תקנון התואר השלישי - שיפוט העבודה

הוגשה לוועדה היחידתית עבודת דוקטור העונה על הכללים שנקבעו לעניין זה, ונמצאה ראויה לשיפוט, תמנה הוועדה לפחות שני מומחים בתחום המחקר שישמשו, יחד עם המנחה, כשופטי עבודת הדוקטור. תשקל האפשרות לפנות לשופטים בחו"ל. לעבודה המוגשת במתכונת מאמרים, יצורף לשופטים מכתב הסבר כללי בנושא, כמו-כן, יצורף המסמך שהגיש המנחה ובו התייחסותו המפורטת למאמרים שנכתבו ולחלקו של התלמיד בהם. 

 

העבודה תשלח לשופטים עם בקשה להשלים את עבודת השיפוט עד שלושה חודשים מתאריך קבלת העבודה.

 

על מנת שתיגש הוועדה לדון בתוצאות השיפוט, יידרשו חוות דעת כל השופטים, בנוסף לחוות דעת המנחה(ים).

 

כדי להבטיח שיפוט שקול, ככל האפשר, רשאית הוועדה לשלוח את העבודה לשופט או שופטים נוספים.

 

הוועדה תדון בחוות דעת השופטים והמנחה(ים) ותחליט:

1. להמליץ לאשר את העבודה כמסמך להענקת תואר דוקטור, ללא שינוי, בצורתה המקורית.  

2. להמליץ לאשר את העבודה, כאמור, אך לאחר ביצוע שינויים מזעריים של סגנון, עריכה, תיקונים ותוספות הבהרה.

במקרה זה, יתבקש התלמיד לבצע את השינויים והתיקונים שעליהם המליצו השופטים ולהוסיפם בתוך העבודה . בנוסף, יהיה עליו לצרף רשימה הכוללת את התיקונים והשינויים, כטבלה שבה יופיעו סיכום התיקונים לכל ההערות של השופטים -נקודה אחר נקודה- כפי שמקובל לענות על הערות סוקרים של מאמר. המנחה יחתום על הטבלה ויתחייב שהתיקונים בוצעו. על התלמיד לערוך תיקונים בעבודתו ולהגיש עבודה מתוקנת עד שנה מיום קבלתו את רשימת התיקונים. חברי הוועדה רשאים להסמיך את היו"ר הוועדה או חבר אחר לעיין בנוסח המתוקן של העבודה ולהמליץ על אישורה הסופי.  

המלצת הוועדה היחידתית לאשר את העבודה בכל אחד מהמקרים האלה, טעונה אישור הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר.  

3. לא לאשר את העבודה, אלא אם יתבצעו בה שינויים מהותיים של תוכן. שינויים אלה יכולים להתייחס לעיבוד נתונים ניסויים, לאנליזה, לפרשנות להסקת מסקנות נוספות או אחרות מאלה שנכתבו בנוסח המקורי. במקרה שהתלמיד יזדקק לביצוע עבודה ניסויית נוספת, היא חייבת להתבצע תוך ששה חודשים מיום היוודע לתלמיד על תוצאות השיפוט והחלטת הוועדה. עם תום כל הצעדים המתחייבים מהשיפוט ומהחלטות הוועדה, יוגש חיבור מתוקן או חדש לוועדה עד שנה מקבלת רשימת התיקונים. חיבור זה ישלח לשיפוט לשופטים המקוריים או אחרים, בהתאם להחלטת הוועדה היחידתית.  

4. לפסול את העבודה, וזאת במקרה של ביקורת חמורה במיוחד, ועל דעת שני שופטים בסיבוב שיפוט ראשון ועוד שופט שלישי בסיבוב שיפוט שני. נפסל החיבור על דעת שני שופטים בלבד, תחול עליו ההוראה אשר בסעיף הקודם (3). אם שני שופטים פוסלים את החיבור החדש, יסתיים תהליך השיפוט בפסילה סופית של החיבור, וללא מתן אפשרות ערעור של התלמיד או של המנחה בפני הוועדה היחידתית. זכות הערעור שמורה לתלמיד או למנחה בפני הוועדה האוניברסיטאית. 

 

* לתשומת לבכם, תהליך השיפוט הוא ממושך ותלוי בזמן שלוקח לשופט/ים לשלוח את חוות הדעת. תהליך זה יכול לארוך כמה חודשים.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>