הנחיות ודגשים לקראת רישום לקורסים תש"ף (2019-2020)

עמוד זה יתעדכן מעת לעת. יש לבדוק את העמוד המעודכן באתר יום לפני מועד הבידינג הראשון ובשבוע של תחילת הלימודים

 • תאריכי הרישום לקורסים דרך הבידינג:
  • מקצה ראשון – 4/9/19 החל משעה 11:00 בבוקר ועד ה 11/9/19 בשעה 10:00 בבוקר
  • מקצה שני – 18/9/19 משעה 11:00 בבוקר עד ל 23/9/19 בשעה 10:00 בבוקר
  • מקצה שלישי – ביטולים בלבד – 5/11/19 משעה 11:00 בבוקר עד ל 7/11/19 בשעה 10:00 בבוקר

הנחיות לרישום דרך הבידינג

שינויי רישום לקורסים לאחר מועדי הבידינג: במהלך השבועיים הראשונים של כל סמסטר. יש להגיש את הבקשה למזכירות על גבי "טופס שינויים במערכת השעות".

הסבר לגבי אופן הרישום:

 • הרישום לקורסים מתבצע באופן מקוון דרך אתר המידע האישי לתלמיד > בידינג (bidding)
 • בכל בעיה טכנית יש לפנות למוקד התמיכה של האוניברסיטה. המוקד עומד לרשותכם בימים א'-ה' בין השעות 8:30-18:30, טלפון: 03-6408888, אתר: helpdesk.tau.ac.il. 
 • באתר הבידינג, בשלב ראשון יש לסמן מבין כל הקורסים המתקיימים בפקולטה לרפואה את הקורסים הספציפיים אליהם הינכם מעוניינים להירשם, בהתאם לתכנית הלימודים של התואר והמסלול אליו התקבלתם. יש להיעזר לשם כך במערכת השעות המומלצת שמפורסמת באתר
 • במהלך הבידינג יש להירשם לקורסים של כל שנת הלימודים (לקורסים של סמסטרים א+ב).
 • על התלמיד חלה החובה לוודא שבקשתו התקבלה ונקלטה במערכת דרך המידע האישי.
 • קבצי מערכות השעות המומלצות לכל מסלול ולוח הבחינות הם קבצי עזר לקראת הרישום לקורסים בתארים בבית הספר לבריאות הציבור. במקרה של סתירה בין קבצים אלה לבין תכנית הלימודים ו/או המידע האישי, תכנית הלימודים והמידע האישי הם הקובעים.
 • האחריות להרכבת תכנית הלימודים ומילוי החובות חלה על התלמידים בלבד. אי מילוי החובות עלול לגרום לעיכוב בסיום הלימודים. לכן, גם תלמידים הנרשמים לפי המערכת המומלצת מתבקשים לבדוק את מילוי כל הדרישות בהתאם לתכנית הלימודים המפורסמת באתר.
 • בעת רישום לקורסים יש לשים לב לדרישות הקדם ולמועדי הבחינות.
 • דרישות הקדם של הקורסים ירוכזו באתר בקובץ "רשימת הקורסים תש"ף" ויופיעו גם בסילבוסים של הקורסים השונים.
 • בדיקת עמידה בדרישות הקדם על ידי המערכת האוניברסיטאית תעשה רק לאחר הרישום, לכן על התלמיד לבדוק עמידה בדרישות הקדם באופן עצמאי לפני הרישום. לתלמידים שלא עמדו בדרישות  יבוטל הרישום לקורסים אליהם נרשמו.
 • מועדי הבחינות יפורסמו באתר ובאתרי הקורסים.

למען הסר ספק:

 • תלמיד שנרשם ל-2 קורסים שמועדי הבחינות שלהם חופפים, לא יהיה זכאי למועד בחינה חלופי. רישום בהתאם למערכת המומלצת אמור למנוע מצב זה.
 • תלמיד שנרשם לקורס, אך ימצא כמי שלא עומד בדרישות הקדם של הקורס ולא קיבל לכך את אישור המרצה – רישומו לקורס יבוטל, גם אם התלמיד הספיק להשתתף בהרצאות בקורס והתלמיד יחוייב בתשלום מלא עבור הקורס.
 • סילבוסים: יתכנו שינויים בסילבוס בתחילת סמסטר.
 • תלמידים רשאים להגיש בקשות לפטור מקורסים על סמך לימודיהם הקודמים. הבקשות יוגשו בהתאם לתקנון ועל גבי טופס ייעודי בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים רק במהלך השבועיים הראשונים של הסמסטר. למען הסר ספק - תלמידים המתעתדים לבקש פטור מקורס/ים ספציפי/ים מחויבים להירשם גם לקורס זה במערכת הבידינג.
 • פתיחת קורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים. הודעה על סגירת קורס בו מספר הנרשמים מועט תפורסם באתר ותישלח בדואר אלקטרוני לתלמידים שנרשמו לקורס.
 • בחלק מהקורסים ישנן מכסות למספר משתתפים. ישנה עדיפות לתלמידים שהקורס הוא קורס חובה/ בחירה מתקדם במסלול שלהם.
 • על התלמידים חלה תכנית הלימודים אשר נקבעה ופורסמה בידיעון של אותה שנה בה החלו את לימודיהם. תלמיד המשנה מסלול לימודים או מחדש לימודים לאחר הפסקה, תחול עליו תכנית הלימודים של השנה בה התחיל את לימודיו לאחר ביצוע השינוי.

קורסי השלמה: התלמידים הנדרשים להשתתף בקורסי השלמה של "ביוכימיה וביולוגיה של התא" ו/או "מבוא לפיזיולוגיה ופתולוגיה של מחלות" וקיבלו הודעה על כך במכתב הקבלה – ירשמו לקורסי ההשלמה באופן אוטומטי ע"י מזכירות ביה"ס.

חובה להשתתף בקורסי ההשלמה לפני או במהלך השנה הראשונה ללימודים

קורסי ההשלמה לא יכללו במניין השעות לתואר ובממוצע הציונים. . לא ניתן להירשם לקורסים אלה בתור קורסי בחירה.

 • הקורס "בטיחות וגהות במעבדה" (0400.1001):

עבור תלמידי התואר מוסמך באפידמיולוגיה ורפואה מונעת – הקורס הינו קורס חובה, ויש להשלימו במהלך השנה הראשונה ללימודים.

תלמידי התואר מוסמך בבריאות הציבור (מכל המסלולים) אינם נדרשים להירשם לקורס זה, אלא אם בכוונתם לבצע במהלך לימודיהם מחקר מעבדתי.

מועדי הקורס (ימי שישי): 1.11, 8.11, 15.11 בין השעות 8:00-12:00. בחינה: 22.11

 • תרגול בקורס מבוא לאפידמיולוגיה (0158.1122):

התרגול מתקיים אחת לשבועיים. אף על פי שהתרגול הינו תרגול רשות, ההשתתפות בתרגול הינה מאוד מומלצת, שכן הבחינה כוללת גם פתירת תרגילים.

 • מספר זיהוי של השיעור – 0158.1011
 • מספר זיהוי של תרגול הרשות– 0158.1122 . למעוניינים, יש צורך ברישום נפרד לתרגול (נוסף לרישום לשיעור).

למען הסר ספק, חובת הגשת תרגילים היא חלק מדרישות הקורס "מבוא לאפידמיולוגיה 0158.1011" ולכן גם מי שלא רשום לתרגול מחויב בהגשת תרגילים.

 • קורס ביוסטטיסטיקה א' ומעבדת מחשב (0103.0012):

קורס זה מוצע בסמסטר א' לכלל תלמידי הפקולטה לרפואה ומתקיים בסמסטר זה במספר קבוצות ובשעות שונות.

תלמידי אפידמיולוגיה ורפואה מונעת וכן תלמידי MPH על כלל מסלוליו נדרשים להירשם אך ורק לקורס המתקיים בימי ג' בין השעות 9-12 ולתרגול המתקיים בימי ג' בין השעות 18-20.

 • מספר זיהוי של השיעור – 0103.0012.01
 • מספר זיהוי של התרגול – 0103.0012.02

התרגולים יתקיימו כל שבוע – חלק מהתרגולים יוקדשו לטובת תרגול עיוני, אחרים לתרגול במעבדת מחשבים בתוכנת SPSS.

 • קורס "ביוסטטיסטיקה ב'" (0158.1110):
 • הקורס יתקיים בסמסטר ב, יום שלישי, בין השעות 10-14 ויכלול שעתיים הרצאה עיונית ושעתיים תרגול SPSS.
 • החלוקה לקבוצות תפורסם בתחילת סמסטר ב' אתר הקורס ב- Moodle.
 • אין לעבור בין קבוצות ללא אישור המרצים.
 • קורס "שיטות סטטיסטיות מתקדמות / ביוסטטיסטיקה ג'" (0158.1015):

לתלמידי אפידמיולוגיה ורפואה מונעת מדובר בקורס חובה. לתלמידי MPH– זהו קורס בחירה כללי, אלא אם מבצעים תזה על מאגרי מידע קיים  -  אז קורס זה יהווה קורס חובה.

 • השנה נפתח תרגול רשות לקורס "שיטות סטטיסטיות מתקדמות". למעוניינים, יש צורך ברישום נפרד לתרגול שמספרו 0158.1306 (נוסף לרישום לקורס 0158.1015).

 

 • קורס "חקר בסיסי נתונים" (0158.1021):
 • תלמידי MD/DMD-MPH ורופאים במסלול הייעודי העושים תזה על מאגר מידע קיים יחויבו בקורס חובה זה במקום הקורס "שיטות סטטיסטיות מתקדמות".
 • בקורס יהיו 4 מפגשים בין השעות 9:00-12:15 בתאריכים הבאים:
 1. 15.5 שישי
 2. 18.5 שני
 3. 22.5 שישי
 4. 25.5 שני
 • הרישום אליו יבוצע באופן ידני במזכירות התכנית בתחילת סמסטר ב'.
 • תלמידי המסלולים האחרים אינם רשאים להשתתף בקורס זה.

 

 • קורס "הכרת  משאבי הספרייה למדעי החיים ולרפואה" (0146.4400)

הקורס "הכרת משאבי הספרייה למדעי החיים ולרפואה" הינו קורס חובה לתלמידי אפידמיולוגיה ורפואה מונעת ולתלמידי מוסמך בבריאות הציבור על כלל מסלוליו. יש להירשם גם לקורס זה במסגרת הרישום המקוון לקורסים. הקורס הינו קורס וירטואלי ואינו מקנה נקודות זכות לתואר. מועד סיום הקורס – תום  הסמסטר הראשון ללימודים. ציון עובר בבחינה הוא תנאי לקבלת התואר.

הקורס יתקיים בלמידה מרחוק באמצעות האינטרנט וייפתח עם תחילת שנת הלימודים. ניתן להיכנס לקורס מכל מחשב המחובר לאינטרנט: בקמפוס - בספרייה ובכתות המחשבים; מחוץ לקמפוס ניתן להיכנס לקורס בכל שעות היממה. כתובת הקורס היא:  http://moodle.tau.ac.il. הכניסה ל-Moodle  מתבצעת באמצעות שם משתמש וסיסמה.

תלמידים הזקוקים לסיוע בקורס זה יכולים לפנות לספרני ההדרכה בספרייה, בטלפון 6407975- 03  או בדוא"ל מתוך אתר הקורס עצמו.

 

 • קורס "אתיקה של מחקר" (0103.6002)

קורס חובה לתלמידים בשנה ב'. הקורס יתחיל בשבוע השני של סמסטר ב - יום רביעי 18.3.20. בקורס 5 מפגשים. יש להירשם לקורס שמספרו 0103.6002

 

 • קורס "כתיבה מדעית" (0103.7000)

למסלול תזה בלבד. לא ניתן להשתתף בקורס זה במסלול פרויקט. החלוקה לקבוצות תפורסם במהלך סמסטר ב'.

 

 • קורסים בהתנהגות ארגונית מיקרו (0159.1129.01) ומאקרו (0159.1130.01)

לתלמידי המסלול בניהול מערכות בריאות מומלץ להשתתף ב – 2 הקורסים הנ"ל בשנה א'.

 

 • השתתפות בסמינרים

כל תלמיד בביה"ס לבריאות הציבור חייב לצבור במהלך לימודיו לפחות 25 חתימות בגין השתתפות בהרצאות סמינריוניות (תלמידי מסלול MD/DMD-MPH ותלמידי המסלולים הייעודיים לבעלי תואר MD או DMD מחויבים ב – 15 חתימות בלבד).

מפתח לקבלת חתימות בגין השתתפות בסמינרים נמצא ב"טופס ההשתתפות בסמינרים" באתר. מותרת השתתפות בשני כנסים חיצוניים בלבד. הסמינרים הבית ספריים יתקיימו בימי שלישי או רביעי לאורך השנה בהתאם ללוח הסמינרים שיפורסם באתר וישלח בתחילת כל סמסטר על ידי המזכירות.

 

 • פרקטיקום למסלול רופאים

אחת מדרישות מסלול רופאים היא השתתפות בפרקטיקום. הפרקטיקום יתקיים ביום מרוכז אחד בקיץ, ב-21 ביולי 2020 בלשכת בריאות תל אביב. יש להתארגן מראש להגיע ליום זה.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive