תקנות, נהלים וסדרי לימוד

תקנות, נהלים וסדרי לימוד

 

התקנון החל על הלומד הוא התקנון המתפרסם בידיעון שנת הלימודים השוטפת, ובנוסף לו, התקנות המתפרסמות בהודעות ובחוזרים.

תקנות חדשות חלות על כל הלומדים, אלא אם נאמר בהן אחרת.

 

הרשמה

להרשמה מקוונת לקורס/ים והסדרת תשלום שכר לימוד לחץ כאן

לקבלת פרטים נוספים להרשמה למרכז האקדמי ללימודי המשך ברפואה, 

יש לפנות למזכירות המרכז האקדמי בטלפונים: 03-6409797, 03-6409228/9; 03-6409795.

על מנת להיערך במועד, מתבקשים המתעניינים להירשם 15 יום, לכל המאוחר, לפני מועד פתיחת הקורס, אלא אם צוין אחרת.

 

פתיחת קורסים וקיומם מותנית במספר הנרשמים.

 

אין אפשרות להשתתפות בהרצאות בודדות על בסיס שמיעה חופשית.

מקרים חריגים מצריכים אישור מזכירות לימודי המשך בהודעה מראש.

המעוניינים להשתלב בקורסי הכנה לשלב א', יש לבדוק היתכנות השתתפות מול מנהל המחלקה, טרם ההרשמה.

המרכז האקדמי שומר לעצמו את הזכות להכריע בקבלת מועמדים בשל אי התאמה, הגבלה במספר המקומות וכדומה.

הקורסים פתוחים לכלל הקהילה הרפואית. במקרים בהן קיימות מגבלות הן מצוינות בתכנית כל קורס.

הלימודים מתקיימים בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל-אביב, אלא אם צוין אחרת.

 

שכר לימוד

השתתפות בקורסים מחייבת תשלום שכר לימוד.

אי הסדרת תשלום לא תאפשר השתתפות.

השתתפות מחייבת בתשלום מלא של שכר לימוד, גם באם הלומד השתתף רק בחלק מן ההרצאות/ הסדנאות/ התצפיות.

הנרשם למספר קורסים, ישלם את שכר הלימוד הגבוה מביניהם, למעט קורסים המסומנים ב- *, בהם יגבה שכר לימוד נוסף ובהם לא תינתן הנחה לגמלאים.

התשלום לסדנאות, ימי עיון והשתלמויות מיוחדות הינו נפרד ואינו כלול בשכר לימוד בגין השתתפות בקורסים.

 

אמצעי תשלום

 • תשלום שכר לימוד יתבצע באמצעות כרטיס אשראי. לא יתקבל תשלום במזומן.
 • במקרים חריגים אפשרות לתשלום בהמחאות.
 • רופאי קופת חולים כללית, אשר מימון לימודיהם אושר על ידי הקופה, יעבירו למזכירות המרכז האקדמי טופס התחייבות לתשלום שכר הלימוד.  את טופס ההתחייבות יש לקבל ממנהלי בתי-החולים או ממנהלי המחוזות. יש להקפיד ולסמן בטופס ההתחייבות באם ההרשמה היא לסמסטר אחד או שניים. באם לא יצוין, יגבה תשלום על שנת לימוד מלאה.
 • רופאי קופת חולים מכבי ומאוחדת – יש לפנות אל רכז ההשתלמויות לקבלת אישור השתתפות טרם פתיחת שנת הלימודים. במקרה של שינוי/ביטול יש ליידע את הקופה ואת מזכירות לימודי המשך.

 

הקלות בשכר לימוד

 • רופאים אשר למדו לפחות 3 סמסטרים בלימודי המשך, פרשו לגמלאות ומעוניינים להמשיך ללמוד, יירשמו במזכירות המרכז האקדמי ויהיו זכאים להנחה של 50% בשכר הלימוד של הקורס אליו נרשמו. למעט הקורסים המסומנים ב*.
 • בעלי מנויים אקדמיים בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל-אביב (הן במסלול הקליני והן במסלול הרגיל), פטורים מתשלום שכר לימוד, למעט בקורסים חריגים המסומנים ב- *, לא ניתן לקבל פטור לנמצאים בהליך לקבלת מינוי. במצב זה יש להסדיר שכ"ל כמקובל

 

קורסים - ביטול הרשמה/הפסקת לימודים/הקפאת השתתפות/התיישנות לימודים

 • היה והודיע הלומד בכתב על ביטול הרשמה, יקבל החזר מלא של שכר הלימוד:
  • בהודעה עד יממה טרם פתיחת הקורס
  • בקורסים בהם קיימת התניית מספר נרשמים. יתאפשר ביטול בכתב בהודעה עד שבוע ימים טרם פתיחת הקורס.
 • היה והודיע הלומד בכתב על הפסקת לימודים, יקבל החזר של 50% משכר הלימוד:
  • בקורסים המתקיימים פעם בשבוע - עד למועד תחילת המפגש הרביעי לכל המאוחר.
  • בקורסים המתקיימים אחת לשבועיים – עד למועד תחילת המפגש השלישי לכל המאוחר.
  • בקורסים המתקיימים פעם בשלושה שבועות/חודש – עד למועד תחילת המפגש השני לכל המאוחר.
 • בקשה להקפאת לימודים מחייבת הגשת בקשה בכתב למרכז האקדמי ללימודי המשך, על פי הקריטריונים המצוינים בסעיף "הפסקת  לימודים".
 • סדנאות/ ימי עיון/ הכנה לבחינות שלב – ביטול/ הקפאה תתאפשר עד יממה לפני פתיחת הפעילות בהודעה בכתב למזכירות המרכז האקדמי. לא יתקבל החזר שכר לימוד בשל עומס במחלקה. על הנרשמים היה לוודא מול מנהל המחלקה אפשרות להשתתפות בקורס טרם ההרשמה.
 • מלבד הנ"ל – לא יינתן החזר שכ"ל

           *בפניה בשל מצב בריאותי נדרש מסמך רפואי.

בקורסים ללימודי תעודה תחול התיישנות מלאה על קורסים שנלמדו מעבר לחמש שנים. מקרים חריגים יידונו בוועדת הוראה/הנהלת המרכז האקדמי.

במקרים חריגים בנושאי ביטול/הקפאה מעבר לקריטריונים הנ"ל, יש להגיש בקשה בכתב אשר תובא לדיון והחלטת הנהלת המרכז האקדמי.

חידוש השתתפות לאחר הקפאה יתאפשר לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימוד (בשתי שנות הלימוד העוקבות)

במידה וחל שינוי/ביטול במתכונת הקורס, המרכז האקדמי שומר את הזכות להשתלבות חלופית. לא יתקבלו החזרים כספיים בגין השינויים הנ"ל.

 

נוכחות/העדרות

 

נוכחות:

 

נוכחות תבוצע באמצעות אפליקציית לימודי המשך – CME-TAU.

יש חשיבות להוריד את האפליקציה טרם תחילת הלימודים.

תבוצע  סריקת  נוכחות באמצעות QR Code, על גבי מסכים ייעודים בפקולטה לרפואה.

לאחר סריקת הקוד תתקבל הודעה על קליטת נוכחות. הנתונים יוזנו ישירות למערכת הלומדים.

(החתמת נוכחות בסריקת ברקוד בהגדרת זמן על פי שיקול דעת של מרכז הקורס).

ניתן לצפות בנתוני הנוכחות האישית תחת כפתור דו"ח נוכחות באפליקציה.

באפשרות הלומד לצפות בהיסטוריית הנוכחות האישית שלו במהלך הקורס.

יש חשיבות לאחריות אישית מצד הלומד, לבדיקת מצב אחוזי הנוכחות על פי דרישות הקורס.

על הלומד לוודא קליטת הנוכחות היומית, במידה וארעה תקלה יש לפנות באותו יום לעדכון המזכירות.

לומד שבוחר שלא להשתמש באפליקציה/אין ברשותו טלפון חכם/תקלה טכנית/ כל סיבה שאינה מאפשרת שימוש באפליקציה, יתבקש להסדיר נוכחות באופן ידני במזכירות המרכז האקדמי מדי מפגש.

האפליקציה תשמש בנוסף ריכוזי מידע וממשקים להתנהלות שוטפת של המרכז האקדמי ותיתן מענה  לצורכי הוראה במסגרת המפגשים.

* תקנות הנוכחות תקפות גם להוראה מרחוק ללומדים אשר מעוניינים להיות "מן המניין" ולקבל אישורי קורס.

אין אפשרות להשתתפות בהרצאות בודדות על בסיס שמיעה חופשית.

השתתפות בקורס מותנית בהתאמה לקהל היעד המוגדר.

 

 

היעדרות:

 

יתכנו שינויים בדרישות הנוכחות במקרים ספציפיים בהתאם להחלטת רכז הקורס. מידע זה יעודכן בתוכניות הלימוד.

לימודים בסמסטר יוכרו רק אם הלומד עמד באחוזי הנוכחות הנדרשים כפי שמצוין בתוכנית הקורסים.

היעדרות מוצדקת (מחלה/מחלת ילד עד גיל 12/מילואים/לידה/אבל דרגה ראשונה) תחשב כנוכחות עם הצגת אישורים, בהתאם לתדירות הקורסים:

 • קורסים שבועיים – 2 היעדרויות מוצדקות
 • קורסים דו/תלת שבועיים/חודשי – 1 היעדרות מוצדקת

היעדרות בשל מזג אויר/תורנות/שיבושים בתחבורה ציבורית, יהוו חיסור לכל דבר. במצב זה יש לבחון את סך היעדרויות על מנת לעמוד בדרישות הנוכחות.

 

היעדרות בחגי עדות:

 

תלמידים רשאים להיעדר בהתאם לרשימת החגים של עדותיהם ולאחר שיעדכנו מראש את המזכירות. כמו כן אם יתקיימו מבחנים בקורסי חובה במועדים שלהלן יהיו תלמידים אלה זכאים להיבחן במועד מיוחד:

יוצאי אתיופיה: חג הסיגד

מוסלמים וצ'רקסים: חג אל-אדחא; חג אל פיטר:

דרוזים: חג אל-אדחא; חג הנביא שועיב:

חגי המוסלמים והדרוזים נקבעים על פי ראיית הלבנה ולא לפי החישוב האסטרונומי, לכן עשויים לחול שינויים במועדי החגים בגבול של יום עד יומיים.

נוצרים: חג המולד; חג הפסחא

תלמידים הצמים בימי צום ותענית או במהלך חודש צום הרמדאן זכאים למועדים מיוחדים במבחנים בקורסי חובה, המתחילים לאחר השעה 12.00

 

מיעוט משתתפים:

 

במקרה של נוכחות דלת משתתפים, מתחת ל-7 לומדים, קיום המפגש נתון להחלטת המרצה.

בקורסים בהם מתקיימת למידה מרחוק, הספירה כוללת גם את המוקדים המרוחקים.

במידה וקיים אירוע הידוע מראש אשר יצריך היעדרות כוללת, יש חשיבות לעדכן את המזכירות מראש

על מנת שתבחן האפשרות שלא לקיים את המפגש.

באם מפגש יבוטל בעקבות נוכחות דלה, ללומדים אשר הגיעו תחושב הנוכחות.

אנו רואים חשיבות לערבות הדדית של הלומדים לצורך קיום למידה שטופה ורציפה.

 

התנהלות במהלך מפגש:

 

הלומדים נדרשים להתנהגות הולמת במהלך המפגש על מנת לשמור על המהלך התקין של השיעור.

נודה על הימנעות מאכילה ושתיה, ושימוש בטלפון הנייד שלא למטרת הוראה.

יש חשיבות להגיע בתחילת מפגש ולהימנע עד כמה שאפשר מיציאה וכניסה במהלך השיעור.

חל איסור מוחלט לצלם ולהקליט את ההרצאה או כל פעילות המתקיימת במהלך הקורס.

 

התאמות לנרשמים - היריון והורות

קיים מתחם המיועד להחתלה והנקה בקומה הראשונה בפקולטה.

אין לראות בסעיף זה אישור של המרכז האקדמי ללימודי המשך לכניסה עם תינוקות לחדרי הכיתות במהלך קיום השיעורים.

לומדים רשאים, בשל "אירוע מזכה" (היריון, לידה, טיפולי פוריות, אימוץ או קבלת ילד/ה למשמורת) להכרה בסמסטר אם השתתפו ב-70% משעות הלימוד.

 

ביטוח

 

ללומדים קיים ביטוח צד ג' הכולל את האחריות כלפי תביעות של צד ג'.

פעילות מחוץ לאוניברסיטה מגובה אף היא בביטוח צד ג' באמצעות המוסד המארח.

אוניברסיטת ת"א עורכת פוליסת צד ג' לתקופה המכסה אחרויותה החוקית בגין אובדן או נזק שייגרם לגופו ו/או רכושו של כל מי שמוגדר כצד ג', כמשמעו בפוליסה, ובכלל זה סטודנטים לפעילותם הקשורה לאוניברסיטת ת"א. 

תקופת הביטוח בפוליסה הנ"ל הנה מיום 1.10.2019 ועד 30.9.2020

סטודנטים הלומדים במקצועות ובתארים שהוכרו ע"י הבטוח הלאומי והמצויים בהכשרה מקצועית בהיקף של לפחות 8 שעות בשבוע, מבוטחים בבטוח לאומי בענף נפגעי תאונות עבודה לתלמידים המצויים בהכשרה מקצועית.

 

אישור לימודים

 

לרופאים המסיימים את הקורסים יוענקו אישורים בציון נקודות זכות להשתלמות מטעם המועצה המדעית של הר"י.

נקודות זכות אלו תוענקנה בגין השתתפות בקורס באם עמדו באחוזי הנוכחות הנדרשים.

טבלת הנקודות מתעדכנת מדי שנה על-פי הנחיות יו"ר ועדת החינוך של המועצה המדעית של הר"י.

הקצאת הנקודות מצוינת במבוא הקורס.

 

אישור הלימודים מונפק רק למי שעמד בדרישות הקורס.

באם לא עמדת בדרישות ולא קיבלת אישור לימודים עליך להשלים את הסמסטר במלואו.

לא ניתן להשלים מפגשים בודדים.

 

ללומדים שאינם רופאים, יוענקו אישורים בציון היקף שעות הקורס.

האישורים ללומדים אלה אינם מקנים הכרה לגמול השתלמות.

בקורסים הרלוונטיים יינתן אישור לימודים מסכם (תעודה מטעם לימודי המשך) למי שהשלים את מחזור הלמידה המלא ועמד בדרישות הקורס.

 

לימודי תעודה

 

זכאות ללימודי תעודה אוניברסיטאית מטעם המזכירות האקדמית.

 

לימודי תעודה לרופאים בלבד במקצועות הקליניים:

תכניות הלימוד מבוססות על לימודי חובה בדרך כלל בשעות אחה"צ והערב.

לאחר אישור רקטור האוניברסיטה שהתקבל בתאריך 12.2.2020 השעות הנדרשות ללימודי תעודה בקורסים הקליניים שונו מ-400 שעות להיקף של בין 300 ל-330 שעות. האישור תקף ללומדים בהליך/חדשים.

זכאות לתעודה מותנית במספר השעות הנדרש ולא במספר הסמסטרים. יש לעיין בקריטריונים הנדרשים כמצוין בתכנית הקורס או לפנות להבהרות למזכירות לימודי המשך.

 

להלן רשימת הקורסים הזכאים לתעודה:

 

אונקולוגיה

רפואה גרעינית

אורולוגיה

רפואה דחופה

אורתופדיה

רפואת המשפחה

אף, אוזן, גרון וכירורגיה של ראש וצוואר

רפואת ילדים

גינקולוגיה ומיילדות

רפואת עיניים

גריאטריה

רפואת שיקום

דימות (רדיולוגיה)

 

דרמטולוגיה

 

כירורגיה

 

פסיכיאטריה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התכניות מיועדות לבעלי תואר M.D, מתמחים ומומחים.

התעודה מוענקת בתחום עיסוקם הקליני, פרט למקרים חריגים אשר יובאו להחלטת ראש המרכז האקדמי.

 

המטלות האקדמיות נקבעות על-ידי החוגים ומרכזי הקורסים השונים וכוללות בחינות סמסטריאליות או סופיות. עמידה בדרישות אלו מהווה תנאי לקבלת תעודה.

 

לימודי תעודה בקורסים מתקדמים ובין-תחומיים:

 

תכניות הלימוד מבוססות על לימודי חובה בדרך כלל בשעות אחה"צ והערב בהיקף של כ- 400 שעות לימוד חובה. זכאות לתעודה מותנית במספר השעות הנדרש ולא במספר הסמסטרים. יש לעיין בקריטריונים הנדרשים כמצוין בתכנית הקורס או לפנות להבהרות למזכירות לימודי המשך.

בחלק מהקורסים נדרשת גם השתלמות קלינית כחלק מהחובות לקבלת תעודה, כמו גם בחינות שוטפות/מסכמות. 

 

להלן רשימת הקורסים הזכאים לתעודה:

 

 אולטרה סאונד במיילדות וגינקולוגיה

פסיכיאטריה של הגיל הרך

פסיכיאטריה של הילד והמתבגר

פסיכיאטריה של הזקנה

ציטולוגיה

רפואת ספורט
 

  

 

 

 

 

 

 

 

בחינות

בקורסים הרלוונטיים נקבע מועד הבחינה כבר בתחילת שנת הלימודים והוא המועד היחיד. 

באם יחול שינוי במועד הבחינה, הודעה תימסר עד חודש ימים לפני המועד המקורי. 

במקרה של כישלון בבחינה לקראת תעודה, רשאי הלומד להבחן שנית, למעט בקורסים חריגים (ברדיולוגיה לא יתקיים מועד ב).

בחינה במועד מיוחד תהייה, במידת האפשר, באותה מתכונת של מועד א'.

זכאי להיבחן במועד שני/מיוחד גם מי שנעדר מסיבה מוצדקת, בהודעה מראש ובהצגת אישור:

- שירות מילואים פעיל

- הריון שאינו מאפשר לגשת לבחינה

- לידה

- מחלה, אשפוז או מקרה אסון- יש להציג אישור רפואי של 3 ימי מחלה לפחות אשר הונפק במהלך ימי

  המחלה. לא יתקבלו אישורים בדיעבד.

- בשל חגי עדות כפי שמופיע תחת היעדרות בחגי עדות

הבחינה החוזרת תתקיים עד שלושה חודשים ממועד הבחינה הראשונה.

במקרה של כישלון חוזר, תותנה האפשרות לבחינה נוספת באופן חריג (מועד שלישי), באישורה של ועדת ההוראה של המרכז האקדמי / ראש המרכז האקדמי.

ברפואת המשפחה, יתקיימו מועדי ב' במועד קיומם של מועדי א' בסמסטר העוקב של הקורס.

בקורסים בהם מתקיימת רק בחינה מסכמת, לקראת הבחינה הסופית תמונה ועדת בחינה על-ידי יו"ר החוג. ועדה זו תקבע את שיטת הבחינה הסופית והיא גם שתעריך את הישגי הלומד.

 

התנהלות במהלך מפגש

 

הלומדים נדרשים להתנהגות הולמת במהלך המפגש על מנת לשמור על המהלך התקין של השיעור.

נודה על הימנעות מאכילה ושתיה, ושימוש בטלפון הנייד שלא למטרת הוראה.

יש חשיבות להגיע בתחילת מפגש ולהימנע עד כמה שאפשר מיציאה וכניסה במהלך השיעור.

חל איסור מוחלט לצלם ולהקליט את ההרצאה או כל פעילות המתקיימת במהלך הקורס.

 

בירור משמעתי

 

הלימודים מבוססים על אמון רב בין המרכז האקדמי לבין הלומדים בו ומחייבים התנהגות ההולמת את כבוד האוניברסיטה ואת מעמדו של הלומד.

במרכז האקדמי ללימודי המשך קיימת ועדת משמעת פנימית במטרה ליצור, במידת הצורך, מערכת אכיפה של בעיות משמעת לאירועים במהלך השיעור, במהלך בחינות, התנהגות שאינה הולמות לומד ועבירות ברכוש האוניברסיטה.

ראש המרכז האקדמי משמש כיו"ר הועדה. הועדה מתכנסת בהתאם לצורך, בנוכחות של לפחות 2 חברי ועדה.

באפשרות הפורום להעביר את הבירור להמשך טיפול והחלטה של ועדה המשמעת

האוניברסיטאית.

 

תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive