הנחיות לכתיבת עבודת גמר - בפסיכותרפיה

 

יו"ר הועדה - ד"ר חגי מעוז

 

 

כתיבה והגשה של עבודת גמר, על פי התקנות, מהווה חלק מהדרישות האקדמיות מהלומדים  ותנאי הכרחי לקבלת תעודת בוגר התכנית לפסיכותרפיה. 

 

מטרתה של כתיבת העבודה היא לעשות אינטגרציה בין החומרים התיאורטיים שנלמדו במהלך הלימודים בתכנית לבין העבודה הקלינית שנעשתה על ידי הכותב ובהתייחסות גם לתהליך ההדרכה שליווה את העבודה הקלינית.  העבודה יכולה להיבנות מתיאור מקרה טיפולי אל עבר התיאוריה/ות שמסבירה/ות את מהלכו או להעמיד במרכזה מושג תיאורטי מסויים אותו ידגים הכותב דרך מספר וינייטות קליניות מעבודתו.

 

הכותבים רשאים ואף מוזמנים  להעשיר את העבודה דרך חומרים נוספים מתחומי עניין נוספים שלהם, אולם אלו בגדר תוספות והרחבות לעבודה המבוססת על פסיכותרפיה פסיכואנליטית. 

לא ניתן להגיש עבודה שהוגשה במסגרת לימודית אחרת.

 

כשלב מקדים לכתיבת העבודה, על התלמיד להגיש הצעה בת כמה שורות לאחראית על עבודות הגמר ולקבל את אישורה. ההצעה תוגש במייל או בפקס ותכלול התייחסות קצרה לסוגיה המרכזית שעליה רוצה הכותב לכתוב, התייחסות לתיאוריות ולתיאורטיקנים שעליהם תתבסס הכתיבה וכמה מילים על הדוגמא הקלינית שתלווה את הסוגיה.

 

לאחר אישורה של ההצעה יבחר הכותב מנחה לכתיבה. סיוע במציאת מנחה ניתן לקבל על ידי חברי וועדת עבודות הגמר. כל אנשי הסגל בתכנית מוסמכים להנחות את הכתיבה. בקשות חריגות למנחים מחוץ לתכנית תועלנה לאישור הוועדה. הכותב חייב לקבל את אישורה של הוועדה למנחה שנבחר.

 

לכותב ולמנחה העבודה מוקצות עשר שעות הנחייה. התנהלות ההנחיה תקבע בין השניים.

היקף העבודה הינו בין עשרים לשלושים עמודים מודפסים ועליה לכלול עמוד שער בעברית ואנגלית, תקציר ורשימה ביבליוגרפית (להורדת פורמט שער של עבודת הגמר >>).

 

לאחר שהמנחה יאשר את העבודה יימסר עותק מודפס וכרוך למזכירות ולאחר אישורו על ידי הקורא הראשון יועבר למזכירות עותק נוסף.       

העבודה תוערך על ידי שני קוראים מצוות  עבודות גמר בשילוב קוראים חיצוניים, בניתוב של אחראית הוועדה. הוועדה תשתדל להתאים את קוראי העבודה לנושא ולגישה בה נכתבה העבודה.

ציון העבודה יהיה עובר או נכשל.

 

משוב על העבודה יועבר לתלמיד על ידי קוראי העבודה בפגישה אישית.

דיווח בכתב על המשוב יועבר על ידי הקוראים לכותב העבודה, למנחה  ולמזכירות.

על הכתיבה והפרסום של העבודה יחולו כל ההגבלות הנובעות מחובת שמירת הסודיות הרפואית.

 

מועד הגשה: ההצעה תוגש עד לתחילת שנת הלימודים העוקבת לאחר סיום לימודיו של הכותב/ת והעבודה עצמה – עד לחודש אפריל של שנה זו. הגשה עד למועדים אלה אינה כרוכה בתשלום. הגשה במועד מאוחר יותר של ההצעה או העבודה תחוייב בתשלום נוסף.

 

במידה והעבודה תמצא ראויה ומתאימה להצגתה בערב פתיחת שנת הלימודים בתכנית, תפנה הועדה לכותב לבקש את הסכמתו לכך. במידה והכותב ירצה להרחיב את העבודה למאמר הוא מוזמן לפנות לוועדה על מנת לקבל סיוע לכך.

 

בעקבות פרסומים של עבודות גמר כמאמר או כהרצאה, ברצוננו להבהיר שכל פרסום של עבודה או חלקים ממנה, בעל פה או בכתב, מחייב את ציון שמה של התכנית לפסיכותרפיה,שם המנחה ואת היות העבודה חלק מדרישות הלימודים בתכנית . 

 

להורדת דוגמת שער של עבודת גמר  >>

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive