• ראשי
 • תקנון הלימודים - תואר שני במדעי הרפואה

  1. משך הלימודים

  משך הלימודים לתואר השני הוא שנתיים עם אפשרות הארכה לשנה נוספת. במקרים מיוחדים ועדת התלמידים לתואר שני תדון בבקשת הסטודנט להארכת לימודיו מעבר לזמן זה. על הסטודנט להגיש בקשה מנומקת בכתב להארכת משך הלימודים מעבר לשנתיים, ולצרף מכתב תמיכה מנומק מהמנחה, הכולל הערכה על המועד המשוער לסיום הלימודים. ארכה אקדמית כפופה לתקנות שכר הלימוד של האוניברסיטה.

  2. חובות התלמיד ותנאי מעבר

  על התלמיד להשלים את קורסי החובה במהלך הסמסטר הראשון ללימודיו.

   

  חובות התלמיד בקורס

  חלה חובת השתתפות לפחות ב- 75% מהשעורים, הסמינריונים ומהמעבדות (בהתאם להנחיית מרכז הקורס). התלמיד חייב להבחן או להגיש עבודה בסיומו של כל קורס.

  תלמיד יורשה לגשת לבחינת סוף קורס רק אם יעמוד בכל חובות הקורס, כפי שהוגדרו ע"י יחידת הלימוד.

  נבחן תלמיד יותר מפעם אחת בקורס - הציון האחרון הוא הציון הקובע.

  תלמיד לא יורשה להגיש יותר משלושה עירעורים לא מוצדקים לתואר, כאשר ערעור כיתתי לא יכלל במניין הערעורים האישיים.

   

  כישלון בקורס

  תלמיד שנכשל בבחינת סיום קורס ירשם לו ציון נכשל, גם אם ציונו המשוקלל (הכולל ציוני העבודות) הוא 60 ומעלה.

  תלמיד שציונו נקבע ל"נכשל" ולא תוקן בבחינה במועד נוסף, יובא עינינו לדון בועדה לענייני תלמידים.

   

  תנאי מעבר לשנה ב'

  סיום הקורסים בציון ממוצע משוקלל 80 לפחות.

  המשך לימודיו של התלמיד שממוצע ציוניו גבוהה מ 70 אך נמוך מ 80, יידון בועדת תלמידים לתואר שני

  הגשת הצעה לעבודת גמר עד סוף הסמטר השני.

   

  3. לימודים במקביל בשתי פקולטות

  תלמיד המבקש ללמוד בתכנית לימודים נוספת במקביל, חייב אשור מראש של ועדת תלמידים

   

  4. אופן ההוראה בקורסים

  קורסים בסיסיים: קורסים הניתנים בתואר הראשון ומהווים דרישות קדם לקורסים דרישות קדם לקורסים מתקדמים.

  קורסים מתקדמים: קורסים הניתנים במדרשה מיועדים לתלמידי תואר שני ושלישי ולתלמידי התואר הראשון בשנת הלימודים השלישית.

  שעור 2-4 ש"ס

  חובת התלמיד - השתתפות ב 75% מהמפגשים כתנאי למבחן בסוף הקורס.

  הערכה - בחינה בכתב

  מספר  תלמידים - אין הגבלה.

  שעור וסמינר- שו"ס

  חובת התלמיד - עבודה הכוללת הצגת נושא. כל סטודנט יקבל מטלה אישית. אופי העבודה יקבע על ידי המרצה. חלה חובת השתתפות ב 75% מהמפגשים.

  הערכה- 50% עבודה-מטלה אישית  50% בחינה בכתב.

  מספר תלמידים - יש הגבלה על מספר המשתתפים - עד 30.

  סמינר 1 ש"ס

  חובת התלמיד - הגשת עבודה סמינריונית בעל פה. הצגת הסמינר במשך מינימום 45 דקות, חובת השתתפות ב 75% מהמפגשים.

  הערכה - ציון העבודה הסמינריונית.

  מספר תלמידים מוגבל ל- 10.

  אי השתתפות סדירה בשיעורים עלולה לשלול מן התלמיד את זכותו לגשת לבחינה .

  תלמיד אשר מטעמים מוצדקים  לא יוכל להשתתף בשיעור, חייב להודיע על כך בכתב למרכז הקורס (אישור מחלה, מילואים, סיבות משפחתיות וכ"ו) בכל מקרה חייב התלמיד להשלים את החומר שהחסיר.

  פורום מחייב לקיום לשיעור - נוכחות של 5 תלמידים לפחות.

   

  5. נוהל בחינות

   

  בחינות ובחנים:

  תקנות אלה מותאמות לחוק זכויות הסטודנט ה' תשס"ז וסדרי בחינות ודיווח ציונים ביחידות הלימוד של האוניברסיטה, הוראות האוניברסיטה מס' הוראה 12-008 ולהנחיות רקטור האוניברסיטה המתעדכנות מעת לעת.

  סדרי בחינות

  תאריכי הבחינות  למועדי א' ו-ב'  מתפרסמים באתר המדרשה לתארים מתקדמים. תלמיד רשאי להבחן אם:

  1. הוא רשום כסטודנט באוניברסיטה ולומד בה בהתאם לנהליה.

  2. הוא רשום לקורס בו עליו להיבחן.

  3. עמד בכל החובות האקדמיים של הקורס.

  4. חובת השתתפות ב- 75% מהשיעורים, הסמינרים והמעבדות.

  5. אין מניעה אקדמית מכל סוג שהוא, להשתתפותו בבחינה.

  סדרי בחינות מיוחדים

  סטודנטים הסובלים ממגבלה תפקודית: סטודנט הזקוק לסידורים מיוחדים על מנת שיתאפשר לו להשתתף במבחן, יפנה בקשה אל ועדת התלמידים של בית הספר על מנת לקבל אישור. הפנייה תוגש מיד עם תחילת הלימודים.

  על מנת לקבל אישור לסידורים מיוחדים נדרש הסטודנט להמציא אישורים רפואיים עדכניים (במקרה של בעיה רפואית), אישור מהשרות הפסיכולוגי או המרכז ליעוץ לימודי ומקצועי בדקאנט הסטודנטים (במקרה של לקויי למידה). תלמיד 

  שקיבל תוספת זמן על בסיס המלצות מדקאנט הסטודנטים, זכאי לתוספת של 15 דקות עבור כל שעת בחינה.

  עקב רשימת המתנה ארוכה בדקאנט הסטודנטים, מומלץ לפנות לאבחון מוקדם ככל האפשר. המלצות המרכז יופנו לאישור ועדת התלמידים של בית הספר.

   

  עולים חדשים: עולים חדשים (נמצאים בארץ לא יותר מחמש שנים שקדמו למועד הבחינה), זכאים לתוספת של חצי  שעה לזמן של הבחינה. במקרים מיוחדים, עקב לקות למידה של הסטודנט אשר אובחנה על ידי המרכז לייעוץ לימודי ומקצועי, ובאישור ועדת

  התלמידים, ניתן יהיה לקבל הארכה של עד שנתיים נוספות בתקופת הזכאות הנ"ל.

  תלמידים אשר שפת הלימוד בבתי הספר בהם למדו איננה עברית, יקבלו תוספת של חצי שעה בכל בחינה סופית. תוספת זו תינתן בשלוש השנים הראשונות ללימודיהם האקדמיים.

   

  מועדים מיוחדים לבחינות:

   

  סטודנטים המשרתים במילואים: סטודנט שעקב שירות מילואים פעיל (בהתאם לקריטריונים המפורטים בנהלי האוניברסיטה) נבצר ממנו להשתתף בבחינה (מועד א' או ב' ), יהיה זכאי למועד מיוחד.

  מועד מיוחד לסטודנטיות שלאחר לידה: סטודנטית שילדה ונעדרה מבחינות שהתקיימו במשך 3 שבועות מיום הלידה, תהיה זכאית למועד מיוחד.

  בקשות למועדים מיוחדים עקב מקרים מיוחדים, כגון אשפוז או מקרה אסון, תובאנה בפני ועדת התלמידים. יש להביא אישור רפואי מיד עם החזרה ללימודים, לא יתקבלו אישורים רטרואקטיבים. לא יקבע מועד מיוחד לשיפור ציון חיובי.

   

  תקנון בחינות

  1. הבחינות תכלולנה את כל החומר המפורט בתכנית הלימודים, לרבות חומר שהועבר  בשיעורים, בתרגילים, במעבדות ובקריאת חובה. הבחינה תהיה בכתב, בע"פ, מעשית או שילובם.

  2. מרכז הקורס/המערכת יפרסם (אך לא יאוחר מתאריך פתיחת הקורס) את מתכונת הבחינה ואת משקל חלקי הבחינה והבחנים בציון הסופי של הקורס.

  3. מומלץ על כל סטודנט להשתתף בכל הבחינות במועד א'. תלמיד שנכשל במועד א', תינתן לו אפשרות לגשת למועד ב'. על הבחינה במועד ב' להיות באותה מתכונת של מועד א'. מועד ב' יתקיים כעבור שבועיים לפחות לאחר תוצאות הבחינה במועד א'.

  4. היעדרות מאחד המועדים אינה מקנה זכות למועד נוסף (פרט למקרים כפי שמפורט בתקנון סדרי בחינות מיוחדים).

  5. התלמיד חייב להיבחן במועדים הרגילים של בחינות המעבר. תלמיד שלא ייגש לבחינה כזו יהיה ציונו 260 – "לא נבחן". אם לא  יבחן גם במועד האחרון העומד לרשותו בשנה זו, יחשב ציונו כדין "נכשל" עם כל המשתמע מכך לגבי תנאי המעבר והמשך הלימודים.

  6. בחינה משולבת ממספר מרכיבים: אם הבחינה משולבת ממספר חלקים (מעשית, מעבדה , בע"פ או בכתב), על התלמיד לקבל ציון עובר (60) בכל אחד מחלקי הבחינה.

  7. בחינה בע"פ . בעת הבחינה יהיו נוכחים לפחות שני בוחנים.

  8. שיפור ציון בחינה תלמיד  רשאי לשפר ציון בחינה במועד שני באותה שנת לימודים, ובתנאי שיודיע על כך מראש. יש להירשם לשיפור ציון חיובי, דרך "מידע אישי לתלמיד" עד 10 ימים לפני מועד הבחינה תלמיד המעונין לשפר ציון בחינה ייגש לבחינה במועדים הרגילים  באותה שנה. הציון אחרון יהיה הציון הקובע. לא ייקבע מועד מיוחד לשיפור ציון.  אין אפשרות לשפר ציון לאחר קבלת אישור זכאות לתואר. תלמידים שממוצע ציוניהם המצטבר נמוך מ-75, יוכלו לפנות בבקשה להבחן בחינה חוזרת לתיקון ציון גם בשנה העוקבת.

   

  ערעור על ציון בחינה

  אם בעקבות ערעור תתברר שאלה כשגויה, יתוקנו ציוני כל התלמידים ויפורסמו שנית בהתאם.

  1. תלמיד רשאי לערער על בחינה בכתב, עד שבועיים מיום פרסום תוצאות הבחינה או שבוע מתאריך מפגש החשיפה.

  2. תלמיד זכאי לעיין בבחינתו (במבחן רב-ברירה, בדוגמת שאלון + גליון התשובות) לפני הגשת הערעור

  3. ניתן להביא למפגש ספרי לימוד.

  4. אין להעתיק שאלות בחינה או את חלקן, או לבצע כל רישום אחר הקשור לבחינה, מלבד רישום ערעור על גבי הטופס המיועד לכך.

  5. ניתן לערער פעם אחת בלבד על תוצאות הבחינה.

  6. לא יתקבל ערעור בדבר סתירה בין הרישום בשאלון הבחינה לסימון בגליון התשובות - סימון התשובה בגליון הוא המחייב.

  7. ניתן להגיש הסתייגות על היבטים שונים של הבחינה, כגון: ניסוח לא ברור של השאלות או שאלות המתייחסות לחומר שלא נכלל

  בקורס. ההסתייגות תירשם על טופס התשובות במקום המיועד לכך או על דף ייעודי לערעור. בבחינות פתוחות וכן במבחני רב-ברירה,

  ניתן להגיש הסתייגות בכתב עם סיום הבחינה. ההסתייגות תטופל ע"י מרכז הבחינה.

  8. בעקבות ערעור ניתן להעלות, להוריד או להשאיר את הציון ללא שינוי.

   

  סדרי בחינות

  1. הנבחן ייבחן רק באותו חדר בו הוא רשום, ויגיע לחדר הבחינה עשר דקות לפני מועד תחילתה. בחדרים בהם המקומות מסומנים, ישב התלמיד במקום שנקבע לו. שיבוץ הנבחנים בחדרים יפורסם ביום הבחינה, כשעה לפני תחילתה, על לוח המודעות.

  2. עם כניסתו לחדר, יציג הנבחן תעודה מזהה נושאת תצלום. תלמיד אשר אין בידו תעודה מזהה, לא יורשה להיבחן.

  3. עם כניסתו לחדר, יניח הנבחן חפציו בכניסה, יצטייד רק בחומר המותר לשימוש במהלך הבחינה, ישב במקום שנקבע לו וימנע מדיבורים. 

  4. במשך כל זמן הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, חומר הקשור לבחינה עצמה או לקורס בו נערכת הבחינה, אלא אם הותר הדבר בכתב על ידי המורה ובהתאם לנהלים הקבועים.

  5. חל איסור להחזיק טלפון סלולרי במהלך הבחינה.

  6. נבחן שנכנס לחדר הבחינה וקיבל את טופס הבחינה נחשב כאילו נבחן במועד זה. נבחן שהחליט לא לכתוב את הבחינה, ציונו יהיה "0". נבחן שכאמור לעיל החליט לא לכתוב את הבחינה, לא יהיה רשאי לעזוב את חדר הבחינה, אלא כעבור חצי שעה ממועד תחילתה, וזאת לאחר שמילא את פרטיו האישיים על גבי המחברת/תדפיס המחשב של התשובות והחזיר את כל החומר למשגיח.

  7. הנבחן יקרא את טופס הבחינה רק לאחר קבלת רשות לכך מן המשגיח. נבחן המבקש הבהרות הקשורות לשאלון הבחינה, יעלה אותן בכתב על טופס מיוחד הנמצא בידי המשגיחים וימסור אותו למשגיח. כל הפניות תרוכזנה ותועברנה למורה שימצא במקום.

  8. אם תמצא בעיה בשאלה, תיקון/הבהרה, יירשמו על הלוח בכל הכיתות. לא יתקבלו טפסי שאלות בחצי השעה האחרונה של הבחינה. בתום הבחינה יש להחזיר את טפסי השאלות ביחד עם כל חומר הבחינה.

  9. תלמיד המבקש לפנות בבקשה או בשאלה במהלך הבחינה - ירים את ידו.

  10. נבחן לא יוכל לעזוב את חדר הבחינה אלא לאחר קבלת רשות מהמשגיח.

  11. נבחן לא ישוחח עם נבחנים אחרים או יעזוב את מקומו ללא קבלת רשות מהמשגיח.

  12. בתום הזמן המוקצב לבחינה חייב הנבחן למסור את הבחינה ללא שהייה.

  13. הזמן שהוקצה לבחינה כולל את זמן סימון התשובה הנכונה בגיליון התשובות.

  14. יציאה של נבחן לשירותים במהלך בחינה:

  14.1 בבחינה הנמשכת פחות משעתיים, אין לאפשר יציאת נבחן מחדר הבחינה.

  14.2 בבחינה הנמשכת שעתיים ומעלה, לא תותר יציאת נבחן מהחדר ב- 60 הדקות הראשונות וב- 30 הדקות האחרונות של הבחינה.

  14.3 חרף האמור לעיל, תותר כחריג יציאתו של נבחן מחדר הבחינה, אם אושר הדבר מראש על ידי מזכירות תלמידים, וזאת לאחר שהתלמיד המציא אישור רפואי מתאים.

  15. נבחן שינהג בניגוד לכללים האמורים לעיל, צפוי להפסקת בחינתו על ידי המורה ו/או להעמדה לדין משמעתי.

  16. תלמיד המאחר לבחינה למעלה מ- 30 דקות, לא יורשה להיבחן. תלמיד שאיחר פחות מ- 30 דקות, יורשה להיכנס לבחינה אך לא יקבל תוספת זמן בגין האיחור.

   

  נוהל רישום תשובות במהלך מבחן

  1. ל"חוברת" שאלות הבחינה יצורף עמוד בסוף החוברת, אשר יודפסו עליו סימני זיהוי כמו על עמודי הבחינה עצמה. על העמוד יופיע נושא הבחינה, תאריך הבחינה ומספר העמוד בבחינה וכן מקום לשם התלמיד, מס' ת.ז. וכותרת. דף זה נועד לשימוש התלמיד אם הוא מעוניין לרשום שוב את התשובות שרשם על טופס התשובות הרשמי.

  2. אין לתלוש את הדף. בחינה שתמסר למשגיחים ללא דף זה - תיפסל.

  3. לאחר שסיים התלמיד את הבחינה הוא ימסור למשגיחים את חוברת הבחינה, כולל הדף הנוסף, וכמובן את טופס התשובות הרשמי.

  4. בתום הבחינה, לאחר שהמשגיחים בכל כיתה קיבלו את השאלונים, הם (ורק הם) יתלשו את הדף הנוסף מכל בחינה וישאירו אותו על שולחן המורה בכיתה.

  5. לאחר שהמשגיחים סיימו את עבודתם בכיתה יוכלו הנבחנים להכנס ולקחת מהשולחן את דף התשובות שלהם.

  6. מזכירויות החוגים יוכלו להמשיך ולפרסם מיד בתום הבחינה את התשובות הנכונות.

  6. פניה לוועדת תלמידים

  כל בקשה לחריגה מהתקנון טעונה אישור הוועדה .

  ערעור על החלטות ועדת תלמידים: ערעור יידון אך ורק במקרים שהחלטת הוועדה סותרת את תקנות האוניברסיטה. במקרה כזה יוגש ערעור תוך שבועיים מיום קבלת תוצאות הדיון. בירור משמעתי: הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו, ומחייבים התנהגות ההולמת את כבור האוניברסיטה ואת מעמד הסטודנט, על הסטודנטים להקפיד על המשמעת ועל התנהגות נאותה בתחומי הפעילות השונים באוניברסיטה ומחוצה לה .

  הוועדה הפקולטית לבירור משמעתי על פי הוראה האוניברסיטה מס' 12-003 דנה בעבירות הבאות: עבירות במהלך שעור, לרבות תרגיל ומעבדה ובמהלך בחינות, התנהגות שאינה הולמת תלמיד, עבירות המתייחסות לרכוש האוניברסיטה, עבירות אתיות .

   

  7. בירור משמעתי

  הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון רב בין המוסד לבין הלומדים בו, ומחייבים התנהגות ההולמת את כבוד האוניברסיטה ואת

  מעמד הסטודנט. על הסטודנטים להקפיד על המשמעת ועל התנהגות נאותה בתחומי הפעילות השונים באוניברסיטה ומחוצה לה.

  הועדה הפקולטית לבירור משמעתי פועלת על פי הוראת האוניברסיטה מס 003 - 12  דנה בעבירות הבאות:

  בעירות במהלך שיעור, לרבות תרגיל ומעבדה.
  התנהגות שאינה הולמת תלמיד.
  עבירות המתייחסות לרכוש האוניברסיטה.
  עבירות במהלך בחינות.

   

   

  8. בטיחות

   

  חובה למלא אחר הוראות הבטיות הכלליות של האוניברסיטה מס' 07-302. הפקולטה מפרסמת חוברת הסברה בנושאים: עבודה עם חומרים ביולוגיים, חומרים כימיים, חומרים רדיואקטיביים, לייזרים. בפקולטה פועלת ועדת בטיחות, המורכבת מנציגי כל החוגים המשמשים נאמני בטיחות, כמו כן מתמנים רכזים לעבודה עם חומרים ביולוגיים, כימיים, ראדיואקטיביים ורעלים.

  ספרות בנושאי בטיחות נמצאת בספריה למדעי החיים והרפואה ע"ש גיטר-סמולרש.

  אתר אינטרנט בנושא בטיחות ומידע על חומרים כימיים וביולוגיים:

  http:/www.chem.uky.edu/resources/msds.html 

   

  9. פטור מקורסים

  תלמיד שסיים קורס במסגרת לימודים קודמים לתואר בוגר או מוסמך אוניברסיטה במוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה , והקורס נדרש בתוכנית הלימודים, רשאי להגיש בקשה לפטור מלימוד אותו קורס. את הבקשה יש להגיש  למזכירות המדרשה על טופס " פטור מקורס" כשבועיים לפני תחילת הלימודים. הבקשה תובא לדיון בוועדת תלמידים לתואר שני .

  תנאים לדיון בבקשה: ציון של 75 לפחות בקורס הנלמד ובתנאי שעדיין לא עברו 5- שנים מסיום לימודיו, הצגת רשומת לימודים וסילבוס מלא של הקורס נושא הפטור. הוועדה תחליט על הענקת הפטור על פי מתכונת הקורס ותוכנו, ובתנאי שאלה תואמים את דרישות הקורס עליו מבוקש הפטור.יתכן שהפטור יותנה בעמידה בבחינת פטור. אם הקורס נלמד במוסד אחר, הציון המהווה בסיס לפטור, לא ייכלל בשקלול ציון הגמר.

   

  10. הפסקה וחידוש לימודים

   

  - תלמיד שממוצע ציוניו בשנה א' נמוך מ 70 - יופסקו לימודיו.

  - תלמיד שלא סיים לימודיו במועד, כולל הגשת עבודת גמר ועמידה בבחינת הגמר, ולא קיבל אישור להארכת לימודים- יופסקו לימודיו.

  - תלמיד שהחליט להפסיק את לימודיו, חייב להודיע על כך למזכירות המדרשה ולמדור תלמידים במרכז למרשם.

  - תלמיד המודיע על הפסקת לימודים לאחר תחיל הסמסטר, חייב לוודא שרישומיו לקורסים של אותו סמסטר בוטלו.

  - תלמיד שהפסיק את לימודיו ומבקש לחדשם, תובא בקשתו לדיון בוועדת תלמידים לתואר שני וזאת בתנאי  שתקופת ההפסקה אינה עולה על חמש שנים - במקרה זה תחול התיישנות מלאה על כל הקורסים שלמד התלמיד לפני הפסקת לימודיו .

  - במקרים מסוימים רשאית ועדת תלמידים להכיר בקורסים שלמד התלמיד בעבר, לצורך המשך לימודיו כל זה בהתייחסות לציונים אותם השיג, בכפוף לשיקולים נוספים, ובתנאי שלא חלפו 5 שנים ממועד הפסקת לימודיו. במקרה זה תחול עליהם התיישנות מלאה.  תלמיד המחדש את לימודיו יחויב במלוא תכנית הלימודים ובתקנון התקפים  בעת החידוש.

   

  11. המלצות לחיסונים

  המלצות לחיסונים לתלמידי שנה א'

  החל משנה א', מוצעת לתלמידים תכנית חיסונים למניעת הדבקות במחלות זיהומיות במהלך הלימודים כולל בעבודתם במחלקות הקליניות בבתי החולים. בתי חולים מסוימים אינם מקבלים סטודנטים שלא חוסנו.

   

  להלן פירוט החיסונים המוצעים -
  1. בשנה א' חיסון נגד דלקת כבד נגיפית B-(HBV) -3 מנות חיסון. בדיקת נוגדנים בסוף הסדרה הינה חובה, תיעשה באופן עצמאי דרך קופות החולים השונות.

  2. בשנה א' חיסון נגד חצבת -אדמת-חזרת MMR למי שלא קיבל עד כה שני חיסונים מלאים קרי-שני חיסוני חצבת, שני חיסוני אדמת ושני חיסוני חזרת.

  3. חיסון נגד טטנוס ודיפטריה+שעלת dTap,יינתן לכל הכיתה. (גם לאלה שקיבלו חיסון בעבר)
  4. בשנה ד' בסוף סמסטר א', ייערך X2 מבחן תגובה לטוברקולין-שחפת -PPD ( לפני פיזור לבתי החולים השונים, ומעקב אחר השליליים בשנה ה' ו- ו'.

  • עלות החיסונים המלאה לתלמידי רפואה לפי התכנית המפורטת - 240 ש"ח.
  • עלות חיסונים חלקי ל -MMR + dTap+ מבחן תגובה לשחפת - 180 ש"ח.
  • עלות חיסונים חלקי ל - dTap+ Hep B X3 + מבחן תגובה לשחפת - 180 ש"ח.
  • עלות החיסונים לבדיקת תגובה לשחפת בלבד - 60 ש"ח
  בתום סדרת החיסונים, טופס החיסונים המעודכן יועבר לתלמידים באמצעות המייל האישי.לקבלת שרות זה בהתאם לתכנית המומלצת ע"י וועדת החיסונים, יש למלא במדויק שאלון לגבי החיסונים שבוצעו עד כה (יישלח הביתה לכל תלמיד) ולהעבירו לוועד הכיתה תוך שבועיים מתחילת הלימודים.

   

  לבירורים ניתן להתקשר למרכזת החיסונים בפקולטה- מיכל עופר, טל- 03-6409798 חדר 901א' בין השעות 10.00-12.00 בלבד, או דרך המייל michalo@post.tau.ac.il

   


  12. קבלת אישור לימודים

  המעוניינים באישורים:אישור זכאות לתואר,רשימת ציונים וכו', יגישו בקשה 10 ימים לפחות, לפני המועד בו זקוקים לאישור.

  מתן האישור מותנה בהסדר שכר הלימוד.

  האישורים ניתנים בהתאם לכללים ולתעריפים שקבע האוניברסיטה .  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive