מסלול משולב MD-PhD

"תוכנית מצויינות" המשלבת דוקטורט לרפואה  או רפואת שיניים עם הכשרה ותואר במחקר רפואי "דוקטור לרפואה" ו"דוקטור לפילוסופיה   (M.D./Ph.D.)  "דוקטור לרפואת שיניים" ו"דוקטור לפילוסופיה (D.M.D./Ph.D.)  

 

 

למי נועדה התכנית?

התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים ברפואה וברפואת שיניים בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל-אביב. מטרתה להכשיר את דור העתיד של רופאים העוסקים במחקר רפואי במדינת ישראל.

 

 

 

מסגרת הלימודים ומשך הזמן

מסגרת הלימודים המחייבת מקבילה לזו של לימודים לתואר M.D. או D.M.Dבתוספת  לימודים ומחקר המתחייבים מהתכנית האוניברסיטאית לתואר .Ph.D  במסלול "הישיר".

התלמידים יהיו רשאים להשלים את לימודיהם לתואר Ph.D. בפקולטה לרפואה באוניברסיטת ת"א, בתקופת זמן של שלוש שנים בלבד מעבר לזמן הנידרש לסיום הלימודים לתואר "דוקטור לרפואה" M.D) . או D.M.D).

השילוב בין תכניות הלימודים לתואר-Ph.D.. ותואר-M.D.. או D.M.D ייקבע באופן אישי לכל תלמיד, בהתאם להתקדמותו בלימודים ובמחקר, וכן לפי אופי עבודת המחקר שהוא יעסוק בה וצרכי העבודה במעבדה בה תתבצע.

 

 

 

חובות הלימוד בשלב הלימודים לתואר Ph.D.

1. התלמיד ישתתף בקורסים מתקדמים של המדרשה בהיקף של 24 ש"ס לפחות (מהם 12 ש"ס בשנה הראשונה בציון ממוצע של 90 לפחות, לא כולל קורסים עליהם ניתן פטור, או קורסים שבהם הציון הוא עובר) מתוכם יהיה חייב ללמוד 8 ש"ס לפחות בתחום העיקרי בלימודיו לקראת התואר .Ph.D. את השעות הנותרות (12 ש"ס או 8 ש"ס - אם הוא פטור מהקורס "ביוסטטיסטיקה") יש להשלימן בשנה השנייה ללימודים, כולל הקורס ב"כתיבה מדעית" (חובה). תלמיד שעבודת המחקר שלו דורשת ניסויים בחיות מעבדה, יחויב בקורס "עקרונות השימוש בחיות מעבדה במחקר ביורפואי". קורס זה יחשב כחלק מ-24 ש"ס דלעיל.

 

2. על התלמיד לעמוד בכל דרישות הקורסים הנ"ל, כולל בחינה או עבודה בהישג של ציון ממוצע 90 לפחות.

 

3. התלמיד ישתתף בקורסים "בטיחות וגהות בעבודה במעבדה" ו"ביוסטטיסטיקה"(אם אינו פטור מהם).

 

4. השתתפות ב- 25 הרצאות סמינריוניות. ההשתתפות בהרצאות תאושר על ידי מזכירות החוג או על ידי המנחה.

 

5. כל תלמיד יהיה חייב להרצות על עבודתו במסגרת סמינר מחלקתי או כנס מדעי, בשנה האחרונה ללימודיו, ויידרש להגיש למזכירות המדרשה אישור שהרצאתו התקיימה.

 

6. חובת השתתפות במפגשים המיועדים ללומדים בתכנית, כפי שייקבע על ידי וועדת ה‑M.D./ Ph.D..

 

 

 

תנאי קבלה לתכנית

1. רשאים להירשם לתכנית תלמידים מצטיינים שסיימו תכנית לימודים קדם-קליניים ברפואה או ברפואת שיניים בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל-אביב, בציון גמר של 90 לפחות, וסיימו לא יותר מחמש שנות לימודי רפואה בתוכנית השש שנתית, או שלוש שנים בתוכנית לימודי הרפואה לבוגרי תואר ראשון ("ארבע שנתית" ) או רפואת שיניים . קבלת תלמיד שסיים לימודים קדם קליניים ברפואה או ברפואת שיניים במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לאוניברסיטת תל-אביב תותנה בקבלתו ללימודי רפואה באוניברסיטת תל-אביב במקביל לקבלתו לתכנית ה M.D./Ph.D..

 

2. במקרים מיוחדים תאושר קבלה של תלמידים אשר שקלול ממוצע הציונים שלהם בתואר "בוגר במדעי הרפואה" (B.Med.Sc.) הוא פחות מ-90 אך לא פחות מ-85. במקרים אלו ירואיין הסטודנט על ידי חברי ועדת ה-.M.D./Ph.D, על מנת לקבוע את התאמתו לתכנית המצוינות.

 

3. עדיפות תינתן למועמדים בעלי ניסיון קודם בעבודת מחקר מעבדתית (כגון השתתפות בתכנית "סטודנט קיץ" במסגרת הפקולטה לרפואה),  

 

 

 

רישום לתכנית

המבקשים להתקבל לתכנית המצוינות יפנו למרכז תכנית ה- .M.D./Ph.D   פרופ' יהונתן ליאור,   דוא"ל Jonathan Leor   על מנת לבדוק את התאמתם לדרישות התכנית. סטודנטים שיעמדו בדרישות הקבלה הראשוניות של תכנית המצוינות, יגישו את מועמדותם לועדת ה- .M.D./ Ph.D.

 

 

 

מסמכים שיש להגיש למזכירות התכנית בעת הגשת הבקשה

1. גיליון ציונים הכולל פרוט הציונים של הסטודנט במשך שנות לימודיו ברפואה וממוצע משוקלל של ציונים בתקופת הלימודים לתואר בוגר במדעי הרפואה (B.Med.Sc).

 

2. מכתב מהמנחה (חבר סגל המוסמך עפ"י התקנון) אשר מביע נכונות להנחות את המועמד ומציין את תחום המחקר שבו יעסוק התלמיד.

 

3. תקציר של 1-2 עמודים המתאר בקווים כלליים את תחום המחקר והנושא בו יעסוק המועמד.

 

4. קורות חיים ורשימת פרסומים (אם יש).

 

5. מכתבי המלצה (לפחות שניים)

 

6. תמונה של המועמד

 

 

 

שלבי האישור לקבלה לתכנית

 "שלב א' - על תנאי"  

1. לאחר אישור בכתב של ועדת ה-M.D./Ph.D. ולאחר ראיון קבלה, תובא מועמדותו של התלמיד לאישור הועדה היחידתית לתלמידי מחקר של המדרשה לתארים מתקדמים והועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר. ועדת ההוראה של הפקולטה לרפואה תאשר למועמדים אלה הפסקת לימודים של עד שלוש שנים מלימודיהם לתואר .M.D. או .D.M.D לאחר אישור משולב זה יתקבל הסטודנט לתכנית המצוינות, במעמד של "סטודנט בשלב א' - על תנאי".

 

2. עד 6 חודשים מתאריך הכניסה לתכנית על הסטודנט לעבור בחינת כשירות. מינוי ועדת הכשירות ונוהל בחינת הכשירות יהיו כמפורט במסלול הלימודים הישיר לקראת דוקטוראט, בשינויים הבאים:

 

3. תכנית המחקר המקוצרת (בשלושה עותקים) תוגש על ידי הסטודנט לא יאוחר מ- 6 חודשים מתחילת לימודיו בתכנית.

 

4. העתק מסקנות הועדה יימסר למזכירות המדרשה כמקובל, כמו גם למרכז התכנית למצוינות. לאחר קבלת אישור הועדה היחידתית יועברו ההמלצות לאישור סופי על ידי הועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר.

 

5. על מנת לעמוד בלוח הזמנים האינטנסיבי שנדרש בתכנית המצוינות נקבע כי איחור של יותר מ- 4 חודשים בהגשת הנדרש יגרור אחריו את הפסקת המלגה עד לסיום שלב זה.

 

6. עבר התלמיד בהצלחה את בחינת הכשירות (בציון 90 לפחות) ועמד במכסת הקורסים הנדרש, יעבור למעמד שלב א'. שלב זה מלווה בהגדלת סכום מלגת הקיום.

 

 

 

 שלב ב': הצעת תכנית מחקר 

1. עד 6 חודשים ממועד אישור ועדת הכשירות - מעבר לשלב א', ולא יותר משנה ממועד הקבלה לתכנית המצוינות יגיש הסטודנט הצעת מחקר מפורטת על פי הנדרש בתקנון התואר השלישי. גם בשלב זה נקבע כי איחור של יותר מ-4 חודשים בהגשת הנדרש יגרור אחריו את הפסקת המלגה עד לסיום שלב זה.

 

2. מיד עם הגשת הצעת המחקר, תמונה ועדה מלווה על פי תקנון התואר השלישי. עם אישור הצעת העבודה יתקבל הסטודנט לשלב ב'. גם מעבר זה מלווה בהגדלה של מלגת הקיום.

 

3. במקרה שהוועדה תתרשם כי רמת הידע של הסטודנט או קצב התקדמותו בתכנית המחקר אינם מתאימים לתכנית המצוינות ואינם מאפשרים לסטודנט לסיים את עבודת המחקר במועד שנקבע לכך, יובא המקרה לדיון בועדת היחידתית לתואר שלישי על פי המלצתה יופסקו לימודיו בתכנית המצוינות לאלתר, ודינו יהיה כמי שהפסיק את לימודיו בתכנית, כפי שמפורט בהמשך.

 

 

 

שלב ג': הגשת דוח התקדמות

1. שנה מאישור הצעת המחקר והמעבר לשלב ב', יגיש התלמיד דוח התקדמות ולקראת סיום עבודת הדוקטורט יוגש דוח מסכם. הדוחות יימסרו לחברי הוועדה המלווה לבדיקה והערכה. חברי הוועדה המלווה ייפגשו עם הסטודנט וימסרו את הערכתם על יכולתו לסיים את החלק המעשי של עבודת המחקר במועד. ההערכה תימסר למזכירות המדרשה לתארים מתקדמים, ועותק יימסר למרכז תכנית המצוינות.

 

2. אישור הוועדה המלווה בדוח ההתקדמות המצביע על סיום הדוקטורט מהווה תנאי לחזרת הסטודנט ללימודים הקליניים.

 

 

 

זכאות למלגות

1. במהלך לימודי הדוקטוראט יקבל התלמיד מילגת מחייה מוגדלת

2. עם החזרה ללימודים הקליניים שכר הלימוד של לימודי רפואה ישולם למשך שנתיים, ושכ"ל ללימודי תואר שלישי, ישולם למשך שנה אחת.

 

 

 

 חזרה ללימודים הקליניים

1. לסטודנטים תינתן הבחירה לחזור ללימודים קליניים לתקופה של שנתיים במסגרת בית הספר לרפואה לבוגרי תואר ראשון או לתוכנית השש-שנתית.

 

2. סטודנטים הבוחרים לחזור לתוכנית השש-שנתית לא יהנו מקיצור הלימודים הקליניים לשנתיים.

 

3. בגלל עומס הלימודים הכרוך בכתיבת עבודת הדוקטוראט יעשה מאמץ להקל על התלמידים על בחירת המחלקות להשתלמות הקלינית על פי כללים שייקבעו בבית הספר לרפואה.

 

4. שנים מבין התלמידים בתכנית MD PHD   מצטיינים מכל מחזור, שיומלצו על ידי ועדת ה MD PHD  יוכלו לבחור את אחד מבתי החולים המסונפים לאוניברסיטת תל אביב לתקופת הסטאז, ללא צורך בהגרלה.

 

 

 

הגשת עבודת Ph.D.  

הגשת עבודת ה - Ph.D. תהא עד לסוף שנה"ל רביעית,  בבית הספר לרפואה.

1. במקרים מיוחדים תאשר ועדת M.D./Ph.D. הגשת טיוטה מתקדמת כאישור לצורך המשך הלימודים.

2. עם הגשת העבודה ימונו שופטים, כמקובל בעבודות לתואר שלישי ובהתאם לתקנון.

3. אישור העבודה יקבע את זכאותו של הסטודנט לתואר Ph.D.

4. עותק של העבודה המאושרת יינתן למרכז תכנית המצוינות, בנוסף לעותקים האחרים הנדרשים על פי התקנון.

 

 

 

זכאות לתואר המשולב  M.D. /Ph.D. או D.M.D./ Ph.D.

בתום השלמת החובות לקראת התואר MD או DMD כמפורט בתקנון, יהא הסטודנט זכאי להענקת התואר המשולב M.D. /Ph.D. או D.M.D./ Ph.D.משך הזמן הכולל של עבודת הדוקטוראט לא יעלה על ארבע שנים. סטודנט אשר לא ישלים את עבודת ה PHD עד תום לימודי הרפואה או רפואת השיניים, לא תאושר זכאותו לתואר M.D. או D.M.D., מאחר ולא השלים את חובותיו הכוללים הגשת עבודת גמר.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive