תקנון תכנית לימודים משולבת במדעי החיים ומדעי הרפואה (B.Sc)

תקנון הלימודים

 

 

נוכחות בשיעורים

נוהלי האוניברסיטה מחייבים נוכחות בכל השיעורים, התרגילים, המעבדות, והסמינרים.

נוכחות בקורסי מעבדה: תלמיד שנעדר משיעור מעבדה מסיבות כגון מחלה או שירות מילואים והציג אישור על כך, לא ייפגע ציונו, והשקלול ייעשה יחסית למספר שיעורי המעבדה בהם נכח. תלמיד שנעדר מיותר משיעור מעבדה אחד- לא יוכל לסיים את הקורס.

 

 

ניסויים בבעלי חיים

במספר מצומצם של קורסים במסגרת לימודי ביולוגיה ומדעי הרפואה מתקיימים ניסויים בבעלי חיים. היחס לבעלי החיים בניסויים אלה הוא לפי כל הכללים, ההנחיות והאתיקה הנדרשים במחקר. יעשה מאמץ לצמצם ככל האפשר את השימוש בבעלי חיים במעבדות הסטודנטים. יחד עם זאת חובה על הסטודנט להשתתף באופן פעיל במעבדה, גם אם נעשה בה שימוש בבעלי חיים.

 

 

בחינות ובחנים

 

1. בחינות

א. הבחינות תכלולנה את כל החומר המפורט בתכנית הלימודים, לרבות חומר שהועבר בשיעורים, בתרגילים, במעבדות ובקריאת חובה.

ב. הבחינה תהיה בכתב, בע"פ, מעשית או שילובם.

ג. מרכז הקורס יפרסם (אך לא יאוחר מתאריך פתיחת הקורס) את מתכונת הבחינה ואת משקל חלקי הבחינה והבחנים בציון הסופי של הקורס.

ד. מומלץ על כל סטודנט להשתתף בכל הבחינות במועד א'.

ו. הבחינה במועד ב' תהיה במידת האפשר, באותה מתכונת של מועד א'.

 

 

2. בחנים

א. ציון הבוחן יהווה חלק מהציון הכולל של הקורס.

ב. כלל הציונים (בחנים ובחינה) יהווה 100%.

ג. בבוחן שהוא פחות מ 20% מהציון הסופי, לא יתקיים מועד ב'.

 

 

3. תנאים מיוחדים בבחינות

א. סטודנט יגיש בקשה להיבחן בתנאים מיוחדים בבחינות למזכירות סטודנטים מיד עם תחילת הלימודים.

ב. בכפוף לנהלי ולתקנון האוניברסיטה, תאושר בקשת סטודנט לתוספת זמן בבחינות, ככל שעמד באחד מן הקריטריונים הבאים:

  1. הארכת זמן מיוחדת בבחינות לסטודנט הזכאי לכך מטעמים רפואיים, ובכפוף להחלטת רופא אוניברסיטה או ועדת בריאות פקולטתית או נציג מטעמה. את הבקשה יש להגיש למזכירות סטודנטים, (על גבי הטופס הנמצא באתר בית הספר) לאחר שמולאה ע"י רופא מומחה מטעם התלמיד, והמזכירות היא זו שתעדכן את התלמיד לאחר קבלת התשובה מרופא האוניברסיטה.                    

סטודנט המבקש לערער על החלטת רופא האוניברסיטה יפנה לגב' אילנה קאופמן, מרכזת ועדת ערעורים, בדוא"ל apeal@tauex.tau.ac.il בצירוף החומר וחומר נוסף תומך. הסטודנט רשאי להופיע בפני הוועדה ולהגיע אליה עם מלווה.

  2. הארכת זמן של 15 דקות לכל שעת בחינה, לסטודנט הזכאי לכך בשל לקות למידה, ולאחר שקיבל אישור לכך מהשירות הפסיכולוגי או מהמרכז לייעוץ לימודי ומקצועי בדקאנט הסטודנטים.

  3. הארכת זמן בבחינות לסטודנטית בהיריון של 25% ממשך הבחינה.

  4. הארכת זמן בבחינה למשך חצי שעה לתלמידים עולים חדשים שעלו לישראל במשך 7 השנים שקדמו לתחילת לימודי  התואר שלהם.

  5. הארכת זמן בבחינה למשך חצי שעה לסטודנט שנבחן בבחינת הבגרות שאיננה בשפה העברית, וטרם עברו 7 שנים ממועד בחינת הבגרות ועד תחילת לימודי תואר ראשון.

  6. הארכת זמן בבחינה למשך חצי שעה לסטודנט בן החברה הערבית בלימודי התואר הראשון.

 

ג. למען הסר ספק, יצוין כי הזכאות לתוספת זמן בבחינה אינה מצטברת, ואין כפל זמן לסטודנט הזכאי לתוספת זמן ממספר סיבות שונות. 

ד. בשל רשימת המתנה ארוכה, מומלץ לסטודנט לפנות לאבחון אצל דקאנט הסטודנטים מוקדם ככל הניתן.

 

 

4. מועדים מיוחדים לבחינות

א. בכפוף לסעיף ב' להלן, היעדרות מאחד ממועדי הבחינה (מועד א' או מועד ב') לא תקנה זכאות למועד מיוחד.

ב. סטודנט יגיש למזכירות סטודנטים בקשה להיבחן במועד מיוחד, בקשתו תידון בתנאי שעמד באחד מן הקריטריונים הבאים:

 

  1. סטודנט שעקב שירות מילואים פעיל נעדר מבחינה שנערכה במועד א' או במועד ב', בכפוף לנהלי האוניברסיטה, יהיה זכאי לבחינה במועד מיוחד. הסטודנט ימציא למזכירות סטודנטים אישור רשמי על תקופת השירות. פירוט על הקריטריונים מוצג באתר האוניברסיטה. 

  2. סטודנטית בהיריון שמצבה אינו מאפשר לגשת לבחינה, לרבות סטודנטית הנמצאת בשמירת היריון או בטיפולי פוריות, תהא זכאית להיבחן במועד מיוחד, בכפוף להמצאת אישורים רפואיים.

  3. סטודנטית שילדה ונעדרה מהבחינה תהא זכאית להיבחן במועד מיוחד אם הבחינה התקיימה בתוך ארבעה-עשר שבועות מיום הלידה.

  4. בן זוג של סטודנטית לאחר לידה שנעדר מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה, יהיה זכאי למועד נוסף במסגרת המועדים המקובלים בבית הספר.

  5. סטודנט אשר קרוב משפחה שלו מדרגה ראשונה נפטר חו"ח, ומועד הפטירה התרחש ביום הבחינה או במהלך השבועיים שקדמו ליום הבחינה או במהלך ימי השבעה.

  6. סטודנט שנעדר מבחינה בשל אשפוז או מקרה אסון, לאחר שבקשתו אושרה על ידי ועדת תלמידים, ובכפוף להמצאת מסמכים רלוונטיים.

  7. סטודנט שנעדר בשל מחלה, יהיה זכאי למועד נוסף, בתנאי שהתקיימו התנאים המצטברים הבאים:

 

  • הסטודנט הציג אישור רפואי של 3 ימי מחלה לפחות.
  • האישור הרפואי הופק במהלך ימי המחלה ולא באופן רטרואקטיבי.
  • הסטודנט יהיה זכאי למועד נוסף בתנאי שניגש למועד האחר של הבחינה.
  • מספר האישורים למועד נוסף בגין מחלה יוגבל לפעמיים בסמסטר, בכל תקופת בחינות של הסטודנט.

 

ג. ועדת תלמידים תבחן את זכאותו של הסטודנט למועד מיוחד, בכפוף לקריטריונים שלעיל.

ד. סטודנט שאושרה בקשתו למועד מיוחד אך לא ניגש, יוכל להגיש בקשה למועד נוסף רק אם לא ניגש לבחינה בשל אשפוז, לידה או מילואים. 

ה. בכפוף לנהלי האוניברסיטה ולאילוצי הפקולטה, עשויה הפקולטה לקבוע שהסטודנט ייבחן עם הסטודנטים בקורס העוקב כמועד מיוחד. הסטודנט ייבחן במועד א' של הקורס בשנה העוקבת, והוא יהיה חייב להתעדכן בחומרי הלימוד ובמבנה הבחינה.

ו. תאריכי ושעות המועדים המיוחדים והמועדים העוקבים יפורסמו באתר בית הספר או יימסרו בהודעה לסטודנט.

 

5. הציון הקובע

א. היעדרות מאחד המועדים אינה מקנה זכות למועד נוסף (פרט לאמור בסעיף 4 לפרק זה).

ב. תלמיד שלא ייגש לבחינה כזו יהיה ציונו 260 ("לא נבחן"). אם לא יבחן גם במועד האחרון העומד לרשותו בשנה זו, יחשב ציונו כדין "נכשל" עם כל המשתמע מכך לגבי תנאי המעבר והמשך הלימודים. 

ג. אם הבחינה משולבת ממספר חלקים (מעשית, מעבדה, בע"פ או בכתב), על התלמיד לקבל ציון עובר (60) בכל אחד מחלקי הבחינה. 

ד. בבחינה בע"פ יהיו נוכחים בעת הבחינה לפחות שני בוחנים. במקרים מיוחדים, בבחינה מעבדה ובמיקרוסקופיה, ועל סמך אישור מראש מדקאן הפקולטה, יהיה ניתן לקיים בחינה בה יהיה נוכח בוחן אחד.

ה. אין לערער על בחינה בע"פ שנכחו בה יותר מבוחן אחד.

 

 

6. שיפור ציון בחינה

א. תלמיד לתואר ראשון זכאי לשפר ציון בחינה במועד שני באותה שנת לימודים. התלמיד נדרש להודיע על כך מראש למזכירות כתנאי מוקדם להשתתפותו בבחינה.

ב. יש להירשם לשיפור ציון חיובי, דרך "מידע אישי לתלמיד" עד 10 ימים לפני מועד הבחינה.

ג. תלמיד המעוניין לשפר ציון בחינה ייגש לבחינה במועדי ב' הרגילים באותה שנה.

ד. ניתן לחזור על שני קורסים במהלך לימודי התואר לצורך שיפור ציון, בתנאי שזה נעשה בשנה העוקבת לקבלת הציון, לשם כך על התלמיד להירשם שנית לקורס ולעמוד בכל המטלות והדרישות של הקורס, הציון האחרון הוא הקובע.

ה. לא ייקבע מועד מיוחד לשיפור ציון.

ו. אין אפשרות לשפר ציון לאחר קבלת אישור זכאות לתואר. 

ז. הציון האחרון יהיה הציון הקובע. 

 

 

7. ערעור על ציון בחינה

א. אם בעקבות ערעור תתברר שאלה כשגויה, יתוקנו ציוני כל התלמידים  בקורס ויפורסמו שנית.

ב. לאחר הבחינה, יתקיים מפגש חשיפה בו יוכלו לעיין בבחינה. העיון יעשה בנוכחות איש סגל / משגיח. ניתן להביא למפגש ספרי לימוד.

ג. אין להעתיק שאלות בחינה או את חלקן, או לבצע כל רישום אחר הקשור לבחינה, מלבד רישום ערעור על גבי הטופס המיועד לכך. אין להכניס פלאפונים למפגש או כל ציוד מחשבי אחר. לא ניתן יהיה להתייעץ עם גורם חיצוני בעת הערעור.

ד. את הערעורים יש להגיש במהלך מפגש החשיפה.

ה. לא יתקבל ערעור בדבר סתירה בין הרישום בשאלון הבחינה לסימון בגיליון התשובות, סימון התשובה בגיליון הוא המחייב.

ו. ניתן לערער פעם אחת בלבד על תוצאות הבחינה. בעקבות הערעור הציון יכול לעלות, לרדת או להישאר ללא שינוי. 

 

 

תנאי מעבר משנה לשנה

לימודי חובה לתלמידי שנה א' ושנה ב'

1. תלמיד חייב ללמוד ולהיבחן בכל קורסי החובה של השנה בה הוא לומד, אלא אם קיבל אישור אחר מוועדת  הוראה.

2. כל הציונים (גם ציון "נכשל" שלא תוקן) נכנסים לחישוב הממוצע המשוקלל.

3. תלמיד שנכשל בשני מקצועות חובה ויותר, יופסקו לימודיו בפקולטה, מסיבות אקדמיות.

4. תלמיד שלימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות לא יוכל להירשם שוב לתכנית.

5. תלמיד שנכשל במקצוע חובה אחד, יוכל להמשיך את לימודיו בשנה הבאה, אבל יהיה חייב ללמוד שנית את המקצוע בו נכשל, כולל תרגילים ומעבדות ולעמוד בבחינה בהצלחה.

חובה להיבחן במקצוע שנלמד בשנה קודמת במועד א', לפני בחינות מקצועות השנה השוטפת.

6. תלמיד שנכשל בבחינה לאחר לימוד חוזר של קורס, לא יוכל להמשיך לימודיו בתכנית.

7. תלמידים הלומדים בתכנית לימודים חלקית/מיוחדת, תדון ועדת ההוראה בתנאי המעבר שלהם, בכל מקרה לגופו.

 

 

הפסקה וחידוש לימודים

תלמיד שהפסיק לימודיו מרצונו יודיע על כך בכתב למזכירות התכנית. תלמיד רשאי לחדש לימודיו לאחר הפסקה שאינה עולה על שנתיים, ויחולו עליו הדרישות הנהוגות בשנת הלימודים בה חידש לימודיו.

 

זכות זו ניתנת לתלמיד פעם אחת במהלך לימודיו. זכות זו אינה ניתנת לתלמיד שלימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות, לרבות עמידה בתנאי מעבר משנה לשנה, או משמעתיות. תלמיד שהפסיק לימודיו לצורך שירות חובה בצה"ל, רשאי להירשם לאחר שחרורו ויחולו עליו הדרישות הנהוגות בשנת הלימודים בה חידש את לימודיו.

 

 

משך הלימודים

הלימודים לתואר ראשון בתכנית המשולבת נמשכים שלוש שנים (שישה סמסטרים).

הארכת משך הלימודים מעבר לכך מחייבת אישור מוועדת הוראה ואלו לא ניתנות עבור שיפור ממוצע.

קבלת התואר בהצטיינות או בהצטיינות יתרה מותנה בסיום הלימודים בשבעה סמסטרים לכל היותר

 

 

זכאות לתואר

תלמיד אשר סיים את כל חובותיו לתואר, מתבקש למלא טופס טיולים (באמצעות מערכת מידע אישי לתלמיד).

יש למלא טופס טיולים ברפואה ובמדעי החיים (כל אחד בנפרד).

הבקשה תוגש רק לאחר קבלת כל הציונים, ולאחר שהתלמיד בדק שכל הציונים הוזנו כהלכה.

 

 

סיום לימודים בהצטיינות או בהצטיינות יתרה

זכאים לתואר "בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג", בהצטיינות" - תלמידים  אשר ציונם המשוקלל הוא 92 ומעלה.

 זכאים לתואר "בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג", בהצטיינות יתרה" - זכאים תלמידים אשר ציונם המשוקלל הוא 95 ומעלה.

תלמידים יוכלו לסיים את לימודיהם בהצטיינות או בהצטיינות יתרה רק בתנאי שסיימו את לימודיהם בשבעה סמסטרים לכל היותר.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>