מלגות למסלול MD-PhD

 

 

תקנון הענקת מלגות לתלמידי מסלול MD-PhD במדרשה

 

המדרשה לתארים מתקדמים של הפקולטה לרפואה מציעה מלגות קיום לתלמידי מחקר לתואר שלישי, וזאת במטרה לקדם ולפתח את תחום המחקר הביו רפואי בפקולטה.

ועדת מלגות של המדרשה דנה ומחליטה להעניק מלגות קיום על סמך הצטיינות בלימודים ובהתחשב בתקציבים שעומדים לרשות המדרשה.

התנאים לקבלת מלגות נקבעים מידי שנה, בהתאם למדיניות ועדת מלגות של המדרשה ואין בהם תקדים או בסיס לקבלת מלגות בהמשך. במקרים חריגים לועדה תהיה סמכות להחליט בשונה מהתקנון. כל הנתונים המופיעים בתקנון נתונים לשינויים, בהתאם למצאי המלגות העומד לרשות הפקולטה.

המלגות כוללות פטור מתשלום שכר - לימוד, עם זאת, תלמידים הזכאים למלגות נדרשים לשלם מידי שנה, תשלומים נלווים, כאשר תשלום עבור אבטחה הינו חובה ותשלום עבור רווחה הינו רשות ונתון לשיקול דעתו של התלמיד.

מלגות הקיום המוענקות לתלמידים פטורות ממס הכנסה ואינן כוללות תשלום ל"ביטוח לאומי", כך שעל כל תלמיד להסדיר תשלומים אלו באופן עצמאי.

זכאות למלגה בהשתתפות הפקולטה מחייבת עמידה בתנאים הבאים:

1. הקדשת מירב זמנו ומרצו של התלמיד ללימודים ולביצוע עבודת המחקר.
2. שכר מהכנסה נוספת, שאיננה עומדת בסתירה לסעיף 1, שאינו עולה על 4,000 ₪ ברוטו בחודש.
3. תרומת מנחים למדרשה.

 

תלמידי תכנית MD-PhD זכאים לקבל מלגה בהיקף של 150%, למשך 3 שנים, עם אפשרות הארכה לשנה רביעית, עד לחזרתם ללימודי רפואה. *
במקרה של יציאה לחופשת לידה במהלך הלימודים, יש לפנות אל "קרן רקטור ליולדות" במכתב בקשה לקבלת מלגה, למשך שלושה חודשים נוספים. 

במהלך חופשת-הלידה, המלגה הכוללת את השתתפות המנחה, איננה מופסקת. משך זמן חופשת הלידה הוא 15 שבועות.

* נתון לשינוי בהתאם למצאי המלגות העומד לרשות הפקולטה.

 

הליך הגשת בקשות לקבלת מלגות קיום בתואר השלישי
תלמידים אשר התקבלו ללימודים ועומדים בקריטריונים אשר צוינו לעיל, מתבקשים להגיש טפסי "בקשות למלגות" חתומים ע"י המנחים אל מזכירת מלגות של המדרשה (בחדר 212, בקומה 2 ,  בנין רפואה). טפסים ניתן למצוא באתר המדרשה, בפרק "טפסי מלגות". הבקשה תלווה באישור המנחה על השתתפותו במימון המלגה ובצרוף גליון ציונים מתארים קודמים. הדיון בבקשות יתנהל בועדת מלגות של המדרשה.
מלגות הקיום מוענקות, מידי שנה, למשך שנה אחת בלבד (או עד סוף סמס' ב' של אותה שנה). 

תלמיד המפסיק את לימודיו תופסק מלגתו. התלמיד חייב לעדכן את מזכירות המדרשה, ואת מזכירות ועדת מלגות. אי דיווח יחייב את התלמיד בהחזר כספי המלגה, החל מהחודש בו הפסיק את לימודיו.

תלמידים לתואר שלישי הלומדים בתכנית לימודים נוספת אינם זכאים למלגות קיום.

מלגות הקיום תופסקנה לתלמידים אשר לא יעמדו בדרישות התקנון.

 

סכומי מלגות  ( 150%  )

 

תואר מלגות

דוקטורנט במעמד "על תנאי"

 

 5,109  ש"ח

דוקטורנט שלב א'

 

6,673.5  ש"ח

דוקטורנט שלב ב'

 

 7,671  ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          סכומים אלו נתונים לשינויים בהתאם למצאי המלגות העומד לרשות הפקולטה.

 

זכאות לאישורי חניה בשטחי האוניברסיטה
תלמידים מלגאים זכאים לאישורי חניה בשטחי האוניברסיטה, למשך כל תקופת קבלת המלגה. הסבר על אופן הגשת הבקשות לקבלת אישורים אלו ניתן למצוא באתר של סגל זוטר, בפרק "שירותים לחברים",  בכתובת: http://zutar.org.il. לאחר הזמנת אישורי החניה במערכת ואישורם ע"י  יחידת הביטחון, ניתן לקבלם ממזכירת מלגות בפקולטה.

 


אישורים על קבלת מלגות
על-מנת לקבל אישורי זכאות למלגות ( עבור מעונות לילדים, או לקבלת משכנתא ), יש לפנות למדור מלגות, במזכירות אקדמית , בדוא"ל : annagure@tauex.tau.ac.il .
 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive