תקנות, נהלים וסדרי לימוד

תקנות, נהלים וסדרי לימוד

 

תחולת התקנון

 

התקנון החל על הלומד הוא התקנון המתפרסם בידיעון שנת הלימודים השוטפת, ובנוסף לו, התקנות המתפרסמות בהודעות ובחוזרים.

 

תקנות חדשות חלות על כל הלומדים, אלא אם נאמר בהן אחרת.

 

הרשמה

 

הרשמה מקוונת לקורס/ים והסדרת תשלום שכר לימוד בקישור:

https://medicine-cme.tau.ac.il/produsityuniversity/#/register

 

לקבלת פרטים נוספים להרשמה למרכז האקדמי ללימודי המשך ברפואה, 

יש לפנות למזכירות המרכז האקדמי בטלפונים: 03-6409228/9; 03-6409795/7.

 

על מנת להיערך במועד, מתבקשים המעוניינים להירשם, לשלוח את טופס הרישום 15 יום, לכל המאוחר, לפני מועד פתיחת הקורס, אלא אם צוין אחרת.

 

פתיחת קורס וקיומו מותנים במספר הנרשמים.

 

המרכז האקדמי שומר לעצמו את הזכות להכריע בקבלת מועמדים בשל אי התאמה, הגבלה במספר המקומות וכדומה.

 

שכר לימוד

 

השתתפות בקורסי לימודי המשך מחייבת בתשלום שכר לימוד.

אי הסדרת תשלום לא תאפשר השתתפות.

 

השתתפות מחייבת בתשלום מלא של שכר לימוד, גם באם הלומד השתתף רק בחלק מן ההרצאות/ הסדנאות/ התצפיות.

 

הנרשם למספר קורסים, ישלם את שכר הלימוד הגבוה מביניהם, למעט קורסים המסומנים ב- *, בהם יגבה שכר לימוד נוסף.

התשלום לסדנאות, ימי עיון והשתלמויות מיוחדות הינו נפרד ואינו כלול בשכר לימוד בגין השתתפות בקורסים.

 

אמצעי תשלום

 

 • תשלום שכר לימוד יתבצע באמצעות כרטיס אשראי. לא יתקבל תשלום במזומן.
 •  במקרים חריגים אפשרות לתשלום בהמחאות.
 • רופאי קופת חולים כללית, אשר מימון לימודיהם אושר על ידי הקופה, יעבירו למזכירות המרכז האקדמי טופס התחייבות לתשלום שכר הלימוד.  את טופס ההתחייבות יש לקבל ממנהלי בתי-החולים או ממנהלי המחוזות. יש להקפיד ולסמן בטופס ההתחייבות באם ההרשמה היא לסמסטר אחד או שניים.

באם לא יצוין, יגבה תשלום על שנת לימוד מלאה.

 • רופאי קופת חולים מכבי ומאוחדת – יש לפנות אל רכז ההשתלמויות לקבלת אישור השתתפות טרם פתיחת שנת הלימודים.

 

הקלות בשכר לימוד

 

 • רופאים אשר למדו לפחות 3 סמסטרים בלימודי המשך, פרשו לגמלאות ומעוניינים להמשיך ללמוד, יירשמו במזכירות המרכז האקדמי ויהיו זכאים להנחה של 50% בשכר הלימוד של הקורס אליו נרשמו.
 • בעלי מנויים אקדמיים בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל-אביב (הן במסלול הקליני והן במסלול הרגיל), פטורים מתשלום שכר לימוד, למעט בקורסים חריגים המסומנים ב- *,
 • סטודנטים הלומדים בפקולטות אחרות, יחויבו בתשלום שכר לימוד מלא בגין לימודיהם במרכז האקדמי ללימודי המשך ברפואה.

 

קורסים - ביטול הרשמה/הפסקת לימודים

 

 • היה והודיע הלומד בכתב על ביטול הרשמה, יקבל החזר מלא של שכר הלימוד:
  • בהודעה עד יממה טרם פתיחת הקורס
  • בקורסים בהם קיימת התניית מספר נרשמים. יתאפשר ביטול בכתב בהודעה עד שבוע ימים טרם פתיחת הקורס.
 • היה והודיע הלומד בכתב על הפסקת לימודים, יקבל החזר של 50% משכר הלימוד:
 • בקורסים המתקיימים פעם בשבוע - עד למועד תחילת המפגש הרביעי לכל המאוחר.
 • בקורסים המתקיימים אחת לשבועיים – עד למועד תחילת המפגש השלישי לכל המאוחר.
 • בקורסים המתקיימים פעם בשלושה שבועות/חודש – עד למועד תחילת המפגש השני לכל המאוחר.
 • מלבד הנ"ל – לא יינתן החזר שכ"ל

 

קורסים - הקפאת השתתפות

 

 • בקשה להקפאת לימודים תתאפשר על פי הקריטריונים המצוינים בסעיף "הפסקת לימודים".
 • יש להגיש בקשה בכתב למרכז האקדמי ללימודי המשך.

 

סדנאות/ ימי עיון/ הכנה לבחינות שלב – ביטול/ הקפאה תתאפשר עד יממה לפני פתיחת הפעילות בהודעה בכתב למזכירות המרכז האקדמי.

 

במקרים חריגים בנושאי ביטול/הקפאה מעבר לקריטריונים הנ"ל, יש להגיש בקשה בכתב אשר תובא לדיון והחלטת הנהלת המרכז האקדמי.

 

חידוש השתתפות לאחר הקפאה יתאפשר לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימוד (בשתי שנות הלימוד העוקבות)

במידה וחל שינוי/ביטול במתכונת הקורס, המרכז האקדמי שומר את הזכות להשתלבות חלופית. לא יתקבלו החזרים כספיים בגין השינויים הנ"ל.

 

נוכחות

 

בשנת הלימודים תשע"ח יפעיל המרכז האקדמי ללימודי המשך שימוש באפליקציית נוכחות אשר תהווה חלופה להחתמה ידנית שהיתה נהוגה עד כה.

הלומד יתבקש לסרוק נוכחות באמצעות QR Code, אשר יימצא במתחם הפקולטה, על גבי מסכים ייעודיים, ישירות מטלפון נייד שברשותו.

לאחר סריקת הקוד תתקבל הודעה על קליטת נוכחות. הנתונים יוזנו ישירות למערכת הלומדים.

באפשרות הלומד לצפות בהיסטוריית הנוכחות האישית שלו במהלך הקורס.

האפליקציה תשמש בנוסף ריכוזי מידע וממשקים להתנהלות השוטפת של המרכז האקדמי ותיתן מענה בהמשך גם לצורכי הוראה במסגרת המפגשים.

 

לומד שלא ישתמש באפליקציה לצורך נוכחות, יתבקש להסדיר נוכחות באופן ידני במזכירות המרכז האקדמי מדי מפגש.

 

 

 

יתכנו שינויים בדרישות הנוכחות במקרים ספציפיים בהתאם להחלטת רכז הקורס. מידע זה יעודכן בתוכניות הלימוד.

 

לימודים בסמסטר יוכרו רק אם הלומד השתתף ב-75% משעות הלימוד אלא אם צוין אחרת.

היעדרות מוצדקת (מחלה/מילואים/לידה) תחשב כנוכחות עם הצגת אישורים ועד 2 היעדרויות.

 

התאמות לנרשמים - היריון והורות

 

קיים מתחם המיועד להחתלה והנקה בקומה הראשונה בפקולטה.

אין לראות בסעיף זה אישור של המרכז האקדמי ללימודי המשך לכניסה עם תינוקות לחדרי הכיתות במהלך קיום השיעורים.

 

לומדים רשאים, בשל "אירוע מזכה" (היריון, לידה, טיפולי פוריות, אימוץ או קבלת ילד/ה למשמורת) להכרה בסמסטר אם השתתפו ב-70% משעות הלימוד.

 

אישור לימודים

 

לרופאים המסיימים את הקורסים יוענקו אישורים בציון נקודות זכות להשתלמות מטעם המועצה המדעית של הר"י.

נקודות זכות אלו תוענקנה בגין השתתפות בקורס ב-75% מהמפגשים לפחות

טבלת הנקודות מתעדכנת מדי שנה על-פי הנחיות יו"ר ועדת החינוך של המועצה המדעית של הר"י.

הקצאת הנקודות מצוינת בכל קורס בידיעון.

 

ללומדים שאינם רופאים, יוענקו אישורים בציון היקף שעות הקורס.

האישורים ללומדים אלה אינם מקנים הכרה לגמול השתלמות.

 

זכאות לתעודה לרופאים

 

תכניות הלימוד מבוססות על לימודי חובה בתקופה כוללת של ששה עד שמונה סמסטרים, בדרך כלל בשעות אחר הצהרים והערב. סה"כ כ- 350 שעות לימוד חובה. בחלק מהקורסים נדרשת גם השתלמות קלינית כחלק מהחובות לקבלת תעודה.

 

 

 

הלימודים יקיפו חלק ניכר של החומר העיוני הנדרש לבחינות המומחיות במקצועות השונים. יחד עם זאת, תינתן הוראה מעמיקה בנושאים מסוימים בכל מקצוע, בשילוב עם החוגים במדעים הבסיסיים.

 

התכניות מיועדות לבעלי תואר M.D, מתמחים ומומחים.

התעודה מוענקת בתחום עיסוקם הקליני, פרט למקרים חריגים אשר יובאו להחלטת ראש המרכז האקדמי.

 

המטלות האקדמיות נקבעות על-ידי החוגים השונים וכוללות בחינות סמסטריאליות או סופיות. עמידה בדרישות אלו מהווה תנאי לקבלת תעודה.

 

בחינות

 

בקורסים הרלוונטיים נקבע מועד הבחינה כבר בתחילת שנת הלימודים והוא המועד היחיד.

 

במקרה של כישלון בבחינה לקראת תעודה, רשאי הלומד להבחן שנית, למעט בקורסים חריגים.

בחינה במועד מיוחד תהייה, במידת האפשר, באותה מתכונת של מועד א'.

 

זכאי להיבחן במועד שני/מיוחד גם מי שנעדר מסיבה מוצדקת, בהודעה מראש ובהצגת אישור:

- שירות מילואים פעיל

- הריון שאינו מאפשר לגשת לבחינה

- לידה

- מחלה, אשפוז או מקרה אסון- יש להציג אישור רפואי של 3 ימי מחלה לפחות אשר הונפק במהלך ימי המחלה. לא יתקבלו אישורים רטרואקטיביים.

 

הבחינה החוזרת תתקיים עד שלושה חודשים ממועד הבחינה הראשונה.

 

במקרה של כישלון חוזר, תותנה האפשרות לבחינה נוספת באופן חריג (מועד שלישי), באישורה של ועדת ההוראה של המרכז האקדמי / ראש המרכז האקדמי.

 

ברפואת המשפחה, יתקיימו מועדי ב' במועד קיומם של מועדי א' בסמסטר העוקב של הקורס.

 

בקורסים בהם מתקיימת רק בחינה מסכמת, לקראת הבחינה הסופית תמונה ועדת בחינה על-ידי יו"ר החוג. ועדה זו תקבע את שיטת הבחינה הסופית והיא גם שתעריך את הישגי הלומד.

 

התנהלות במהלך מפגש

 

הלומדים נדרשים להתנהגות הולמת במהלך המפגש על מנת לשמור על המהלך התקין של השיעור. נודה על הימנעות מאכילה ושתיה, ושימוש בטלפון הנייד שלא למטרת הוראה.

יש חשיבות להגיע בתחילת מפגש ולהימנע עד כמה שאפשר מיציאה וכניסה במהלך השיעור. חל איסור מוחלט לצלם ולהקליט את ההרצאה או כל פעילות המתקיימת במהלך הקורס.

 

בירור משמעתי

 

הלימודים מבוססים על אמון רב בין המרכז האקדמי לבין הלומדים בו ומחייבים התנהגות ההולמת את כבוד האוניברסיטה ואת מעמדו של הלומד.

 

במרכז האקדמי ללימודי המשך קיימת ועדת משמעת פנימית במטרה ליצור, במידת הצורך, מערכת אכיפה של בעיות משמעת לאירועים במהלך השיעור, במהלך בחינות, התנהגות שאינה הולמות לומד ועבירות ברכוש האוניברסיטה.

 

 

כיו"ר הועדה משמש ראש המרכז האקדמי. הועדה מתכנסת בהתאם לצורך, בנוכחות של לפחות 2 חברי ועדה.

באפשרות הפורום להעביר את הבירור להמשך טיפול והחלטה של ועדה המשמעת

האוניברסיטאית.

 

שירות ללומד

 

תעודת סטודנט

 

המרכז האקדמי ללימודי המשך אינו מנפיק תעודות סטודנט ללומדים.

באפשרות הלומדים לגשת עם אישור לימודים של המרכז האקדמי לדקאנט הסטודנטים בבניין ע"ש אריק מיטשל, חדר מס’ 222 ולהזמין תעודת סטודנט.

הנפקת תעודת סטודנט כרוכה בתשלום נוסף.

 

חניה

 

לומדים אשר הסדירו הרשמתם ושילמו שכר לימוד זכאים להסדר חניה מטעם המרכז האקדמי ללימודי המשך.

 • משתתפים בקורסים המתחילים החל מהשעה 15:00, יש להעביר צילום רישיון רכב עדכני הכולל את שם הלומד ומספר תעודת זהות בפקס/דוא"ל:

03-6406784,  03-6409672, nawaz@tauex.tau.ac.il

יש לוודא קבלת הפקס/דוא"ל במזכירות.

את אישור החניה יש לאסוף ממזכירות המרכז האקדמי בשעות הפעילות.

 

 • משתתפים בקורסים המתחילים לפני השעה 15:00 יכולים להחנות בחניון רפואת שיניים (1 ו-2) ברחוב קלצ'קין ומתבקשים להביא את שובר החניה למשרדי לימודי המשך לצורך קבלת מדבקה לחניה ללא תשלום.

 

אישור ללומד

 

ניתן לקבל אישור על לימודים לצרכים שונים.  יש לפנות למזכירות לימודי המשך לצורך קבלת האישור.

 

ספריה

 

הספרייה למדעי-החיים ולרפואה ע"ש גיטר-סמולרש היא ספריית לימוד ומחקר. שירותי הספרייה מיועדים לסטודנטים, למרצים ולחוקרים בפקולטה למדעי-החיים ובפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל-אביב. בנוסף היא משמשת ספרייה מרכזית לספריות בתי החולים הקשורים לפקולטה לרפואה.

לומדים המעוניינים להשתמש בשירותי הספרייה מוזמנים לגשת למזכירות המרכז האקדמי ללימודי המשך לצורך קבלת אישור אתו יש לגשת לדלפק הקבלה.

 

מאגרי מידע אינטרנטיים

 

משאבי הספרייה האלקטרוניים - מאגרי מידע, כתבי עת, ספרים ותדפיסים, נגישים ברובם אך ורק למשתמשי אוניברסיטת תל-אביב ואינם נגישים לקהל הרחב.

ניתן לפנות למזכירות המרכז ולמלא טופס בקשה לקבלת שם משתמש וסיסמה.

 

 

תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive