תקנון התואר השלישי - מתכונת עבודת הדוקטור

על התלמיד להגיש את עבודת הדוקטור תוך חמש שנים, או אם קיבל אישור להארכה לשנה שישית תוך שש שנים, מהמועד שבו התקבל כתלמיד שלב א'. כל חריגה מפרק הזמן הנקוב טעונה אישור הועדה היחידתית. משך הזמן המינימלי להגשת עבודת הדוקטור הוא שנה אחת מיום אישור תכנית המחקר.

1. עבודת הדוקטור תוגש כתובה בעברית או באנגלית. עבודת הדוקטור המוגשת בשפה האנגלית, תכלול בסופה תקציר בעברית ודף שער בשפה העברית, כאשר דף השער בעברית יודפס כדף אחרון של עבודת הדוקטור.

 

2. עבודת הדוקטור תוגש לועדה היחידתית לתלמידי מחקר בדוא"ל בלבד, ברווח כפול בגודל קוורטו (4A).

 

3. היקף עבודת הדוקטור לא יעלה על 100 דפים (200 עמודים) כולל רשימת הספרות (לא כולל נספחים).

 

4. עבודת הדוקטור תכלול את החלקים הבאים שיוגשו בסדר הבא:

 4.1 עמוד שער הכולל:  א. כותרת האוניברסיטה, הפקולטה והחוג

                                   ב. שם העבודה ושם התלמיד

                                   ג. תאריך ההגשה לסנאט האוניברסיטה

עמוד השער יודפס לפי הדוגמא המצורפת. 

4.2 עמוד הכולל את שם/שמות המנחה/מנחים

4.3 עמוד/ים הקדשה ותודה

4.4 תוכן העניינים

4.5 רשימת תרשימים ותמונות (אם יש כאלה)

4.6 רשימת טבלאות (אם יש כאלה)

4.7 רשימת נוסחאות (אם יש כאלה)

4.8 רשימת סמלים, קיצורים וראשי תיבות ומשמעותם, לפי סדר א-ב

4.9 תקציר באורך של עד שלושה עמודים. התקציר חייב לשקף את תוכן העבודה באופן ממצה ויכלול: מבוא ורקע, מטרות, שיטות, תוצאות ומסקנות העבודה.

4.10 גוף העבודה המחולק לפרקים הבאים:  א. מבוא

                                                           ב. מטרות העבודה

                                                           ג. חומרים ושיטות

                                                           ד. תוצאות

                                                           ה. דיון

4.11 רשימת ספרות: רשימת ספרות ממוספרת תיערך לפי סדר א'-ב' של שם המחבר הראשון או לחילופין לפי סדר כרונולוגי של ההופעה בגוף העבודה. מספרי הציטטות עליהם מסתמך התלמיד יצוינו בתוך סוגריים בגוף העבודה. כל ציטטה תכלול: שם מחבר(ים), שנה, כותרת המאמר, שם כתב העת, כרך, עמודים (ראשון ואחרון).

4.12 עבודה המוגשת בעברית תכלול את החלקים הבאים גם בשפה האנגלית: תקציר ודף שער (סעיפים 4.9, ו - 4.1). עבודה המוגשת באנגלית תכלול בסופה תקציר ודף שער בעברית, כאשר דף השער בעברית מופיע כדף אחרון בעבודת הדוקטור.

4.13 בחלקי העבודה המפורטים בסעיפים 4.10 ו- 4.11 ימוספרו העמודים ואילו בשאר החלקים לא ימוספרו העמודים. 

 

5. לעבודת הדוקטור המוגשת יש לצרף את המסמכים הבאים במייל ובעותק אחד מודפס:

5.1 תקציר העבודה באנגלית (נייר בגודל קוורטו ) התקציר יכלול את שם התלמיד, כותרת העבודה, שם המנחה וכל מרכיבי תקציר העבודה וכאמור, לא יעלה על שלושה עמודים (סעיף 4.9).

בראש העמוד יש לציין את שם התלמיד ונושא עבודת הדוקטור. תלמיד אשר הגיש את עבודת הדוקטור בשפה העברית - יצרף תקציר בעברית.

5.2  קורות חיים ( כולל רשימת פרסומים ). ראה ההנחיות בנספח ה', וגם בנספח ו' .

תמצית העבודה, רשימת הפרסומים וקורות החיים יעמדו לעיון חברי הסנאט לאחר אישור העבודה בועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר, ולכן יש לערוך את החומר בצורה נאה.

 5.3 מכתב חוות דעת מהמנחה המאשר את הגשת העבודה לועדה לתלמידי מחקר לצורך שיפוט, המכתב יכלול את חוות דעתו המלאה כשופט נוסף לעבודה (עד 2 עמודים).

5.4  על המנחה למלא טופס הערכה לעבודת המחקר ולהציע מספר שופטים אפשריים לעבודה. שמות השופטים יודפסו בשפה האנגלית. חשוב מאוד להקפיד שהשמות המומלצים לשיפוט לא כוללים חוקרים להם שיתופי פעולה או מאמרים משותפים במהלך 5 השנים האחרונות (או קשרים משפחתיים, מנחה/תלמיד לשעבר וכדומה) ולא כוללים חוקרים להם היה שיתוף פעולה עם התלמיד בכלל. (הוועדה האוניברסיטאית פוסלת שופטים שלא עומדים בקריטריונים, דבר הגורר לעיכוב משמעותי בהליך השיפוט). במקרה שלתלמיד מספר מנחים, יגיש כל מנחה מכתב נפרד עם חוות דעתו.

5.5 על התלמיד לוודא כי השלים את כל חובות הקורסים, קיבל אישור לכתיבת העבודה ולהגשה בדוח המסכם (אם קיבל הערות בדוח המסכם - על התלמיד לצרף מכתב התייחסות להערות אלו באישור המנחה). בנוסף, יש לצרף מכתב אישור מהמנחה שהתלמיד השתתף ב - 25 מפגשי סמינרים ושהרצה על עבודתו במסגרת הסמינר המחלקתי, לפחות פעם אחת במהלך לימודי הדוקטורט.

5.6 על התלמיד למלא טופס הצהרה שלא יעשה שימוש בתואר "דוקטור" עד לאחר אישור התואר באופן סופי בסנאט.

עם מסירת העבודה וכל המסמכים הדרושים ייפתח לתלמיד טופס טיולים אשר ייבדק ביחידה לשכ"ל, שסיים החובות הכספיים, ובספריה.

 

תאריך הגשת עבודת המחקר נקבע ומדווח במערכת האוניברסיטה רק לאחר שהתקבלו כל המסמכים הנ"ל, הן בדוא"ל והן בעותק מודפס, במשרדי מזכירות התואר השלישי במדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה.

 

6. לאחר שסנאט האוניברסיטה יאשר את הענקת התואר "דוקטור לפילוסופיה", יגיש תלמיד המחקר את עבודת הדוקטור הסופית למזכירות האקדמית בעותק דיגיטלי בלבד, בפורמט PDF.  

7. עבודת דוקטור המורכבת ממאמריםניתן יהיה במקרים מיוחדים להגיש עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים. הגשת עבודת הדוקטור במבנה זה דורשת אישור מוקדם של הועדה היחידתית לתלמידי מחקר ושל הוועדה האוניברסיטאית, בכפוף להנחיות להגשת עבודת דוקטור שבתקנון.  

 

 

תנאים להגשת עבודת דוקטורט המורכבת ממאמרים:

 

1. פורסמו את התקבלו לפרסום לפחות שלושה מאמרים מחקריים מקוריים (לא מאמרי סקירה) בכתבי עת מובילים בתחום.

 

2. לתלמיד תרומה מכרעת במאמרים. הוא מופיע כמחבר ראשון במאמרים אלה (להוציא מקרים בהם סדר הופעת המחברים הוא אלפאביתי, או מקרים בהם המנחה מופיע ראשון).

 

3. ניתן לכלול בעבודת דוקטור מורכבת ממאמרים, מאמר אחד בלבד שבו תרומת התלמיד מצוינת כ- Equal contribution.

 

4. מאמר שבין נחבריו מספר תלמידי מחקר יוכל להופיע בעבודת הדוקטור של שני תלמידים בלבד, ובתנאי שלתלמידים אלה הייתה תרומה ייחודית וחשובה - Equal contribution.

 

5. יובא בחשבון אך ורק מאמרים שהתקבלו לפרסום או פורסמו לאחר קבלת התלמיד כ"תלמיד מחקר שלב א'" וקשורים לנושא עבודת הדוקטור כפי שאושר בהצעת המחקר.

 

6. כל חריגה מהאמור בסעיף א', תובא לאישור הוועדה היחידתית האוניברסיטאית.

 

7. יתקבלו אך ורק מאמרים הקשורים לנושא עבודת הדוקטור, כפי שאושר בהצעת המחקר.

פורסמו או התקבלו לפרסום (לצרף אישור) ובשלושתם התלמיד מחבר ראשון.

 

 

אופן הגשת הבקשה למזכירות המדרשה

 

על התלמיד והמנחה/ים להגיש לועדה בקשה שתכלול: 

מכתבי הסבר מאת התלמיד והמנחה בצירוף עותק של המאמרים:

1. מכתב התלמיד יתייחס לנושאים הבאים:

א. פירוט המאמרים והיכן פורסמו או התקבלו לפרסום. (במאמרים שעדיין לא פורסמו יש לצרף אישור שיתקבלו לפרסום ממערכת כתב העת).

ב. סדר הופעת המאמרים בעבודת המחקר. כיצד הם יוצרים מבנה המשכי והגיוני ועונים על נושא הנחקר.

ג. פרקים נוספים על תוצאות שלא נכנסו למאמרים ואמורים להיכלל בעבודת המחקר.

בנוסף, על התלמיד לצרף טופס בקשה להגשת עבודת דוקטור במתכונת אסופת מאמרים >>

 

מכתב מהמנחה יכלול התייחסות למאמרים ולחלקו של התלמיד בכל מאמר לפי הפירוט הבא:

א. תרומת התלמיד לעבודת המחקר וכתיבת המאמר. 

ב. התייחסות לתרומה הייחודית של התלמיד למאמר כאשר התלמיד מבקש לכלול בעבודה מאמר שבו יש לו תרומה שווה עם מחבר נוסף - Equal contribution.

ג. איכות כתבי העת בהם פורסמו המאמרים. בנוסף, יש לציין מהו דירוג כתב העת ומה ה"אימפקט פקטור" שלו לפי ה- Web of Science.

ד. מהן הסיבות המצדיקות להגיש עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים, ולא עפ"י המתכונת המקובלת.

ה. הצהרה כי למרות שלא תוגש במקרה זה עבודת דוקטור במתכונת המקובלת, ישמר הכלל הבסיסי המעוגן בסעיף 3.2 בתקנון האוניברסיטאי (הקובע כי: לשם קבלת התואר, על התלמיד - לבצע מחקר עצמאי ומקורי שיש בו משום תרומה ייחודית לקידום הידע וההבנה בתחום הנחקר).

ו. המנחה יצרף למכתבו מסמך נפרד שיפרט את רשימת כל המאמרים שיכללו בעבודה בסדר בו יופיעו בעבודה. כמו כן, יפרט המנחה את הנקודות הבאות:

* כיצד יוצרים המאמרים מבנה המשכי והגיוני, ועונים על הנושא שנחקר במסגרת עבודת הדוקטור.

* מה הייתה תרומת התלמיד בכל המאמר, כולל חלקו בכתיבת המאמר.

* האם המאמרים פורסמו והיכן, או התקבלו לפרסום (לצרף אישור), או שנשלחו לפרסום.

* איכות כתבי העת בהם פורסמו המאמרים.

 

7.1 הועדה היחידתית תשקול את בקשת התלמיד והמנחה, ובמידה ותחליט להיענות לבקשה תמליץ לפני הועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר לאשר להגיש עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים. זאת תדון בהמלצות ותחליט האם אכן מוצדק במקרה הנדון לאשר הגשת העבודה במתכונת המבוקשת.

7.2 עם סיום הלימודים והמחקר, ולאחר אישור הועדה האוניברסיטאית, על התלמיד להגיש את עבודת הדוקטור המורכבת ממאמרים במתכונת הבאה:

א. עמודי השער, שמות המנחה/מנחים, הקדשה ותודה ותוכן העניינים יוכנו כמתואר בסעיפים 4.1, 4.2, 4.3 ו- 4.4 באנגלית ובעברית.

ב. תקציר העבודה בעברית ובאנגלית (באורך של עד חמישה אחוזים מהיקפה).

ג. מבוא נרחב שיכלול התייחסות לנושאים אלה.

    1. סקירה נרחבת ועדכנית של תחום המחקר הכללי והצגת מטרות המחקר.

    2. סקירה כללית של המאמרים והתרומה של העבודה המוצגת בהם לתחום המחקר הכללי, הקשר ביניהם וכיצד הם יוצרים מבנה המשכי הגיוני.

    3. תאור סדר הופעת המאמרים, הקשר ביניהם וכיצד הם יוצרים מבנה המשכי והגיוני.

    4. שיטות מחקר ומערכת ניסויית: תאור שיטות המחקר שאינן מתוארות במאמרים, ובמקרה הצורך תאור רחב של השיטות שתוארו במאמרים בקצרה. יש לשים בעיקר דגש על שיטות שפותחו    

        במהלך העבודה. במידה ומדובר בעבודה ניסויית תבוצע סקירה מפורטת של המערכת הניסויית ששימשה את המחקר. יש לשים דגש בעיקר על שיטות שפוצחו במהלך העבודה.

ד. קובץ המאמרים.

פרק זה יכלול את המאמרים, שיסודרו לפי רצף התקדמות המחקר, כאשר הם מהווים מחקר אינטגרטיבי אחד, ואת החומר הנמצא בהליכי פרסום.

תוצאות נוספות ניתן לשלב בפרק נוסף שיכלול ממצאים נוספים רלבנטיים לעבודה, שהוגשו ע"י התלמיד במהלך המחקר.

ה. סיכום ודיון כללי (על כל המאמרים ותוצאות נוספות שהוצגו).

  • דיון נרחב בתוצאות ובמשמעותן.
  • עיקרי התוצאות שהוצגו במאמרים.
  • הבלטת החידושים ותרומתם לתחום.

ו. רשימת מקורות למבוא ולסיכום וכאלה שאינם מופיעים במאמרים.

 

 

שפת העבודה

 

עבודת הדוקטור המורכבת ממאמרים תכתב כולה באותה שפה. 

במקרה שהעבודה מוגשת בשפה האנגלית יצורף, כנדרש, גם תקציר בשפה העברית.

 

 

פרטים נוספים:

נספח הנחיות להגשת קו"ח ורשימת פרסומים >>

נספח דוגמא לדף שער של עבודת הדוקטורט >>

 

 

                     

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>