• ראשי
 • תקנון תכנית לימודים משולבת במדעי החיים ומדעי הרפואה (B.Sc)

  תקנון הלימודים

   

   

  נוכחות בשיעורים

  נוהלי האוניברסיטה מחייבים נוכחות בכל השיעורים, התרגילים, המעבדות, והסמינרים. חל איסור רישום לקורסים אשר שעות הלימוד בהם חופפות (באופן מלא או חלקי).

  נוכחות בקורסי מעבדה: תלמיד שנעדר משיעור מעבדה מסיבות כגון מחלה או שירות מילואים והציג אישור על כך, לא ייפגע ציונו, והשקלול ייעשה יחסית למספר שיעורי המעבדה בהם נכח. תלמיד שנעדר מיותר משיעור מעבדה אחד- לא יוכל לסיים את הקורס.

   

   

  ניסויים בבעלי חיים

  במספר מצומצם של קורסים במסגרת לימודי ביולוגיה ומדעי הרפואה מתקיימים ניסויים בבעלי חיים. היחס לבעלי החיים בניסויים אלה הוא לפי כל הכללים, ההנחיות והאתיקה הנדרשים במחקר. יעשה מאמץ לצמצם ככל האפשר את השימוש בבעלי חיים במעבדות הסטודנטים. יחד עם זאת חובה על הסטודנט להשתתף באופן פעיל במעבדה, גם אם נעשה בה שימוש בבעלי חיים.

   

   

  בחינות ובחנים

   

  1. בחינות

  א. הבחינות תכלולנה את כל החומר המפורט בתכנית הלימודים, לרבות חומר שהועבר בשיעורים, בתרגילים, במעבדות ובקריאת חובה.

  ב. הבחינה תהיה בכתב, בע"פ, מעשית או שילובם.

  ג. מרכז הקורס יפרסם (אך לא יאוחר מתאריך פתיחת הקורס) את מתכונת הבחינה ואת משקל חלקי הבחינה והבחנים בציון הסופי של הקורס.

  ד. מומלץ על כל סטודנט להשתתף בכל הבחינות במועד א'.

  ו. הבחינה במועד ב' תהיה במידת האפשר, באותה מתכונת של מועד א'.

   

   

  2. בחנים

  א. ציון הבוחן יהווה חלק מהציון הכולל של הקורס.

  ב. כלל הציונים (בחנים ובחינה) יהווה 100%.

  ג. הציון הסופי של תלמיד שנעדר מבוחן מסיבה מוצדקת שהתקבלה ע"י הגוף המוסמך, יהיה בין 95% -90% מציונו במבחן הסופי מותנה במספר הבחנים שבהם השתתף.

  ד. בבוחן שהוא פחות מ 20% מהציון הסופי, לא יתקיים מועד ב'.

   

   

  3. תנאים מיוחדים בבחינות

  א. סטודנט הזקוק לסידורים מיוחדים, יפנה בקשה אל ועדת התלמידים של התכנית על מנת לקבל אישור.

  ב. הפנייה תוגש מיד עם תחילת הלימודים. על מנת לקבל אישור לסידורים מיוחדים נדרש הסטודנט להמציא אישורים רפואיים עדכניים (במקרה של בעיה רפואית), אישור מהשרות הפסיכולוגי או המרכז ליעוץ לימודי ומקצועי בדקאנט הסטודנטים (במקרה של לקויי למידה).  

  ג. תלמיד שקיבל תוספת זמן על בסיס המלצות מדקאנט הסטודנטים, זכאי לתוספת של 15 דקות עבור כל שעת בחינה.

  ד. עקב רשימת המתנה ארוכה בדקאנט הסטודנטים, מומלץ לפנות לאבחון מוקדם ככל האפשר. 

  ה. לסטודנטית בהריון אישור יציאה חריגה לשירותים במהלך הבחינה. בנוסף, תינתן לבחינה תוספת זמן של 30 דקות. 

  ו. עולים חדשים (נמצאים בארץ לא יותר מחמש שנים שקדמו למועד הבחינה ), זכאים לתוספת של חצי שעה לזמן של הבחינה. במקרים מיוחדים ובאישור ועדת התלמידים, ניתן יהיה לקבל הארכה של עד שנתיים נוספות בתקופת הזכאות הנ"ל. 

  ז. תלמידים אשר שפת הלימוד בבתי הספר בהם למדו איננה עברית, יקבלו תוספת של חצי שעה בכל בחינה סופית. תוספת זו תינתן בשלוש השנים הראשונות ללימודיהם האקדמיים. 

   

   

  4. מועדים מיוחדים לבחינות

  א. סטודנט שעקב שירות מילואים פעיל (בהתאם לקריטריונים המפורטים בנהלי האוניברסיטה  https://www.tau.ac.il/tau-rules-2015/16) נבצר ממנו להשתתף בבחינה (מועד א' או ב' ), יהיה זכאי למועד מיוחד. 

  ב. סטודנטית בהריון שמצבה לא מאפשר לגשת לבחינה (כולל סטודנטית הנמצאת בשמירת הריון או בטיפולי פוריות) תיבחן במועד ב' ואם יהיה צורך, זכאית למועד נוסף. הסטודנטית תידרש להמציא אישור רפואי.

  ג. סטודנטית שילדה ונעדרה מבחינות תהיה זכאית למועד מיוחד בהתאם לנהלי האוניברסיטה.

  ד. סטודנט שנעדר מבחינה בשל מחלה, אשפוז או מקרה אסון, יפנה אל ועדת התלמידים. מועד מיוחד על בסיס מחלה יינתן בתנאי:

  1. הסטודנט יציג אישורים רפואיים של 3 ימי מחלה לפחות.
  2. האישור יונפק במהלך ימי המחלה, לא יתקבלו אישורים רטרואקטיביים. 
  3. הסטודנט ניגש לאחד משני המועדים שנקבעו מראש.
  4. מספר האישורים למועד מיוחד בגין מחלה יוגבל לפעמיים בכל תקופת בחינות (סמסטר).

  ה. סטודנט שאושר לו מועד מיוחד ולא ניגש, יוכל להגיש בקשה למועד נוסף רק אם לא ניגש לבחינה בגלל אשפוז, לידה או מילואים.

  ו. המועד הנוסף יכול להתקיים במועד א' של הקורס בסמסטר העוקב או בשנה העוקבת. במקרה  כזה חובה על התלמיד להתעדכן בחומר הלימוד ובמבנה הבחינה(.

   

   

  5. הציון הקובע

  א. היעדרות מאחד המועדים אינה מקנה זכות למועד נוסף (פרט לאמור בסעיף 4 לפרק זה).

  ב. תלמיד שלא ייגש לבחינה כזו יהיה ציונו 260 ("לא נבחן"). אם לא יבחן גם במועד האחרון העומד לרשותו בשנה זו, יחשב ציונו כדין "נכשל" עם כל המשתמע מכך לגבי תנאי המעבר והמשך הלימודים. 

  ג. אם הבחינה משולבת ממספר חלקים (מעשית, מעבדה, בע"פ או בכתב), על התלמיד לקבל ציון עובר (60) בכל אחד מחלקי הבחינה. 

  ד. בבחינה בע"פ יהיו נוכחים בעת הבחינה לפחות שני בוחנים. במקרים מיוחדים, בבחינה מעבדה ובמיקרוסקופיה, ועל סמך אישור מראש מדקאן הפקולטה, יהיה ניתן לקיים בחינה בה יהיה נוכח בוחן אחד.

  ה. אין לערער על בחינה בע"פ שנכחו בה יותר מבוחן אחד.

   

   

  6. שיפור ציון בחינה

  א. תלמיד לתואר ראשון זכאי לשפר ציון בחינה במועד שני באותה שנת לימודים. התלמיד נדרש להודיע על כך מראש למזכירות כתנאי מוקדם להשתתפותו בבחינה.

  ב. יש להירשם לשיפור ציון חיובי, דרך "מידע אישי לתלמיד" עד 10 ימים לפני מועד הבחינה.

  ג. תלמיד המעוניין לשפר ציון בחינה ייגש לבחינה במועדי ב' הרגילים באותה שנה.

  ד. ניתן לחזור על שני קורסים במהלך לימודי התואר לצורך שיפור ציון, בתנאי שזה נעשה בשנה העוקבת לקבלת הציון, לשם כך על התלמיד להירשם שנית לקורס ולעמוד בכל המטלות והדרישות של הקורס, הציון האחרון הוא הקובע.

  ה. לא ייקבע מועד מיוחד לשיפור ציון.

  ו. אין אפשרות לשפר ציון לאחר קבלת אישור זכאות לתואר. 

  ז. הציון האחרון יהיה הציון הקובע. 

   

   

  7. ערעור על ציון בחינה

  א. אם בעקבות ערעור תתברר שאלה כשגויה, יתוקנו ציוני כל התלמידים  בקורס ויפורסמו שנית.

  ב. לאחר הבחינה, יתקיים מפגש חשיפה בו יוכלו לעיין בבחינה. העיון יעשה בנוכחות איש סגל / משגיח. ניתן להביא למפגש ספרי לימוד.

  ג. אין להעתיק שאלות בחינה או את חלקן, או לבצע כל רישום אחר הקשור לבחינה, מלבד רישום ערעור על גבי הטופס המיועד לכך. אין להכניס פלאפונים למפגש או כל ציוד מחשבי אחר. לא ניתן יהיה להתייעץ עם גורם חיצוני בעת הערעור.

  ד. את הערעורים יש להגיש במהלך מפגש החשיפה.

  ה. לא יתקבל ערעור בדבר סתירה בין הרישום בשאלון הבחינה לסימון בגיליון התשובות, סימון התשובה בגיליון הוא המחייב.

  ו. ניתן לערער פעם אחת בלבד על תוצאות הבחינה. בעקבות הערעור הציון יכול לעלות, לרדת או להישאר ללא שינוי. 

   

   

  תנאי מעבר משנה לשנה

  לימודי חובה לתלמידי שנה א' ושנה ב'

  1. תלמיד חייב ללמוד ולהיבחן בכל קורסי החובה של השנה בה הוא לומד, אלא אם קיבל אישור אחר מוועדת  הוראה.

  2. כל הציונים (גם ציון "נכשל" שלא תוקן) נכנסים לחישוב הממוצע המשוקלל.

  3. תלמיד בשנה א' יוכל להמשיך את לימודיו בשנה ב' רק אם יסיים  את לימודי שנה א' בממוצע משוקלל של 75 ומעלה, ויעמוד בכל התנאים המפורטים בהמשך.

  4. תלמיד שנכשל בשני מקצועות חובה ויותר, יופסקו לימודיו בפקולטה, מסיבות אקדמיות.

  5. תלמיד שנה א' שלא עמד בתנאי המעבר לשנה ב' לא יוכל להירשם שוב לתכנית.

  6. תלמיד שנכשל במקצוע חובה אחד, יוכל להמשיך את לימודיו בשנה הבאה, אבל יהיה חייב ללמוד שנית את המקצוע בו נכשל, כולל תרגילים ומעבדות ולעמוד בבחינה בהצלחה.

  חובה להיבחן במקצוע שנלמד בשנה קודמת במועד א', לפני בחינות מקצועות השנה השוטפת.

  7. תלמיד שנכשל בבחינה לאחר לימוד חוזר של קורס, לא יוכל להמשיך לימודיו בתכנית.

  8. תלמידים הלומדים בתכנית לימודים חלקית/מיוחדת, תדון ועדת ההוראה בתנאי המעבר שלהם, בכל מקרה לגופו.

   

   

  הפסקה וחידוש לימודים

  תלמיד שהפסיק לימודיו מרצונו יודיע על כך בכתב למזכירות התכנית. תלמיד רשאי לחדש לימודיו לאחר הפסקה שאינה עולה על שנתיים, ויחולו עליו הדרישות הנהוגות בשנת הלימודים בה חידש לימודיו.

   

  זכות זו ניתנת לתלמיד פעם אחת במהלך לימודיו. זכות זו אינה ניתנת לתלמיד שלימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות או משמעתיות. תלמיד שהפסיק לימודיו לצורך שירות חובה בצה"ל, רשאי להירשם לאחר שחרורו ויחולו עליו הדרישות הנהוגות בשנת הלימודים בה חידש את לימודיו.

   

   

  משך הלימודים

  הלימודים לתואר ראשון בתכנית המשולבת נמשכים שלוש שנים (שישה סמסטרים).

  הארכת משך הלימודים מעבר לכך מחייבת אישור מוועדת הוראה ואלו לא ניתנות עבור שיפור ממוצע.

  קבלת התואר בהצטיינות או בהצטיינות יתרה מותנה בסיום הלימודים בשבעה סמסטרים לכל היותר

   

   

  זכאות לתואר

  תלמיד אשר סיים את כל חובותיו לתואר, מתבקש למלא טופס טיולים (באמצעות מערכת מידע אישי לתלמיד).

  יש למלא טופס טיולים ברפואה ובמדעי החיים (כל אחד בנפרד).

  הבקשה תוגש רק לאחר קבלת כל הציונים, ולאחר שהתלמיד בדק שכל הציונים הוזנו כהלכה.

   

   

  סיום לימודים בהצטיינות או בהצטיינות יתרה

  זכאים לתואר "בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג", בהצטיינות" - תלמידים  אשר ציונם המשוקלל הוא 92 ומעלה.

   זכאים לתואר "בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג", בהצטיינות יתרה" - זכאים תלמידים אשר ציונם המשוקלל הוא 95 ומעלה.

  תלמידים יוכלו לסיים את לימודיהם בהצטיינות או בהצטיינות יתרה רק בתנאי שסיימו את לימודיהם בשבעה סמסטרים לכל היותר.

   

  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive