תקנון התכנית

לימודים לקראת התואר"בוגר בפיזיותרפיה" (B.P.T)

 

 

גרסת PDF של התקנון להורדה

)תקנון זה הוא נספח לתקנון בית הספר למקצועות הבריאות(

 

נהלי לימודים

)נספח לתקנון בית הספר למקצועות הבריאות(

 

מצב בריאות

"הלימודים לתואר ראשון בפיזיותרפיה כוללים לימודים עיוניים, מעשיים והתנסויות קליניות במסגרות שונות. לימודים מעשיים ו/או התנסות קלינית כרוכים לעיתים בהפעלת עומסים פיזיים על הגוף. כמו כן, עלולה להיווצר במהלך ההתנסות הקלינית חשיפה למחוללי זיהומים.

 

אשר על כן, פרט להצהרת הבריאות אשר מולאה בעת ההרשמה לחוג, חייבים הסטודנטים בחוג לפיזיותרפיה למלא הצהרת בריאות על כל שינוי שחל במצבם הבריאותי (גופני ו\או נפשי) לרבות הריון, בכל מועד שהוא במהלך לימודיהם.

הובא דיווח כנ"ל לידיעת החוג, תדון בו ועדת הבריאות של החוג. ועדת הבריאות של החוג מורכבת מחמישה אנשי סגל והיא רשאית לפי שיקול דעתה לפנות לקבל חוות דעת רפואית. במידת הצורך, הסטודנט יחתום על הסכמה כי מידע רפואי רלוונטי יועבר לחוג ו/או למדריך הקליני במקום ההתנסות.

 

למען הסר ספק, קבעה הועדה שהסטודנט אינו יכול לעמוד במטלות של קורס ו/או התנסות קלינית, עלולה להיווצר דחייה או מניעות מהשתתפות במטלה כנ"ל. משמעות מצב זה הינה דחיית תקופת ההתנסות ו\או סיום הלימודים, לרבות מצב של הפסקת לימודים.

היעדרות מקורס ו/או התנסות קלינית כפופה להנחיות נוכחות על פי התקנון.

 

ביטוח תאונות אישיות

מומלץ לסטודנטים לעשות ביטוח תאונות אישיות באמצעות אגודת הסטודנטים.

 

אישור קבלת חיסונים

את האישור על קבלת החיסונים יש להמציא למרכזת המחזור בבתי הספר לפיזיותרפיה, עד לסוף סמס' א' של שנה ב' – לקראת המפגשים הראשונים עם מטופלים.

תהליך השלמת החיסונים אורך בין 8-6 חודשים והחיסון נגד צהבת B מצריך 3 זריקות בהפרשי זמן.

ברצוננו להבהיר כי תחילת ההתנסויות הקליניות מותנית בקבלת החיסונים.

סטודנט שלא יקבל את החיסונים לא יוכל להתחיל התנסות קלינית ועלול להפסיד שנת לימודים מלאה. האחריות לחיסון חלה על כל סטודנט.

 

הוראה מעשית                                 

במהלך ההוראה המעשית מתקיים לעיתים קרובות תרגול בזוגות. כל סטודנט חייב לשמש מודל לחברו בעת התרגול ובזמן בחינות מעשיות החלות על כל המחזורים. לפיכך, יתכן מצב בו הסטודנט יצטרך לתרגל ולהבחן על בן המין השני.

 

קורסי בחירה

כל סטודנט חייב להשלים 4 שעות של קורסי בחירה מחוגים שונים באוניברסיטה במהלך 4 שנות לימודיו.

הסטודנט יבחר קורסי בחירה, אשר חומר הלימוד בהם אינו כלול במסגרת הקורסים הנלמדים בחוג. הציון של קורסי הבחירה לא משוקלל בציון התואר.

 

משאבי הספרייה למדעי החיים ולרפואה

Resources of the Library of Life Sciences and Medicine

 (קורס ב - Moodle)

 

קורס הכרת משאבי הספרייה נועד להקנות למשתמשי הספרייה מיומנויות חיפוש במערכת דעת"א, במאגרי מידע ובמקורות מידע באינטרנט, להבחין בין המקורות השונים ולהכיר מקורות מידע זמינים דרך אתר הספרייה.

 

הקורס מתקיים במהלך סמסטר א' של שנת הלימודים הראשונה, ומכיל פרקי לימוד כאשר בסיום כל פרק, קיימת מטלה לביצוע.

ציון עובר מותנה בביצוע כל מטלות הקורס ובהשגת ציון סופי של 75.

הקורס הנו חובה ומהווה תנאי לקבלת התואר.

 

הקורס נפתח עם תחילת שנת הלימודים ונגיש דרך ה Moodle,

ניתן להיכנס לקורס מכל מחשב המחובר לאינטרנט בכל שעות היממה.

סטודנטים הזקוקים לסיוע בקורס יכולים לפנות לצוות ההדרכה, בטל' 6407975- 03 או בדוא"ל מתוך הקורס עצמו.

 

 

הגשת עבודות מודפסות

בכל הקורסים, בהם חלה חובה להגיש עבודה, תוגש עבודה מודפסת. על הסטודנט לשמור לעצמו העתק מהעבודה.

 

חזרה על קורסים

לא יתאפשר ללמוד במקביל קורסים המתנהלים באותן שעות. כמו כן לא יתאפשר ללמוד קורסים שדרישות קדם אליהם לא מולאו.

 

שיפור ציון

א. במקרה של כישלון על פי תקנון בית ספר למקצועות הבריאות (סעיף 6.5): "במקרה של בחינה המורכבת משני חלקים או יותר, לרבות חלקים עיוניים וחלקים מעשיים, חובה על התלמיד לעבור את   כל חלקי הבחינה. נכשל התלמיד באחד מחלקי הבחינה, יחזור   וייבחן על החלק בו נכשל. כישלון חוזר יחייב את התלמיד לחזור על הקורס כולו.

 

ב. במצב של שיפור ציון חיובי, על פי תקנון בית הספר (סעיף 13): "תלמיד המעוניין לשפר ציון חיובי בבחינה או עבודה ייבחן באחד מהמועדים הרגילים באותה שנה או בשנה"ל העוקבת, אם מתקיים בה אותו קורס.לא יינתן מועד מיוחד לשיפור ציון. תלמיד המעוניין לשפר ציון בחלק ממקצוע מסוים, חייב להיבחן על  כל חלקי הבחינה. המועד להגשת הבקשה ייקבע בהתאם לתקנון החוגי.על פי כללי האוניברסיטה, הציון האחרון הוא הקובע (גם אם נמוך מהציון הראשון).

 

שקלול ציונים לתואר

70% -  ציון משוקלל בקורסים לפי שעות הלימוד בקורסים השונים.

 30% - ציון משוקלל בהתנסויות קליניות.

 

למגישי עבודת גמר פרטנית (במקום סמינריון):

- 65% ציון משוקלל בקורסים לפי שעות הלימוד בקורסים השונים.

- 5%   לעבודת גמר.

- 30% ציון משוקלל בהתנסויות קליניות.

 

 

נוכחות בשיעורים

חובה על כל סטודנט להשתתף בכל הקורסים העיוניים והמעשיים. העדרות של 20% מנפח הקורס – לא יוכל סטודנט לגשת לבחינה ולא יוכל לסיים את מטלות הקורס.

 

אישור זכאות לתואר

סטודנט רשאי לקבל אישור זכאות לתואר רק אם השלים את כל חובותיו האקדמיים. סטודנט שלא יגיש עבודה עד 30.10.2019, לכל המאוחר, יחוייב בשכר לימוד לשנת הלימודים הבאה, בהתאם.

 

התנסות קלינית (להלן התנסות)- הוראה מעשית 

לימודי הפיזיותרפיה כוללים רכישה ותרגול מיומנויות של בדיקה גופנית וטיפול. במסגרת הלימודים המעשיים מתבצע תרגול מעשי על פי רוב במסגרת של 1:1, כאשר סטודנט אחד מהווה מודל והשני/ה מתרגל/ת עליו, ולהיפך. יתכן מצב בו הסטודנט יצטרך לתרגל ולהבחן על בן המין השני. התרגול מהווה חלק בלתי נפרד וחיוני ברכישת המיומנות המקצועית. לפיכך: 

 • על כל סטודנט להשתתף בכל השעורים המעשיים ולקחת חלק פעיל בתרגול.
 • על כל סטודנט להגיע עם בגוד מתאים לשעורי התרגול מעשי. במסגרת התרגול תידרש חשיפה של אזורי גוף שונים בהתאם לחומר הנלמד.

למען הסר ספק, למרצה הקורס ולמתרגל הקורס שמורה הזכות להתערב בכל אחד ממרכיבי השיעור והתרגול.

 

א.         כללי

1.         לא יופנה סטודנט להתנסות אם נכשל בקורסים המהווים דרישות קדם  להתנסות.

           

דרישות הקדם להתנסות קלינית הן:

1.1.  להתנסויות חובה: בכל הקורסים הנלמדים ציון עובר באוניברסיטה  ובמרכזי הוראה הקלינית הרלוונטיים להתנסות הקלינית בתחום  המסוים. אי עמידה  בדרישות הקדם תמנע תחילת ההתנסויות כמתוכנן  או תביא להפסקתן.      

2.         דין התנסות כדין קורס.

 

ב.    הערכת הסטודנט

1.         מרכיבי ההערכה

            1.1 ציון ההתנסות יהיה מורכב מ:

                 התנסות עם מבחן (ילדים)

                70% הערכת המדריך

30%  מבחן סוף ההתנסות                   

 

התנסות הכוללת מבחן ועבודת חקר מקרה (מכון, ביה"ח, שיקום מבוגרים)

                   60% הערכת המדריך

                   20% מבחן סוף ההתנסות

                   20% עבודת חקר מקרה

התנסות ללא מבחן (בחירה)

                   80% הערכת המדריך

                   20% עבודת חקר מקרה

 

              על הסטודנט להשיג ציון של 70 לפחות, בציון המשוקלל בהתנסות.

 

            1.2 התנסות מפוצלת

במקרה של התנסות מפוצלת, על הסטודנט לעבור בהצלחה כל אחד מחלקי ההתנסות.

 

 

            1.3 הערכת המדריך

קבלת ציון 70 לפחות בהערכת המדריך, הינו תנאי מקדים למרכיבי ההערכה הנוספים. קיבל הסטודנט ציון הנופל מ- 70 בהערכת המדריך, יכשל בהתנסות, ולא יהיה זכאי לגשת למבחן סוף ההתנסות.

 

            1.4 מבחן

על הסטודנט להשיג ציון עובר של 70 לפחות, במבחן סוף ההתנסות. אין שיפור ציון במבחן סוף התנסות קלינית.

מועד נוסף למבחן סוף התנסות קלינית אפשרי אך ורק במקרה כשלון במועד הראשון. המועד למבחן הנוסף יקבע בהתאם לנסיבות ויתואם בין המדריך ובין מרכז ההוראה הקלינית. 

המבחן החוזר יערך באותו מקום, באותם התנאים, עם מודל מטופל דומה למטופלים בהם טיפל הסטודנט.

 

            1.5 עבודת חקר מקרה

עבודת חקר מקרה (case study) תוגש לא יאוחר משבועיים מתום ההתנסות. 

            איחור בהגשה יביא לביטול מלוא הנקודות כמצוין לעיל.

            קבל הסטודנט ציון פחות מ- 70 על חקר המקרה, אך בשקלול הסופי

            בהתנסות קיבל ציון עובר (מעל 70) לא יהיה עליו לתקן העבודה.

            קיבל הסטודנט ציון פחות מ- 70 על חקר המקרה, ובשקלול הסופי

בהתנסות קיבל ציון נכשל (מתחת ל- 70), יהיה עליו להגיש תיקון לעבודה.

תוקנה העבודה בהצלחה, יהיה ציונה 70. לא עבר לאחר תיקון העבודה,

            נכשל בהתנסות.

 

 

ג.         התנהגות

סטודנט שלא עבר אחד מהסעיפים של התנהגות בטופס הערכת הסטודנט, או בבחינה, נכשל בהתנסות כולה (ראה טבלה)
החליט המדריך בכל עת במהלך ההתנסות כי התנהגות הסטודנט אינה

            הולמת, ידווח על כך בהקדם להנהלת מרכז ההוראה הקלינית אליו משתייך הסטודנט.

הנהלת מרכז ההוראה הקלינית תדווח  בכתב לראש החוג. במקרה שבו הסטודנט ראוי להתראה, ישלח מכתב לסטודנט.

            הוחלט שהסטודנט נכשל בפרק ההתנהגות, ידון המשך לימודיו

            בוועדה לענייני תלמידים הבית ספרית (להלן הוועדה לענייני תלמידים)

הודעה לסטודנט על כישלונו תישלח מראש החוג. הודעה על החלטת הוועדה תישלח לסטודנט תוך פרק זמן קצר.

 

 

מתוך: טופס הערכת סטודנט לפיזיותרפיה בהתנסות קלינית

 

1.   התנהגות

      סטודנט שלא עבר אחד מהסעיפים, לא עבר את ההתנסות כולה.

 

 1. לוקח אחריות על מעשיו תוך הכרת גבולות אישיים ומקצועיים.

                                                                                          עבר  לא עבר 

 

1.2 מדווח על טעויות בכח ובפועל                                              עבר לא עבר 

 

1.3 מקבל משוב ומשנה התנהגות בהתאם                                עבר  לא עבר 

 

1.4 מפגין התנהגות הולמת בקשריו עם מטופלים, ממונים,         עבר  לא עבר 

       ואנשי מקצוע אחרים.

 

1.5 פועל תוך שמירה על הקוד האתי וזכויות המטופל.                  עבר   לא עבר 

 

1.6 שומר על עקרונות הבטיחות של המטופל שלו                        עבר  לא עבר 

       בכל התחומים (פיזי, בקטריאלי, תרמי, כימי, נפשי).

 

 

 

ד.         כשלון בהתנסות

 1. נכשל סטודנט בהתנסות, חייב יהיה לעבור בהצלחה התנסות זו פעם  נוספת, למעט במצבים שבהם נדרשת החלטה של ועדה לענייני תלמידים.
  במצבים אלה, המשך ההתנסויות יעוכב עד לקבלת ההחלטה.
  ההתנסות החוזרת לא תיערך במקום בו עבר התנסות קודמת.
  הפסקת התנסות ביוזמת הסטודנט, בחירה כחובה, דינה כישלון.
  לעניין כשלון חוזר - ראה "תנאי מעבר" בתקנון ביה"ס למקצועות הבריאות.
   
 2. עבר הסטודנט בהצלחה את שלוש ההתנסויות הראשונות ונכשל בהתנסות האחרונה, תידון הפסקת לימודיו במסגרת הוועדה לענייני תלמידים.

 

ה.        השלמת תקופת התנסות עקב היעדרות מוצדקת

המציא הסטודנט אישורים המעידים על סיבה מוצדקת להיעדרות מההתנסות (מחלה, מילואים, אבל), ישלים הסטודנט את החסר לפני תחילת שנה"ל הבאה. בגין היעדרות של עד 3 ימים - אין חובת השלמה;  היעדרות עד 1/3 מהתקופה תחייב השלמה. היעדרות מעל 1/3 מתקופת ההתנסות תחייב חזרה על כל ההתנסות.

בהתנסות מפוצלת שהיקפה עד ארבעה שבועות, יאושרו 2 ימי היעדרות בלבד. כל היעדרות מעבר למכסה תחייב השלמה.

מועד השלמת ההיעדרות ייקבע בתאום בין הנהלת מרכז ההוראה הקלינית ומקום ההתנסות.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>