קורסי בחירה - סמסטר א'

קורסי בחירה - שנה"ל תש"פ 2019/2020 - שנים ב' ו-ג'

 

סמסטר א' - ימי שני 20:30-19:00

הרחב הכל
סירלס ובאלינט: מסע לאזור השבר הבסיסי - ד"ר אילן אמיר

השבר הבסיסי הינו שבר שנוצר בחיבור הראשוני בין התינוק לבין אימו, המטביע את חותמו בנפשו של האדם. שבר זה יבוא לידי ביטוי בהמשך חייו של האדם במגוון רחב של פתולוגיות נפשיות. גם מיכאל באלינט וגם הרולד סירלס טוענים שעל מנת לטפל בפסיכותרפיה פסיכואנליטית במטופלים שמאחורי סיבת פנייתם לטיפול עומד קיומו של שבר בסיסי, יש לאפשר קיומו של תהליך רגרסיבי משמעותי, וזאת על מנת להגיע לאזור השבר הבסיסי ולאחר מכן לצאת ממנו באופן חדש וטוב יותר. מסע טיפולי שכזה דורש מהמטפל להתייצב בטיפול עם עמדה טיפולית מיוחדת. המאפיינים הקליניים של אזור השבר הבסיסי והעמדה הטיפולית הנדרשת על מנת להגיע אליו הם הנושאים שנתמקד בהם במהלך הקורס. גישתם של מיכאל באלינט והרולד סירלס לגבי סוגיות אלה דומה, אך גם שונה. באלינט מתכנס לעבר יחסי-אובייקט ראשוניים, בהם האינטראקציה עם מטפל והמסגרת הטיפולית מהווים סביבה ראשונית לא-אובייקטלית (כמו אויר, מים, אדמה), ומספקים נוכחות ראשונית הכרחית ומיטיבה; בעוד סירלס, נע לכוון התחברות עמוקה של מטפל ומטופל, המצליחים להגיע דרך קשר סימביוטי אמביוולנטי (תלות מערערת) לקשר סימביוטי פרה-אמביוולנטי (תלות מיטיבה).

ההשוואה בין הדומה והשונה בשתי הגישות מרחיבה ומחדדת את המבט על אזור השבר הבסיסי ומספקת למטפלים הכרות ראשונית עם הגישה הטיפולית הנדרשת על מנת לעבור את המסע הזה בהצלחה.

חשיבה וחלימה במחשבתו של ביון כתהליכי יסוד בהתפתחות הנפש - ד"ר משה ברגשטיין

הקורס יעסוק בתהליכי חשיבה וחלימה כתהליכים הבונים את הנפש ומקיימים את החיים הנפשיים, כפי שאלו מתבטאים בחשיבתו של ביון. תיבחן חשיבתו התיאורטית והקלינית של ביון אודות תהליכים אלה, דרך סקירת מושגי יסוד בכתיבתו כגון פונקציית α, חלימת ערות, מחסום מגע, מיכל-מוכל, PS<->D, הרשת, O, והאופן בו אלה מסייעים לחשוב על מנגנוני החשיבה והחלימה, במצבים פסיכוטיים ולא-פסיכוטיים. מושגים אלו ואחרים יילמדו תוך קריאה משותפת בכתיבתו של ביון, ושל ממשיכי מחשבתו מהשנים האחרונות. יודגש השימוש הקליני ברעיונות אלו בעזרת וינייטות שיובאו על ידי המשתתפים.

הפרעות אישיות - קיפאון מול תנועה - ד"ר חגי הררי

מטרת הקורס הינה לבחון את הפרעות האישיות  הקשות בהיבט הדינמי.
הפרעות האישיות הינן פנומנים קליניים, הבאים לתאר 'מבנה קבוע', 'ארגון' של הנפש  כדרך התמודדות עם חוויה גרעינית בלתי נסבלת.
מצבים כגון: מצב נרקיסיסטי, סכיזואידי, או קונפליקט היסטרי וכו' קיימים בכל אחד מאתנו. בעוד  שבנפש הבריאה יש תנועה מתמדת ודיאלקטית בין ובתוך מצבים ועמדות, הרי שבהפרעות האישיות, המכונות לעיתים באותו שם, יש התייחסות להקפאת מצב, מעין עמדה סטטית שקשה לזוז ממנה. בטיפול לעיתים קרובות, אזורי נפש אלו, יתעוררו לחיים בעוצמה גם בעולמו של  המטפל הפוגש בהפרעת אישיות ולא אחת ישתלטו על הטיפול.
במהלך הקורס נבחן מצבים אלו ואת הדילמות הטיפוליות שהם מעוררים , דרך קריאה משותפת ודיון בווינייטות קליניות של המשתתפים.

היבטים חדשים והיבטים חזרתיים בטרנספרנס; תרומתה של פסיכולוגיית העצמי - רינת רב-הון

פסיכולוגיית העצמי מניחה שתהליכי הטרנספרנס מושפעים לא רק מעולמו הפנימי של המטופל, אלא גם מאופן נוכחותו של המטפל.

זיהוי צרכי העצמי, ביטויים בהעברה והבנתם כניסיון של העצמי למצוא סביבה שתתמוך בהמשך התפתחותו, הינם ההיבטים החדשים בהעברה.

ההיבטים החזרתיים מורכבים מהחשש מרה-טראומטיזציה שמא הסביבה העכשווית תכשל בזיהוי צרכי העצמי ומהחשש שהעצמי ייסוג לתגובות אוטומטיות אשר הגנו עליו בעבר.

ההיבטים החזרתיים וההיבטים החדשים שזורים זה בזה בתהליכים העברתיים. במהלך הקורס נעסוק בזיהוי ההיבטים השונים, בקבלתם, הבנתם והשפעתם על הפירוש.

הקורס אינו דורש ידע מוקדם בפסיכולוגית העצמי. הקריאה המשותפת בכתביו של קוהוט וממשיכי דרכו תלווה בדוגמאות קליניות של המשתתפים.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive