מידע כללי על התכנית

לימודים לתואר "מוסמך במדעי הבריאות" בסיעוד (M.A)


ראש התכנית -  פרופ' נילי טבק

 

מזכירה לתארים מתקדמים – ורד ולדמן, טל': 03-6409497  

 

קבלת תלמידים בימים א'-ב' וה' בין השעות 13:00-09:00

בימים ג' וד' בין השעות 09:00 – 14:00

                                 

 

 

מטרות

מטרת לימודי "מוסמך במדעי הבריאות" בסיעוד  היא לענות לדרישות מורכבות ומשתנות של האוכלוסייה הצורכת שירותים סיעודיים, וכן להכשיר את כוח האדם הדרוש לחינוך, למנהיגות קלינית ולניהול בסיעוד.

 

הלימודים יקנו ללומדים נסיון בעריכת מחקר עצמאי או ביצוע שינוי יישומי ויאפשרו התמחויות בענפי הסיעוד השונים.

 

משך הלימודים

משך הלימודים לקראת תואר מוסמך הוא שנתיים בלבד. רק ועדת תואר שני של ביה"ס למקצועות הבריאות תוכל לאשר חריגים במקרים יוצאי דופן להארכה לשנה אחת נוספת.

 

מסלול הלימודים

הלימודים יתקיימו בשני מסלולים. מסלול עם עבודת גמר (תיזה) ומסלול ללא עבודת גמר.

בחירת המסלול תיעשה בתום סמסטר א' של שנת הלימודים הראשונה על סמך הישגי התלמיד, בהמלצת מרכזת תכנית המוסמך ובהתאם להעדפת התלמיד. בכל מקרה, קביעת מסלול הלימודים טעונה אישור של ועדת ההוראה של תכנית המוסמך.

 

רישום וקבלה

זכאים להירשם:

1.              אחיות או אחים מוסמכים בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה, המורשים ע"י משרד הבריאות בישראל, ושבפניהם עוד 15 שנות עבודה לפחות.

2.              בוגר אוניברסיטה בציון "טוב" (82) לפחות בחוג לסיעוד של אוניברסיטת תל אביב או אוניברסיטה אחרת בארץ או בחו"ל.

3.              בוגרי אוניברסיטה במקצועות אחרים, אשר יחוייבו בלימודי השלמה בהתאם לצורך. מידע בעמוד הבא, תחת הכותרת "לימודים לתואר "מוסמך במדעי הבריאות".

 

מספר המקומות מוגבל.

 

 

                                                                                                                                               

* לגבי לימודים לתואר "מוסמך במדעי הבריאות" ראה בעמוד הבא

 


לימודים לתואר  "מוסמך במדעי הבריאות" (M.A.)

 

קיימת אפשרות ללימודים לתואר מוסמך במדעי הבריאות, ללא ציון תחום סיעוד, לבעלי תואר בוגר אוניברסיטה שאינם אחים/אחיות מוסמכים/ות.

 

זכאים להרשם ("מוסמך במדעי הבריאות"):

 

בוגרי אוניברסיטה בציון 85 לפחות במקצועות אחרים, שאינם אחים/יות מוסמכים, בתנאי שקיבלו: הסכמה בכתב של מנחה מהחוג להנחותם, אישור של יועץ החוג, ובכפוף לפרק "דרישות קדם ולימודי השלמה" הנמצא בתקנון  הלימודים של ביה"ס למקצועות הבריאות/ לימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה במדעי הבריאות" בכתובת האינטרנט: http://health.tau.ac.il/yedion/General/takanon.pdf

 

 

תכנית ונהלי לימודים

(בהמשך לתקנון ביה"ס)

 

היקף תכנית הלימודים:

32 ש"ס במסלול עם עבודת גמר (תיזה)

41 ש"ס במסלול ללא עבודת גמר

 

מגמות התמחות

ניתן להירשם ללימודי מוסמך לאחת משתי המגמות הבאות:

-          מנהל

-          קליני-סיעוד האשה, סיעוד גריאטרי

 

הלימודים מתקיימים אחת לשבוע. שנה א' לומדים בימי רביעי ושנה ב' לומדים בימי שלישי.

במגמה הקלינית בשנה ב' הלימודים מתקיימים בשדה הקליני במרכזים הרפואיים השונים.
 

מגמת מינהל

 

נועדה  להקנות לתלמידים ידע ומיומנויות למילוי תפקידי ניהול בסיעוד באמצעות: בניית תשתית תיאורטית בנושאי הלימוד העיקריים, רכישת מיומנויות וכלים בתחומי הלימוד, פיתוח יכולת לניתוח ולשימוש במחקרים אמפיריים ולתפקוד ניהולי מבוסס ראיות  (Evidenced – based)

 


 

מגמה קלינית בתחום: "סיעוד גריאטרי", "סיעוד האשה",

 

מטרת המגמה היא לפתח מנהיגות סיעודית בנושאים קליניים.

מסיים ההתמחות יהיה מסוגל להפגין את הכישורים הבאים:

1.  מומחיות מקצועית בשטח קליני נבחר.
2.  יישום ממצאי מחקר בעשיה המקצועית, השתתפות כעמית בפעילות מחקרית וייזום מחקרים בסוגיות קליניות רלבנטיות לסיעוד.

3.  פיתוח מדיניות לגבי התערבות קלינית בשירותי בריאות.

המגמה מיועדת לאחיות/אחים המעוניינים לפתח מנהיגות קלינית בהווה או בתכנון לעתיד.

בוגרי המגמה יוכלו בעתיד להגיש מועמדותם לתפקיד מומחית קלינית.

יכללו גם שיעורים שעוסקים בחינוך בסיעוד ומדיניות בחינוך לסיעוד.

 

שיבוץ התלמיד למגמה ייעשה לפי בקשתו בעת הרישום ללימודים.

לכל מגמה קיימת מכסה מוגבלת של תלמידים ולחוג שמורה זכות ההחלטה הסופית.

לחוג שמורה הזכות, על סמך שיקולים פנימיים, להחליט על פתיחת המגמה באותה שנה. מידע מתאים יועבר לסטודנט מספיק זמן מראש על מנת שיוכל להחליף מגמה במידת הצורך.

 

 

1. מסלול עם עבודת גמר (תזה)

 

הלימודים במסלול זה הינם בהיקף של 32 ש"ס, לפי הפירוט כדלהלן:

א.      קורסי חובה

ב.      סמינרים

ג.        ביצוע עבודת גמר

 

קבלה למסלול זה תעשה בתום סמסטר א' בשנת הלימודים הראשונה, בהתאם להחלטותיה של ועדת הניתוב בחוג הכוללות: בקשת התלמיד ; הישגיו בקורס "שיטות מחקר וסטטיסטיקה" ושיקולים נוספים המשתנים משנה לשנה.

 

עבודת גמר

תלמיד יסיים את לימודי התואר השני בהגשת עבודת גמר לפני בחינת גמר. מטרת עבודת הגמר הינה להוכיח את כושרו של התלמיד לבצע עבודה מדעית המושתתת על מחקר. העבודה תשקף שליטה בשיטות מחקר ובביצועו, כושר ניתוח, סינתזה ויכולת התבטאות בהירה. עבודת הגמר תודפס ברווח כפול על דפי קווארטו, ולא תכיל יותר מ-80 עמודים, כולל רשימת הספרות.

 

 

                                                                                                                                               


קביעת נושא העבודה

הנושא לעבודת הגמר ייקבע בסוף סמסטר ב' בשנת הלימודים הראשונה. הנושא ייבחר ע"י התלמיד בתיאום עם היועץ ויאושר ע"י הוועדה לעבודות גמר.

תלמיד שלא תהיה לו הצעה מאושרת לעבודת הגמר בתום השנה הראשונה, לא יוכל להמשיך בלימודיו במסלול זה.

 

מינוי מנחים

לכל תלמיד ימונה מנחה אשר ידריך אותו בעבודת הגמר. במקרה הצורך ייקבעו שני מנחים, אשר ידריכו את התלמיד במשותף. כמנחה לעבודת גמר רשאי להיות חבר סגל מדרגת מרצה ומעלה, שימונה ע"י הוועדה לעבודות גמר.

 

בדיקת עבודת גמר

את העבודה יבדקו ויעריכו המנחים ושופט חיצוני אשר ייקבע ע"י הוועדה

לעבודות גמר.

 

סיום עבודת הגמר

מתקיימת בחינת גמר בע"פ. בבחינה משתתפים בודקי עבודת הגמר.

 

ציון גמר

 

- ציון משוקלל של הציונים                                 50%                             

במקצועות הלימוד      

 

ציון עבודת הגמר:

  - ציון מנחה (מנחי) העבודה                              25%                             

  - ציון השופטים                                               12.5%                                      

  - ציון הבחינה בעל פה                                      12.5%  

 

סיום לימודים

לצורך סיום הלימודים יש למסור את עבודת הגמר - תיזה בחמישה עותקים כרוכים - למזכירות החוג ועותק דיגיטלי מהעבודה בפורמט וורד.

 

 

 

2. מסלול ללא עבודת גמר

 

הלימודים במסלול זה הינם בהיקף 41  ש"ס, לפי הפירוט כדלהלן:

א.            קורסי חובה.

ב.            סמינרים.

ג.             קורסי בחירה.

 

ציון גמר

-           ציון הקורסים והסמינרים היחודיים לתואר שני

             של החוג לתלמידים שהחלו לימודיהם משנה"ל תשס"ט-  -80%

-          מטלת סיום מורחבת במסלול מנהל/קליני-                       20%

 

 

בקשה לקבלת ציון גמר – "טופס טיולים" למסיימי לימודים

תלמיד אשר השלים את חובותיו האקדמיים באוניברסיטה, יידרש למלא "טופס טיולים" ממוחשב, באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה www.tau.ac.il, בתפריט "שירותי סטודנטים", בתפריט "מערכת מידע אישי לתלמיד"*.

את הטופס יידרש התלמיד למלא בתום השלמת חובותיו לתואר וקבלת כל הציונים.

הטופס "מטייל" בצורה דיגיטלית בין ארבע תחנות שמייצגים גורמים שונים באוניברסיטה:

  1. מזכירות החוג: אישור סיום החובות האקדמיים בחוג.
  2. מדור שכר לימוד: מאשר שאין חוב כספי.
  3. ספריות האוניברסיטה: מאשרות שאין חוב של ספרים או כסף.
  4. מזכירות החוג: מאשרת באופן סופי את הזכאות לתואר.

בכל שלב ניתן לברר באתר את מצב הבקשה, כלומר באיזו תחנה הבקשה נמצאת. במקרה ויש בעיה בתחנה מסוימת, יישלח משוב באמצעות הדואר האלקטרוני, שיפרט את הבעיה שבה יש לטפל, למשל, יתרה של חוב למדור שכר לימוד.

התלמיד אחראי באופן אישי על הגשת הבקשה לסיום לימודים, כולל אחריות על: השלמת הדרישות האקדמיות לתואר, תשלום שכר הלימוד כולו, והחזר חובות לספריות האוניברסיטה.

 

הפסקת לימודים

תלמיד שהחליט להפסיק את לימודיו, חייב להודיע על כך בבקשה מנומקת למזכירות החוג ולמדור תלמידים במרכז למרשם.

תקופת הפסקת לימודים נכללת בפרק הזמן המירבי של לימודים לקראת התואר.

תלמיד שהפסיק את לימודיו ומבקש לחדשם, תובא בקשתו לדיון בוועדת ההוראה לתואר שני.

 

 

                                                                                                           

* הכניסה לתפריט "מידע אישי לתלמיד" באתר האינטרנט של האוניברסיטה,

  דורשת מספר זהות וקוד אישי, שהתלמיד קיבל עם הרשמתו ללימודים.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>