון הבחינה.

 

 

ערעור

ציון הגמר הוא סופי ואינו ניתן לערעור.

 

 

סיום חובות הגשת העבודה בהצלחה

סטודנט/ית אשר סיימו את לימודיהם בהצלחה, יגישו למזכירות המדרשה עותק דיגיטלי של עבודת הגמר לצורך העברתה לספרייה. עם הגשת העותק הדיגיטלי, יש להגיש גם טופס חתום על ידי הסטודנט/ית ועל ידי המנחה, ובו הסכמה או סירוב להצגת העבודה.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>