תקנון בית הספר למקצועות הבריאות (לתשפ"ד)

תקנון לימודים של בית הספר למקצועות הבריאות  למעבר לעמוד ארכיון התקנונים משנים קודמות 

 

 תקנון שנה זו- לימודים לתואר בוגר .B.A                                                

הפסקת לימודים ביזמת המוסד (6.2)

קובץ התקנון (PDF) מעודכן לתשפ"ד - רלוונטי מתאריך 1.5.24

 

 

תקנון לימודים לתואר "בוגר"

פרק 1 – כללי

תלמידי בית הספר למקצועות הבריאות כפופים לתקנון האוניברסיטה, תקנון בית הספר ונהלי החוג אליו הם משתייכים.

התקנון כתוב בלשון זכר, אך פונה לכל המגדרים.

 

1.1 הגדרות

1.1.1 "אוניברסיטה" – אוניברסיטת תל-אביב.

1.1.2 "בית הספר" – בית הספר למקצועות הבריאות באוניברסיטת תל-אביב השייך לפקולטה לרפואה.

1.1.3 "החוג" – כל אחד מארבעת החוגים בבית הספר: סיעוד, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק והפרעות בתקשורת

1.1.4 "ועדת תלמידים" – כהגדרתה באתר בית הספר. הוועדה מטפלת במעמד האקדמי של התלמידים, ביישום תקנוני התלמידים ובקידום ענייני התלמידים.

1.1.5 "סטודנט" – סטודנט או סטודנטית הלומדים לימודי תואר ראשון במקצועות הבריאות.

1.1.6 "תקנון" – תקנון לימודים לתואר בוגר אוניברסיטה.

 

1.2 התקנון

1.2.1 התקנון קובע את מסגרת הלימודים לתואר "בוגר אוניברסיטה" (תואר ראשון) ואת סדרי הלימוד של תלמידי בית הספר למקצועות הבריאות.

1.2.2 התקנון נקבע על-ידי הנהלת בית הספר, והיא מוסמכת לשנותו. התקנון תואם את נהלי האוניברסיטה וחוק זכויות הסטודנט.

1.2.3 התקנון חל על כל סטודנט בלימודיו לתואר ראשון בבית הספר.

1.2.4 התקנון מתייחס לכלל המגדרים.

1.2.5 במקרה של סתירה בין תקנון האוניברסיטה לתקנון בית הספר, תקנון האוניברסיטה הוא המחייב.

1.2.6 במקרה של סתירה בין תקנון בית הספר לנהלי החוג, תקנון בית הספר הוא המחייב.

 

1.3 הודעה לסטודנט

1.3.1 הודעות לסטודנטים יתפרסמו בדואר האלקטרוני האוניברסיטאי של הסטודנט, בממשק אלקטרוני אחר דוגמת אתר Moodle, או במהלך השיעורים והפעילויות הלימודיות.

1.3.2 מערכת השעות של כל שנתון תפורסם ב"מידע האישי לתלמיד" ובידיעון של כל חוג.  

1.3.4 חובת הסטודנט לעקוב בקביעות אחר הודעות ופרסומים אלה.

 

1.4 חובת חיסונים

למידע אודות החיסונים הנדרשים בבית הספר לרפואה וביה"ס למקצועות הבריאות.

 

1.5 תעודת בגיר

בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001, על כל סטודנט להמציא "תעודת בגיר" מהמשטרה. על הסטודנט לגשת למשטרה עם תעודת זהות ומסמך "בקשת בגיר לקבלת אישור משטרה", שאותו יקבל מהמרכז למרשם של אוניברסיטת תל אביב. המצאת אישור מהמשטרה הינה תנאי להתחלת הלימודים.
 

1.6 דרישות קדם בידיעת השפות אנגלית ועברית

סטודנט שלא הגיע לרמת "פטור" באנגלית ועברית טרם תחילת לימודיו, יידרש להגיע לרמת פטור במהלך שנת לימודיו הראשונה. רמת פטור באנגלית ועברית היא תנאי מעבר לשנה ב'.
 

1.7 לימודים במקביל בפקולטה אחרת

תלמיד לא יוכל להתחיל בלימודים בחוג נוסף במקביל ללימודיו באחד החוגים של בית הספר למקצועות הבריאות.
 

1.8 הצטיינות בלימודים

מדי שנה מוענקות תעודות הצטיינות לתלמידים בעלי הישגים ראויים לציון:

1.8.1 תעודת הצטיינות מטעם הרקטור תוענק למספר מצומצם של סטודנטים בתואר ראשון מכלל הסטודנטים באוניברסיטה, בעלי ההישגים הגבוהים ביותר. מכסת הסטודנטים נקבעת על-ידי המזכירות האקדמית. 

1.8.2 תעודת הצטיינות מטעם דקאן הפקולטה לרפואה מוענקת לסטודנטים בעלי ההישגים הגבוהים ביותר בשנת הלימודים החולפת. תעודה זו מוענקת לעד 5% מהסטודנטים בכל תכנית ובכל מחזור, שהישגיהם בשנת הלימודים החולפת היו הגבוהים ביותר, ובתנאי שקיבלו ציון ממוצע של 90.0 לפחות. לא תידון מועמדות של סטודנט שבמהלך התואר אותו לומד, הורשע בדין משמעתי, או עניינו אמור להגיע לדיון בפני רשויות השיפוט או שהוועדה למקצוענות של הפקולטה מצאה את התנהגותו כחריגה מאמות המידה של האתיקה והמקצוענות.

1.8.3 תעודת הצטיינות חברתית מטעם דקאן הפקולטה לרפואה תוענק לסטודנטים על פעילותם ותרומתם לחברה או לפקולטה. המצטיינים ייבחרו על ידי ועדה פקולטטית ועל בסיס מכתבי המלצה.

 

1.9 מצב בריאותי

סטודנט חייב להודיע למזכירות התלמידים על כל שינוי שחל במצבו הבריאותי, בעת שנודע לו על השינוי על הסטודנט להמציא אישורי מחלה ומכתב מרופא מטפל בנושא מצבו הבריאותי המעודכן.

 

פרק 2 – משך הלימודים

2.1 משך הלימודים

2.1.1 הלימודים לקראת התואר הראשון נמשכים בין שבעה לשמונה סמסטרים, בהתאם לחוג הלימוד.

2.1.2 הלימודים כוללים לימודים עיוניים, לימודים קליניים עיוניים ולימודים מעשיים במוסדות רפואיים.

2.1.3 הסטודנט חייב לסיים את כל חובות לימודיו בפרק הזמן שנקבע לפי התוכנית בה לומד, ולא יותר משנה אקדמית נוספת המאפשרת גרירת לימודים (2 סמסטרים נוספים). במקרים חריגים מעבר לשנת הגרירה, האישור לארכה יינתן על ידי ועדת התלמידים של החוג ושל ביה"ס למקצועות הבריאות.

2.1.4 בחוגים לסיעוד, פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק, באם אושרה גרירת לימודים, ועדת ההוראה של החוג רשאית להחליט כי על חלק מהקורסים חלה התיישנות ויש לחזור עליהם, בהתאם לתוכנית הליבה המאושרת ע"י הועדה המקצועית של משרד הבריאות בתחום ובכפוף למבחן ההסמכה הממשלתי אליו אמורים הבוגרים לגשת בסיום לימודיהם.

2.1.5 האמור בסעיף זה כולל הפסקות לימודים ביוזמת התלמיד וחזרה על שנת לימודים.

 

פרק 3 – מהלך הלימודים

3.1 קורסים ומערכת שעות

פירוט הקורסים של כל שנתון, מרכיבי הציון ומערכת השעות יפורסמו לכל סטודנט במערכת המידע האישי לתלמיד ובסילבוס של הקורס.

 

3.2 תוכנית הלימודים

התכנית מורכבת מקורסי חובה וקורסי בחירה. 

3.2.1    קורסי חובה: הלימודים כוללים קורסי חובה בתחומים שונים, אותם יש ללמוד כפי שנקבעו ופורסמו בתכנית הלימודים. 

3.2.2    קורס בחירה: על הסטודנט ללמוד קורסי בחירה על פי תוכנית הלימודים של כל חוג. 

 

פרק 4 – נוכחות בשיעורים, סדרי בחינות ונהלים

4.1 חובת נוכחות

4.1.1 לפי הוראות האוניברסיטה חובת הנוכחות בשיעורים נתונה לשיקול דעת של המרצה ותצוין על גבי סילבוס הקורס.

4.1.2 רישום הנוכחות יעשה על פי הנהלים הפנימיים של כל חוג, בהתאם לשיקול דעת של המרצה.

4.1.3 בקורסים של הכשרה מעשית, מעבדות, קורסים מבוססי דיון, קורסים קליניים עיוניים או התנסויות קליניות, נדרשת חובת נוכחות בשיעורים. במידה והסטודנט לא השתתף בשיעור, רשאי המרצה להודיע למזכירות כי הסטודנט לא מילא את חובות הקורס ולא יוכל לגשת לבחינה ולסיים את הקורס בציון עובר.

4.1.4 תלמיד אשר נעדר מקורס עיוני שלא נלמד במסגרת מרכזי ההוראה בבתי החולים ובו נוכחות חובה יוכל להיעדר מסיבה מוצדקת (מחלה, מילואים, לידה או פטירה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה כמפורט בנהלי האוניברסיטה) היעדרות של עד 20% מסך השיעורים בקורס. על הסטודנט להודיע על כך למרכז הקורס ולמזכירות הסטודנטים, בצירוף אישור בכתב מגורם מוסמך על סיבת ההיעדרות.

4.1.5 בקורסים קליניים ובהתנסויות קליניות חובת נוכחות מלאה (100%). במקרים חריגים של היעדרות מוצדקת כמו מילואים, מחלה או לידה, תתאפשר השלמה.
היעדרות של עד 20% מאפשרת השלמה במידת האפשר, על פי שיקול דעת החוג וזמינות של שדות קליניים.
היעדרות ממושכת יותר מעבר ל 20%, גם אם היא מוצדקת, מחייבת חזרה על ההתנסות הקלינית או הקורס הקליני במלואו בתיאום עם החוג וזמינות שדות קליניים.  

 

4.2 בחינות

4.2.1    רק סטודנט שעמד בדרישות הקורס, לרבות חובת הנוכחות, יוכל לגשת לבחינה המסכמת. הסטודנט יכול להיבחן בשני מועדים אותם קבעה האוניברסיטה באותה שנה בה למד את הקורס. 

4.2.2    סטודנט חייב להיבחן בבחני ביניים ולהגיש עבודות בית, כפי שנמסר לו בהודעה לסטודנט או כמפורט בסילבוס של הקורס. מרצה רשאי לערוך בחנים בשיעור מבלי להודיע על כך מראש. 

4.2.3    זכאות להתאמות לימודיות תקבע בהתאם לנוהל סדרי בחינות (12-008) המפורסם באתר האוניברסיטה.

4.2.4    שאלות בזמן הבחינה: סטודנט המבקש לפנות בשאלה למורה, יעלה את השאלה בכתב על גבי טופס ייעודי. המשגיח יעביר את השאלות למרצה. ניתן להפנות שאלות למרצים החל מחצי שעה לסיום הבחינה כולל תוספת הזמן הניתנת לסטודנטים הזכאים לכך. 

4.2.5    החוגים יפרסמו מועדים של כל בחינה מסכמת בקורסים השונים במערכת המידע האישי לתלמיד, סמוך לתחילת כל סמסטר. 


4.2.6    סדרי אישור להתאמות לימודיות(*) בשל קשיים בשפה העברית- זכאים: 

א.    תלמידים עולים חדשים שעלו לישראל במשך 7 השנים שקדמו לתחילת לימודי התואר שלהם באוניברסיטה.
ב.    תלמידים שנבחנו בבחינת הבגרות שאיננה בשפה העברית, וטרם עברו 7 שנים ממועד בחינת הבגרות שלהם ועד תחילת לימודיהם לתואר ראשון באוניברסיטה.
ג.    תלמידים בני החברה הערבית בלימודי התואר הראשון.

(*) בבחינות בשפה העברית בלבד תינתן לאוכלוסיות האמורה לעיל תוספת זמן של 25% על כל שעת בחינה, וכן יותר שימוש במילון שאושר על ידי הפקולטה, כל זאת למשך כל תקופת הלימודים לתואר ראשון, ובתנאי שקיים רצף לימודים בתואר. לא תתאפשר חריגה מהוראות אלה. 

4.2.7    סטודנטים בעלי לקויות למידה: המבקשים התאמות בשל לקות למידה חייבים לעבור אבחון בשרות הפסיכולוגי (גם אם בידיהם תוצאות אבחונים אחרים). הסטודנטים מתבקשים לפנות אל דקאנט הסטודנטים מיד עם תחילת שנת הלימודים.

4.2.8    סטודנטים שמסיבות בריאותיות או מגבלה אחרת אינם יכולים להיבחן בתנאי הבחינה הרגילים- מתבקשים לפנות בכתב בצירוף אישורים רפואיים מתאימים לוועדת ההוראה החוגית.
 

 

4.3 הציון הקובע

4.3.1 לציון סופי בקורס יכולים להיות כמה רכיבים כגון : בחנים, מטלות הגשה, עבודות אמצע, בחנים, עבודה מעשית, מעבדה, בחינה בעל-פה או בכתב.

4.3.2 במקרה של בחינה המורכבת משני חלקים או יותר, לרבות חלקים עיוניים וחלקים מעשיים, חובה על התלמיד לעבור את כל אחד מחלקי הבחינה. באם נכשל התלמיד באחד מחלקי הבחינה, יכשל בקורס כולו.

4.3.3 ציון עובר בכל בחינה הוא 60. הנהלת כל חוג רשאית, במקרים חריגים, לקבוע ציון מעבר גבוה יותר לקורס מסוים, והדבר יפורסם בסילבוס של הקורס.

4.3.4 ציון הנמוך מ-60 נקודות בבחינה ייחשב לכישלון בקורס כולו.

4.3.5 סטודנט שנכשל בקורס, נדרש ללמוד את הקורס פעם נוספת.

4.3.6 סיום קורס בציון "לא מילא חובותיו" (230), "לא השלים חובותיו" (250) או "לא נבחן" (260)–  דינו כציון נכשל על כל המשתמע מכך לגבי תנאי המעבר.

4.3.7 ציון הבחינה במבחן רב-ברירה ("מבחן אמריקאי") יפורסם לסטודנטים במערכת המידע האישי לתלמיד או במודל, לא יאוחר מ 7 ימי עבודה, לא כולל את יום המבחן. בבחינות בהן שאלות פתוחות, יפורסם הציון לסטודנטים עד 14 ימי עבודה, לא כולל את יום המבחן.

 

4.4 אופן הבחינה

4.4.1 לפי החלטת מרכז הקורס יכולה הבחינה להתקיים בכתב, בעל פה ו/או באופן מעשי.

4.4.2 בחינה בעל-פה תיערך על-ידי שני בוחנים לפחות.

4.4.3 בבחינה במעבדה רשאי להיות בוחן אחד בלבד.

 

4.5 שיפור ציון חיובי

4.5.1 סטודנט אשר קיבל ציון חיובי בבחינה שנערכה במועד א' וחפץ לנסות לשפר ציון זה במועד ב', יירשם באמצעות מערכת "מידע אישי לתלמיד" או דרך מזכירות החוג, על פי הנוהל הפנימי בכל חוג, עד 7 ימי עבודה לפני מועד הבחינה. הרישום מהווה תנאי מוקדם להשתתפותו בבחינה במועד ב'.

4.5.2 הציון במועד ב' הוא הציון הקובע והוא יחליף את ציון מועד א'  אף אם הציון במועד ב' נמוך יותר.

4.5.3 לא יתאפשר שיפור ציון לאחר הגשת בקשה לסגירת תואר או לאחר קבלת אישור זכאות לתואר.

 

4.6 ערעור על ציון

4.6.1 סטודנט זכאי להגיש ערעור על ציון בבחינה (לא ניתן להגיש ערעור על בחינות קליניות). ניתן להגיש את הערעור רק לאחר מפגש חשיפת מחברות בו הסטודנט מעיין בבחינה.

4.6.2 ככלל, כשבוע לאחר פרסום הציונים יתקיים מפגש חשיפה בו יתאפשר לסטודנט לעיין בבחינה. אופן העיון בבחינה יתקיים על פי הנהלים הפנימיים של כל חוג.

4.6.3 בזמן מפגש החשיפה לא יתאפשר לסטודנט:

(1) להעתיק או לצלם את שאלות הבחינה, כולן או חלקן.

(2) לבצע רישום אחר הקשור לבחינה, פרט לרישום בטופס הערעור המיועד לכך.

(3) להכניס טלפון נייד, מכשיר צילום או מכשיר הקלטה.

(4) להתייעץ עם סטודנט אחר או עם גורם חיצוני.

4.6.4 ערעור על ציון יוגש על ידי הסטודנט במהלך מפגש החשיפה על גבי טופס המיועד לכך, או באופן אחר כפי שנמסר בהודעה לסטודנט.

4.6.5 אם בעקבות הגשת ערעור תתברר שאלה במבחן רב-ברירה ("מבחן אמריקאי") כשגויה, יתוקן הציון של כלל הסטודנטים בקורס.

4.6.6 במבחן רב-ברירתי ("מבחן אמריקאי") התשובות המסומנות בגיליון התשובות הן הקובעות לצורך חישוב הציון, כלומר, לא יתקבל ערעור במקרה שיש שוני בין התשובה המסומנת בשאלון הבחינה לבין התשובה המסומנת בגיליון התשובות. 

4.6.7 הערעור ייבחן על ידי המרצה המרכז האקדמי של הקורס. בעקבות הערעור יכול הציון לעלות, לרדת או להישאר ללא שינוי. החלטה לגבי הערעור תפורסם ותנומק בתמציתיות. החלטת הערעור היא סופית, ולא ניתן לערער בשנית.

4.6.8 בבחינה בעל פה שבה נכח יותר מבוחן אחד לא יתאפשר להגיש ערעור.

 

4.7  בחני ביניים או בחני פתע

4.7.1 מרצה רשאי לערוך בחני ביניים ובחני פתע.

4.7.2 בבוחן אשר משקלו 20% ומטה לא יתקיים מועד ב'.

4.7.3 בבוחן אשר משקלו 20% ומטה לא יתקיים מפגש חשיפה ולא יוגש ערעור.

 

4.8 מועדים נוספים ומועדים מיוחדים

לפירוט נוסף, חובה לקרוא את נוהל סדרי בחינות (12-008) המפורסם באתר האוניברסיטה.

4.8.1 "מועד מיוחד" – מועד בחינה שניתן לסטודנט נוסף על מועדי הבחינה הרגילים (מועד א' ומועד ב') בשל אירוע מזכה.

אירוע מזכה הוא: פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה, מילואים, שמירת היריון, לידה, טיפולי פוריות, אימוץ או קבלת ילד/ה למשמורת.  

א. תנאי לדיון במקרה החריג, יהיה המצאת אישור מתאים עד 5 ימים מיום פרסום הציון במועד ב'.

ב. לא יתקבלו בקשות לאחר מועד זה בשום מקרה, ואישור שיוגש באיחור לא יתקבל.

ג. הדיון בבקשות למועד מיוחד יתקיים רק לאחר מועד ב' של הקורס (בין אם התלמיד נבחן בו ובין אם לאו).

 

4.8.2 "מועד נוסף" – מועד הניתן לסטודנט בשל מחלה של מעל 3 ימים. כדי להגיש בקשה למועד נוסף:   

א. הסטודנט יציג אישורים רפואיים של שלושה ימי מחלה לפחות, כולל יום הבחינה, מקופת החולים בו הוא מטופל או אישור אישפוז מבית חולים.

ב. האישור יונפק במהלך ימי המחלה. לא יתקבלו אישורים רטרואקטיביים.

ג. הסטודנט ניגש לאחד משני המועדים שנקבעו מראש.

ד. מספר האישורים למועד נוסף בגין מחלה יוגבל לפעמיים בכל תקופת בחינות. אישור נוסף יינתן לסטודנט באישור ראש תוכנית או באישור ועדת תלמידים, בכפוף לנוהל הפנימי של כל חוג.

ה. יש להגיש את האישורים במערכת המידע האישי לתלמיד או למזכירות החוג, בהתאם לנוהל הפנימי של כל חוג, עד 5 ימים מיום פרסום הציון במועד ב'.

ו. מועד זה יינתן בסמסטר העוקב או בשנה העוקבת אם הקורס מתקיים בה. אם יתקיים מועד מיוחד עבור משרתים במילואים או יולדות אפשר לצרף למועד זה גם תלמידים שהציגו אישור רפואי באחד משני המועדים שנקבעו מראש.

 

4.9  התנסות קלינית והערכתה

4.9.1 הקדמה: השתתפות בהתנסות הקלינית במחלקות מותנית בהתנהגות מקצועית נאותה, הכוללת מחויבות לכללי האתיקה המקצועית והחוק.

הסטודנטים מתבקשים לשמור על פרטיותו וצנעתו של המטופל, תוך נקיטת כל האמצעים להגן על סודיות וחיסיון המידע הקשור במטופל.

הסטודנטים חייבים בשיתוף פעולה עם הממונים, תוך הפעלת שיקול דעת, הערכה, כבוד הדדי ונאמנות מקצועית.

ההתנסות הקלינית מחייבת השתתפות קבועה ורציפה. יש להתייצב בזמן להתנסות. כל היעדרות או איחור מותנית באישור המדריכים הקליניים.

4.9.2 רק סטודנט שעמד בהצלחה בכל הקורסים המהווים תנאי מוקדם להתנסות יורשה להשתתף בהתנסות הקלינית.

4.9.3 חופשות בלימודים הקליניים:

- לוח שנת הלימודים האוניברסיטאי אינו חל על הסטודנט בלימודיו הקליניים.

- ימי החופשות במהלך הלימודים הקליניים מתואם מול מדריכי ומרכזי ההתנסויות הקליניות והשלוחה בה לומד הסטודנט.

4.9.4 ההתנסויות מתקיימות במסגרות טיפוליות שונות. חובה על כל סטודנט להגיע להתנסות אליה שובץ, במועד ובמקום שנקבעו לו.

4.9.5 התנהגות הסטודנט בזמן ההתנסות הקלינית ויחסו לחולים תהא הולמת מקצוע קליני על כל היבטיו. חובה על כל סטודנט למלא אחר כל נהלי המסגרת הקלינית בה הוא נמצא.

4.9.6 ציון עובר בהתנסות קלינית הוא 70.

4.9.7 כישלון בהתנסות קלינית אחת מאפשר חזרה חד פעמית על אותה התנסות, ובתנאי שהסטודנט לא נכשל בסעיפי התנהגות מקצועית.

 

פרק 5 – פטור מקורסים

5.1  פטור מקורסי חובה

5.1.1 סטודנט שסיים קורס במסגרת לימודים קודמים לתואר בוגר אוניברסיטה או לתואר מוסמך אוניברסיטה במוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה, רשאי להגיש בקשה לפטור מלימוד אותו הקורס. לא ניתן לקבל פטור על לימודים קליניים – עיוניים ומעשיים.

5.1.2 את הבקשה לפטור יש להגיש במייל למזכירות הסטודנטים, לא יאוחר משבועיים ממועד תחילת  הסמסטר בו מתקיים הקורס על גבי טופס המפורסם באתר בית הספר. הטופס יוגש יחד עם גיליון ציונים מקורי וסילבוס מלא של הקורס מהשנה בה נלמד הקורס נשוא הפטור.

5.1.3 למרצה או למרכז האקדמי של הקורס, מוקנה שיקול דעת במסגרת הבקשה לפטור, והוא רשאי לאשר את בקשת הפטור, לדחות את בקשת הפטור או לדרוש מהסטודנט לבצע מבחן פטור.

5.1.4 מרכז הקורס יבחן את הבקשה לקבלת פטור בתנאי שהתקיימו הקריטריונים הבאים, ובכפוף לנוהל "התיישנות לימודים":

א. הקורס נדרש בתכנית הלימודים במסגרת התואר הנוכחי.

ב. הסטודנט קיבל בקורס ציון סופי של 70 לפחות, מלבד החוג לסיעוד בו נדרש ציון 75.

ג. לא עברו יותר מ-5 שנים מסיום הקורס.

ד. סילבוס הקורס שנלמד בעבר מקיף את התכנים שיילמדו בקורס המבוקש לפטור ויאושר ע"י המרצה או המרכז האקדמי בקורס.

5.1.5    במקרה של דחיית הבקשה, יינתן לסטודנט הסבר קצר על הסיבה לדחיית הבקשה לפטור. אין ערעור על החלטת מרכז הקורס. 

5.1.6    פטורים של קורסים אשר נלמדו באוניברסיטה אחרת או בפקולטה אחרת באוניברסיטת תל-אביב יינתנו, ככל שאושרו, ללא ציון ולא ישוקללו בממוצע לתואר. 

5.1.7    לא ניתן להכיר מעבר ל-1/3 ממכסת השעות לתואר. פטור מקורסים על סמך לימודים קודמים יינתן על סמך הישגים בקורסים שהם רלבנטיים, שנלמדו במוסד אקדמי ולאחר שאלה נבדקו על ידי גורם אקדמי מוסמך.

5.1.8    פטור יינתן על קורס מלא, ולא על חלק ממנו.

5.1.9    סטודנט שבקשתו לפטור על בסיס לימודים קודמים אושרה, לא יוכל להצטרף לקורסים של סטודנטים משנים מתקדמות יותר משנת הלימודים אליה הוא רשום. לא ניתן לקצר את הלימודים ואין איחוד של שנים. 

5.1.10    הליך הגשת הבקשה, הטיפול בה וההחלטה על מתן הפטור יתבצע על פי הנוהל הפנימי של כל חוג. 

5.1.11    בחוג לסיעוד לא יינתן פטור על לימודי ליבה. 

 

5.2  פטור מקורסי בחירה

5.2.1 את הבקשה יש להגיש למזכירות סטודנטים על גבי טופס המפורסם באתר בית הספר.

5.2.2 לצורך מתן פטור ייבחנו, בין היתר, הקריטריונים הבאים, ובלבד שהסטודנט קיבל ציון של 60 לפחות.

5.2.3 ניתן לקבל פטור על בסיס קורס ממוסד אקדמי מוכר, לא כולל קורסים שנלמדו בבתי ספר להנדסאים או מכינות אקדמיות.

5.2.4 לא יינתן פטור על בסיס קורסי מיומנויות (מעבדה, שפות, קורס מעשי). 

5.2.5 ניתן לקבל פטור מקורס בחירה בהיקף של 2 ש"ס על בסיס שירות מילואים, פרטים בקישור זה או על בסיס התנדבות בקהילה, פרטים בקישור זה.

5.2.6 סטודנט המשתתף בנבחרת האוניברסיטה, עמד בקריטריונים שהוגדרו על-ידי ועדת ההוראה של כלים שלובים, וקיבל את אישורו של מנהל נבחרות אס"א תל אביב, יוכל לקבל פטור של עד 4 ש"ס מקורסי בחירה – 2 ש"ס עבור כל שנת פעילות.

 

פרק 6 – תנאי מעבר

6.1 תנאי מעבר משנה לשנה

לנושא תנאי מעבר משנה לשנה וציוני מעבר בקורסים השונים- יש לפנות לתקנוני החוגים השונים.

 

6.2  הפסקת לימודים ביוזמת המוסד

הפסקת לימודים ביוזמת המוסד תחול לאחר דיון בוועדת התלמידים של בית הספר למקצועות הבריאות במקרים שלהלן:

6.2.1 תלמיד שנכשל בשלושה מקצועות או יותר במהלך שנת לימודים אחת.

6.2.1.1    בחוג לסיעוד (בלבד)- תלמיד שנכשל בארבעה מקצועות או יותר במהלך שנת לימודים אחת.

6.2.2 תלמיד שחזר על שנת לימודים או על קורס חובה ונכשל פעם נוספת בקורס עליו חזר, או בכל קורס אחר *.

*למען הסר ספק, הזכות לחזור על קורס ניתנת לתלמיד פעם אחת בלבד במהלך התואר.

6.2.3 תלמיד שהממוצע המשוקלל של ציוניו בשנה א' נמוך מ-70.

6.2.4 תלמיד שנכשל פעמיים באותה התנסות קלינית או בכל התנסות אחרת.

6.2.5 תלמיד שציון ההתנסות הקלינית שלו נמוך מ-70 או שנכשל בהתנסות קלינית באחד מסעיפי ההתנהגות.

6.2.6 תלמיד שנכשל באחד או יותר מחלקי ההתנסות הקלינית בשל סעיף התנהגות, והועלה לדיון בהפסקת לימודים בוועדה לענייני תלמידים, לא יוכל להתחיל כל התנסות קלינית אחרת עד להחלטה סופית בעניינו. 

6.2.7 תלמיד שעבר עבירת משמעת ומוסדות המשמעת של האוניברסיטה הורו על הפסקת לימודיו.

6.2.8 תלמיד שלא הסדיר את תשלום שכר הלימוד, ורשויות האוניברסיטה הורו על הפסקת לימודיו.

6.2.9 סטודנט שבמצבי חירום כמו פנדמיה, אפידמיה ומצב ביטחוני חירום, מסרב לפעול על פי ההנחיות של האוניברסיטה והממשלה  - לימודיו יוקפאו לפרק זמן התואם את התקנון האוניברסיטאי ותינתן לו אפשרות לחזור ללימודיו לאחר הסרת ההנחיות.

6.2.10 סטודנט שלימודיו הופסקו על ידי ועדת המשמעת ובשנה הראשונה לחזרתו ללימודים נכשל לפחות בקורס אחד, לימודיו יופסקו בתנאי שבשנת הלימודים האחרונה לפני הפסקת הלימודים הוא נכשל לפחות בקורס אחד.

 

6.3  דיון בסטודנטים שלא עמדו בתנאי המעבר

​המלצה לגבי הפסקת לימודים ביוזמת המוסד תתקבל בוועדה החוגית לענייני תלמידים (השייכת לחוג הלימודים של התלמיד). המלצה זו תידון בפני ועדת התלמידים של בית הספר למקצועות הבריאות, שתהא רשאית לקבלה או לשנותה. על החלטת הפסקת לימודים רשאי התלמיד לערער בפני ועדת ערר והכל כמתואר להלן:

6.3.1 ראש החוג/התכנית בה לומד התלמיד יודיע בכתב לוועדה החוגית לענייני תלמידים על המלצתו  להפסקת לימודים.

6.3.2 התלמיד יוזמן להציג עמדתו בפני הוועדה החוגית. אולם, אם יבחר התלמיד שלא להגיע לדיון, או שלא יתייצב לדיון במועד שנקבע ללא הודעה מקדימה, תקיים הוועדה את הדיון בהיעדרו.

6.3.3 הובא עניינו של התלמיד בפני הוועדה החוגית על רקע כשלון בקורס שבו מלמד אחד מחברי הוועדה, לא ישתתף אותו חבר ועדה בהחלטה בעניינו של אותו התלמיד.

6.3.4 המלצת הוועדה החוגית תובא לעיון ראש החוג, אשר יחליט האם להצטרף אליה או להמליץ אחרת.

6.3.5 המלצת וועדה חוגית על הפסקת לימודים תובא להכרעת ועדת התלמידים של בית הספר למקצועות הבריאות לאחר שראש החוג הרלוונטי הוסיף את המלצתו בעניין.

6.3.6 התלמיד יוזמן לדיון בעניינו בפני ועדת התלמידים של בית הספר למקצועות הבריאות, ואולם אם יבחר התלמיד שלא להגיע לדיון, או שלא יתייצב לדיון במועד שנקבע ללא הודעה מקדימה,  תקיים הוועדה  את הדיון בהיעדרו.

6.3.7 הובא עניינו של התלמיד בפני ועדת התלמידים של בית הספר למקצועות הבריאות על רקע כישלון בקורס שבו מלמד אחד מחברי הוועדה, לא ישתתף אותו חבר ועדה בהחלטה בעניינו של אותו התלמיד.

6.3.8 אם קבעה ועדת התלמידים של בית הספר למקצועות הבריאות כי יש מקום להפסיק לימודיו של התלמיד, תצורף להחלטתה התייחסות לזכותו להגיש ערעור על החלטה זו והדרך להגישו. אם לא יגיש ערעור בתוך שבועיים, תכנס הפסקת הלימודים לתוקפה.

6.3.9 תלמיד יהא רשאי לערער על החלטת וועדת התלמידים הבית ספרית על הפסקת לימודיו בפני רועדת ערר, בתוך שבועיים מיום שנמסרה לו ההחלטה של ועדת התלמידים של בית הספר למקצועות הבריאות להפסיק את לימודיו.

6.3.10 דיון בערעור תלמיד על החלטת ועדת התלמידים של בית הספר למקצועות הבריאות להפסיק את לימודיו, יתקיים בפני ראש בית הספר יחד עם אחד מראשי החוגים בבית הספר,  שיכהן בתורנות, ובלבד שאינו ראש החוג בו לומד הסטודנט המערער. הבסיס לדיון יהיה  חומר הראיות שגובש בוועדת התלמידים החוגית והבית ספרית. לצורך הדיון, תזמן  ועדת הערר את התלמיד וכן תהא רשאית לזמן  גורמים נוספים, ככל שתמצא לנכון.

6.3.11 במקרה של היעדר הכרעה בוועדת הערר, תהא רשאית הוועדה לצרף אליה ראש חוג נוסף (שאיננו מהחוג של המערער), והכרעת הוועדה יכול שתהיה ברוב קולות.

6.3.12 החלטת הוועדה בערעור תשלח לידיעת התלמיד, ראש החוג הרלוונטי ויו"ר וועדת התלמידים של בית הספר למקצועות הבריאות.

למען הסר ספק, סטודנט שלימודיו הופסקו לצמיתות מסיבות אקדמיות על ידי ועדת התלמידים הבית ספרית ו/או ועדת הערעורים, לא יוכל לחדש לימודים ואו להירשם מחדש לחוג בו הופסקו לימודיו.  

 

6.4 הפסקת לימודים ביוזמת התלמיד

6.4.1 תלמיד זכאי להשעות את לימודיו לתואר הראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימוד, בלי שתקופה זו תימנה לו במניין שנות לימודיו לתואר.

6.4.2 בקשה מנומקת תוגש ע"י התלמיד למזכירות החוג בו הוא לומד.

6.4.3 תלמיד שלא חזר ללימודים לאחר תקופת הפסקה מאושרת או שהפסיק לימודיו ללא אישור, מופסקים לימודיו.

 

6.5  חידוש לימודים

6.5.1 חידוש לימודים של סטודנט שעשה הפסקת לימודים ביוזמתו, מותנה באישור ועדת תלמידים שתבחן את מצבו האקדמי כפי שהיה לפני ביצוע הפסקת הלימודים.

6.5.2 על סטודנט המחדש את לימודיו יחולו התקנון ותכנית הלימודים הנהוגים בשנה שבה חידש את לימודיו.

6.5.3 תלמיד שאושרה לו הפסקת לימודים, לאחר שסיים שנה אחת או סמסטר אחד לפחות, ושעמד בהצלחה בבחינות המעבר והיה זכאי לעבור לשנה העוקבת או לסמסטר העוקב, יגיש למזכירות החוג בקשה לחידוש לימודים.

בקשה לחידוש לימודים כרוכה בתשלום.

6.5.4 באם היה שינוי בתוכנית הליבה בחוג בו למד הסטודנט, ועדת ההוראה של החוג יכולה לקבוע כי על הסטודנט לחזור על קורסים בהם קיבל ציון חיובי למרות שלא חלה עליהם התיישנות. הסיבה לכך היא שינוי בתוכן הקורס ואי הלימה של הקורס אותו למד הסטודנט למבחן ההסמכה הממשלתי של משרד הבריאות בתחום.

6.5.5 סטודנט שהפסיק לימודיו לפני שסיים שנת לימודים ראשונה מלאה או סמסטר ראשון, וטרם ניגש לכל בחינות המעבר, יירשם כמועמד חדש במשרד הרישום והקבלה. על תלמיד זה יחולו כל כללי המיון והקבלה המחייבים מועמד חדש.

6.5.6 סטודנט שהתקבל ללימודים אך לא מימש לימודיו יידרש להירשם מחדש ללימודים על כל המשתמע מכך, לרבות עמידה בתנאי הקבלה הנהוגים בעת הירשמותו מחדש.

6.5.7 סטודנט שלימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות או הורחק לצמיתות על בסיס הליך משמעתי, לא יוכל לחדש לימודים.

 

6.6 התיישנות לימודים

6.6.1 הפסקה שאין עמה התיישנות: הפסקת לימודים לתקופה של עד שנתיים קלנדריות לא תגרום להתיישנות הקורסים שבהם עמד התלמיד בהצלחה בתקופה שקדמה להפסקה כאמור. זאת בתנאי שתכני הקורס לא השתנו. כמפורט בסעיף 6.5.4.

6.6.2 הפסקה שאפשר שתהיה עמה התיישנות:

א. בכל מקרה של הפסקת לימודים לתקופה העולה על שנתיים קלנדריות, אך אינה עולה על חמש שנים כאלה, יידון נושא ההכרה בקורסים שבהם עמד התלמיד בהצלחה לפני הפסקת הלימודים, בוועדת הוראה חוגית או בוועדת הוראה בית ספרית.

ב. ועדת ההוראה תבדוק, בין היתר, את הציונים שהשיג התלמיד בקורסים האמורים ואת השינויים שחלו בתוכני קורסים אלה, ותהיה רשאית לקבוע כי לא תחול התיישנות על הקורסים, כולם או חלקם, או כי חלה התיישנות על הקורסים הנ"ל והתלמיד חייב ללמוד מחדש את מלוא תכנית הלימודים.

6.6.3 הפסקה שיש עמה התיישנות:  אם עלתה תקופת הפסקת לימודיו של תלמיד על חמש שנים קלנדריות, תחול התיישנות מלאה על כל הקורסים שלמד התלמיד לפני הפסקת לימודיו.

6.6.4 חריגים להפסקה שיש עמה התיישנות: במקרים מיוחדים יהיו הרקטור או סגנו רשאים לקבוע כי קורסים שבהם עמד תלמיד בהצלחה קודם שהפסיק לימודיו, לתקופה העולה על חמש שנים, לא יתיישנו, אם יתקיימו כל התנאים שלהלן:

א. ועדת ההוראה החוגית תגיש בכתב המלצה מנומקת על כך.

ב. ציון התלמיד בכל אחד מהקורסים יהיה "טוב" לפחות.

ג. בכל מקרה לא יעלה היקף ההכרה בקורסים מלפני הפסקת לימודיו על שני שלישים מתוכנית הלימודים שתנהג בעת חידוש הלימודים, והתלמיד יחויב, על כן, ללמוד לפחות שליש מתוכנית הלימודים שתנהג באותה עת.

 

פרק 7 – זכאות לתואר "בוגר אוניברסיטה"

7.1 הענקת תואר

7.1.1 התואר "בוגר" יוענק לסטודנט שסיים את הלימודים בהצלחה ובציון ממוצע משוקלל של 60 לפחות, ולאחר שמילא את כל חובותיו האוניברסיטאיות. 

7.1.2 אופן חישוב ציון הגמר לתואר "בוגר" ייקבע ויפורסם מראש על ידי כל חוג בנפרד.

7.1.3 בכל מקרה בו לא נקבע אחרת, ייעשה השקלול על פי מניין השעות.

 

7.2 הענקת תואר בהצטיינות או בהצטיינות יתרה

7.2.1 התואר "בוגר בהצטיינות" יוענק לסטודנטים שסיימו לימודיהם בציון סופי משוקלל של 90.0 לפחות. בכפוף לנהלי האוניברסיטה.

ל 15% מבעלי ציון הגמר הגבוה ביותר בכל חוג / תוכנית לימודים יוענק התואר בהצטיינות.

7.2.2 התואר "בוגר בהצטיינות יתרה" יוענק לסטודנטים שסיימו לימודיהם בציון סופי משוקלל של 95.0 לפחות. בכפוף לנהלי האוניברסיטה.

ל 10% מבעלי הציון הגבוה ביותר בכל חוג / תוכנית לימודים יוענק התואר בהצטיינות יתרה.

7.2.3 ועדת ההוראה הבית ספרית רשאית לשנות את אמות המידה לסיום הלימודים בהצטיינות ובהצטיינות יתרה.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>