תואר שלישי - נספח ד' - הנחיות להגשת עבודת דוקטור (תזה)

על התלמיד להגיש את עבודת הדוקטור תוך חמש שנים מהמועד שבו התקבל כתלמיד שלב א'. 

כל חריגה מפרק הזמן הנקוב טעונה אישור הוועדה היחידתית. משך הזמן המינימלי להגשת עבודת הדוקטור הוא שנה אחת מיום אישור תכנית המחקר. 

1. עבודת הדוקטור תוגש כתובה בעברית או באנגלית. הגשת העבודה באנגלית טעונה אישור המנחה. אושרה הגשת עבודת הדוקטור בשפה האנגלית, תכלול העבודה תקציר בשפה העברית ואנגלית.

2. עבודת הדוקטור תוגש לוועדה היחידתית לתלמידי מחקר ב-3 עותקים מודפסים ברווח כפול בדף בגודל קוורטו (4A), העבודה תהיה כרוכה בכריכה זמנית שתאפשר במקרה הצורך הכנסת תיקונים. בנוסף, יש לשלוחח בדואר אלקטרוני את דף השער, את התקציר, את עבודת הגמר ואת קורות חיים של התלמיד, לכתובת המייל הרצ"ב: silvyd@tauex.tau.ac.il

 3. היקף עבודת הדוקטור לא יעלה על 100 דפים (200 עמודים).

4. עבודת הדוקטור תכלול את החלקים הבאים שיוגשו בסדר הבא: 

4.1       עמוד שער הכולל:

א. כותרת האוניברסיטה, הפקולטה והחוג. 

ב. שם העבודה ושם התלמיד.

ג. תאריך ההגשה לסנאט האוניברסיטה. 

4.2       עמוד השער יודפס לפי הדוגמא המצורפת.

עמוד הכולל את שם/שמות המנחה/מנחים. 

4.3       עמוד/ים הקדשה ותודה. 

4.4       תוכן העניינים. 

4.5       רשימת תרשימים ותמונות (אם יש כאלה). 

4.6       רשימת טבלאות (אם יש כאלה). 

4.7       רשימת נוסחאות (אם יש כאלה). 

4.8       רשימת סמלים, קיצורים וראשי תיבות ומשמעותם, לפי סדר א-ב. 

4.9       תקציר באורך של 3 עמודים לכל היותר. התקציר חייב לשקף את תוכן העבודה באופן ממצה ויכלול: מבוא ורקע, מטרות, שיטות, תוצאות ומסקנות העבודה. 

4.10     גוף העבודה המחולק לפרקים הבאים: 

א. מבוא.

ב. מטרות העבודה.

ג. חומרים ושיטות.

ד. תוצאות.

ה. דיון. 

4.11     רשימת ספרות: רשימת ספרות ממוספרת תיערך לפי סדר א'-ב' של שם המחבר הראשון או לחילופין לפי סדר כרונולוגי של ההופעה בגוף העבודה. מספרי הציטטות עליהם מסתמך התלמיד יצוינו בתוך סוגריים בגוף העבודה.

כל ציטטה תכלול: שם מחבר(ים), שנה, כותרת המאמר, שם כתב העת, כרך, עמודים (ראשון ואחרון).

4.12     עבודה המוגשת בעברית תכלול את החלקים הבאים גם בשפה האנגלית: עמוד שער, עמוד עם שם/שמות המנחה/מנחים, תוכן עניינים ותקציר (סעיפים 4.1, 4.2, 4.4 ו- 4.9). עבודה המוגשת באנגלית תכלול את החלקים הנ"ל גם בעברית. 

4.13     בחלקי העבודה המפורטים בסעיפים 4.10 ו- 4.11 ימוספרו העמודים ואילו בשאר החלקים לא ימוספרו העמודים. 

5. לעבודת הדוקטור המוגשת יש לצרף את המסמכים הבאים: 

5.1 שלושה עותקים מודפסים על נייר בגודל קוורטו של תמצית העבודה. התמצית תוגש בשפה העברית, ותכלול את שם התלמיד, כותרת העבודה, שם המנחה וכל מרכיבי תקציר העבודה (סעיף 4.9). אורך התמצית לא יעלה על 3 עמודים. בראש העמוד יש לציין את שם התלמיד ונושא עבודת הדוקטור. הגיש התלמיד את עבודת הדוקטור בשפה האנגלית - יצרף לעבודה בנוסף לתמצית בעברית גם את תמצית העבודה באנגלית ולחילופין עבודה המוגשת בשפה העברית יצורף גם תמצית בשפה באנגלית. 

5.2 רשימת פרסומים בשלושה עותקים (ראה ההנחיות בנספח ה'). 

5.3 תולדות חיים בשלושה עותקים (ראה ההנחיות בנספח ו'). 

תמצית העבודה, רשימת הפרסומים וקורות החיים יעמדו לעיון חברי הסנאט לאחר אישור העבודה בוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר, ולכן יש לערוך את החומר בצורה נאה.

5.4 מכתב מהמנחה המאשר את הגשת העבודה לוועדה לתלמידי מחקר לצורך שיפוט, המכתב יכלול את חוות דעתו המלאה כשופט נוסף לעבודה. בנוסף, על המנחה להציע מספר שופטים אפשריים לעבודה. במקרה שלתלמיד מספר מנחים, יגיש כל מנחה מכתב נפרד עם חוות דעתו. 

5.5 על התלמיד לוודא כי בתיקו נמצאים אישורים על לימודי השלמה וידיעת השפה האנגלית. 

כמו כן, עם מסירת העבודה יימסר לתלמיד טופס להחתמה ביחידה לשכ"ל, המאשר את סיום החובות הכספיים. 

6. לאחר שסנאט האוניברסיטה יאשר את הענקת התואר "דוקטור לפילוסופיה", יגיש תלמיד המחקר את עבודת הדוקטור ב-2 עותקים נוספים כרוכים ותקליטור.  

7. ניתן להגיש עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים. 

ניתן יהיה במקרים מיוחדים להגיש עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים. הגשת עבודת הדוקטור במבנה זה דורשת אישור מוקדם של הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר, בכפוף להנחיות להגשת עבודת דוקטור שבתקנון.

תנאים להגשת הבקשה

הגשת הבקשה הנ"ל מומלצת לתלמידים להם לפחות שלשה מאמרים שפורסמו או התקבלו לפרסום (לצרף אישור) ובשלושתם התלמיד מחבר ראשון.

 

א. יוגשו לפחות שלשה מאמרים שיתקבלו לפרסום בעיתונות מובילה בתחום. התלמיד יופיע כמחבר ראשון במאמרים אלה (להוציא מקרים בהם סדר הופעת המחברים הוא אלפאבתי). 

ב. כל חריגה מהאמור בסעיף א', תובא לאישור הוועדה היחידתית והאוניברסיטאית. 

ג. יתקבלו אך ורק מאמרים הקשורים לנושא עבודת הדוקטור, כפי שאושר בהצעת המחקר. 

 

 

אופן הגשת הבקשה

על התלמיד והמנחה/ים להגיש לוועדה בקשה שתכלול:

1. מכתב מהתלמיד המנמק את בקשתו להגיש עבודת דוקטור מורכבת ממאמרים.

א. התלמיד יפרט מה הייתה תרומתו בכל מאמר והאם המאמר מהווה חלק בלתי נפרד מהתזה.

ב. פירוט המאמרים והיכן פורסמו או התקבלו לפרסום. (במאמרים שעדיין לא פורסמו יש לצרף אישור שיתקבלו לפרסום ממערכת כתב העת).

ג. סדר הופעת המאמרים בעבודת המחקר. כיצד הם יוצרים מבנה המשכי והגיוני ועונים על נושא הנחקר.

ד. פירוט לגבי פרקים נוספים על תוצאות שלא נכנסו למאמרים ואמורים להכלל בעבודת המחקר 

2. מכתב מהמנחה שיתייחס בפירוט לנושאים האלה:

א. מהן הסיבות המצדיקות להגיש עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים, ולא עפ"י המתכונת המקובלת. 

ב. הצהרה כי למרות שלא תוגש במקרה זה עבודת דוקטור במתכונת המקובלת, ישמר הכלל הבסיסי המעוגן בסעיף 3.2 בתקנון האוניברסיטאי (הקובע כי: לשם קבלת התואר על התלמיד - לבצע מחקר עצמאי ומקורי שיש בו משום תרומה ייחודית לקידום הידע וההבנה בתחום הנחקר). 

ג. המנחה יצרף למכתבו מסמך נפרד שיפרט את רשימת כל המאמרים שיכללו בעבודה בסדר בו יופיעו בעבודה. כמו כן, יפרט המנחה את הנקודות הבאות: 

* כיצד יוצרים המאמרים מבנה המשכי והגיוני, ועונים על הנושא שנחקר במסגרת עבודת הדוקטור.

* מה הייתה תרומת התלמיד בכל המאמר, כולל חלקו בכתיבת המאמר.

* האם המאמרים פורסמו והיכן, או התקבלו לפרסום (לצרף אישור), או נשלחו לפרסום.

* איכות כתבי העת בהם פורסמו המאמרים. 

7.1 הוועדה היחידתית תשקול את בקשת התלמיד והמנחה, ובמידה ותחליט להיענות לבקשה תמליץ לפני הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר לאשר להגיש עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים. זאת תדון בהמלצות ותחליט האם אכן מוצדק במקרה הנדון לאשר הגשת העבודה במתכונת המבוקשת. 

7.2 עם סיום הלימודים והמחקר, ולאחר אישור הוועדה האוניברסיטאית, על התלמיד להגיש את עבודת הדוקטור המורכבת ממאמרים במתכונת הבאה:

א. עמודי השער, שמות המנחה/מנחים, הקדשה ותודה ותוכן העניינים יוכנו כמתואר בסעיפים 4.1, 4.2, 4.3 ו- 4.4 באנגלית ובעברית.

ב. תקציר העבודה בעברית ובאנגלית (באורך של עד חמישה אחוזים מהיקפה). 

ג. מבוא נרחב שיכלול התייחסות לנושאים אלה:

1. סקירה נרחבת ועדכנית של תחום המחקר הכללי.

2. סקירה כללית של המאמרים ואופן השתלבותם בתחום המחקר הכללי.

3. תאור סדר הופעת המאמרים, הקשר ביניהם וכיצד הם יוצרים מבנה המשכי והגיוני.

4. שיטות מחקר ומערכת ניסויית: תאור שיטות המחקר שאינן מתוארות במאמרים, ובמקרה הצורך תאור רחב של השיטות שתוארו במאמרים בקצרה. יש לשים בעיקר דגש על שיטות שפותחו במהלך העבודה. במידה ומדובר בעבודה ניסויית תבוצע סקירה מפורטת של המערכת הניסויית ששימשה את המחקר. 

ד. קובץ המאמרים.

פרק זה יכלול את המאמרים, שיסודרו לפי רצף התקדמות המחקר, ואת החומר הנמצא בהליכי פרסום. 

ה. סיכום ודיון כללי (על כל המאמרים ותוצאות נוספות שהוצגו). 

* דיון נרחב בתוצאות ובמשמעותן.

* עיקרי התוצאות שהוצגו במאמרים.

* הבלטת החידושים ותרומתם לתחום. 

ו. רשימת מקורות למבוא ולסיכום וכאלה שאינם מופיעים במאמרים.

שפת העבודה:

עבודת הדוקטור המורכבת ממאמרים תכתב כולה באותה שפה.

במקרה שהעבודה מוגשת בשפה האנגלית יצורף, כנדרש, גם תקציר בשפה העברית. 

 

חזרה לרשימת נספחים.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive