נהלים ותקנון | לימודי דפלומה ברפואת משפחה

גרסת אוקטובר 2022 | עדכון פברואר 2023

הרחב הכל
מבוא

תוכנית לימודי התעודה ברפואת המשפחה הינה חלק מתוכנית ההתמחות ברפואת משפחה.

השלמת התוכנית ועמידה בדרישות היא תנאי לקבלת תואר מומחה ברפואת המשפחה.

התוכנית כוללת 18 קורסים במהלך 6 סמסטרים, בפורמט של הוראה היברידית

(שילוב של שיעורים פרונטליים עם שיעורים מקוונים באותו הסמסטר/קורס).

עקרונות וכללי התנהגות
 • קורס התעודה למתמחים עוסק בהוראה של ידע, מיומנות וגישה לצורך רכישת היכולת להציג פתרון טיפולי כוללני למטופל. לימוד מסוג זה מחייב השתתפות פעילה ותהליך משותף עם קבוצת ה.
  לאור זאת, היעד הוא נוכחות מלאה של הלומד בכל המפגשים.
 • במסגרת לימודי התעודה תבוצע בקרת נוכחות כמפורט בהמשך, אך הדגש הוא על אחריות אישית. המרצים אינם מחויבים לפרסם את המצגות של השיעורים. מצופה כי  שהם רופאים מתמחים יבינו את חשיבות הנוכחות ללמידה, וינהגו בהתאם.
 • האחריות לסיכומי השיעורים והחומר הנדרש לבחינות היא על ה בכיתה. המרצים אינם מחויבים לפרסם את המצגות של השיעורים.

שיעור פרונטלי

 • יש להגיע לכיתה לפני מועד תחילת השיעור.
 • אין להשתמש בטלפונים ניידים במהלך השיעור.
 • אין לאכול בזמן השיעור.  חל איסור להכניס דברי מזון לכיתות הלימוד.
 • נהלי קורונה - נדרשת עמידה בתנאים המוכתבים ע"י האוניברסיטה ומתעדכנים מעת לעת לפי הנחיות משרד הבריאות (כגון הצגת "תו ירוק" או בדיקת PCR  עדכנית, עטיית מסכה במקום סגור).
 • תינוקות יונקים - הכנסת תינוקות יונקים לכיתות הלימוד והנקתם בכיתה תתאפשר עד גיל חודשיים. ההנקה תעשה בצנעה. תינוק מרעיש (בוכה מקשקש) מפריע למהלך השיעור ויש לצאת איתו החוצה, אך במידה ותהיה היעדרות של מעל 20 דקות השיעור לא ייחשב. תינוק מעל גיל חודשיים ניתן להניק מחוץ לכיתה. קיים מתחם המיועד להחתלה והנקה בקומה הראשונה בפקולטה. הכנסת עגלות מתאפשרת רק בחלק מהכיתות ואינה מובטחת. ניתן להעזר במנשא אך יש להתחשב בתנאי הכיתה.

שיעור מקוון

 • נדרשת מצלמה פתוחה בכל זמן השיעור, שבה ניתן לראות בבירור את הלומד.
 • סגירת מצלמה ממושכת (למשל לצורך הנקה) תעשה בתיאום עם מלווה השיעור.
 • יש להציג שם מלא בעברית במשבצת התמונה בזום.
 • יש להשתיק את הסאונד (MUTE) בתחילת השיעור.
נהלי נוכחות

היעדרות משיעורים

 • היעדרות עד 3 שיעורים מתוך קורס לא תפגע בעמידה בחובת הנוכחות, ובתנאי שהלומד עמד בכללים המפורטים בהמשך. היעדרות מכל סיבה נספרת למניין ההיעדרויות.
 • היעדרות מסדנאות במסגרת קורס: בקורסי כאב, רפואה דחופה ו-POCUS מתקיימות סדנאות שבהן ההשתתפות הינה חובה. לא ניתן להשלים את הקורס ללא השתתפות בסדנאות אלו.
 • היעדרות מסדנאות העשרה: לכל לומד תוכנית תלת-שנתית של סדנאות העשרה. ההשתתפות בסדנאות אלו הינה חובה. השתתפות ב-6 סדנאות לפחות היא תנאי להשלמת לימודי התעודה.
 • היעדרות מקורס באלינט: קורס הבאלינט הוא קורס ייחודי שנתי המתקיים בשני סמסטרים עוקבים. בקורס זה ההיעדרות מוגבלת עד 2 מפגשי באלינט לאורך השנה.
 • איחורים: כניסה לשיעור מעל 20 דקות לאחר תחילתו תחשב כהיעדרות מהשיעור, גם אם הלומד חתם נוכחות באפליקציה. המדריך או רכז הקורס רשאים לנהל רישום של מאחרים.
 • אם לומד יודע מראש כי צפויה היעדרות משמעותית מעבר לדרישות הנוכחות (לדוגמה חופשת לידה) אנו ממליצים לקחת מראש סמסטר הפסקה ולחזור ללימודים בסמסטר שלאחר מכן (ראה סעיף הפסקת לימודים).

דיווח נוכחות

דיווח נוכחות יבוצע באמצעות אפליקציית TAU CME, והוא באחריות של הלומד.

יש לחתום נוכחות באפליקציה במסגרת חלונות הזמן הבאים:

 • שיעור ראשון      13:45-14:30    
 • שיעור שני          15:15-16:00    
 • שיעור שלישי      18:15-18:45    

במקרה שבו נסיון החתימה הדיגיטלי נכשל יש להרשם ידנית במזכירות (קומה 2).

בשיעור פרונטלי החתימה תקלט רק אם הטלפון הנייד מחובר אל הרשת האוניברסיטאית.

באחריות הלומד להיות בפקולטה כבר בזמן תחילת השיעור הראשון לצורך חתימה.

בשיעור א-סינכרוני תרשם נוכחות אם הוגשה המטלה הנדרשת, בלי חתימה באפליקציה.

הנוכחות תעודכן ע"י המזכירות בהתאם לנתונים שיתקבלו ממערכת moodle.

ניהול היעדרויות

הלומד מצופה לעקוב אחר סטטוס הנוכחות האישי בכל קורס באמצעות האפליקציה.

סקירה של סטטוס היעדרויות תבוצע ע"י המזכירות בשבוע 11-12 של הסמסטר.

לומדים עם 2 היעדרויות ומעלה יקבלו התראה מהמזכירות במועד זה.

אין צורך להעביר מראש אישורים במקרה שבו לא צפויה חריגה מחובת הנוכחות.

החלטות לגבי חריגי נוכחות

לומדים אשר חרגו ממכסת ההיעדרויות המותרת יקבלו הודעה מהמזכירות. לומדים אלו יתבקשו להעביר הסברים לגבי היעדרותם, ולצרף אישורים מתאימים.

במקרה של היעדרות בשל מחלה יש להציג אישור מחלה שהונפק בסמוך להיעדרות ולא בדיעבד.

במקרים של חריגה ממספר ההיעדרויות יתקיים דיון פרטני לאחר קבלת הסברים ואישורים מתאימים מהלומד.

במקרים מסויימים הלומד יידרש להגיש מטלה בכתב כחלופה לשיעור ממנו הוא נעדר.

ההחלטה תמסר ללומד בכתב עם סיום הסמסטר, אך לפני מועד הבחינה.

הערכה, בחינות ומטלות

הערכה (assessment) היא חלק בלתי נפרד מהוראה ולמידה.

שיטת ההערכה תקבע ע"י מדריכי הקורס - בחינה, מטלה מסכמת. השתתפות פעילה.

המדריכים יפרטו בפני הלומדים את דרישות הקורס בשיעור הפתיחה, בעל פה ובכתב.

עקרונות בחינה

 • תאריכי הבחינות יפורסמו מראש בתחילת כל סמסטר. הבחינות יתקיימו בשעות הלימודים הרגילות.
 • במידה ותתקיים באותו יום יותר מבחינה אחת תנתן הפסקה בת 30 דקות בין בחינה אחת לשניה.
 • במידה ולומד זכאי לקבל תוספת זמן לבחינה יש לתאם זאת מראש מול המזכירות.
 • שימוש בחומר עזר בבחינה יתאפשר רק במידה ומרכז הקורס אישר זאת מראש.
 • לא תתאפשר יציאה לשירותים במהלך בחינה.
 • ציונים: ציון המעבר בבחינות הוא 60. הציונים יתפרסמו תוך שבועיים ממועד הבחינה באמצעות אתר הקורס ב-moodle. נכשלים יקבלו במקביל הודעת מייל אישית.
 • לומד רשאי לערער על ציון בפנייה בכתב למרכזי הקורס.

בחינה פרונטלית

 • הבחינה תתקיים על פי ההתנהלות המקובלת של בחינות בפקולטה לרפואה.
 • הגישה לכיסא הבחינה רק עם כלי כתיבה, שתיה ואוכל. תיקים וטלפונים יונחו בצד.
 • במידה והבחינה אמריקאית יש לסמן את התשובות בטופס סימון תשובות שיחולק מראש.
 • המדריכים לא נוכחים בחדר הבחינה. שאלות של הנבחנים יירשמו בטופס שאלה שיועבר ע"י המשגיחים. המדריך רשאי להחליט לא לענות על שאלה אם לדעתו אינה לגיטימית (נסיון לברר את פתרון השאלה).

בחינה מקוונת

 • הבחינה תתקיים במערכת TOMAX.
 • באחריות הלומד לוודא חיבור אינטרנט אמין לשימוש זמן הבחינה. במידה ולא ניתן להבטיח חיבור אינטרנט תקין בסביבה הביתית הלומד נדרש להגיע להבחן בפקולטה, בתיאום מראש עם המזכירות. בעיות רשת במהלך הבחינה לא ילקחו בחשבון בכל הנוגע להצלחה במבחן.
 • יש להשתתף בתרגול המערכת כשבוע לפני מועד הבחינה, בהתאם להנחיות שיישלחו מבעוד מועד, על מנת להכיר את שיטת הבחינה ולמנוע בעיות טכניות אשר יפגעו בהצלחת הנבחן.
 • הנבחן ידרש להזדהות לפני כל בחינה, בהתאם לנהלי המרכז האקדמי שישלחו מראש. יש לבצע את ההזדהות לפחות 15 דקות לפני הבחינה, כדי לאפשר פתרון בעיות שלא על חשבון זמן הבחינה.
 • בכל זמן הבחינה נדרשת מצלמה פתוחה עם מבט מכוון קדימה, ומיקרופון פתוח.
  אסורה כניסת אנשים נוספים לחדר בו הנבחן נמצא. אסורה יציאה לשירותים בזמן הבחינה. 
 • הנבחנים יוכלו להפנות שאלות לצוות הלוגיסטי ולמדריכי הקורס באמצעות המערכת הממוחשבת. המדריך רשאי להחליט לא לענות על שאלה אם לדעתו אינה לגיטימית (נסיון לברר את פתרון השאלה).

בחינות מועד ב'

 • לומד אשר נכשל במבחן מועד א' זכאי לגשת למועד ב', אשר יתקיים ביחד עם הבחינה של אותו הקורס בסמסטר הבא. מדריכי הקורס רשאים להחליט לשנות את פורמט ההערכה כך שמועד ב' יתקיים במתכונת שונה ממועד א' (למשל מבחן בע"פ או מטלה מסכמת). 
 • לומד אשר נכשל במבחן מועד ב' יידרש להשתתף בקורס בשנית, לשלם שכר לימוד בהתאם ולעמוד בתנאי המעבר בהצלחה. הלומד יוכל לחזור על הקורס בתוך שנתיים לכל היותר מסיום שאר לימודיו לתעודה. לאחר מועד זה תחול התיישנות על הלימודים כמפורט בסעיף "הפסקת לימודים".
 • בחינה במועד ג' בקורסים השונים תתאפשר במקרים חריגים בלבד ולאחר הגשת בקשה מיוחדת לוועדה אשר תידון ותחליט במקרה. יש להגיש הבקשה למזכירת התכנית תוך שבועיים מקבלת תוצאות הבחינה של מועד ב'.    

מטלה מסכמת קורס

 • מרכז הקורס יציג בפני הלומדים את דרישות המטלה המסכמת לפחות שבועיים לפני סיום הסמסטר. הדרישות יועברו ללומדים בעל-פה ובכתב, כולל התייחסות לשיטת מתן הציונים.
 • מרכז הקורס יקבע את תאריך היעד להגשת המטלה. לומד אשר זקוק להארכה יפנה בכתב לרכזי הקורס, לפחות 3 ימים לפני תאריך היעד, וייפרט את הסיבה לבקשת הדחיה. במידה ורכז הקורס ימצא לנכון הוא ייקבע מועד חדש להגשת העבודה ע"י אותו לומד.
 • המטלה תוגש בצורה ממוחשבת בשיטה שבה יבחר מרכז הקורס (מערכת moodle, שליחת דוא"ל, Google Form). באחריות הלומד לוודא כי העבודה נתקבלה.
 • לומד אשר לא יגיש מטלה במועד שנקבע, בלי שקיבל אישור מפורש לכך, ייחשב כלומד שנכשל בקורס. ההתנהלות במקרה זה תהיה לפי הכללים של מועדי ב'. למרכז לימודי המשך ברפואת המשפחה הזכות לקבוע מתן מועד מיוחד להגשת העבודה לפי נסיבות העניין והנימוקים שיעלה הלומד.
 • ציון המעבר במטלה מסכמת הוא 60. הציונים יתפרסמו בתוך חודש ממועד הגשת המטלה.
 • לומד אשר הגיש עבודה וקיבל ציון "לא עובר", יוכל להגיש עבודה נוספת לשיפור הציון בתאריך שייקבע על ידי מרצי הקורס. במידה וקיבל הלומד ציון "לא עובר" גם בהגשה חוזרת של המטלה הלומד יידרש להשתתף בקורס זה בשנית, לשלם שכר לימוד בהתאם ולעמוד בתנאי המעבר בהצלחה. הלומד יוכל לחזור על הקורס בתוך שנתיים לכל היותר מסיום שאר לימודיו לתעודה. לאחר מועד זה תחול התיישנות על הלימודים כמפורט בסעיף "הפסקת לימודים".
הפסקת לימודים
 • לומד המבקש לבצע הפסקה בלימודיו ולחזור ללימודים במועד שייבחר, יפנה בבקשה למזכירות הקורס בכתב ויודיע על כך מבעוד מועד.
 • במידה והלומד הפסיק את לימודיו לפני פתיחת הסמסטר אך שילם את שכר הלימוד - ייזקף שכר הלימוד לטובתו כאשר יבחר להשלים לימודיו.
 • לומד אשר החליט להפסיק את לימודיו לאחר שהחל הסמסטר אך לפני סיומו - שכר הלימוד על הסמסטר לא יוחזר.
חזרה ללימודים לאחר הפסקה
 • לומד אשר ירצה לחזור להשלמת לימודיו יביא בחשבון כי ייתכן והקורסים אותם נדרש להשלים אינם ניתנים באותו הסמסטר. במצב כזה הלומד יאלץ להמתין עד למועד בו יתקיימו הקורסים החסרים. רכזי הדיפלומה יכולים להחליט על שינויים בתוכנית ההשלמות כפי שימצאו לנכון.
 • תלמיד המחדש את לימודיו יחויב במלוא תכנית הלימודים שתנהג בעת חידוש לימודיו למעט אותם קורסים שבהם עמד בהצלחה, שלימודיו בהם לא התיישנו, בהתאם לפירוט בסעיף זה.
 • הפסקה שאין עמה התיישנות: הפסקת לימודים לתקופה של עד שנתיים קלנדריות לא תגרום להתיישנות הקורסים שבהם עמד התלמיד בהצלחה בתקופה שקדמה להפסקה כאמור.
 • הפסקה שאפשר ותהיה עמה התיישנות: בכל מקרה של הפסקת לימודים לתקופה העולה על שנתיים קלנדריות אך אינה עולה על חמש שנים כאלה, יידון נושא ההכרה בקורסים בהם עמד התלמיד בהצלחה לפני הפסקת הלימודים בוועדת הוראה יחידתית. ועדת ההוראה תבדוק, בין היתר, את הציונים שהשיג התלמיד בקורסים האמורים ואת השינויים שחלו בתכני קורסים אלה, ותהיה רשאית לקבוע כי לא תחול התיישנות על הקורסים, כולם או חלקם, או כי חלה התיישנות על הקורסים הנ"ל והתלמיד חייב ללמוד מחדש את מלוא תכנית הלימודים.
 • הפסקה שיש עמה התיישנות: אם עלתה תקופת הפסקת לימודיו של התלמיד על חמש שנים קלנדריות תחול התיישנות מלאה על כל הקורסים שלמד התלמיד לפני הפסקת לימודיו.
 • חריגים להפסקה שיש עמה התיישנות: במקרים מיוחדים יהיה הרקטור או סגנו רשאי לקבוע כי קורסים שבהם עמד התלמיד בהצלחה קודם שהפסיק לימודיו לתקופה העולה על חמש שנים לא יתיישנו, ובתנאי שיתקיימו 2 תנאים - ועדת הוראה יחידתית תגיש בכתב המלצה מנומקת על כך לוועדת ההוראה של הפקולטה וזו תתמוך בהמלצה ובנוסף ציון התלמיד בכל אחד מהקורסים יהיה "טוב" לפחות. בכל מקרה לא יעלה היקף ההכרה בקורסים שנלמדו מלפני הפסקת לימודיו על שני שלישים (2/3) מתכנית הלימודים שתנהג בעת חידוש הלימודים. על כן, התלמיד יחויב ללמוד לפחות שליש (1/3) מתכנית הלימודים שתנהג באותה עת.
בירור משמעתי

לימודי התעודה ברפואת משפחה מבוססים על אמון רב בין המרכז האקדמי לבין ה בו ומחייבים התנהגות ההולמת את כבוד האוניברסיטה ואת מעמדו של הלומד.

במרכז האקדמי ללימודי המשך קיימת ועדת משמעת פנימית במטרה ליצור, במידת הצורך, מערכת אכיפה של בעיות משמעת לאירועים במהלך השיעור, במהלך בחינות, התנהגות שאינה הולמות לומד ועבירות ברכוש האוניברסיטה.

ראש המרכז האקדמי משמש כיו"ר הוועדה. הוועדה מתכנסת בהתאם לצורך, בנוכחות של לפחות 2 חברי ועדה.

באפשרות הפורום להעביר את הבירור להמשך טיפול והחלטה של ועדה המשמעת האוניברסיטאית.

נבקש להביא לידיעת הלומד ברפואת המשפחה כי במקרים מיוחדים ימסר דיווח למנהל המחלקה לרפואת המשפחה בסוגיות הנוגעות לנוכחות בשיעורים, היעדרויות, אי עמידה במטלות הקורס או בעיות משמעת.

שאלות והבהרות

בכל שאלה או בעיה ניתן ליצור קשר עם הרכזת הלוגיסטית, עדי חלוצי.

דואר אלקטרוני: fcme@tauex.tau.ac.il

טלפון קווי: 03-6406550

וואטסאפ: 050-6227210

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>