מלגות לתואר שני

תקנון הענקת מלגות לתלמידי תואר שני במדרשה

 

המדרשה לתארים מתקדמים של הפקולטה לרפואה מציעה מלגות קיום לתלמידי מחקר לתואר שני ולתואר שלישי, וזאת במטרה לקדם ולפתח את תחום המחקר הביו רפואי בפקולטה.

ועדת מלגות של המדרשה דנה ומחליטה להעניק מלגות קיום על סמך הצטיינות בלימודים ובהתחשב בתקציבים שעומדים לרשות המדרשה.

התנאים לקבלת מלגות נקבעים מידי שנה, בהתאם למדיניות ועדת מלגות של המדרשה ואין בהם תקדים או בסיס לקבלת מלגות בהמשך. במקרים חריגים לועדה תהיה סמכות להחליט בשונה מהתקנון. כל הנתונים המופיעים בתקנון נתונים לשינויים, בהתאם למצאי המלגות העומד לרשות הפקולטה.

המלגות כוללות פטור מתשלום שכר - לימוד, עם זאת, תלמידים הזכאים למלגות נדרשים לשלם מידי שנה, תשלומים נלווים, כאשר תשלום עבור אבטחה הינו חובה ותשלום עבור רווחה הינו רשות ונתון לשיקול דעתו של התלמיד.

מלגות הקיום המוענקות לתלמידים פטורות ממס הכנסה ואינן כוללות תשלום ל"ביטוח לאומי", כך שעל כל תלמיד להסדיר תשלומים אלו באופן עצמאי.

 

 

זכאות למלגה בהשתתפות הפקולטה מחייבת עמידה בתנאים הבאים:

1. הקדשת מירב זמנו ומרצו של התלמיד ללימודים ולביצוע עבודת המחקר

2. שכר מהכנסה נוספת, שאיננה עומדת בסתירה לסעיף 1, שאינו עולה על 4,000 ₪  ברוטו בחודש

3. תרומת מנחים למדרשה.

 

הקריטריונים לקבלת מלגות במהלך התואר השני:

1. ממוצע ציונים 85 ומעלה בתואר הראשון*

2. המלצת ועדת הקבלה של התואר השני

3. התחייבות המנחה להשתתף במימון 50% מהמלגה, החל משנה א' של לימודי המוסמך **

4. תרומת המנחה לפקולטה / מדרשה

אין אפשרות לראיונות חוזרים לצורך קבלת מלגה. כמו כן, לא ניתן לערער על החלטת ועדת מלגות.

 

*ועדת הקבלה רשאית להמליץ על מלגה גם אם ממוצע ציוני התואר הראשון נמוך מ -85, וזאת על סמך התרשמותה מהתלמיד, במהלך ראיון הקבלה.

** נתון לשינוי בהתאם למצאי המלגות.

 

 

הקריטריונים לקבלת מלגות מוגדלות לתלמידים מצטיינים, במהלך התואר השני (מלגות בהיקף של עד 150%):

1. המלצת ועדת הקבלה של התואר השני, על-סמך הישגי התואר הראשון וראיון הקבלה

2. התחייבות המנחה להשתתף במימון 50% מהמלגה

3. תרומת המנחה לפקולטה / מדרשה

4. הקדשת זמן מלא ללימודים ולביצוע עבודת המחקר

אין אפשרות לראיונות חוזרים לצורך קבלת מלגהכמו כן, לא ניתן לערער על החלטת ועדת מלגות.

 

תלמידים אשר התקבלו ל"לימודי השלמות" לתואר שני ( במעמד "על תנאי") 

תלמידים אשר התקבלו ל"לימודי השלמות" אינם זכאים לקבל מלגות, אלא רק לאחר השלמת הקורסים, אשר נדרשו מהם בעת קבלתם ללימודים, בממוצע 85 לפחות, וזאת בנוסף לכל התנאים המוזכרים לעיל.

 

משך זמן הענקת מלגות לתלמידי תואר שני

המלגות בתואר השני מוענקות לתלמידים העומדים בקריטריונים שלעיל, למשך עד שנתיים בלבד, או עד למועד הגשת עבודת הגמר, המוקדם מבין השניים. הפטור מתשלום שכר-לימוד הוא למשך אותה התקופה. מאחר ולימודי המוסמך מתחילים באמצע 10/22, אי לזאת, המלגות תוענקנה לתלמידים החל ב 11/22. מלגה ראשונה תכנס לחשבון הבנק ב 2.12.

תלמידים אשר התקבלו ללימודי התואר השני, רשאים להגיש בקשות לקבלת מלגות קיום לועדת מלגות של המדרשה, לפני תחילת שנת הלימודים. תלמידים אשר יחלו את לימודיהם  בסמס' ב', יגישו את בקשותיהם לפני תחילת הסמס' .

המשך קבלת מלגת קיום והגדלת סכום המלגה בשנה השניה ללימודי המוסמך, מותנים בעמידה בממוצע ציונים של 85 ומעלה בקורסי הלימוד של השנה הראשונה, בהיקף של לפחות 14 נק' לימוד ובהגשת הצעת מחקר הכוללת תוצאות ראשוניות. הגדלת סכום המלגה תתאפשר רק לאחר  שהתלמיד יודיע למזכירת מלגות על הגשת הצעת המחקר למזכירות המדרשה.

 

במקרה של יציאה לחופשת לידה במהלך הלימודים, יש לפנות אל "קרן רקטור ליולדות" במכתב בקשה לקבלת מלגה.

במהלך חופשת-הלידה, המלגה הכוללת את השתתפות המנחה, איננה מופסקת. משך זמן חופשת הלידה הוא 15 שבועות.

 

מלגות לתלמידי שנה ב' - אשר לא קיבלו מלגות מהפקולטה בשנה א'

תלמידי מוסמך, אשר לא קיבלו מלגה בשנת הלימודים הראשונה, רשאים להגיש בקשה לקבלת מלגה, בשנה השניה ללימודיהם.

הקריטריונים לקבלת מלגות שנה ב' הם:

1. ממוצע ציונים 90 ומעלה בשנה הראשונה במוסמך,  לאחר צבירה של לפחות 14 נק' זכות ( לא כולל קורסי פטור, או קורסים שהציון בהם עובר / לא עובר )

2. הגשת הצעת מחקר הכוללת תוצאות ראשוניות בסוף שנת הלימודים הראשונה

3. התחייבות המנחה להשתתף במימון 50% מהמלגה

תלמידים אשר עומדים בקריטריונים שלעיל, יהיו זכאים למלגה, למשך שנת לימודים אחת בלבד.

המלגה המוענקת תהיה מלגה רגילה ובהיקף של לא פחות מ - 100% (כולל השתתפות המנחה).

במקרים מיוחדים, שבהם התלמידים מבצעים עבודות מוסמך בתחום "המדע היבש", תשקול הועדה לאשר מלגות בהיקף  נמוך מ-100%.

 

 

הליך הגשת בקשות לקבלת מלגות קיום בתואר השני 

תלמידים אשר התקבלו ללימודים ועומדים בקריטריונים אשר צוינו לעיל, מתבקשים להגיש טפסי "בקשות למלגות" חתומים ע"י המנחים אל מזכירת מלגות של המדרשה (בחדר 212, בקומה 2 , בבנין רפואה). טפסים ניתן למצוא באתר המדרשה, בפרק "טפסי מלגות".

הבקשה תלווה באישור המנחה על השתתפותו במימון המלגה ובצרוף גליון ציונים מתארים קודמים. הדיון בבקשות יתנהל בועדת מלגות של המדרשה.

מלגות הקיום מוענקות, מידי שנה, למשך שנה אחת בלבד (או עד סוף סמס' ב' של אותה שנה). אי לזאת, על התלמיד להגיש בקשה להארכת המלגה, מידי שנה, במהלך חופשת הקיץ. 

תלמיד המפסיק את לימודיו תופסק מלגתו. התלמיד חייב לעדכן את מזכירות המדרשה, ואת מזכירות ועדת מלגות. אי דיווח יחייב את התלמיד בהחזר כספי המלגה, החל מהחודש בו הפסיק את לימודיו.

תלמידים לתואר שני הלומדים בתכנית לימודים נוספת אינם זכאים למלגות מהפקולטה.

תלמידים אשר לומדים בתכנית MD/MPH אינם זכאים לקבל מלגות מהפקולטה.

מלגות הקיום תופסקנה לתלמידים אשר לא יעמדו בדרישות התקנון.

 

 

סכומי מלגות  (בהיקף 100%) לתלמידי תואר שני 

תואר

סכום מלגה

מוסמך שנה א'

 2,547 ש"ח

מוסמך שנה ב'

 3,629 ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

סכומי מלגות לתלמידים מצטיינים  בתואר השני

תואר

סכום מלגה

מוסמך שנה א'  ( 150% )

 3,820 ש"ח

מוסמך שנה א'  ( 125% )

 3,183 ש"ח

מוסמך שנה ב'  ( 150% )

 5,443  ש"ח

מוסמך שנה ב'  ( 125% )

 4,536 ש"ח

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

סכומים אלו נתונים לשינויים בהתאם למצאי המלגות העומד לרשות הפקולטה.

 

 

זכאות לאישורי חניה בשטחי האוניברסיטה

תלמידים מלגאים זכאים לאישורי חניה בשטחי האוניברסיטה, למשך כל תקופת קבלת המלגה. הסבר על אופן הגשת הבקשות לקבלת אישורים אלו ניתן למצוא באתר של סגל זוטר, בפרק "שירותים לחברים",  בכתובת: http://zutar.org.il. לאחר הזמנת אישורי החניה במערכת ואישורם ע"י  יחידת הביטחון, ניתן לקבלם במזכירות.

 

אישורים על קבלת מלגות

על- מנת לקבל אישורי זכאות למלגות (עבור מעונות לילדים, או לקבלת משכנתא), יש לפנות למדור מלגות, במזכירות אקדמית, בדוא"ל : annagure@tauex.tau.ac.il .

 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>