תואר שלישי - מסלול רגיל - קורסי חובה ובחירה

קורסי חובה

התלמיד ישתתף בשנת הלימודים הראשונה - שלב א', בקורסי חובה של המדרשה:

"בטיחות וגהות בעבודה במעבדה"

"כתיבה מדעית"

"ביוסטטיסטיקה"

"עקרונות השימוש בחיות מעבדה במחקר ביו-רפואי" (חובה אך ורק לתלמידים שישתמשו במחקרם בחיות מעבדה).

חובות אלה לא יחולו על תלמיד שהשתתף בקורסים אלה או בדומיהם, במסגרת לימודי התואר השני וקיבל בהם ציון 80 לפחות, אלא אם חלפו למעלה מחמש שנים מתום לימודיו. תלמידים העוסקים במחקר של אוכלוסיות, חייבים בקורס "מבוא לאפידמיולוגיה" עוד בשנת לימודיהם הראשונה בתואר השלישי. 

 

שיעורי בחירה

בנוסף לקורסי החובה על התלמיד להשתתף בקורסי בחירה מתקדמים בהיקף של 10 ש"ס. 

ניתן להשתתף בקורסי בחירה מתקדמים או סדנאות מפקולטה אחרת -רלוונטיים לתחום המחקר- בהיקף שלא יעלה על 4 ש"ס, ובאישור מיוחד לא יותר מ-2 ש"ס מחוץ לאוניברסיטה. 

 התלמיד ירכיב מערכת לימודים בכפוף להמלצת המנחה, ובאישור הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר. הוועדה היחידתית רשאית לחייב את התלמיד בקורסים שנראים לה חיוניים עבורו, מעבר ל- 10 ש"ס הנדרשים במסגרת שעורי הבחירה, או לחייבו בשיעורי השלמה.  

מתוך חובת ההשתתפות בשעורי הבחירה או חובה, על תלמיד שלב א' להשלים עד תום שנת לימודיו הראשונה, לימודים בהיקף של 4 ש"ס לפחות. השתתפות בסמינריונים מחלקתיים לא תיכלל במניין מכסת 10 ש"ס האמורות.

על התלמיד לעמוד בדרישות הקורסים (חובה, השלמות ובחירה) כולל בחינה או עבודה בציון של 80 לפחות, בכל קורס.

על התלמיד להשתתף במהלך התואר, במסגרת סמינר בין חוגי או במסגרת סמינרים חוגים, ב-25 הרצאות סמינריוניות. בנוסף, בשנת הלימודיו האחרונה, על התלמיד להרצות על עבודתו בסמינר אחד לפחות ולספק אישור על כך. 

 

שעורי השלמה

שיעורי השלמה בהיקפים שונים ואישיים יידרשו מתלמידים אשר להם חסר רקע מתאים למחקרם בפקולטה, או מתלמידים שמסיום לימודיהם לתואר השני, חלפו 5 שנים ויותר. 

תלמיד חייב לסיים את שעורי ההשלמה במהלך שנת הלימודים הראשונה. שיעורי ההשלמה לא יהוו חלק מלימודי הבחירה הנדרשים לתואר. 

 פרטים נוספים על נהלי רישום לקורסים כתובים בנספח א'.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive