הכרה בלימודים אקדמיים קודמים ("פטורים")

עמוד זה הוא נספח לתקנון הבית-ספרי בנושא :הכרה בלימודים אקדמיים קודמים ("פטורים") לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בסיעוד בחוג לסיעוד של אוניברסיטת תל אביב. 

1. תנאים להגשת בקשה לפטור

זכאות לקבלת פטור תישקל בהתאם לתנאים הבאים:

 1.  ציון 75 ומעלה בכל אחד ממרכיבי הציון הסופי בקורס
 2. הקורס שייך לליבת הלימודים בחוג בה למד המבקש (לדוגמא יישקל מתן פטור

לקורס בפסיכולוגיה התפתחותית/חברתית אם נלמד בחוג לפסיכולוגיה)

 1. סילבוס הקורס שנלמד בעבר מקיף לפחות 80% מהתכנים שיילמדו בקורס המבוקש

לפטור ויאושר ע"י מרצה או מרכז הקורס.

 1. הקורס נלמד בחמש השנים האחרונות שקדמו למועד תחילת הקורס עבורו מבוקש הפטור.
 2. סך הזיכויים לא יעלה על 20 ש"ס מסך הלימודים העיוניים בתוכנית הכללית לתואר

ראשון או 15 ש"ס מסך הלימודים העיוניים בתוכנית להסבת אקדמאים.

 

2. פטור / זיכוי לא יינתן בכל אחד מן התנאים:

 1.  לימודי סיעוד (תאורטיים ומעשיים)
 2.  קורסים קליניים והתנסויות קליניות
 3.  קורסי סמינר

 

3. הליך הגשת הבקשה

 1.  יש להגיש בקשה לקבלת פטור באמצעות מייל לכל קורס בנפרד למזכירת התכנית.    לא ניתן להגיש בקשה למרצה.
 2.  יש להגיש את הבקשה לכל המאוחר עד שלושה שבועות לפני תחילת שנת הלימודים  

 הרלוונטית לקורס נשוא הפטור.  

 1.  לבקשה יש לצרף:

 3.3.1 גיליון ציונים רשמי חתום עם חתימה וחותמת המוסד בו נלמד הקורס

3.3.2 סילבוס הקורס בו מצוינים תכני הקורס באופן מפורט: מספר הקורס, שנת לימודים / סמסטר והיקף שעות הוראה.

3.3.3 יש להגיש בקשה לקבלת הכרה בלימודים קודמים/פטור ,באמצעות טופס בקשה לקבלת הכרה בלימודים קודמים/פטור 

 

 • תיבדק לפי הקריטריונים שהוזכרו מעלה.
 • יקבל תשובה ממזכירת התכנית סמוך למועד פתיחת הקורס ובכל מקרה לא יאוחר משלושה שבועות מיום פתיחת כל סמסטר.

 

4. הליך המענה

 1.  הבקשה שמולאה על כל רכיביה תועבר למרצה/מרכז הקורס
 2.  תשובה תתקבל ממזכירת התכנית סמוך למועד פתיחת הקורס ובכל מקרה לא יאוחר

משלושה שבועות  מיום פתיחת כל סמסטר.

 1.  במקרה של עיכוב בקבלת ההחלטה, הסטודנט יפנה למזכירות התכנית.
 2.  על הסטודנט להשתתף בקורס עד לקבלת הפטור מהקורס.

4.5 הפטור ייעודכן במערכת הציונים (ללא ציון) ולא ישתקלל בציון הגמר.

 1.  ערעור על המענה יוגש בכתב לוועדת ערעורים באמצעות מזכירת התכנית, עד שבוע  מקבלת הדחיה. הבקשה תיבדק לפי הקריטריונים שהוזכרו מעלה.

הערה: המבקש מתחייב ואחראי לאמיתות המסמכים אשר הגיש.

 

להלן קבצים הקשורים לבקשה לפטור/ הכרה בלימודים קודמים:

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>