הגשת הצעת מחקר - תואר שלישי

הצעת המחקר לעבודת הדוקטורט תוגש על ידי תלמידים במסלול הרגיל לאחר שנה מתחילת המחקר. מועמדים למסלול דוקטורט ישיר ממוסמך יגישו הצעת מחקר ראשונית במתכונת דומה.

 

 

אופן הגשת הצעת המחקר:

 

  • אורך הצעת המחקר לא יעלה על 10 עמודים, והתוצאות הראשוניות עד 5 עמודים בלבד.

 

  • הצעת המחקר חתומה בשער ע"י המנחה/ים

 

  • אישור המנחה/ים וחתימתו/ם (טופס מנחה להצעת מחקר)

 

  • רשימה של חברי סגל המומלצים לכהן בוועדה המלווה  (או בוועדת הכשירות כאשר מדובר בתלמידים במסלול הישיר). והיה ולא צורפה המלצה, לא ידונו בוועדה היחידתית בתיק התלמיד.

 

  • אישור ועדת הלסינקי או הוועדה לפיקוח על ניסויים בבעלי חיים. 

 

  • תלמידים בתחומי מקצועות הבריאות, יצרפו את תעודת ה- GCP להצעת המחקר בעת ההגשה בעותק אחד למדרשה ולדוא"ל הנ"ל.

 

החומרים הנ"ל יוגשו בעותק אחד למדרשה וכן לכתובת הדוא"ל: talioe@tauex.tau.ac.il

 

 

אם ביצוע המחקר מחייב ניסויים בבני אדם או בחומרים אשר מקורם בבני אדם או ניסויים בבעלי חיים, יוגש נספח להצעת המחקר הנוגע לכל אחת מארבעת האפשרויות המפורטות להלן:

 

1. אם סבור התלמיד שאין צורך באישור ועדת הלסינקי, הוא ינמק זאת בנספח להצעה.

 

2. אם העבודה טעונה אישור ועדת הלסינקי, יציג התלמיד לוועדה אישור כנ"ל, יציג מכתב פניה לועדת הלסינקי האוניברסיטאית וגם זו של בית-חולים בו מתבצע המחקר כולו או חלקו.

 

3. אם ביצוע המחקר דורש ניסויים בבעלי חיים יצורף להצעת המחקר אישור של הוועדה לפיקוח על ניסויים בבעלי חיים, המאשר שימוש בבעלי חיים בניסויים המוצעים, כולל אישור על השתתפות בקורס "עקרונות השימוש בחיות מעבדה במחקר ביורפואי".

ללא ניספח זה לא ניתן יהיה לאשר סופית את הצעת המחקר.

 

פרטים נוספים על מבנה ותוכן הצעת המחקר כתובים בנספח ב'.

 

 

וועדה מלווה

עם הגשת הצעת המחקר לוועדה היחידתית תמונה לתלמיד וועדת כשירות (מועמדים למסלול ישיר) או וועדה מלווה (תלמידים במסלול הרגיל) המורכבת משני בוחנים, הבקיאים בתחום ובנושא בו עוסק המחקר, ושיוכלו בהמשך לעבוד כצוות עם מנחי העבודה כוועדה מלווה.

 

הבוחנים יעריכו את מהות המחקר, מטרתו, היקפו, הרקע המדעי, הגישות והשיטות הניסיוניות וכן את הממצאים הראשוניים שהניב המחקר. אם מצאו את ההצעה כמתאימה ליעדה ככתבה וכלשונה במתכונתה הראשונית, או בגרסתה לאחר הכנסת תיקונים בהתאם להנחייתם, תאושר ההצעה.  

 

הבוחנים ישמשו כחברי וועדה מלווה (יו"ר וחבר), בהנחה שיוכלו לעבוד כצוות מייעץ עם המנחים. תוספת זו למערך הנחיית התלמיד באה להרחיב, לחזק ולהעלות את סיכויי הצלחתו של התלמיד והמחקר.

 

תלמיד שלב א' שמילא אחר דרישות תכנית הלימודים, והוועדה המלווה והיחידתית אישרו את הצעת המחקר שהגיש, יתקבל כתלמיד שלב ב'. 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive