ועדה פקולטתית: יושרה במחקר

 

חברי הועדה

פרופסור אמריטה רות שלגי
פרופסור דפנה יהב
פרופסור יששכר רוזן צבי
פרופסור אהוד קימרון
פרופסור אמריטוס לאונרד ליבוביץ (יו"ר)
מרכזת הועדה: גב' עינת סופר

 

 

הקדמה

הפקולטה לרפואה מאמצת כאחת מעקרונותיה יושרה במחקר. הפקולטה מאמצת את "תקנון התנהגות ראויה במחקר" של אוניברסיטת תל אביב
( https://www.tau.ac.il/sites/default/files/media_server/General/yoets/10-025.pdf). פגיעה ביושרה של המחקר חמורה עוד יותר במחקר ביו-רפואי, בו ניהול או דווח לא תקין של מחקר עלול לפגוע בחולים ובבריאים.


סמכויות הועדה חלות על כל העוסקים במחקר בפקולטה: אנשי סגל אקדמי, מרצים ופרופסורים אורחים, סטודנטים, פוסט-דוקטורנטים, סגל מנהלי העוסק במחקר, ומתנדבים (להלן "חוקר בפקולטה").

 

 

פניות לוועדה

 

נושאים

פניות לוועדה יכולות להתייחס לכל אחד מהנושאים הבאים:

 

 •  ניהול מחקר באנשים או בחיות ללא אישור מתאים של ועדת אתיקה.
 •  ניהול מחקר שלא בהתאם לאישור שהתקבל מועדת אתיקה.
 • זיוף או הצגה מטעה של פרטים בקורות חיים.
 • זיוף או שינוי תוצאות מחקר: נתונים, תמונות או גרפים, לשם הטעיה..
 • אי נקיטת פעולה להביא לידיעת כולי עלמא שהתגלה זיוף או אי דיוק בתוצאות המחקר.
 • השמדה מכוונת של רישומי מחקר לפני הזמן הקצוב ע"י תקנות האוניברסיטה והחוק.
 • אי הקפדה על התיעוד המקורי של המחקר, עד כדי פגיעה ביכולת להבין אם המחקר בוצע ומה היו תוצאותיו.
 • העתקה (במאמר או בתזה) ממקור אחר, ללא ציון המקור וללא ציון ברור כי מדובר בהעתקה.
 • פרסום כפול של מאמרים או של תוצאות.
 • פגיעה בחוקרים ומחברים של מאמר: אי כלילת מחבר שלפי תרומתו היה אמור להיכלל ברשימת המחברים; כלילת מחבר שלא הייתה לו תרומה לעבודת המחקר; כתיבת המאמר או חלקים משמעותיים ממנו ע"י מחבר מקצועי שתרומתו לא צוינה.
 • אי-פרסום מחקר שמן הראוי שנתוניו יתפרסמו.
 • אי גילוי נאות של ניגוד עניינים.
 • שימוש ברעיונות או שיטות שנמסרו תחת מעטה סודיות (לדוגמה: סקירת מאמר או הצעה למענק).
 • ניצול לרעה של סמכות כדי להכריח סטודנט או עמית לפגוע ביושרה של מחקר, או שלא לדווח על פגיעה כזו.
 • זיוף של נתונים או מצג שווא בבקשה למענק מחקר.
 • שימוש לרעה בכספי מענק, שלא לצורך מחקר או שלא בהתאם לתנאי הקרן.

 

 

פנייה לועדה

יכולים לפנות לועדה כל המזהים פגיעה ביושרה של חוקר בפקולטה, ובכלל זה סטודנטים, אנשי סגל ומנהלה של אוניברסיטת תל אביב; מועסקים בבתי החולים המסונפים לפקולטה; בעלי תפקיד בקרנות תחרותיות או בכתבי עת מדעיים.


הועדה תקבל גם פניות אנונימיות. מסיבות מובנות הטיפול בפניות אנונימיות ייתכן שיהיה שונה מאשר בפניות בהן ניתן לנהל שיח ושיג עם הפונה.


יתקבלו פניות מנומקות בכתב המופנות למזכירת הועדה, גב' עינת סופר: eynats@tauex.tau.ac.il


אנחנו מעודדים פניות להתייעצות לא פורמלית אל חברי הועדה: פרופ' רות שלגי: shalgir@tauex.tau.ac.il , ופרופ' לאונרד ליבוביץ: leibovic@tauex.tau.ac.il . המשך טיפול בפנייה כזו תידון בין הפונה לחבר הוועדה. סיכום הפנייה תובא בפני כל חברי הוועדה תוך שמירה על אנונימיות הפונה וכל פרט מזהה אחר.

 


מהלך הטיפול בפנייה

יו"ר הועדה יעבור יחד עם מזכירת הועדה על הפניות. היו"ר מוסמך להחליט כדלהלן:


(1) כי הוועדה אינה מוסמכת לדון בפנייה ולהעבירה לגורם המוסמך (בהנחה שקיים גורם כאמור);
(2) כי הוועדה מוסמכת לדון בפנייה, אך הבירור יכול להיעשות אך ורק על ידי גורם אחר (למשל – בבית חולים מסונף), ולפנות לגורם האחר ולבקש בירור ופרטים;
(3) כי הפנייה תידון בפני הועדה (ללא בירור נוסף או אחריו); ולפנות לנשוא הפניה (החוקר שלכאורה פגע ביושרה) לבקש את התייחסותם.
(4) כי הפנייה חסרת כל יסוד. פנייה כזו תובא לידיעת הועדה והחלטתה.


בבירור המתקיים בפני הועדה, הועדה יכולה לבקש מהפונה להופיע בפניה. היא תבקש מנשוא הפנייה (החוקר שלכאורה פגע ביושרה) להופיע בפניה.

הועדה תבקש מחברי סגל ומעובדי האוניברסיטה להופיע בפניה ככל הנחוץ לבירור הפנייה, ובעת הצורך גם מאנשים מחוץ לאוניברסיטה.

 

 

החלטות הועדה

לועדה מספר אפשרויות להחלטה על טיפול בפנייה:

 • החליטה הועדה כי הפנייה חסרת כל יסוד היא תודיע על כך בכתב לפונה, לחוקר שהיה נשוא הפנייה, לדקאן הפקולטה, וכן לכל מי שהיה מעורב בבירור הפנייה. תיעוד הפנייה, הבירור שנעשה והחלטת הועדה יישמרו במסמכי הועדה.
 • הועדה תוכל להחליט על תיקון: להטיל על החוקר לתקן את ממצאי המחקר; או להשלים את הדרוש השלמה; או להסיג את המאמר שפורסם. כ"כ היא תוכל לבקש מהחוקר להודיע לכל הנוגעים בדבר על הפעולות שנקט.
 • הועדה תוכל להמליץ לדקאן לכתוב לחוקר מכתב בו מפורטים ממצאי הועדה, ולתייק מכתב זה בתיק החוקר המשמש לקידום, מכתבי המלצה או להחלטה על קביעות. הדקאן יחליט אם עותק מהמכתב יישלח לרקטור ו/או לסגן הנשיא למחקר.
 • הועדה תוכל להמליץ לדקאן להפיץ את ממצאיה לחברי סגל הפקולטה תוך הסתרת שם החוקר ופרטים מזהים אחרים.
 • הועדה תוכל להפנות את ממצאיה לועדת המשמעת האוניברסיטאית או לבית הדין המשמעתי, לפי העניין.

 

פניות שבהם הועדה דנה

שימוש מטעה בתמונות במאמר – החלטה מיום 30.5.2023 

הועדה דנה במינוי אקדמי בפקולטה לחוקר/ת אשר במאמריו/ה נמצא שימוש לא נכון בתמונות שתיארו תוצאות של נתונים: היה שימוש באותן תמונות כדי לתאר ממצאים שונים במאמרים שונים. 
הועדה מצאה בכך טעם חמור לפגם והמליצה לדקאנית לא לדון במינוי למשך מספר שנים.

 

החלטה מיום 19.7.2023
הועדה נצרכה לדון על דווח של תוצאות מחקר בעבודת תזה. הועדה לא מצאה פגם ביושרה של המחקר, אך חברי הועדה מבקשים להדגיש את אחריות התלמיד והמנחה לשתי נקודות (בנוסף לאחריות כפי שמוגדרת בתקנות האוניברסיטה):
1.    יש לדייק בייחוס תוצאות של ניסויים שלא בוצעו ע"י התלמיד, גם אם הם מהווים חלק אינטגרלי מהתזה.
2.    יש לדייק ברישום התרומה של חוקרים אחרים לניסויים שבוצעו (בחלקם או בשלמותם) ע"י התלמיד.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>