הצעת מחקר - תואר שני במדעי הרפואה

 

 הצעת מחקר לתואר שני במדעי הרפואה

 

1. כללי

 1. עבודת הגמר היא המסגרת בה הסטודנט מיישם בשלב התכנון, הביצוע ועיבוד הנתונים או שיטות המחקר אותן למד, תוך הפעלת חשיבה מדעית וכמותית. השאיפה היא שעבודת הגמר תהיה ברמה ובהיקף שיאפשרו את פרסומה כמאמר מדעי.
 2. מטרת העבודה היא להכשיר את התלמיד לחשיבה מדעית ולביצוע עצמאי של מחקר מדעי.

 

2. מועד הגשת הצעת המחקר

 1. הסטודנט יגיש את הצעת המחקר לעבודת הגמר עד סוף הסמסטר השני ללימודיו.
 2. סטודנט שאינו יכול להגיש את הצעת המחקר עד סוף הסמסטר השני ללימודיו, ייפנה לוועדת תלמידים ויגיש בקשה מנומקת לדחייה. אישור הבקשה לדחייה מותנה, בין היתר, בקבלת מכתב המלצה של המנחה אשר יציין את הערכתו לזמן הדרוש לסטודנט להגיש את ההצעה.
 3. דחיית הגשת הצעת המחקר תתאפשר, לכל המאוחר, עד לתום הסמסטר הראשון לשנת הלימודים השנייה.
 4. ועדת תלמידים תדון על הפסקת לימודיו של סטודנט שלא הגיש בקשה לדחיית הצעת המחקר. בסעיף 2.2

 

3. אופן הגשת הצעת המחקר

 1. סטודנט יגיש את הצעת המחקר לדוא"ל שכתובתו nizac@tauex.tau.ac.il , וגם לדוא"ל :  rkali@tauex.tau.ac.il . (ראה סעיף 6). אין צורך להגיש הצעה מודפסת למזכירות המדרשה.
 2. ניתן להגיש את ההצעה בשפה העברית או האנגלית.

 

4. מתכונת ההצעה

סטודנט יגיש את הצעת המחקר בהתאם למתכונת הבאה:

 1. דף שער.
 2. תקציר בהיקף של עד 200 מילים שיכלול שלוש פסקאות: מטרת המחקר, שלבי המחקר ושיטות המחקר.
 3. מילות מפתח (keywords).
 4. מבוא וסקירת ספרות, עד 4 עמודים.
 5. מטרת העבודה – הגדרה מדויקת של המטרה הכללית. ניתן להוסיף מטרות משנה.
 6. שלבי המחקר ותכנית המחקר.
 7. שיטות המחקר.
 8. תוצאות ראשוניות – פירוט תוצאות שהסטודנט השיג בשנת לימודיו הראשונה לתואר, המעידים על התכנות העבודה.
 9. הגדרת חלקו של הסטודנט במחקר.
 10. רשימת ספרות ממוספרת לפי סדר ההופעה בהצעה (יש למספר את הציטוט). הרשימה תכלול רק פרסומים הקשורים ישירות לנושא, שפורסמו או שהתקבלו לפרסום. הרשימה תכלול את הפרטים הבאים: שם המחבר (אם יותר ממחבר אחד, את שמות כל המחברים) שם המאמר, שם כתב העת (בצורת הקיצור כמקובל בספרות המדעית), כרך, עמודים (ראשון ואחרון) ושנה.
 11. ניתן להשתמש במאגרי מידע רק בסעיף החומרים והשיטות.
 12. ציטוט Submitted אינו מקובל וניתן להכלילו בטקסט בלבד כהערת שוליים, ולא ברשימת הספרות.

 

5. חובת המנחה

 1. על הסטודנט לוודא שהמנחה אישר את תכנית עבודת הגמר לפני שזו תוגש לאישור ועדת תלמידים לתואר שני.
 2. על הסטודנט לוודא שהמנחה הגיש לוועדת תלמידים לתואר שני טופס מנחה, אשר צורף להצעת המחקר. המנחה נדרש לכתוב בטופס רשימה הכוללת שמות של מומחים (באנגלית ובעברית), אשר מתוכה יתאפשר לוועדה למנות בודקים להצעה.

 

6. הגשת ההצעה

על הסטודנט להגיש את הצעת המחקר יחד עם הטפסים הבאים:

 1. טופס מנחה – חתום על-ידי המנחה והיועץ (במקרים שיש יועץ לעבודה).
 2. טופס בטיחות במעבדה – חתום על-ידי המנחה והסטודנט.
 3. אם המחקר המוצע דורש ניסויים בבני אדם, חובה לצרף את אישורה של ועדת הלסינקי אוניברסיטאית (על עבודה המתבצעת באוניברסיטה), או ועדה כנ"ל מבית-חולים המעורב במחקר, על-פי החוק.
 4. אם המחקר המוצע כולל ניסויים בבעלי-חיים, חייב הסטודנט לצרף את אישורה של הוועדה האוניברסיטאית לפיקוח על ניסויים בבעלי-חיים, יחד עם אישור על השתתפות בקורס עקרונות השימוש בחיות מעבדה במחקר הביורפואי.

 

7. הערכת הצעת המחקר

1. כדי להבטיח שהמחקר המוצע יממש את מטרתו, תשפוט הוועדה לעבודות גמר את הצעת המחקר על-פי הקריטריונים הבאים:

 1. קיומה וביסוסה של שאלה מחקרית או הנחת עבודה (היפותזה).
 2. הצעת המחקר מעידה על כך שהסטודנט רכש וירכוש ניסיון ביישום שיטות מחקר מגוונות ורבות ככל הניתן.
 3. הסטודנט ביצע ויבצע באופן עצמאי את כל או מרבית הבדיקות המוצעות.
 4. תוערך מידת הקניית הידע המדעי והניסויי של הסטודנט, והכשרתו לקראת עבודת מחקר עצמאית בעתיד. לפיכך עבודות בהן תרומתו וחלקו של התלמיד הם טכניים בעיקרם (כגון איסוף, תשאול, מיון, קטלוג וכדומה), או מבוססות בחלקן הגדול על בדיקות מעבדה שגרתיות, או מבוססות בחלקן הגדול על מדידות אורך, משקל, דופק וכדומה – תיפסלנה על ידי הועדה.
 5. פירוט של שיטות לעיבוד נתונים ומבחנים סטטיסטיים. מחקר הכולל מרכיב של מחקר תצפיתני או התערבות באוכלוסייה, מחייב בקורסי חובה המקנים ידע מתודולוגי:
 6. מבוא לאפידמיולוגיה (0158.1011) – 2 ש"ס.
 7. ביוסטטיסטיקה (0158.1110) – 3 ש"ס + תרגול.
 8. שיטות מחקר באפידמיולוגיה (0158.1013) – 3 ש"ס.
 9. הצעת המחקר חייבת להציג תוצאות ראשוניות שהושגו על-ידי הסטודנט. אי לכך, חייב הסטודנט להתחיל את עבודת המעבדה לפני כתיבת הצעת המחקר, ובמועד שיאפשר את קבלת התוצאות הראשוניות. דרישה זו נועדה להוכיח את היתכנות המחקר, ולהבטיח שלרשות התלמיד עומדים כל האמצעים הדרושים להשלמת המחקר בזמן הקצוב (כגון: מכשור, חומרים או מתנדבים למחקר או עכברים מהזן הנדרש). הצעה שלא תעמודנה בדרישה זו, תחזורנה ללא מינוי בודקים.

 

2. לאחר שתעריך את קיומם של הקריטריונים שלעיל, תהא הוועדה רשאית לפסול את הצעת המחקר או לדרוש תיקונים בהתאם.

 

8. בדיקת ההצעה

 1. ועדת תלמידים לתואר שני תבחן את ההצעה, תחליט על רשימת בודקי ההצעה ותבקש את חוות דעתם.
 2. לאחר קבלת חוות הדעת, ובהתבסס על המלצת הבודקים, הוועדה רשאית לאשר את ההצעה, לבקש עריכת תיקונים ושינויים, או לדחות את ההצעה.
 3. במקרה בו נדחתה ההצעה, רשאית ועדת תלמידים לאפשר לסטודנט להגיש הצעה חלופית, להורות על הפסקת לימודיו, או לקבל החלטה אחרת בעניינו, כאמור בסעיף 2.2.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>