מסלול משולב MD PhD

להלן תקנון תכנית מצוינות המשלבת לימודי רפואה (MD) או רפואת שיניים (DMD) עם לימודי תואר שלישי (PHD)

                 

התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים ברפואה וברפואת שיניים שסיימו לימודים קדם קליניים ברפואה (או רפואת שיניים) מאוניברסיטאות בארץ . מטרתה להכשיר את דור העתיד של רופאים העוסקים במחקר רפואי במדינת ישראל.

 

 

מסגרת הלימודים ומשך הזמן

מסגרת הלימודים כוללת את הלימודים לתואר MD או DMD, בתוספת  לימודים ומחקר המתחייבים מהתכנית האוניברסיטאית במסלול הישיר לתואר PhD

משך הזמן להשלים את לימודיהם לתואר PhD בפקולטה לרפואה באוניברסיטת ת"א, בתקופת זמן של ארבע שנים בלבד מעבר לזמן הנדרש לסיום הלימודים לתואר "דוקטור לרפואה" MD) או DMD).

השילוב בין תכניות הלימודים לתואר PhD. ולתואר MD או DMD  ייקבע באופן אישי לכל תלמיד, בהתאם להתקדמותו בלימודים ובמחקר, וכן לפי אופי עבודת המחקר שהוא יעסוק בה וצרכי העבודה במעבדה בה תתבצע.

בתום לימודים לתואר PhD, תלמידי רפואה או רפואת שיניים יחזרו ללימודים הקליניים של הלימודים המקוריים (רפואה או רפואת שיניים) כלומר, לא ניתן לעבור מרפואה לרפואת שיניים או להיפך.

 

חובות הלימוד בשלב הלימודים לתואר PhD

1. תכנית הלימודים:

בשנה ה-1 ללימודים: 12 ש"ס (8 ש"ס לפחות בתחום העיקרי בלימודיו לתואר PhD)

בשנה ה-2 ללימודים: 12 ש"ס

סה"כ: 24 ש"ס (כולל פטור מהקורס "ביוסטטיסטיקה")

במסגרת לימודי התואר השלישי, התלמיד ישתתף בקורסים מתקדמים של המדרשה.

 

2. על התלמיד לעמוד בכל דרישות הקורסים הנ"ל, כולל בחינה או עבודה בהישג של ציון ממוצע 90 לפחות.

 

3. במסגרת תכנית הלימודים בתכנית המצוינות, התלמיד ישתתף בקורסי החובה של התואר השלישי במסלול הרגיל.

 

  • "כתיבה מדעית"
  • "ביוסטטיסטיקה" (אם אינו פטור)
  • "בטיחות וגהות בעבודה במעבדה" (חובה לתלמידים שמחקרם מבוצע במעבדה ואם אינו פטור).
  • "עקרונות השימוש בחיות מעבדה במחקר ביו-רפואי" (חובה לתלמידים שישתמשו במחקרם בחיות מעבדה).
  • "מבוא לאפידמיולוגיה" (חובה לתלמידים העוסקים במחקר של אוכלוסיות בשנה הראשונה ללימודים).

 

פטורים יאושרו לתלמיד/ה שהשתתף/ה בקורסים אלה או בדומיהם, וקיבל/ה בהם ציון 80 לפחות, אלא אם חלפו למעלה מחמש שנים מתום לימודיו.

 

4. השתתפות ב- 25 הרצאות סמינריוניות. ההשתתפות בהרצאות תאושר על ידי מזכירות החוג או על ידי המנחה.

 

5. כל תלמיד יהיה חייב להרצות על עבודתו במסגרת סמינר מחלקתי או כנס מדעי, בשנה האחרונה ללימודיו, ויידרש להגיש למזכירות המדרשה אישור שהרצאתו התקיימה.

 

6. חובת השתתפות במפגשים המיועדים ללומדים בתכנית, כפי שייקבע על ידי וועדת MD/ PhD.

 

 

תנאי קבלה לתכנית

1. רשאים להירשם לתכנית תלמידים מצטיינים שסיימו תכנית לימודים קדם-קליניים ברפואה או ברפואת שיניים שסיימו לימודים קדם קליניים ברפואה (או רפואת שיניים) באוניברסיטאות בארץ  בציון גמר של 90 לפחות, וסיימו לא יותר מחמש שנות לימודי רפואה בתוכנית השש שנתית, או שלוש שנים בתוכנית לימודי הרפואה לבוגרי תואר ראשון ("ארבע שנתית" ) או רפואת שיניים . קבלת תלמיד שסיים לימודים קדם קליניים ברפואה או ברפואת שיניים במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לאוניברסיטת תל-אביב תותנה בקבלתו ללימודי רפואה באוניברסיטת תל-אביב במקביל לקבלתו לתכנית ה M.D./Ph.D..

 

2. במקרים מיוחדים תאושר קבלה של תלמידים אשר שקלול ממוצע הציונים שלהם בתואר "בוגר במדעי הרפואה" (BMedSc) הוא פחות מ-90 אך לא פחות מ-85.

 

3. המועמדים לתכנית חייבים בראיון קבלה  על ידי חברי ועדת, על מנת לקבוע את התאמתם לתכנית המצוינות.

 

4. עדיפות תינתן למועמדים בעלי ניסיון קודם בעבודת מחקר מעבדתית (כגון השתתפות בתכנית "סטודנט קיץ" במסגרת הפקולטה לרפואה),  

 

 

רישום לתכנית

המבקשים להתקבל לתכנית המצוינות יפנו למרכז תכנית MD/PhD  פרופ' יהונתן ליאור  על מנת לבדוק את התאמתם לדרישות התכנית. סטודנטים שיעמדו בדרישות הקבלה הראשוניות של תכנית המצוינות, יגישו את מועמדותם לועדת MD/PhD.

 

* תלמידים שלמדו לימודים קדם-קליניים במוסד לימודים שאינו אוניברסיטת תל-אביב יצטרכו להירשם ולהתקבל ללימודי MD באוניברסיטת תל-אביב: רישום ומידע למועמדים ל- MD >>

מועמדים שלמדו באוניברסיטה אחרת, יצרפו אישור הזכאות לתואר וגם אישור מהמוסד בו הם לומדים לפיו הם רשאים להמשיך שם בלימודיהם (בתחום בו למדו) בשנה העוקבת.

 

הגשת מועמדות ל- MD-PHD >>

 

 

שלבי האישור לקבלה לתכנית

 

שלב א': "על תנאי"  

1. לאחר אישור בכתב של ועדת MD/PhD. ולאחר ראיון קבלה, תובא מועמדותו של התלמיד לאישור הועדה היחידתית לתלמידי מחקר של המדרשה לתארים מתקדמים והועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר. ועדת ההוראה של הפקולטה לרפואה תאשר למועמדים אלה הפסקת לימודים של עד שלוש - ארבע שנים מלימודיהם לתואר MD או DMD לאחר אישור משולב זה יתקבל הסטודנט לתכנית המצוינות, במעמד של "סטודנט בשלב א' - על תנאי".

 

2. עד 6 חודשים מתאריך הקבלה לתכנית על הסטודנט לעבור בחינת כשירות. מינוי ועדת הכשירות ונוהל בחינת הכשירות יהיו כמפורט במסלול הלימודים הישיר לקראת דוקטוראט, בשינויים הבאים:

 

3. תכנית המחקר המקוצרת תוגש על ידי הסטודנט לא יאוחר מ-6 חודשים מתחילת לימודיו בתכנית.

 

4. העתק מסקנות הועדה יימסר למזכירות המדרשה כמקובל, כמו גם למרכז התכנית למצוינות. לאחר קבלת אישור הועדה היחידתית יועברו ההמלצות לאישור סופי על ידי הועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר.

 

5. על מנת לעמוד בלוח הזמנים האינטנסיבי שנדרש בתכנית המצוינות נקבע כי איחור של יותר מ- 4 חודשים בהגשת הנדרש יגרור אחריו את הפסקת המלגה עד לסיום שלב זה.

 

6. עבר התלמיד בהצלחה את בחינת הכשירות (בציון 90 לפחות) ועמד במכסת הקורסים הנדרש, יעבור למעמד שלב א'. שלב זה מלווה בהגדלת סכום מלגת הקיום.

 

 

שלב ב': הצעת תכנית מחקר 

1. עד 6 חודשים ממועד אישור ועדת הכשירות - מעבר לשלב א', ולא יותר משנה ממועד הקבלה לתכנית המצוינות יגיש הסטודנט הצעת מחקר מפורטת על פי הנדרש בתקנון התואר השלישי. גם בשלב זה נקבע כי איחור של יותר מ-4 חודשים בהגשת הנדרש יגרור אחריו את הפסקת המלגה עד לסיום שלב זה.

 

2. עם הגשת הצעת המחקר, תמונה ועדה מלווה על פי תקנון התואר השלישי. עם אישור הצעת העבודה יתקבל הסטודנט לשלב ב'. גם מעבר זה מלווה בהגדלה של מלגת הקיום.

 

3. במקרה שהוועדה תתרשם כי רמת הידע של הסטודנט או קצב התקדמותו בתכנית המחקר אינם מתאימים לתכנית המצוינות ואינם מאפשרים לסטודנט לסיים את עבודת המחקר במועד שנקבע לכך, יובא המקרה לדיון בוועדת היחידתית לתואר שלישי על פי המלצתה יופסקו לימודיו בתכנית המצוינות לאלתר, ודינו יהיה כמי שהפסיק את לימודיו בתכנית, כפי שמפורט בהמשך.

 

 

שלב ג': הגשת דוח התקדמות

1. שנה מאישור הצעת המחקר והמעבר לשלב ב', יגיש התלמיד דוח התקדמות ולקראת סיום עבודת הדוקטורט יוגש דוח מסכם. הדוחות יימסרו לחברי הוועדה המלווה לבדיקה והערכה. חברי הוועדה המלווה ייפגשו עם הסטודנט וימסרו את הערכתם על יכולתו לסיים את החלק המעשי של עבודת המחקר במועד. ההערכה תימסר למזכירות המדרשה לתארים מתקדמים, ועותק יימסר למרכז תכנית המצוינות.

 

2. אישור הוועדה המלווה בדוח ההתקדמות המסכם המצביע על סיום הדוקטורט ואישור המנחה מהווים תנאי לחזרת הסטודנט ללימודים הקליניים.

 

 

זכאות למלגות

1.  במהלך לימודי הדוקטורט יקבל התלמיד מלגת מחייה מוגדלת כמקובל בתכנית הלימודים לתואר שלישי לתלמידים מצטיינים. המלגה תינתן לתלמיד עד לחזרתו ללימודים  -  לקורס "גשר קל" בתכנית הארבע שנתית.

 

2.  עם החזרה ללימודים הקליניים שכר הלימוד של לימודי רפואה ישולם למשך שנתיים בלבד, לכל תלמידי התכנית, כולל תלמידים שחוזרים לתכנית השש שנתית.  שכ"ל ללימודי תואר שלישי, ישולם למשך שנה אחת.

 

 

חזרה ללימודים הקליניים לתואר MD

1. החזרה ללימודים הקליניים מותנית בהשלמת לימודי ה- PhD וקבלת אישור הועדה המלווה והמנחה  לכתיבת הדוקטורט.

 

2. הסטודנטים יחזרו ללימודים הקליניים עם תלמידי התכנית לבעלי תואר (התכנית ה-4 שנתית).

 

3. סטודנטים שיעדיפו לחזור ללימודים הקליניים של התוכנית השש-שנתית לא ייהנו מקיצור הלימודים הקליניים לשנתיים.

 

4. בגלל עומס הלימודים הכרוך בכתיבת עבודת הדוקטורט יעשה מאמץ להקל על התלמידים על בחירת המחלקות להשתלמות הקלינית על פי כללים שייקבעו בבית הספר לרפואה.

 

3שלשה מבין התלמידים בתכנית MD/ PhD מצטיינים מכל מחזור, שיומלצו על ידי ועדת MD PhD  יוכלו לבחור את אחד מבתי החולים המסונפים לאוניברסיטת תל אביב לתקופת הסטאז, ללא צורך בהגרלה.

 

 

חזרה ללימודים הקליניים לתואר DMD

החזרה ללימודים הקליניים מותנית בהשלמת לימודי  PhD וקבלת אישור הועדה המלווה והמנחה  לכתיבת הדוקטורט.

בגלל עומס הלימודים הכרוך בכתיבת עבודת הדוקטורט יוכל הסטודנט לבקש ארכה של שנה נוספת מעבר לשלוש השנים שקיבל לצורך כתיבת העבודה. בקשה כזאת תוגש ותאושר ע"י יושב ראש וועדת ההוראה

 

 

הגשת עבודת הדוקטורט

הגשת עבודת הדוקטורט היא תנאי להתחלת הסטאז'.

1. עם הגשת העבודה ימונו שופטים, כמקובל בעבודות לתואר שלישי ובהתאם לתקנון.

 

2. אישור העבודה יקבע את זכאותו של הסטודנט לתואר PhD

 

 

הגשת עבודת המחקר >>

 

 

זכאות לתואר  MD/PhD או DMD/PhD

הגשת עבודת התיזה ואישור הזכאות לתואר PhD היא תנאי לקבלת התואר MD או DMD.

רישום ומידע למועמדים ל- MD >>

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>