תקנון הלימודים - תואר שני במדעי הרפואה

תקנון לימודי תואר שני – המדרשה לתארים מתקדמים

 

 

פרק א' – כללי

"אתר הפקולטה" – אתר הפקולטה באינטרנט, בכתובת: med.tau.ac.il.

"אתר המדרשה" – אתר המדרשה ללימודי תואר שני ושלישי במדעי הרפואה, בכתובת:med.tau.ac.il/Midrasha-Graduate .

 

 1. הגדרות

"אוניברסיטה" – אוניברסיטת תל-אביב.

"הודעה לסטודנט" – כמוגדרת בהמשך פרק זה.

"המדרשה" – המדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל-אביב.

"ועדה לפניות תלמידים" – כהגדרתה באתר המדרשה.

"ועדת הוראה" – כהגדרתה באתר המדרשה.

"ועדת תלמידים" – כהגדרתה באתר המדרשה.

"סטודנט" – סטודנט או סטודנטית הלומדים לימודי תואר שני במדרשה.

"פקולטה" – הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל-אביב.

 

התקנון

 1. התקנון קובע את אופי הלימודים לתואר שני במדרשה ואת סדרי הלימוד.
 2. התקנון נקבע על-ידי הנהלת המדרשה, והיא מוסמכת לשנותו או לקבוע הוראות מעבר לסעיפיו השונים. שינוי בתקנון עשוי לחייב גם סטודנט שכבר התחיל את לימודיו.
 3. התקנון חל על כל סטודנט בלימודיו לתואר שני במדרשה.
 4. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לכלל המגדרים.
 5. בכל מקרה של חסרים בתקנון, יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות ונהלי האוניברסיטה.

 

הודעה לסטודנט

 1. הודעות לסטודנטים יתפרסמו באתר הפקולטה, באתר המדרשה, בדואר האלקטרוני האוניברסיטאי של הסטודנט, בממשק אלקטרוני אחר דוגמת אתר Moodle, או במהלך השיעורים והפעילויות הלימודיות.
 2. מערכת השעות של כל שנתון תפורסם באתר המדרשה.
 3. חובת הסטודנט לעקוב בקביעות אחר הודעות ופרסומים אלה.

 

משך הלימודים

 1. על סטודנט להשלים את כל חובותיו לקראת התואר מוסמך אוניברסיטה במדעי הרפואה (M.Sc) בתוך שנתיים.
 2. ועדת תלמידים מוסמכת לאשר, בשל סיבות חריגות ומיוחדות, הארכת לימודים לתקופה שלא תעלה על שנה אחת נוספת. לצורך אישורה, יגיש הסטודנט בקשה מנומקת בכתב, ויצרף מכתב תמיכה מנומק מהמנחה, הכולל הערכה אודות המועד המשוער לסיום לימודיו. ארכה אקדמית כפופה לתקנות שכר הלימוד של האוניברסיטה.

 

מסלולי הלימוד

מסלולי הלימוד לתואר שני במדעי הרפואה כוללים:

 

 

חובת השתתפות בקורס אנגלית :

תלמיד בתואר שני נדרש להשתתף  בלפחות בקורס אחד בשפה האנגלית במהלך לימודי המוסמך במדעי הרפואה. 

 

חובת חיסונים

במהלך הלימודים הסטודנט נחשף לגורמי סיכון שונים. לפיכך, ובהתאם להנחיות משרד הבריאות, חובה על הסטודנט להתחסן. החיסונים מהווים תנאי להתחלת הפעילות במעבדות הקליניות ובבתי החולים. רשימת החיסונים והנחיות נוספות מוצגות ומפורטות באתר המדרשה.

 

בטיחות

סטודנט ימלא אחר הוראת "בטיחות באוניברסיטה" (הוראה מספר 07-302). יש לקרוא את חוברת ההסברים בנושא המפורסמת על-ידי הפקולטה ולפעול לפיה.

 

קבלת אישור לימודים

סטודנט רשאי לבקש אישורים אודות מצבו האקדמי (זכאות לתואר, רשימת ציונים וכו'), כנהוג במדרשה ובהתאם לנהלי האוניברסיטה (לרבות הסדרת שכר לימוד ותשלום התעריף שנקבע לצורך המצאת האישור). בקשת הסטודנט תוגש בכתב ותטופל בתוך 10 ימים.

 

 1. תעודות הצטיינות

תעודת הצטיינות מטעם דקאן הפקולטה לרפואה מוענקת לסטודנטים בעלי ההישגים הגבוהים ביותר בשנת הלימודים החולפת. תעודה זו מוענקת עד ל-5% מהסטודנטים בכל תכנית ומחזור, ובתנאי שקיבלו ציון ממוצע משוקלל של 90.0 לפחות. סטודנט שהורשע בוועדת משמעת לא יוכל לקבל תעודת הצטיינות מטעם דקאן הפקולטה לרפואה.

 

ועדת תלמידים

 1. כל בקשה לחריגה מתקנון זה טעונה אישור של ועדת תלמידים.
 2. החלטת ועדת תלמידים היא סופית ולא ניתן לערער על החלטתה. למרות האמור, יתאפשר ערעור על החלטת ועדת תלמידים רק במקרה שבו החלטת הוועדה סותרת את תקנון האוניברסיטה, ובלבד שהערעור יוגש בתוך שבועיים מהיום שפורסמו תוצאות ההחלטה.

 

בירור משמעתי

 1. הוועדה הפקולטתית לבירור משמעתי מוסמכת לדון בעניינם של סטודנטים לצורך בירור משמעתי, בהתאם להוראת האוניברסיטה מס' 12-003.
 2. הוועדה הפקולטתית לבירור משמעתי מוסמכת לדון, להרשיע ולהעניש בעבירות במהלך שיעור (לרבות תרגיל ומעבדה) באוניברסיטה, בהתנהגות שאינה הולמת סטודנט באוניברסיטה, בעבירות המתייחסות לרכוש האוניברסיטה ובעבירות שהתקיימו במהלך בחינות באוניברסיטה.

 

 

פרק ב' – חובת נוכחות, בחינות וציונים

 

כללי

למען הסר ספק, הוראות פרק זה אינן גורעות מסדרי בחינות ונהלים, כפי שנמסר בהודעה לסטודנט. בכל מקרה של חסרים, יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות נהלי ותקנון האוניברסיטה.

 

חובת נוכחות

 1. הסטודנט חייב להיות נוכח ב-75% מהמפגשים לפחות, ולקיים את המטלות שהוטלו על-ידי המורה או המדריך לקראת המפגש, אלא אם נאמר אחרת. לצורך סעיף זה, "מפגש" הינו כל הרצאה, מטלה, תרגיל, מעבדה, וכל פעילות נוספת המתקיימות בתוך או מחוץ לכתלי הפקולטה ונקבעה בתכנית הלימודים.
 2. מורה, מדריך או מתרגל רשאי לבדוק את נוכחות הסטודנטים במפגשים בדרכים הנראות לו.
 3. עניינו של סטודנט אשר אינו עומד בדרישת הקורס יובא לדיון בפני מרכז הקורס. מרכז הקורס יחליט על אי זכאות לגשת לבחינה ומתן ציון נכשל בקורס.
 4. סטודנט ישלים את החומר שהועבר במפגש בו החסיר.
 5. סטודנט, אשר מטעמים מוצדקים (דוגמת מחלה, מילואים או סיבה משפחתית) אינו יכול לעמוד במילוי תנאי הקורס (כגון מטלה, נוכחות), יודיע על כך בכתב למרכז הקורס.

 

סיווג הקורסים המתקדמים ואופן הערכתם

 1. סיווג הקורסים המתקדמים ואופן הערכתם מפורטים בטבלה שלהלן.
 2. קורסים במבנה חריג ידונו על-ידי ועדת הוראה לאחר בקשה מנומקת ממרכז הקורס.
 3. נדרש להקפיד על הנהלים בסעיף זה ובפרק זה. קורסים שלא יעמדו בתקנון, לא יאושרו.
 4. יש להעביר את הבחינות למזכירות המדרשה. מזכירות המדרשה תעביר את הבחינות לבדיקתו של יו"ר ועדת הוראה.

סיווג הקורס

אופן ההוראה בקורס

חובת הסטודנט

הערכה

מספר סטודנטים

שיעור 1-4 ש"ס

מוגבל ל-4 מרצים בקורס.

בהתאם להנחיית מרכז הקורס

בחינה בכתב או
מבחן אמריקאי
או שאלות פתוחות או שילובם.
אין אישור למבחן בית.

אין הגבלה על מספר הסטודנטים המשתתפים.

שיעור וסמינר (שו"ס) 2-3 ש"ס

50% מהמפגשים מועברים על-ידי המרצה ו-50% מהמפגשים מועברים על-ידי הסטודנטים.

עבודה הכוללת הצגת הנושא. כל סטודנט יקבל מטלה אישית. אופי העבודה ייקבע על-ידי המרצה.

הציון מורכב מ-30% ציון על הצגה ו-70% ציון על בחינה בכתב.

(מבחן אמריקאי או שאלות פתוחות או שילוב בין השניים. אין אישור לבחינות בית).

מספר המשתתפים מוגבל ל-35 סטודנטים.

סמינר 1 ש"ס

שלוש ההרצאות הראשונות ניתנות על-ידי המרצה. שאר ההרצאות יינתנו על-ידי הסטודנטים.

הגשת עבודה סמינריונית בעל-פה והצגת סמינר (בכתב או בעל-פה).

ציון העבודה הסמינריונית.

מספר המשתתפים מוגבל ל-10 סטודנטים.

קורסי מעבדה 1-2 ש"ס

13-16 שעות במרוכז (7 שעות ביום).

בהתאם להנחיית מרכז הקורס

 הציון יינתן על-סמך הגשת דו"ח מעבדה.

מספר המשתתפים מוגבל ל-8 סטודנטים.

 

 

מבחן אמריקאי (מבחן רב-ברירתי)

במבחן רב ברירתי, נדרש לכתוב לפחות 2 שאלות בחינה על כל שעת לימוד אקדמית אחת.

 

קורסי מעבדה

בקורסי מעבדה בהם הביקוש גבוה, ההשתתפות תהיה מוגבלת לסטודנט אחד לכל מעבדה, ועדיפות תינתן לתלמידים בשנה הראשונה למחקר.

 

מקום הבחינה

מקום הבחינה ייקבע על-ידי המדרשה. הבחינה עשויה להיערך במוסד בו נלמד הקורס.

 

קורס בשפה האנגלית

בקורס הנלמד בשפה האנגלית, גם המטלות והבחינות יערכו בשפה האנגלית.

 

ממוצע הבחינות

הוועדה תקפיד שהתפלגות הציונים בקורס תהיה סבירה.

 

מטלות אחרות

סטודנט חייב לעמוד בהצלחה בבחני ביניים, הגשת עבודות בית ומטלות אחרות, כפי שנמסר בהודעה לסטודנט.

 

מספר מינימלי של סטודנטים

המדרשה רשאית לא לקיים קורס בחירה אם בחרו בו פחות מ-10 סטודנטים וכן לא לקיים סמינר אם בחרו בו פחות מ-8 סטודנטים. בקורס בחירה או בסמינר שבוטל כאמור, תינתן לסטודנט אפשרות לבחור קורס בחירה או סמינר אחר באותה שנת לימודים.

 

בחינות

 1. ככלל, בתום הלימודים בכל אחד מהקורסים, תתקיים עבודה או בחינה שתיערך תחת השגחה ותיבדק באופן אנונימי. סטודנט רשאי להגיש עבודה או לגשת לבחינה רק אם יעמוד בכל חובות הקורס, כמצוין בסילבוס הקורס או כפי שנמסר בהודעה לסטודנט.
 2. הבחינה יכולה להיות מורכבת מבחינה מעשית, מבחינה בכתב, מבחינה בעל-פה או משילוב של אלו.
 3. הבחינה תכלול את כל החומר שנמסר בהודעה לסטודנט או מפורט בתכנית הלימודים.
 4. תאריכי הבחינות יפורסמו באתר המדרשה או יימסרו בהודעה לסטודנט.
 5. מומלץ לכל הסטודנטים להשתתף בכל הבחינות הנערכות במועדי א'.
 6. בחינה במועד ב' תהיה דומה, ככל הניתן, לבחינה שנערכה במועד א'.
 7. בחינה בעל-פה תתקיים בנוכחות שני בוחנים לפחות.
 8. מידע נוסף ומפורט לגבי הבחינות מפורסם באתר המדרשה ובאתר הקורס.

 

הציון הקובע

 1. הציון הקובע בקורס יכול להיות מורכב ממספר חלקים, כגון עבודה מעשית, מעבדה, בחינה בעל-פה או בכתב.
 2. הציון הקובע יינתן על בסיס של 100 נקודות. כל ציון הנמוך מ-60 נקודות, בכל אחד ממרכיבי הבחינה (לרבות חלק מעשי, מעבדה, בעל-פה או בכתב), ייחשב לכישלון בקורס.
 3. כישלון בבחינה סופית בקורס ייחשב לכישלון בקורס, אף אם הציון המשוקלל בקורס (לרבות ציוני העבודות) הוא 60 ומעלה.
 4. הזנת ציון סופי "לא מילא חובותיו", "לא השלים חובותיו" או "לא נבחן" במועד האחרון העומד לרשות הסטודנט – דינו כציון נכשל, על כל המשתמע מכך לגבי פרק ג' (תנאי מעבר).

 

שיפור ציון

 1. סטודנט אשר קיבל ציון חיובי (מעל 60) בבחינה במועד א' וחפץ לנסות לשפר ציון זה במועד מאוחר יותר, יירשם באמצעות מערכת "מידע אישי לתלמיד" עד 7 ימים לפני מועד הבחינה. הרישום מהווה תנאי מוקדם להשתתפותו בבחינה.
 2. הציון המאוחר יחליף את הציון המוקדם, אף אם הציון המאוחר נמוך מהציון המוקדם.
 3. לא יתאפשר שיפור ציון לאחר הגשת בקשה לסגירת תואר או לאחר קבלת אישור זכאות לתואר.

 

ערעור על ציון

 1. סטודנט זכאי להגיש ערעור על ציון בבחינה בכתב, עד שבועיים ממועד פרסום תוצאות הבחינה או שבוע מתאריך מפגש החשיפה, לפי המוקדם מביניהם.
 2. ככלל, לאחר הבחינה יתקיים מפגש חשיפה בו יתאפשר לסטודנט לעיין בבחינה. העיון יהיה בנוכחת איש סגל או משגיח.
 3. בעת התקיימות מפגש חשיפה, לא יתאפשר לסטודנט:
  1. להעתיק את שאלות הבחינה, כולן או חלקן.
  2. לבצע רישום אחר הקשור לבחינה, פרט לרישום בטופס הערעור המיועד לכך.
  3. להכניס מכשיר חכם, לרבות מחשב, טלפון נייד או מכשיר הקלטה.
  4. להתייעץ עם סטודנט אחר או עם גורם חיצוני.
 4. ערעור על ציון יוגש במהלך מפגש החשיפה על גבי טופס המיועד לכך, או כפי שנמסר בהודעה לסטודנט.
 5. אם בעקבות הגשת ערעור תתברר שאלה במבחן רב-ברירתי כשגויה, תתקן מזכירות המדרשה את הציון של כלל הסטודנטים בקורס.
 6. במבחן רב-ברירתי לא יתקבל ערעור בדבר סתירה בין הרישום בשאלון הבחינה לבין סימון בגיליון התשובות. הסימון בגיליון התשובות הוא אשר יקבע את הציון.
 7. הערעור ייבחן על ידי מרכז הקורס. בעקבות הערעור יכול הציון לעלות, לרדת או להישאר ללא שינוי. החלטה לגבי הערעור תפורסם ותנומק בתמציתיות. החלטת הערעור היא סופית, ולא ניתן לערער בשנית.

 

בחני ביניים או בחני פתע

 1. מרצה רשאי לערוך בחני ביניים ובחני פתע.
 2. המועד בו ייערך בוחן הביניים יימסר בהודעה לסטודנט או יפורסם באתר המדרשה.
 3. בבוחן אשר משקלו נמוך מ-20% לא יתקיים מועד ב'.
 4. בבוחן אשר משקלו נמוך מ-20% לא יתקיים מפגש חשיפה ולא יוגש ערעור.

 

זכאות לגשת לבחינה או לקבל ציון בקורס או בסמינר

סטודנט רשאי לגשת לבחינה או לקבל ציון בקורס או בסמינר בהתקיים תנאים אלו:

 1. הסטודנט רשום כסטודנט באוניברסיטה ולומד בה בהתאם לנהליה.
 2. הסטודנט רשום לקורס בו עליו להיבחן.
 3. הסטודנט עמד בכל החובות האקדמיות של הקורס, כפי שפורסם בסילבוס או בהודעה לסטודנט.
 4. הסטודנט השתתף לפחות ב-75% מהמפגשים וקיים את המטלות שהוטלו על-ידי המורה או המדריך לקראת המפגש, כאמור בסעיף 2 לעיל.
 5. אין מניעה אקדמית, מכל סוג, להשתתפותו בבחינה.

 

התנהגות בשעת מבחן:

על סטודנט הנבחן לפעול לפי הכללים המפורטים בסעיף זה. סטודנט שלא פעל לפי כללים אלו, יועמד לדין משמעתי ובחינתו תיפסל.

 1. נבחן ייבחן רק בחדר בו הוא רשום, ועליו להגיע לחדר הבחינה לפחות עשר דקות לפני מועד תחילתה. שיבוץ הנבחנים בחדרים יפורסם כשעה לפני תחילת הבחינה, על-גבי לוח המודעות.
 2. לא תותר כניסת סטודנט לחדר הבחינה כ-30 דקות לאחר תחילתה. סטודנט שאיחר פחות מ-30 דקות יורשה להיכנס לבחינה, אך לא יקבל תוספת זמן בגין האיחור.
 3. בעת כניסתו לבחינה חייב הסטודנט להציג בפני המשגיח תעודה מזהה נושאת תצלום. סטודנט אשר אין בידו תעודה מזהה לא יורשה להיבחן.
 4. סטודנט אינו רשאי לעזוב את חדר הבחינה אלא כעבור חצי שעה ממועד תחילתה, ולאחר שהחזיר את המחברת בצירוף השאלון.
 5. סטודנט שנכנס לחדר הבחינה וקיבל את טופס הבחינה נחשב כאילו נבחן במועד זה. אם החליט הסטודנט שלא לכתוב את הבחינה, ציונו יהיה "0".
 6. במהלך בחינה בכתב או בעל-פה, בוחן ביניים או מבדק, אסור לסטודנט לשוחח עם סטודנטים אחרים, להעתיק מהם או להשתמש בכל חומר עזר שהכנסתו לחדר הבחינה לא הותרה במפורש על-ידי מרכז הקורס.
 7. לא יעביר סטודנט לסטודנט אחר חומר עזר שהותר להכניסו לבחינה, ולא יקבל סטודנט חומר כאמור מסטודנט אחר.
 8. סטודנט לא יחזיק מכשיר חכם או טלפון סלולרי במהלך הבחינה.
 9. סטודנט יקפיד לשמור על אנונימיות ולמלא רק את הפרטים אותם הוא נדרש למלא בגוף הבחינה (דוגמת מספר תעודת זהות). סטודנט לא ימסור בגוף הבחינה פרטים כלשהם שאינם רלוונטיים לתוכן הבחינה.
 10. סטודנט יקרא את טופס הבחינה רק לאחר שקיבל רשות לכך מן המשגיח.
 11. סטודנט אשר מבקש לפנות למורה בנוגע לשאלות הקשורות לשאלון הבחינה, יעלה את פנייתו בכתב על-גבי טופס ייעודי שיינתן לו. המשגיח יעביר את פנייתו הכתובה למורה הנוכח במקום. לא יתקבלו פניות על-גבי הטופס בחצי השעה האחרונה של הבחינה.
 12. הבהרה של ניסוח שאלה או תיקונה תירשם על הלוח בכיתות הבחינה.
 13. היציאה מחדר הבחינה מותרת רק בעת סיום כתיבת הבחינה ומסירת מחברת הבחינה והשאלון לידי המשגיח, או בהתאם להוראות שיימסרו על-ידי המשגיח בנושא יציאה לשירותים.
 14. סטודנט יגיש את הבחינה בתום הזמן הקצוב לבחינה. לא ניתן לבצע תיקונים לאחר מסירת הבחינה. במבחן רב-ברירתי, הזמן שהוקצה לבחינה כולל את זמן סימון התשובה הנכונה בגיליון התשובות.
 15. יש לפעול על פי האמור בהנחיות שעל מחברת הבחינה ולציית להוראות המשגיחים.

 

תנאים מיוחדים בבחינות

 1. סטודנט יגיש בקשה להיבחן בתנאים מיוחדים בבחינות למזכירות המדרשה מיד עם תחילת הלימודים. פנייתו תועבר לבחינתה ולאישורה של וועדת תלמידים.
 2. בכפוף לנהלי ולתקנון האוניברסיטה, תאושר בקשת סטודנט לתוספת זמן בבחינות, ככל שעמד באחד מן הקריטריונים הבאים:
  1. הארכת זמן מיוחדת בבחינות לסטודנט הזכאי לכך מטעמים רפואיים.
  2. הארכת זמן של 15 דקות לכל שעת בחינה, לסטודנט הזכאי לכך בשל לקות למידה, ולאחר שקיבל אישור לכך מהשירות הפסיכולוגי או מהמרכז לייעוץ לימודי ומקצועי בדקאנט הסטודנטים.
  3. הארכת זמן בבחינות לסטודנטית בהיריון של 25% ממשך הבחינה.
  4. הארכת זמן בבחינות למשך חצי שעה לעולה חדש. לצורך סעיף זה, משמעות המונח "עולה חדש" הינו אדם הנמצא בארץ לא יותר מ-7 שנים מהמועד שבו נערכת הבחינה.
  5. הארכת זמן בבחינה למשך חצי שעה לסטודנט ששפת הלימוד בבית הספר בו למד אינה עברית. תוספת זו תינתן רק בשלוש השנים הראשונות ללימודיו האקדמיים.
 3. למען הסר ספק, יצוין כי הזכאות לתוספת זמן בבחינה אינה מצטברת, ואין כפל זמן לסטודנט הזכאי לתוספת זמן ממספר סיבות שונות.
 4. בשל רשימת המתנה ארוכה, מומלץ לסטודנט לפנות לאבחון אצל דקאנט הסטודנטים מוקדם ככל הניתן.

 

מועדים מיוחדים

 1. סטודנט יגיש למזכירות סטודנטים בקשה להיבחן במועד מיוחד אם עמד באחד מן הקריטריונים הבאים:
  1. סטודנט שעקב שירות מילואים פעיל נעדר מבחינה שנערכה במועד א' או במועד ב', יהיה זכאי לבחינה במועד מיוחד. הסטודנט ימציא למזכירות סטודנטים אישור רשמי על תקופת השירות. פירוט על הקריטריונים מוצג באתר האוניברסיטה.
  2. סטודנטית בהיריון שמצבה לא מאפשר לגשת לבחינה, לרבות סטודנטית הנמצאת בשמירת היריון או בטיפולי פוריות, תהא זכאית להיבחן במועד מיוחד, בכפוף להמצאת אישורים רפואיים.
  3. סטודנטית שילדה ונעדרה מהבחינה תהא זכאית להיבחן במועד מיוחד אם הבחינה התקיימה בתוך ארבעה עשר שבועות מיום הלידה.
  4. סטודנט שנעדר מבחינה בשל אשפוז או מקרה אסון, לאחר שבקשתו אושרה על ידי ועדת תלמידים, ובכפוף להמצאת מסמכים רלוונטיים.
  5. סטודנט שנעדר מבחינה בשל מחלה יגיש לוועדת תלמידים בקשה להיבחן במועד מיוחד. הוועדה תבחן, בין היתר, את התקיימות התנאים המצטברים הללו:
   • הסטודנט הציג אישור רפואי של 3 ימי מחלה לפחות.
   • האישור הרפואי הופק במהלך ימי המחלה ולא באופן רטרואקטיבי.
   • הסטודנט ניגש לאחד משני המועדים (מועד א' או מועד ב').
   • הסטודנט לא יוכל להגיש בקשה להיבחן במועד מיוחד בגין מחלה יותר מפעמיים בכל סמסטר (תקופת בחינות).
 2. למען הסר ספק, היעדרות בקשה לשיפור ציון או היעדרות מאחד ממועדי הבחינה לא תקנה זכאות למועד מיוחד.
 3. סטודנט שאושרה בקשתו למועד מיוחד אך הוא לא ניגש, יוכל להגיש בקשה למועד נוסף רק אם לא ניגש לבחינה בשל אשפוז, לידה או מילואים.
 4. בכפוף לאילוצי הפקולטה, עשויה הפקולטה לקבוע שהסטודנט ייבחן במועד עוקב כמועד מיוחד. במקרה שהתאפשר לסטודנט לגשת למועד עוקב, תתקיים הבחינה במועד א' של הקורס בסמסטר או בשנה העוקבים, והוא יהיה חייב להתעדכן בחומרי הלימוד ובמבנה הבחינה.
 5. סטודנט שממוצע ציוניו המשוקלל נמוך מ-75, יוכל לפנות לוועדת תלמידים בבקשה להיבחן בבחינה חוזרת לתיקון ציון בשנה העוקבת.
 6. תאריכי ושעות המועדים המיוחדים או המועדים העוקבים יפורסמו באתר המדרשה או יימסרו בהודעה לסטודנט.

 

 

פרק ג' – תנאי מעבר לשנה ב' במוסמך

 

מבוא

הוראות פרק זה אינן גורעות מחובות הסטודנט הנוספות או מתנאי מעבר אחרים, כמצוין בנהלי האוניברסיטה והפקולטה, או כפי שנמסר בהודעה לסטודנט.

 

תנאי מעבר לשנה ב' במוסמך

 1. סטודנט חייב לעמוד בתנאי המעבר הבאים:
  1. סטודנט שנה א' ישלים את קורסי החובה הפקולטתיים במהלך השנה הראשונה ללימודיו.
  2. סטודנט שנה א' יעבור לשנה ב' רק לאחר שסיים בהצלחה את כל הקורסים בציון ממוצע משוקלל של 80.0 לפחות. עניינו של סטודנט שממוצע ציוניו גבוה מציון ממוצע משוקלל 70.0 אך נמוך מציון ממוצע משוקלל 80.0, יובא לדיון בפני וועדת תלמידים, כאמור בסעיף ב' להלן.
  3. סטודנט שנה א' יגיש הצעה לעבודת גמר עד תחילת לימודיו בשנה השנייה.
  4. הסטודנט יקבל ציון "עובר" (מעל ל-60) בבחינה הסופית ובציון הסופי של הקורס או הקורסים אליהם נרשם.
  5. הסטודנט יקבל אישור להצעת המחקר שהגיש.
  6. הסטודנט יפעל בהתאם להנחיות המנחה. 
  7. הסטודנט, ככל שיצטרך, יקבל מוועדת תלמידים אישור מראש להארכת מועד הגשת הצעת המחקר או עבודת הגמר.
 2. עניינו של סטודנט אשר לא עמד בדרישות תנאי המעבר, יובא לדיון בוועדת תלמידים, אשר תחליט על אחד מאלו:
  1. הפסקת לימודי הסטודנט.
  2. המשך הלימודים על תנאים שייקבעו בעניינו. יופסקו לימודיו של סטודנט שלא עמד בתנאים שנקבעו בעניינו.
  3. החלטה אחרת לפי שיקול דעת הוועדה.
 3. הסטודנט רשאי להופיע בפני הוועדה בדיון שנערך בעניינו.

 

הפסקת לימודים על-ידי המדרשה

 1. במקרים הבאים, יופסקו לחלוטין לימודי הסטודנט:
  1. סטודנט אשר ממוצע ציוניו בשנה א' נמוך מציון ממוצע משוקלל 70.0.
  2. הסטודנט לא סיים את לימודיו במועד הנדרש, לרבות עמידה בבחינת הגמר והגשת עבודת גמר.
  3. הסטודנט נכשל בקורס חובה או בקורס השלמה לאחר שלמד את הקורס פעם נוספת.
  4. הסטודנט קיבל אישור לחזור על שנת לימודים אך לא עמד בתנאים אשר נקבעו בעניינו.
  5. הסטודנט לא עמד בתנאים אשר נקבעו בעניינו בוועדת תלמידים.
 2. סטודנט שהודח מלימודיו רשאי לערער בפני ועדת הערעורים הפקולטטית בתוך שבועיים מיום קבלת ההודעה על הפסקת לימודיו. הסטודנט רשאי לבקש להופיע בפני הוועדה. אם לא יוגש הערעור, תיכנס הפסקת הלימודים לתוקפה.

 

הפסקת לימודים על-ידי הסטודנט

סטודנט שהחליט להפסיק את לימודיו במדרשה, חייב להודיע על כך למזכירות המדרשה ולמדור תלמידים במרכז למרשם. סטודנט המודיע על הפסקת לימודים לאחר תחילת הסמסטר, חייב לוודא שרישומיו לקורסים באותו סמסטר בוטלו.

 

לימודים במקביל בפקולטה אחרת

סטודנט המבקש לשלב את לימודיו בכל חוג או תכנית אחרת, חייב בקבלת אישור משתי הפקולטות בהן הוא לומד. הסטודנט ימציא את האישורים בזמן הרישום. ממוצע ציוניו של הסטודנט הלומד במקביל בפקולטה אחרת ייבדק בתום כל שנת לימודים. אם הציון יהא נמוך מ-80 בסוף שנה א', על פי מועדי א' ו-ב' בלבד, לא יתאפשר לסטודנט ללמוד במקביל בפקולטה אחרת.

 

רישום לקורסים מתקדמים

סטודנט אינו רשאי להירשם לקורס מתקדם אם לא סיים בהצלחה את הקורס המהווה דרישת קדם עבורו.

 

פרק ד' – פטור מקורסים וחידוש לימודים

 

כללי

 1. הזכאות לתואר מותנית בהשלמת מכסת לימודים שלא תפחת מ-2/3 מתכנית הלימודים.
 2. פטור יינתן על מכלול הקורס ולא על חלק ממנו.

 

פטור בגין לימודים אקדמיים נוספים

 1. סטודנט שסיים קורס במסגרת לימודים קודמים לתואר בוגר אוניברסיטה או לתואר מוסמך אוניברסיטה במוסד אקדמי מוכר על-ידי המל"ג, והקורס נדרש בתוכנית הלימודים, רשאי להגיש בקשה לפטור מלימוד אותו הקורס. הבקשה תיבחן על-ידי ועדת תלמידים.
 2. את הבקשה לפטור יש להגיש למזכירות המדרשה כשבועיים לפני מועד תחילת הלימודים, על גבי טופס המפורסם באתר המדרשה. הטופס יוגש יחד עם גיליון ציונים של המוסד בו למד וסילבוס מלא של הקורס.
 3. ועדת תלמידים תבחן את הבקשה לקבלת פטור בתנאי שהתקיימו הקריטריונים הבאים, ובכפוף לנוהל "התיישנות לימודים":
  1. הקורס נדרש בתכנית הלימודים במסגרת התואר הנוכחי.
  2. הסטודנט קיבל בקורס ציון סופי של 75 לפחות.
  3. לא עברו יותר מ-5 שנים מסיום הקורס.
 4. לוועדת תלמידים מוקנה שיקול דעת במסגרת הבקשה לפטור, והיא רשאית לאשר את בקשת הפטור, לדחות את בקשת הפטור, לדרוש מהסטודנט לבצע מבחן פטור או להגיש עבודת השלמה.
 5. פטורים מקורסים אשר נלמדו במוסד אחר יינתנו ללא ציון ולא ישוקללו בממוצע לתואר (בציון הגמר).
 6. פטורים של קורסים זהים אשר נלמדו בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב יינתנו, ככל שאושרו, עם ציון וישוקללו בממוצע לתואר, ובלבד שלא שוקללו במסגרת לימודים קודמים.

 

חידוש לימודים

 1. עניינו של סטודנט שהפסיק את לימודיו ומבקש לחדשם יובא לדיון בפני ועדת תלמידים, וזאת בתנאי שתקופת ההפסקה אינה עולה על חמש שנים. במקרה שבו תקופת ההפסקה עולה על חמש שנים, תחול התיישנות מלאה על כל הקורסים שלמד הסטודנט לפני הפסקת לימודיו.
 2. ועדת תלמידים רשאית, לפי שיקול דעתה ובהתאם לציוני הסטודנט בקורסים, להכיר בקורסים שלמד הסטודנט בעבר, ובלבד שלא חלפו חמש שנים ממועד הפסקת לימודיו כאמור.
 3. סטודנט המחדש את לימודיו, חייב בכל החובות האקדמיות התקפות בעת חידוש הלימודים ובכל החובות שתקבע ועדת תלמידים בעניינו.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>