תקנון בית הספר למקצועות הבריאות

תקנון לימודים של בית הספר למקצועות הבריאות תקנון לימודים לתואר בוגר .B.A                                                

הפסקת לימודים ביזמת המוסד (14.4)

תקנון לימודים לתואר מוסמך .M.A

 

קובץ התקנון לשנה"ל תשפ"ב (PDF)

תקנון לימודים לתואר "בוגר"

 

תלמידי בית הספר למקצועות הבריאות כפופים לתקנון האוניברסיטה, תקנון בית הספר ונוהלי החוג אליו הם משתייכים.

במקרה של סתירה בין תקנון האוניברסיטה לתקנון בית-הספר, תקנון האוניברסיטה הוא המחייב.

במקרה של סתירה בין תקנון בית הספר לנוהלי החוג, תקנון בית הספר הוא המחייב.

 

1.  תנאי רישום וקבלה

1.1 תנאי הרישום והקבלה לכל חוג מפורטים בחוברת המידע למועמדים.

1.2  הצהרת בריאות: חלה על כל תלמידי ביה"ס. מומלץ לקרוא בעיון את ה"נוהל לבדיקת מצב בריאותם של מועמדים ותלמידים בפקולטה לרפואה", כמפורט בנספח לתקנון זה.                  

 

2. הכרה בלימודים קודמים

2.1  תלמיד המעוניין לקבל פטור מקורס/ים על סמך לימודים קודמים לקראת תואר "בוגר אוניברסיטה" במוסד אקדמי מוכר והקורס נדרש בתכנית הלימודים בחוגי ביה"ס למקצועות הבריאות, ימלא טופס מתאים במזכירות החוג ויצרף אליו אישור לימודים רשמי מהמוסד בו למד, גיליון ציונים וסילבוס הקורס.

2.2 ראש החוג או מי שמונה על ידו רשאי לאשר פטור מקורס/ים כנ"ל. הפטור יינתן על קורסים שהציון בהם היה 70 לפחות. עפ"י הוראות האוניברסיטה חלה התיישנות על קורס שחלפו למעלה מ-5 שנים  מסיום הקורס.

2.3 חוג רשאי לחייב תלמיד לגשת לבחינת פטור כתנאי להכרה בלימודים קודמים.

2.4 לא ניתן להכיר מעבר ל- 1/3 ממכסת השעות לתואר. פטור מקורסים על סמך לימודים קודמים יינתן על סמך הישגים בקורסים שהם רלבנטיים, שנלמדו במוסד אקדמי ולאחר שאלה נבדקו על ידי גורם אקדמי מוסמך.

 

3. משך הלימודים

3.1 הלימודים לקראת התואר הראשון נמשכים בין שבעה לשמונה סמסטרים, בהתאם לחוג הלימוד.

3.2 במקרים חריגים ניתן יהיה לקבל, לכל היותר, ארכה לשנה נוספת. האישור יינתן רק  ע"י ועדת הוראה של ביה"ס, והועדה רשאית להחליט כי על חלק מהקורסים חלה התיישנות ויש לחזור עליהם.

 


4.  נוכחות בשיעורים

4.1 חובה על כל תלמיד להיות נוכח בכל הקורסים העיוניים והקליניים.

4.2 רישום הנוכחות ייעשה עפ"י הנהלים הפנימיים של כל   חוג.

4.3 במקרה של העדרות מפאת מחלה, יש להציג אישור רפואי.    במקרה של מילואים או סיבות אחרות, יש לבקש במידת    האפשר מראש, אישור על העדרות. את האישור יש למסור    למזכירות החוג.

4.4 תלמיד אשר נעדר מקורס עיוני (אפשרית היעדרות של עד 20% של הקורס)  או קליני (נדרשת נוכחות מלאה של 100%), יובא עניינו בפני הגורמים המוסמכים בחוג, אשר עלולים לשלול את זכותו לגשת לבחינה של אותו קורס- משמעות הדבר: כישלון בקורס.

בקורסים קליניים חובת נוכחות מלאה (100%). במקרים חריגים כמו : מילואים, לידה או מחלה, תתאפשר השלמה של חובת הנוכחות.
היעדרות של עד 20% מאפשרת השלמה במידת האפשר ועל פי שיקול דעת החוג ומעבר לכך היעדרות ממושכת יותר מעבר ל-20% מחייבת חזרה על ההתנסות הקלינית במלואה בתיאום עם החוג.

 

5. ועדה לתאום מילואים (ולת"ם)

התלמידים רשאים לבקש דחייה/קיצור/ביטול שירות מילואים, בהתאם למפורט במידע הכללי בראשית הידיעון.

 

6.  בחינות

6.1        החוגים יפרסמו מועדים של כל בחינה מסכמת בקורסים השונים, סמוך למועד הרישום לקורסים כל
             שינוי במועד יובא בפני התלמידים.
             ציון עובר בקורסים הוא – 60 *.
             * אלא אם חוג הלימוד קבע אחרת (ראה תדריך של כל קורס).


6.1.1    תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה מסכמת, באותה שנה שבה למד הוא את הקורס, בשני מועדים אותם קבעה האוניברסיטה.  התלמיד נדרש להודיע על כך מראש
            למזכירות כתנאי מוקדם להשתתפותו בבחינה.

6.1.2     יש להירשם לשיפור ציון חיובי דרך "מידע אישי לתלמיד" או במייל (לפי החלטת החוג) עד 7 ימי עבודה לפני מועד הבחינה.

6.1.3     תלמיד המעוניין לשפר ציון בחינה ייגש לבחינה במועדי ב' הרגילים באותה שנה.

6.1.4     ניתן לגשת לבחינה בשנה העוקבת, לצורך שיפור ציון רק באישור ועדת תלמידים. יאושרו בקשות רק עבור תלמידים שנבחנו במועד אחד בלבד ונעדרו מהמועד השני מסיבה     מוצדקת, והסטודנט נמצא זכאי למועד מיוחד על פי התקנון.

6.1.5      לא ייקבע מועד מיוחד לשיפור ציון גם אם ההיעדרות באחד מהמועדים הייתה מוצדקת.

6.1.6      אין אפשרות לשפר ציון לאחר קבלת אישור זכאות לתואר.

6.1.7      הציון האחרון יהיה הציון הקובע. 

 

6.2  במקרים חריגים כגון: מחלה, יציאה למילואים, או לידה בפרק זמן של 21 יום לפני הבחינה ומקרים חריגים, אשר בעטיים לא יוכל התלמיד להשתתף בבחינה (מועד א' ו/או ב'),תשמר זכותו של התלמיד לגשת למועד מיוחד

6.2.1   תנאי לדיון במקרה החריג, יהיה המצאת אישור מתאים תוך 7 ימים ממועד הבחינה אליו לא ניגש הסטודנט.
           אישור שיוגש באיחור לא יתקבל.

6.2.2   באם מדובר במחלה, הסטודנט יציג אישורים רפואיים של 3 ימי מחלה לפחות.

6.2.3   האישור יונפק במהלך ימי המחלה, לא יתקבלו אישורים רטרואקטיביים.

6.2.4   הסטודנט ניגש לאחד משני המועדים שנקבעו מראש.

6.2.5   מספר האישורים למועד מיוחד יוגבל לפעמיים בכל תקופת בחינות. אישור נוסף ינתן באישור ראש תוכנית / ועדת תלמידים.

 יש לעיין גם בהנחיות סגן הרקטור לנושא מועדי ג' המופיעות בקישור זה.

 

 

6.3 מועד ב' יתקיים לא פחות משבועיים לאחר תאריך פרסום    תוצאות הבחינה במועד א.

6.4 תלמיד הנכשל בשני מועדים בבחינה של אותו קורס, חייב לחזור על הקורס.

6.5 במקרה של בחינה המורכבת משני חלקים או יותר, לרבות    חלקים עיוניים וחלקים מעשיים, חובה על התלמיד לעבור את   כל חלקי הבחינה. נכשל התלמיד באחד מחלקי הבחינה, יחזור   וייבחן על החלק בו נכשל. כישלון חוזר יחייב את התלמיד    לחזור על הקורס כולו.

6.6 פרסום ציוני הבחינה יבוצע לא יאוחר מ 7 ימי עבודה לא כולל יום המבחן. על המורים לאפשר לתלמידים המעוניינים לעיין במחברת  הבחינה לאחר פרסום הציונים.
      כל תלמיד רשאי לקבל עותק ממחברת בחינה מסכמת.

6.7 על מורה הקורס או נציגו להימצא במשך כל זמן הבחינה במקום סמוך מוסכם מראש, כך שניתן יהיה להיוועץ בו בעת הצורך.

6.8 בעת בחינה בע"פ או בחינה מעשית יהיו נוכחים שני בוחנים    לפחות.

 

7.  בחינות בעל פה

7.1 ככלל, תתקיימנה הבחינות בכתב. במקרים מיוחדים ובאישור מראש של ועדת ההוראה החוגית, תינתן אפשרות לערוך בחינות בעל פה.

7.2 בחינה בעל פה, בכל מקרה, תערך על ידי שני מורים: מורה הקורס ומורה נוסף שייקבע על ידי ראש החוג בתאום עם מורה הקורס.

7.3 אין זכות ערעור על תוצאותיה של בחינה בעל פה.

7.4 תלמיד שנבחן בע"פ מועד א' ונכשל, זכאי להבחן במועד ב'. הבחינה במועד ב' תהיה בע"פ או בכתב בכפוף להחלטת ועדת הוראה חוגית.

 

8.  הוראות לנבחן

ראה בתמצית הוראות האוניברסיטה ונהליה לשנה"ל תשס"ח.

 

9. תנאים מיוחדים בבחינות

9.1 סטודנט יגיש בקשה להיבחן בתנאים מיוחדים בבחינות למזכירות סטודנטים מיד עם תחילת הלימודים .

9.2 בכפוף לנהלי ולתקנון האוניברסיטה, תאושר בקשת סטודנט לתוספת זמן בבחינות, ככל שעמד באחד מן הקריטריונים הבאים:

א. הארכת זמן מיוחדת בבחינות לסטודנט הזכאי לכך מטעמים רפואיים, ובכפוף להחלטת רופא אוניברסיטה או ועדת בריאות פקולטתית או נציג מטעמה .

ב. הארכת זמן של 15 דקות לכל שעת בחינה, לסטודנט הזכאי לכך בשל לקות למידה ולאחר שקיבל אישור לכך מהשירות הפסיכולוגי או מהמרכז לייעוץ לימודי ומקצועי בדקאנט הסטודנטים. 

9.3 הארכת זמן לסטודנטית בהיריון של 25% ממשך הבחינה.

9.4 הארכת זמן בבחינות למשך חצי שעה לעולה חדש .לצורך סעיף זה, משמעות המונח "עולה חדש" הנו אדם הנמצא פחות מ -7 שנים מהמועד שקדם לבחינה.

9.5 הארכת זמן בבחינה למשך חצי שעה לסטודנט ששפת הלימוד בבית הספר בו למד לא  הייתה עברית. תוספת זו תינתן רק בשלוש השנים הראשונות ללימודיו האקדמיים.

9.6 למען הסר ספק, יצוין כי הזכאות לתוספת זמן בבחינה אינה מצטברת, ואין כפל זמן לסטודנט הזכאי לתוספת זמן ממספר סיבות שונות.

9.7 בשל רשימת המתנה ארוכה, מומלץ לסטודנט לפנות לאבחון אצל דקאנט הסטודנטים מוקדם ככל הניתן.

9.8        טיפול בבקשות להתאמות בבחינות מסיבות רפואיות :

כל תלמיד נדרש למלא את טופס אישור רפואי לצורך קביעת התאמות בבחינות מסיבות רפואיות . שימו לב כי גם רופא מומחה מטעם התלמיד מתבקש למלא את הטופס

את הטופס והחומר הנלווה (אם קיים) יגיש התלמיד למזכירות החוג בקובץ אחד מרוכז. המזכירות תעביר את החומר לחוות דעתו של רופא האוניברסיטה, ותודיע לתלמיד על ההחלטה.

תלמידים המבקשים התאמות בשל לקויות חושיות או פיזיות – על הפקולטות ועל הדקאנט לפעול בתיאום.   

רופא האוניברסיטה ייתן מענה לכל הפניות שהצטברו פעם בשבוע, לרוב בימי רביעי.

ועדת ערעורים על החלטות רופא האוניברסיטה:

1. על פי חוק האוניברסיטה מחויבת לאפשר לתלמיד לערער על החלטת דחייה.

2. לשם כך הוקמה ועדת ערעורים בהרכב שלהלן: רופא, נציגי היחידות, עו"ס אילנה קאופמן (נציגת הדקאנט אשר גם תרכז את הוועדה ותטפל בפניות התלמידים).  

3. ועדת הערעורים תתכנס במועדים קבועים מראש שיפורסמו ביחידות ובאתר הדקאנט בתחילת השנה.

4. סטודנט המבקש לערער על החלטת הרופא יפנה לגב' אילנה קאופמן מרכזת ועדת הערעורים בדוא"ל: בצירוף החומר וחומר נוסף תומך. הסטודנט רשאי להופיע בפני הוועדה ולהגיע אליה עם מלווה.

 

10.  עבודות

10.1 העבודה תיעשה על ידי הסטודנט אלא אם כן התקבל אישור ממורה החוג לעשות עבודה בזוגות בלבד.

10.2 המועד להגשת עבודה ייקבע על-ידי המורה בתאום עם    מזכירות החוג, אך לא יאוחר משבועיים מתום הסמסטר. אי   הגשת עבודה במועד ללא אישור, תגרור אחריה ציון "נכשל"   באותו קורס.
במקרים יוצאי דופן בלבד, בהם יקבל התלמיד אישור לדחייה   בהגשת העבודה, תרשם ההערה: "לא סיים חובותיו". במקרה   זה יהיה תלמיד רשאי, בהסכמת המורה ובתאום עם מזכירות
החוג, להגיש את העבודה עד ראשית סמסטר ב' - לקורס שהתקיים בסמס' א', ועד 1/10 - לקורס שהתקיים בסמס' ב' או לקורס שנתי. היה והתלמיד לא יעמוד בתנאים המפורטים לעיל, תוחלף    ההערה לציון סופי "נכשל".

10.3 המועד להגשת עבודה סמינריונית ייקבע ע"י המורה, אך לא   יאוחר משישה שבועות מתום הסמסטר.
התנאים לדחיה בהגשת עבודה סמינריונית זהים לתנאים    בהגשת עבודה רגילה, כמפורט בסעיף 10.1 לעיל.

10.4 החזרת עבודות (למעט עבודות סמינריוניות ועבודות בית) תעשה תוך 30 יום מהתאריך האחרון שנקבע למסירת העבודה או במועד אחר,   על-פי קביעת ראש החוג.

על מנת למנוע "העלמות" עבודות בדוקות העבודות תישלחנה לבית הסטודנט ממזכירות החוג. על הסטודנט להגיש עבודתו בצירוף מעטפה מבוילת עם כתובתו המדויקת.

 

11.  התנסות קלינית והערכתה

השתתפות בהתנסות הקלינית במחלקות מותנית בהתנהגות מקצועית נאותה, הכוללת מחויבות לכללי האתיקה המקצועית והחוק.
הסטודנטים מתבקשים לשמור על פרטיותו וצנעתו של המטופל, תוך נקיטת כל האמצעים להגן על סודיות וחסיון המידע הקשור במטופל.
ההתנסות במקומות הסיפוח הקליני מחייבת הופעה צנועה והולמת, השתתפות קבועה ורציפה והתייצבות בזמן. כל היעדרות או איחור מותנים באישור המדריך/כה.
הסטודנטים חייבים בשיתוף פעולה עם הממונים, תוך הפעלת שיקול דעת, הערכה, כבוד הדדי ונאמנות מקצועית.

11.1 רק תלמיד שעמד בהצלחה בכל הקורסים המהווים תנאי  מוקדם להתנסות, יורשה להשתתף בהתנסות קלינית.

11.2 תלמידים בלימודי התנסות אינם זכאים בהכרח לאותן    החופשות להן זכאים תלמידים בלימודים העיוניים.

11.3 ההתנסות מתקיימת במסגרות טיפוליות שונות. חובה על כל   תלמיד להגיע על חשבונו להתנסות אליה שובץ, במועד ובמקום   שנקבעו לו.

11.4 התנהגות התלמיד בזמן ההתנסות הקלינית ויחסו לחולים תהא הולמת מקצוע קליני על כל היבטיו. חובה על כל תלמיד
למלא אחר כל נהלי המסגרת הקלינית בה הוא נמצא.

11.5 ציון עובר בהתנסות קלינית הוא 70.

11.6 כשלון בהתנסות קלינית אחת, בציון גבוה מ- 40 מאפשר חזרה      חד פעמית על אותה התנסות, ובתנאי שהתלמיד לא נכשל בסעיפי התנהגות מקצועית.

11.7  סטודנט שנעדר ללא רשות וללא סיבה מוצדקת מ- 5% מהיקף שעות ההתנסות הקלינית, ייכשל בהתנסות. אם הוא זכאי להתנסות חוזרת, הוא לא יוכל לחזור על ההתנסות באותה שנת לימודים, אלא בשנת הלימודים העוקבת.

 

12.  ערעור על ציון

12.1 תלמיד רשאי לערער על ציון בחינה בכתב או עבודה מסכמת, לרבות עבודה סמינריונית, לאחר שעיין במבחן/עבודה, באמצעות הגשה של טופס ערעור על ציון בהתאם לכללים הנהוגים בחוג.

ניתן להגיש ערעור על ציון של מבחן או עבודה מסכמת עד שבוע, לכל היותר, מיום פרסום הציון.

12.2 תלמיד רשאי לעיין במחברת הבחינה שלו (בשאלון רב-ברירה -   בדוגמת שאלון ובכרטיס הקידוד), לפני קבלת ההחלטה על    הגשת ערעור. העיון במחברת הבחינה ייעשה בהשגחה של חבר   סגל.

12.3 מזכירות החוג רשאית לדרוש תשלום עבור העיון בבחינה,   בהתאם לתקנות האוניברסיטה.

12.4 הערעור יוגש בכתב למזכירות תלמידים, על גבי טופס מיוחד, בו יפרט התלמיד באופן ענייני את נימוקיו לערעור. (ראה נספח ב' לתקנון).

12.5 לא יתקבל ערעור על סתירה בין רישום על גבי השאלון לרישום   על גבי כרטיס הקידוד. הרישום על גבי הכרטיס הוא הרישום   המחייב.

12.6 בבדיקת הערעור רשאי המורה להעלות, להוריד או להשאיר   את הציון ללא שינוי. היה ובעקבות ערעור תאותר שאלה    שגויה, יתוקנו ציוני כל התלמידים בהתאם (גם אם יקרה הדבר   לאחר פרסום תוצאות הבחינה).

12.7 תוצאות הערעור הן סופיות. הן ידווחו למזכירות תלמידים, וזו תדווח עליהן לתלמידים.

12.8 לא ניתן לערער על ציון של בחינה בע"פ, בחינה מעשית או הערכת התנסות קלינית.

12.9 לא ניתן לערער על עבודות המהוות היקף של עד 30% מהקורס.

 

13. שיפור ציון חיובי

13.1  תלמיד המעוניין לשפר ציון חיובי בבחינה או עבודה ייבחן באחד מהמועדים הרגילים באותה שנה או בשנה"ל העוקבת, אם מתקיים בה אותו קורס.
לא יינתן מועד מיוחד לשיפור ציון. תלמיד המעוניין לשפר ציון בחלק ממקצוע מסויים, חייב להיבחן על  כל חלקי הבחינה.

13.2 בקשה לשיפור ציון חיובי תוגש בכתב דרך "מידע אישי לתלמיד". המועד להגשת הבקשה ייקבע בהתאם לתקנון החוגי.

13.3   על פי כללי האוניברסיטה, הציון האחרון הוא הקובע (גם אם נמוך מהציון הראשון). 

 

14.       תנאי מעבר משנה לשנה ,הפסקה וחידוש לימודים

   14.1נכשל תלמיד בקורס המהווה דרישה מוקדמת לקורס/ים אחר/ים, בהתאם לתכנית הלימודים החוגית, יהיה עליו לפנות למרכז התוכנית או למזכירות החוג לתכנון לימודיו בהמשך.

14.2  תלמיד הנכשל בשני מקצועות בשנת לימודים אחת, לא יוכל לעלות לשנת הלימודים הבאה. במקרה זה יהיה עליו לחזור על אותם הקורסים בהם נכשל. אפשרות זו ניתנת לתלמיד פעם אחת בלבד במשך כל תקופת לימודיו*.

14.3   תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הוא - ממוצע ציונים של 70  לפחות.

* תלמיד שנכשל בבחינה אחת בחוג לפיזיותרפיה, לא יוכל לעבור לשנה הבאה.

 

14.4 הפסקת לימודים ביוזמת המוסד

  תחול במקרים המפורטים להלן:

  14.4.1 תלמיד שנכשל בשלושה מקצועות או יותר, במהלך שנת-לימודים אחת.

  14.4.2 תלמיד שחזר על שנת לימודים או על קורס חובה ונכשל פעם נוספת בקורס עליו חזר, או בכל קורס אחר *

  * למען הסר ספק, הזכות לחזור על קורס ניתנת לתלמיד פעם אחת בלבד במהלך התואר.
 

  14.4.3 תלמיד שממוצע ציוניו בשנה א' נמוך מ- 70.

  14.4.4 תלמיד שנכשל פעמיים באותה התנסות קלינית.

  14.4.5 תלמיד שציון ההתנסות הקלינית שלו נמוך מ-70 או שנכשל בהתנסות קלינית באחד מסעיפי ההתנהגות. 

סטודנט שנכשל באחד או יותר מחלקי ההתנסות הקלינית, בשל סעיף התנהגות, והועלה לדיון בהפסקת לימודיו בוועדה לענייני תלמידים, לא יוכל להתחיל כל התנסות קלינית אחרת עד להחלטה סופית בעניינו.

  14.4.6 תלמיד שעבר עבירת משמעת, ומוסדות המשמעת של  האוניברסיטה הורו על הפסקת לימודיו.

  14.4.7 תלמיד שלא הסדיר את תשלום שכר הלימוד, ורשויות האוניברסיטה הורו על הפסקת לימודיו.

  14.4.8 בהתאם לסעיפים 7-11 ל"נוהל לבדיקת מצב בריאותם של מועמדים ותלמידים בפקולטה לרפואה".

  14.4.9 תלמיד שלא סיים לימודיו לתואר בפרק הזמן הנדרש    כמפורט בסעיף 3.2.


​ראש החוג יודיע בכתב לוועדה לענייני תלמידים של ביה"ס על המלצת החוג להפסקת לימודים.

התלמיד יוזמן להציג עמדתו בפני הועדה.
ניתן לזמן לוועדה נציג של החוג בו לומד התלמיד(או נציג מבית הספר בו לומד התלמיד), כדי להציג את עמדת החוג באירוע הנדון. לנציגים אלו לא תהיה זכות החלטה.
המלצת הועדה תובא לעיון בפני ראש ביה"ס, אשר יחליט האם לאשרה, או להעביר לדיון בועדת הוראה של בית הספר.
התלמיד רשאי לערער על ההחלטה להפסיק לימודיו בפני ועדת הערעורים לענייני הפסקות לימודים של הפקולטה לרפואה  תוך שבועיים מיום קבלת ההודעה על הפסקת לימודיו.
אם לא יוגש הערעור, תיכנס הפסקת הלימודים לתוקפה. לתלמיד יותר להופיע בפני הועדה על פי בקשתו.

 

14.5 הפסקת לימודים ביוזמת התלמיד

14.5.1 תלמיד זכאי להשעות את לימודיו לתואר הראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימוד, בלי שתקופה זו תימנה לו במניין שנות לימודיו לתואר.
בקשה מנומקת תוגש ע"י התלמיד לראש החוג בו הוא לומד.

14.5.2 תלמיד, שלא חזר ללימודים, לאחר תקופת הפסקה מאושרת, או שהפסיק לימודיו ללא אישור, מופסקים    לימודיו.

 

14.6 חידוש לימודים

14.6.1 תלמיד שאושרה לו הפסקת לימודים, לאחר שסיים    שנה אחת/סמסטר אחד, לפחות, ואשר עמד בהצלחה    בבחינות המעבר והיה זכאי לעבור לשנה העוקבת/ לסמסטר העוקב, יגיש למזכירות החוג בקשה לחידוש    לימודים (אפילו נמשכה ההפסקה סמסטר אחד בלבד).
 חידוש לימודים כרוך בתשלום.

14.6.2 על תלמיד המחדש את לימודיו יחולו תקנון ותכנית    הלימודים של השנה בה חידש את לימודיו.

14.6.3 תלמיד שהפסיק לימודיו לפני שסיים שנת-לימודים    ראשונה מלאה או סמסטר ראשון וטרם ניגש לבחינות    מעבר, יירשם כמועמד חדש במשרד הרישום והקבלה.
על תלמיד זה, יחולו כל כללי המיון והקבלה המחייבים מועמד חדש.

 

15.  התיישנות לימודים

התיישנות לימודים - להלן קישורית לתמצית הוראות האוניברסיטה ונהליה:  http://www.tau.ac.il/tau-rules/toar1-4.pdf

16.  הערכת הסטודנט וציון גמר

הערכת סטודנטים מורכבת מההערכות הבאות: בחינות בכתב,
בחינות בע"פ, ציונים על עבודות והערכת ההתנסות הקלינית.
התרומה של כל מרכיב לציון הגמר נקבעת בכל חוג.
אופן חישוב ציון הגמר לתואר "בוגר" ייקבע ויפורסם מראש על-ידי כל  חוג בנפרד. בכל מקרה שלא נקבע אחרת, ייעשה השקלול ע"פ מניין  השעות.

 


  17.  הצטיינות בלימודים

מועמדים לקבלת התואר בהצטיינות הינם תלמידים שהשיגו ציון גמר 90 לפחות, ובהצטיינות יתרה 95 לפחות.

ל -15% בעלי ציון הגמר הגבוה ביותר בכל חוג/ תוכנית לימודים יוענק התואר בהצטיינות.

ל -10% בעלי הציון הגבוה ביותר בכל חוג/ תוכנית לימודים יוענק התואר בהצטיינות יתרה.

ועדת ההוראה הבית ספרית רשאית לשנות בכל שנה את אמות המידה לסיום הלימודים בהצטיינות ובהצטיינות יתרה.

 

חיסונים

תלמידי מקצועות הבריאות במהלך לימודיהם הקליניים יהיו חשופים להידבקויות במחלות זיהומיות. מסיבה זו קבע משרד הבריאות כי עליהם להיות מחוסנים נגד המחלות הקשות החשובות נגדן קיים חיסון בטוח ויעיל.

לשם מניעה על התלמידים לדאוג בעצמם לקבלת חיסונים, בהתאם לתקש"יר של משרד הבריאות המובא בקישורית להלן :

 http://www.health.gov.il/hozer/bz20_2014.pdf

 

כמו כן, להלן קישורית לאתר משרד הבריאות שבו ניתן להתעדכן

http://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/Pages/health_students_vaccines.aspx

 

יש להציג במזכירות אישור על קבלת החיסונים, לפני היציאה להתנסויות הקליניות.

 

נספח א'

נוהל לבדיקת מצב בריאותם של מועמדים
ותלמידים בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

1. בנוהל זה:
1.1 "האוניברסיטה" - אוניברסיטת תל אביב.
1.2 "הפקולטה" - הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטה.
1.3 "הדקאן" - דקאן הפקולטה לרפואה.
1.4 "הוועדה" - ועדת הקבלה של הפקולטה.
1.5 "מועמד" - מי שנרשם לפקולטה.
1.6 "תלמיד" - מי שנתקבל ללימודים בפקולטה ולומד בה.
1.7 "מחלה מוגדרת" - מחלה מוגדרת הינה אחת מאלה:
  1.7.1  מחלת נפש.
  1.7.2  מחלה שעשויה לסכן בריאות של אנשים אחרים.
  1.7.3  מחלה או כושר לקוי העלולים לשלול ממועמד או
      מתלמיד את היכולת לעסוק בבוא העת במקצועות
      רפואיים.
1.8 "הוועדה הרפואית" - ועדה רפואית בת 3 רופאים שממנה הדקאן לצרכים כאמור בסעיפים 5 ו8-.

2.  עם הרשמתו לפקולטה, על המועמד להציג טופס "הצהרת בריאות" הנמצא בחוברת המידע למועמדים.

3. על המועמד להציג בפני הדקאן, או בפני מי שימונה ע"י הדקאן לעניין זה, את פנקס יוצא הצבא שלו ולאפשר לו להעתיק מפנקס זה את סעיפי הליקוי הרשומים בו.
מועמד שלא שירת בצה"ל או שאין בידיו פנקס יוצא צבא ובו פירוט הפרופיל שלו, יצרף אישור רפואי מוסמך על מצב בריאות תקין.
הדקאן, או מי שימונה על ידו לעניין זה, יהא רשאי לפנות לגורמים המוסמכים,  ולבקש על יסוד כתב הוויתור על הסודיות הרפואית שיומצא על ידי המועמד כמפורט בסעיף 2, מידע מתיקו הרפואי של המועמד או לעיין בתיק זה.

4. סברה הוועדה כי קיים חשש שמועמד לוקה במחלה מוגדרת, תמליץ בפני הדקאן למנות ועדה רפואית שתבחן את כושרו הנפשי ו/או הגופני של המועמד.

5. הדקאן ימנה את הוועדה הרפואית ויטיל עליה לבדוק אם לוקה המועמד במחלה מוגדרת, אם לאו, ולהגיש לו ממצאיה ומסקנותיה.

6. סירב המועמד להבדק ע"י הוועדה הרפואית או, שנמצא לוקה במחלה מוגדרת, לא יתקבל המועמד ללימודים בפקולטה.
סברה הוועדה כי המחלה המוגדרת בה לוקה המועמד עשויה לחלוף, היא רשאית להמליץ בפני הדקאן לאפשר למועמד לשוב ולהבדק בתום פרק זמן שייקבע על ידה.

7. התלמיד יהא חייב לדווח לדקאן, או למי שימונה ע"י הדקאן לעניין זה, בכל מקרה בו יאושפז במהלך לימודיו.

8. היה לדקאן חשש סביר - בין לאור סיכום מחלה שהתקבל בגין אשפוז כאמור בסעיף 7 לנוהל זה, בין לאור דיווח שיקבל ממורי הפקולטה ובין לאור כל מידע אחר שיבוא לידיעתו, כי תלמיד לוקה במחלה מוגדרת -  ימנה ועדה רפואית לבדיקת כושרו הגופני ו/או הנפשי.

9. 9.1 סרב תלמיד להבדק ע"י הוועדה הרפואית יהא הדקאן רשאי, באישור ועדת הוראה, להפסיק לימודיו לאלתר.
9.2 קבעה הוועדה הרפואית כי התלמיד לוקה במחלה מוגדרת, יופסקו לימודיו לאלתר, בין באופן סופי ובין, במקרה שהוועדה תקבע כי המדובר במחלה חולפת, לתקופת זמן כפי שימצא לנכון.
9.3 קבעה הוועדה הרפואית כי המחלה המוגדרת בה לוקה התלמיד היא מחלה חולפת והופסקו, עקב כך, לימודיו לתקופה קצובה, יבדק התלמיד ע"י הוועדה הרפואית, שוב, בתום התקופה הנ"ל.
  מצאה הוועדה הרפואית כי התלמיד החלים ממחלתו, יוחזר התלמיד ללימודים בפקולטה.
  מצאה הוועדה כי התלמיד טרם החלים, תוכל להמליץ בפני הדקאן:

 

  9.3.1  להפסיק את לימודיו לתקופה נוספת
    או
  9.3.2  להפסיק את לימודיו לצמיתות.

 

10. היה לדקאן חשש סביר כי תלמיד המצוי בלימודיו הקליניים או בתקופת סטאז' לוקה במחלה מוגדרת, יודיע הוא - בנוסף לנקיטת הליכים עפ"י נוהל זה, או במקום זאת, על כך למנכ"ל משרד הבריאות לאור הוראות חוק הרופאים (נוסח חדש) תשל"ו1976-.

11. זהות המועמד או התלמיד שלשם בדיקתו תתמנה ועדה רפואית תישאר חסויה. דיוני הוועדה, מסמכיה וממצאיה יהיו סודיים ואין למסור כל ידיעה לגביהם.
רשאים לקבל מידע:
11.1 הנשיא, הרקטור, המנכ"ל והיועץ המשפטי של האוניברסיטה.
11.2 הדקאן, סגניו והמשנה המנהלי לדקאן.
11.3 הוועדה ו/או ועדת ההוראה, ובלבד שאלה יקבלו דיווח רק באותם מקרים בהם יוחלט על יסוד ממצאי הוועדה הרפואית שלא לקבל מועמד ללימודים או להפסיק לימודי תלמיד, מאחר שהוא לוקה במחלה מוגדרת.

 

 

 

 

 

 

 


נספח ב'

טופס ערעור
      תאריך:  
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר     
ביה"ס למקצועות הבריאות ע"ש שטייר
החוג ל:       
   
לבחינה/ עבודה מסכמת בקורס:  _________________  
שם משפחה _______________ שם פרטי ______________
מס' תלמיד _______________
כתובת ______________________ ___________
טל' בית: _________________ טל' סלולרי __________________

אל: מזכירות החוג
אני מבקש/ת לערוך בירור על הציון הסופי: ________ בקורס: _______________ מועד: _______
נימוקיי לבקשה: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ידוע לי כי הציון הנ"ל בטל והציון הסופי שייקבע לאחר הבירור יהיה הציון הסופי והקובע

חתימת התלמיד/ה: _______________

=====================================================================

אל: מזכירות החוג

לאחר עיון נוסף בבחינה/ בעבודה הוחלט:
א. להשאיר את הציון בבחינה ללא שינוי
ב. להעלות את הציון בבחינה ל: __________
ג. להוריד את הציון בבחינה ל: __________

הציון הסופי  בקורס (כולל מעבדות, בחנים וכו') ________
תאריך: _______________     חתימת המורה: ________________

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>