קול קורא קרן רקנאטי

‏א' אייר, תשע"א
‏5 מאי, 2011 רקנאטי 7158

 


קרן רקנאטי למחקר רפואי

 

1. הקרן מיועדת למחקר ביו-רפואי או לכל מחקר שיש לו נגיעה לבריאות האדם, לחברי סגל של הפקולטות לרפואה ומדעי-החיים בדרגת מרצה ומעלה. ניתן לשתף חוקרים מהפקולטות אחרות ובלבד שהחוקר הראשי יהיה מהפקולטות הנ"ל.

 

2. הקרן מעניקה מספר מענקים אחת לשנתיים והיקפם נקבע על סמך הכנסות הקרן (כ- 20,000$ לכל מענק).

 

3. הקריטריון להערכה יהיה מצוינות מדעית, ללא העדפת תחום מחקר כלשהו.

 

4. משך המחקר, עד שנתיים.

 

5. בהחלטותיה תתחשב וועדת הקרן במאמץ חברי הסגל בהגשת הצעות מחקר לגופי מימון חיצוניים באמצעות רשות המחקר ובשיעור ההצלחה בהשגת מקורות מימון חיצוניים.

 

6. על פי הוראות האוניברסיטה, לא תמומן הצעה של חוקר אשר לא הגיש ב- 3 השנים האחרונות בקשת מענק לקרנות חיצוניות באמצעות רשות המחקר של האוניברסיטה. למרות הוראה זאת ועל מנת לעודד חוקרים צעירים בראשית דרכם, הסכימו שלטונות האוניברסיטה שכלל זה לא יחול על חוקרים קליניים עד מינוי של מרצה בכיר (ועד בכלל) ועל חוקרים בחוגים קדם-קליניים בתקופה של שנתיים ראשונות למינויים באוניברסיטה. במקרים יוצאים מן הכלל, תדון הועדה בבקשות חוקרים שאינם ממלאים תנאי זה, לדוגמא- רופאים המגישים בקשות למענקי מחקר במסגרת בית החולים (סעיף 11 בטופס הבקשה) ואז יהיה עליהם להוסיף מכתב מנומק.

 

7. כאשר בבקשה מופיע יותר מחוקר אחד, יש לפרט את תפקידו של החוקר הנוסף במחקר.

 

8. במקרים שהמחקר הינו קליני לא ניתן יהיה לממן מקרן המחקר הוצאות הקשורות בכוח אדם.

 

9. הצעה ראשונית, תוגש ב- 2 עותקים, בשפה האנגלית, ולא תעלה על שני עמודים מודפסים.
לכל העתק יצורף דף שער(מצ"ב). את דף השער יש למלא בהדפסה
בנוסף, יש לצרף: תולדות חיים של החוקר הראשי, רשימת פרסומים של 5 השנים האחרונות ומקורות מימון למחקרים קיימים.

 

10. בקשות יש להגיש לידי עינת סופר בלשכת ה דקאן של הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, וכן בדואר אלקטרוני בכתובת: eynats@tauex.tau.ac.il עד ל-30.6.2011 שעה 6.00

 

11. ועדת המחקר תבחר מבין ההצעות הראשוניות, עד 15 ההצעות הטובות ביותר ואלו תוגשנה שנית בהרחבה, בהתאם לתנאי הקרן ותובאנה לדיון נוסף. המלצות הועדה תועברנה לאישור הנהלת הקרן.

 

12. חברי סגל שיש בכוונתם לצאת לשבתון בשנה האקדמית הקרובה או לנסיעה ממושכת כל שהיא, מתבקשים שלא להגיש הצעות לקרן. כמו כן, חל איסור חמור להעביר כספים לחוקרים אחרים.

 

 

טופס לבקשת מענק מהקרן למחקר רפואי ע"ש רקנאטי

 

 

 


בכבוד רב,


פרופ' נדיר ארבר
יו"ר ועדת קרנות מחקר

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive