תואר שלישי - דוח התקדמות

דוח התקדמות ודוח מסכם

ממועד קבלתו לשלב ב', על התלמיד להגיש אחת לשנה, דוח התקדמות באישור המנחה, על הישגי עבודתו. אורך הדוח לא יעלה על 15 עמודים. 

 

על התלמיד לצרף לדוח את הטופס להגשת דוח התקדמות המאושר ע"י המנחה.

 

הדוח טעון אישור הוועדה המלווה והוועדה היחידתית.  

 

הדוח הראשון יוגש ב-3 עותקים ואליהם יצורפו שני עותקים מהצעת המחקר, לדוח השני יש לצרף שני עותקים מן הדוח הקודם. או לחליפין להעביר דוח אחד למזכירות המדרשה ואת שני הדוחות הנוספים להעביר לחברי הוועדה בדואר אלקטרוני. 

 

אישור דוחות ההתקדמות יצביע על שביעות רצונם ממהלך התפתחות המחקר וממצאיו, ועל כך שהתלמיד ומחקרו מצויים במסלול המבטיח את יכולתו לסיים את משימת המחקר במסגרתו ובמועדו. 

 

הגשת דו"ח מסכם הינה חובה לכל דוקטורנט/ית במדרשה.  רק לאחר אישור הוועדה המלווה על הדו"ח המסכם יוכל התלמיד לגשת לכתיבה ולהגיש את התיזה למזכירות המדרשה. לא תתקבל עבודת הדוקטור במזכירות המדרשה ללא אישור מוקדם של חברי הועדה המלווה על הדו"ח המסכם.

 

פרטים נוספים על מבנה ותוכן דוחות ההתקדמות כתובים בנספח ג'.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive