הנחיות ודגשים לקראת רישום לקורסים תשפ"א (2020-2021)

תאריכי הרישום לקורסים דרך הבידינג:

מקצה ראשון – 08/09/2020 החל משעה 11:00 בבוקר ועד ה 14/09/2020 בשעה 10:00 בבוקר.

מקצה שני – 16/09/2020 משעה 11:00 בבוקר עד ל 23/09/2020 בשעה 10:00 בבוקר.

• מקצה שלישי – ביטולים בלבד – 27/10/2020 משעה 11:00 בבוקר עד ל 29/10/2020 בשעה 10:00 בבוקר

 • שינויי רישום לקורסים לאחר מועדי הבידינג:  במהלך השבועיים הראשונים של כל סמסטר. יש להגיש את הבקשה למזכירות דרך האתר.

עד לסיום המקצה השני של הבידינג אין להשתמש בטופס שינוי רישום אלא דרך הבידינג בלבד.

הסבר לגבי אופן הרישום:

 • הרישום לקורסים מתבצע באופן מקוון דרך אתר המידע האישי לתלמיד > בידינג  (bidding)
 • שרותי מחשוב
 • בכל בעיה טכנית יש לפנות למוקד התמיכה של האוניברסיטה. המוקד עומד לרשותכם בימים א'-ה' בין השעות 8:30-18:30, טלפון: 03-6408888, אתר: helpdesk.tau.ac.il. 
 • לשנה א (למעט אפידמיולוגיה) הרישום יתבצע במנות. בריאות הציבור שנה ב' וכל אפידמיולוגיה נרשמים בנפרד לכל קורס בהתאם למערכת המומלצת ותכנית הלימודים.
 • כדי לדעת אילו קורסים כלולים במנה אליה אתם נרשמים ניתן ללחוץ בבידינג על "פרוט קורסים".
 • במהלך הבידינג יש להירשם לקורסים של כל שנת הלימודים (לקורסים של סמסטרים א+ב).
 • על התלמיד חלה החובה לוודא שבקשתו התקבלה ונקלטה במערכת דרך המידע האישי.
 • המנות, קבצי מערכות השעות המומלצות לכל מסלול ולוח הבחינות המפורסמים באתר הם קבצי עזר לקראת הרישום לקורסים. במקרה של סתירה בין קבצים אלה לבין תכנית הלימודים או המידע האישי, תכנית הלימודים והמידע האישי הם הקובעים.
 • האחריות להרכבת תכנית הלימודים ומילוי החובות חלה על התלמידים. אי מילוי החובות עלול לגרום לעיכוב בסיום הלימודים. לכן, גם תלמידים הנרשמים לפי המערכת המומלצת והמנות מתבקשים לבדוק את מילוי כל הדרישות בהתאם לתכנית הלימודים המפורסמת באתר.
 • בעת רישום לקורסים יש לשים לב לדרישות הקדם ולמועדי הבחינות.
 • דרישות הקדם של הקורסים ירוכזו באתר בקובץ "רשימת הקורסים תשפ"א" יופיעו גם בסילבוסים של הקורסים השונים.
 • בדיקת עמידה בדרישות הקדם על ידי המערכת האוניברסיטאית תעשה רק לאחר הרישום, לכן על התלמיד לבדוק עמידה בדרישות הקדם באופן עצמאי לפני הרישום.
 • מועדי הבחינות יפורסמו באתר ובאתרי הקורסים.

למען הסר ספק:

 • תלמיד שנרשם לשני קורסים שמועדי הבחינות שלהם חופפים, לא יהיה זכאי למועד בחינה חלופי. רישום בהתאם למערכת המומלצת אמור למנוע מצב זה.
 • תלמיד שנרשם לקורס, אך ימצא כמי שלא עומד בדרישות הקדם של הקורס ולא קיבל לכך את אישור המרצה – רישומו לקורס יבוטל, גם אם התלמיד הספיק להשתתף בהרצאות בקורס והתלמיד יחוייב בתשלום מלא עבור הקורס.
 • סילבוסים: יתכנו שינויים בסילבוס בשבועיים הראשונים של הסמסטר.
 • תלמידים רשאים להגיש בקשות לפטור מקורסים על סמך לימודיהם הקודמים. הבקשות יוגשו במייל למזכירות בהתאם לתקנון ועל גבי טופס ייעודי בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים רק במהלך השבועיים הראשונים של הסמסטר. בקשות שלא יכללו את כל המידע הנדרש עד לתום השבועיים הראשונים לסמסטר יידחו. למען הסר ספק - תלמידים המתעתדים לבקש פטור מקורס/ים ספציפי/ים מחויבים להירשם גם לקורס זה במערכת הבידינג.
 • פתיחת קורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים. הודעה על סגירת קורס בו מספר הנרשמים מועט תפורסם באתר ותישלח בדואר אלקטרוני לתלמידים שנרשמו לקורס.
 • בחלק מהקורסים, בעיקר בקורסי הבחירה, ישנן מכסות למספר משתתפים. ישנה עדיפות לתלמידים שהקורס הוא קורס חובה/ בחירה מתקדם במסלול שלהם.
 • על התלמידים חלה תכנית הלימודים אשר נקבעה ופורסמה בידיעון של אותה שנה בה החלו את לימודיהם. תלמיד המשנה מסלול לימודים או מחדש לימודים לאחר הפסקה, תחול עליו תכנית הלימודים של השנה בה התחיל את לימודיו לאחר ביצוע השינוי.
 • תלמידים שלפי החלטת וועדת קבלה חוייבו ברישום לקורסים מסוימים בלבד צריכים להירשם בהתאם להחלטה של הוועדה ולא לפי המערכת המומלצת.

 

קורסי השלמה:

תלמידים שבהודעת הקבלה שלהם כתוב שהם נדרשים להשתתף בקורסי השלמה של "ביוכימיה וביולוגיה של התא" ו/או "מבוא לפיזיולוגיה ופתולוגיה של מחלות"– ירשמו לקורסי ההשלמה באופן אוטומטי ע"י מזכירות ביה"ס.

חובה להשתתף בקורסי ההשלמה לפני או במהלך השנה הראשונה ללימודים

קורסי ההשלמה לא יכללו במניין השעות לתואר ובממוצע הציונים. לא ניתן להירשם לקורסים אלה בתור קורסי בחירה.

 • הקורס "בטיחות וגהות במעבדה" (0400.1001):

עבור תלמידי התואר מוסמך באפידמיולוגיה ורפואה מונעת – הקורס הינו קורס חובה, ויש להשלימו במהלך השנה הראשונה ללימודים.

תלמידי התואר מוסמך בבריאות הציבור (מכל המסלולים) אינם נדרשים להירשם לקורס זה, אלא אם בכוונתם לבצע במהלך לימודיהם מחקר מעבדתי.

3 מפגשים בימי שישי בשבועות הראשונים של סמסטר א'.

 • תרגול בקורס מבוא לאפידמיולוגיה (0158.1122):

התרגול מתקיים אחת לשבועיים בסמסטר א' ימי רביעי בשעות 14-16. אף על פי שהתרגול הינו תרגול רשות, ההשתתפות בתרגול הינה מומלצת מאוד, שכן הבחינה כוללת גם פתירת תרגילים.

 • מספר זיהוי של השיעור – 0158.1011
 • מספר זיהוי של תרגול הרשות– 0158.1122. יש צורך ברישום נפרד לתרגול (נוסף לרישום לשיעור). התרגול מובנה במנה של כל המסלולים (למעט רופאים וסטודנטים לרפואה), כך שבעת הרישום למנה אתם נרשמים אוטומטית גם לתרגול. רופאים וסטודנטים לרפואה יכולים להירשם לקורס זה בנפרד תחת "רשימת הקורסים" בבידינג.

למען הסר ספק, חובת הגשת תרגילים היא חלק מדרישות הקורס "מבוא לאפידמיולוגיה 0158.1011" ולכן גם מי שלא רשום לתרגול מחויב בהגשת תרגילים.

 • קורס ביוסטטיסטיקה א' ומעבדת מחשב (0103.0012):

קורס זה מוצע בסמסטר א' לכלל תלמידי הפקולטה לרפואה ומתקיים בסמסטר זה במספר קבוצות ובשעות שונות.

תלמידי אפידמיולוגיה ורפואה מונעת וכן תלמידי בריאות הציבור MPH על כלל מסלוליו נדרשים להשתתף אך ורק בקורס המתקיים בימי ג' בין השעות 9-12 ולתרגול המתקיים בימי ג' בין השעות 18-20.

 • מספר זיהוי של השיעור – 0103.0012.01
 • מספרי זיהוי של התרגול – 0103.0012.02/3/4/5

התרגולים יתקיימו כל שבוע – חלק מהתרגולים יוקדשו לטובת תרגול עיוני, אחרים לתרגול במעבדת מחשבים בתוכנת SPSS.

 • קורס "ביוסטטיסטיקה ב'" (0158.1110):
 • הקורס יתקיים בסמסטר ב, יום שלישי, בין השעות 10-14 ויכלול שעתיים הרצאה עיונית ושעתיים תרגול SPSS.
 • החלוקה לקבוצות תפורסם בתחילת סמסטר ב' אתר הקורס ב- Moodle.
 • אין לעבור בין קבוצות ללא אישור המרצים.
 • קורס "שיטות סטטיסטיות מתקדמות / ביוסטטיסטיקה ג'" (0158.1015):

קורס חובה שנה ב' לכל תלמידי אפידמיולוגיה ורפואה מונעת+ לתלמידי בריאות הציבור MPH שמבצעים תזה על מאגרי מידע קיים.

 • נפתח תרגול רשות לקורס "שיטות סטטיסטיות מתקדמות". למעוניינים, יש צורך ברישום נפרד לתרגול שמספרו 0158.1306 (נוסף לרישום לקורס 0158.1015).
 • לבירור אם התזה נחשבת למחקר על מאגר נתונים קיים, יש לבדוק מול ועדת עבודות גמר.
 • קורס "חקר בסיסי נתונים" (0158.1021):
 • רופאים העושים תזה על מאגר מידע קיים וגם כל תלמידי MD/DMD-MPH  יחויבו בקורס חובה זה במקום הקורס "שיטות סטטיסטיות מתקדמות".
 • בקורס יהיו 4 מפגשים בין השעות 9:00-12:15.
 • מועדי הקורס: 21.5 (שישי), 24.5 (שני), 28.5 (שישי), 31.5 (שני). יתכנו שינויים בתאריכים.
 • רופאים- הרישום לקורס זה יבוצע באופן ידני במזכירות התכנית בתחילת סמסטר ב'. סטודנטים לרפואה- הקורס מובנה במנה.
 • משקלו של הקורס: 1 ש"ס.
 • תלמידי המסלולים האחרים אינם רשאים להשתתף בקורס זה.

 

 • קורס "הכרת  משאבי הספרייה למדעי החיים ולרפואה" (0146.4400)

הקורס "הכרת משאבי הספרייה למדעי החיים ולרפואה" הינו קורס חובה לתלמידי אפידמיולוגיה ורפואה מונעת ולתלמידי מוסמך בבריאות הציבור על כלל מסלוליו. הקורס כלול במנות הרישום. הקורס הינו קורס וירטואלי ואינו מקנה נקודות זכות לתואר. מועד סיום הקורס – תום  הסמסטר הראשון ללימודים. ציון עובר בבחינה הוא תנאי לקבלת התואר.

הקורס יתקיים בלמידה מרחוק באמצעות האינטרנט וייפתח עם תחילת שנת הלימודים. ניתן להיכנס לקורס מכל מחשב המחובר לאינטרנט: בקמפוס - בספרייה ובכתות המחשבים; מחוץ לקמפוס ניתן להיכנס לקורס בכל שעות היממה. כתובת הקורס היא:  http://moodle.tau.ac.il. הכניסה ל-Moodle  מתבצעת באמצעות שם משתמש וסיסמה.

תלמידים הזקוקים לסיוע בקורס זה יכולים לפנות לספרני ההדרכה בספרייה, בטלפון 6407975- 03  או בדוא"ל מתוך אתר הקורס עצמו.

 

 • קורס "אתיקה של מחקר" (0103.6002)

קורס חובה לתלמידים בשנה ב'. הקורס יתחיל בשבוע השני של סמסטר ב - יום רביעי 18.3.20. בקורס 5 מפגשים. יש להירשם לקורס שמספרו 0103.6002.

 

 • קורס "כתיבה מדעית" (0103.7000)

קורס חובה לתלמידים בשנה ב' למסלול תזה בלבד. לא ניתן להשתתף בקורס זה במסלול פרויקט. החלוקה לקבוצות תפורסם במהלך סמסטר ב'.

לרופאים בלבד יש קבוצה ייעודית בימי שלישי, כפי שמופיע במערכת המומלצת לרופאים. בעת הרישום ובהמשך במידע האישי המועד שיופיע הוא ימי רביעי בשעה 10. כאמור הקבוצה של הרופאים תתקיים בימי שלישי וניתן במקרה זה להתעלם מהמועד שייכתב במידע האישי.

 

 • קורסים בהתנהגות ארגונית מיקרו (0159.1129.01) ומאקרו (0159.1130.01)

לתלמידי המסלול בניהול מערכות בריאות מומלץ להשתתף בשני הקורסים הנ"ל בשנה א'.

 

 • השתתפות בסמינרים

כל תלמיד בביה"ס לבריאות הציבור חייב לצבור במהלך לימודיו לפחות 25 חתימות בגין השתתפות בהרצאות סמינריוניות (תלמידי מסלול MD/DMD-MPH ותלמידי המסלולים הייעודיים לבעלי תואר MD או DMD מחויבים ב – 15 חתימות בלבד). יש לקבל את כל החתימות עד לסיום התואר.

מפתח לקבלת חתימות בגין השתתפות בסמינרים נמצא באתר. מותרת השתתפות בשני כנסים חיצוניים בלבד. הסמינרים הבית ספריים יתקיימו בימי שלישי או רביעי לאורך השנה בהתאם ללוח הסמינרים שיפורסם באתר וישלח בתחילת כל סמסטר על ידי המזכירות.

 

 • פרקטיקום למסלול רופאים

אחת מדרישות מסלול רופאים היא השתתפות בפרקטיקום. הפרקטיקום יתקיים ביום מרוכז אחד בלשכת בריאות תל אביב. מועד ישלח בהמשך.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive