תקנון התואר השלישי - כללי ההנחיה

תלמיד יפנה לחבר סגל הרשאי להנחות, ויבקשו לשמש כמנחו.

רשאים להנחות חברי סגל בדרגת מרצה בכיר לפחות, במסלול המינויים הרגיל.
במקרים יוצאים מן הכלל תהיה הוועדה היחידתית רשאית לאשר מנחה שלא נתקיימו בו התנאים הנ"ל. במקרים אלה יהיה על חבר סגל להגיש בקשה בצירוף קורות-חיים, רשימת פרסומים מעודכנת ופירוט הכלים העומדים לרשותו להנחות תלמידי מחקר, ואם תמצא לנכון לאשרו כמנחה, תעביר הוועדה היחידתית את החלטתה לוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר. 

לא יאושר כמנחה קרוב משפחה של התלמיד. 

לא יאושר חבר סגל ממוסד אחר להשכלה גבוהה כמנחה יחיד. איש סגל ממוסד חיצוני (מחוץ לאוניברסיטת תל אביב) יוכל לשמש כמנחה נוסף אך ורק אם דרגתו האקדמית (לפחות מרצה בכיר במסלול הרגיל) והישגיו המדעיים (רשימת פרסומים, מענקים, הנחיית תלמידים) היו מאפשרים לו להנחות דוקטורנט כמנחה יחיד. בנוסף, תנאי הכרחי הוא שלפחות 75% מעבודת המחקר יתבצע באוניברסיטת תל אביב או ביחידה המסונפת לפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר. במידה ואחד מהתנאים הנ"ל אינו מתקיים יאושר איש סגל זה כ"יועץ" לתלמיד.

חבר סגל שפרש לגמלאות ימשיך בהנחיה בה החל לפני פרישתו.

חבר סגל בגמלאות יוכל להנחות בשיתוף עם מנחה בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל, אשר לא פרש לגמלאות . באישור מיוחד מהדקאן, הוא יוכל להנחות תלמיד חדש אם יש לו את המשאבים לכך. 

ניתן לאשר לתלמיד מנחה יחיד או מספר מנחים. אישור של יותר ממנחה אחד מותנה בהסכמה בכתב של כל המנחים המיועדים להנחיה.  

ככלל, שינוי בהרכב המנחים של תלמידים יתאפשר רק עד שלב אישור הצעת המחקר

חתימת חבר סגל על הצעת המחקר המוגשת לאישור הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר, תיחשב כהסכמה מצדו לשמש כמנחה העבודה. יחד עם זאת, הוועדה היחידתית היא המאשרת מינויו של חבר סגל כמנחה. 

מנחה היוצא לשנת שבתון או להשתלמות לתקופה העולה על שלושה חודשים רצופים, חייב להציג בפני הוועדה היחידתית הסכמה בכתב של מנחה אחר המוכן להחליפו בהעדרו. הדקאן יתבקש לאשר יציאה לשבתון או להשתלמות, רק לאחר שהוכח כי הוסדרו כל התחייבויותיו של המורה היוצא לשבתון כלפי תלמידיו, מונחיו. 

מנחה חייב לדון עם תלמידו בנושא המחקר לפחות אחת לחודש. לא עמד המנחה בדרישה זו, רשאי התלמיד לפנות לוועדה היחידתית ולבקש את עזרתה.  

הודיע מנחה במהלך תקופת המועמדות (שלב א') על אי-הסכמתו להמשיך להנחות תלמיד, ייחשב מועמד זה כמי שהופסקו לימודיו, אלא אם יציג הסכמת מנחה אחר המוכן להנחותו בנושא אשר החל לחקור, או בנושא קרוב, ואת הסכמתו של מנחה ( שהפסיק להנחות אותו ) להמשך המחקר במסגרת החדשה.

במקרה זה, תקופת המועמדות (שלב א') של התלמיד לא תעלה על פרק הזמן הקבוע בתקנון, אלא אם תמצא הוועדה היחידתית סיבות המצדיקות מתן הארכה מתאימה.  

תלמיד אשר הפסיק את עבודת הדוקטורט אצל המנחה ( או שהמנחה הפסיק את לימודי התלמיד ), נדרש למצוא מנחה חדש בפרק זמן של עד כחודש מתאריך עזיבתו את המעבדה. באם בפרק זמן של עד כחודש לא ימצא מנחה חדש, יופסקו לימודיו לדוקטורט.

תלמיד רשאי לפנות לוועדה היחידתית בבקשה להחלפת מנחה. במקרה זה, תקבל הוועדה היחידתית תגובה מנומקת מהמנחה הנוכחי והמנחה המיועד, עוד לפני קבלת החלטה לבקשה.  

תלמיד אשר מבקש להחליף מנחה יצטרך לעבור ראיון קבלה נוסף לדוקטורט, (גם אם התלמיד יזם החלפה זו וגם אם המנחה ביקש להפסיק להנחות את התלמיד). רק לאחר שהתלמיד יעבור את הראיון הנוסף בהצלחה, הוא יוכל להתקבל שוב כתלמיד לדוקטורט בפקולטה לרפואה.

נתבקשה הוועדה היחידתית לשחרר או להחליף מנחה בפעם השלישית לאותו תלמיד (מסיבות אקדמיות או בין-אישיות), במצב זה תהיה רשאית להחליט על ביטול לימודיו של התלמיד. 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>