טפסים והנחיות עבור תלמידי בית-הספר לבריאות הציבור


טפסים מקוונים


שאלון אישי לתלמידי בית הספר לבריאות הציבור

 


טפסים והנחיות כלליות


טופס שינויים במערכת השעות

טופס בקשה לפטור מקורס/ים

טופס ערעור על ציון

טופס בקשה להכרה בקורס כקורס עודף

טופס השתתפות בסמינרים

 


טפסים והנחיות להגשת הצעת מחקר ועבודת הגמר


                                                        

הנחיות הגשה לוועדת אתיקה אוניברסיטאית                                                   

תקנון הוועדה לעבודות גמר (תואר II) של בית הספר לבריאות הציבור + נספחים**

  • נספח א - טופס הצגת תיק בפני ועדה**
  • נספח ב - טופס מנחה להצעת מחקר לתואר שני** 
  • נספח ג - גליון הערכת המנחה לעבודת גמר לתואר שני** 
  • נספח ד - הנחיות להגשת הצעת מחקר** 
  • נספח ה - הנחיות להגשת עבודת גמר** 
  • נספח ו - מכתב לתלמיד ולמנחה לאחר שיפוט הצעת המחקר** 
  • נספח ז - מכתב לתלמיד ולמנחה לאחר שיפוט עבודת הגמר**                                                     

שירותי חיפוש מקורות מידע, הספריה למדעי החיים ולרפואה (השירות כרוך בתשלום) 


טפסים והנחיות להגשת פרויקט הגמר


הנחיות לביצוע פרויקט גמר

טופס מנחה להצעת פרויקט גמר  

פרקטיקום בבריאות הציבור - פרויקט גמר בלשכת בריאות (לתלמידי מסלול רפואה קהילתית / כללי בלבד)

טופס מנחה לפרויקט גמר  

 

נוהל בחינת הגנה על תיזה


נוהל בחינת הגנה על תיזה  (נספח ח' לתקנון)**

טופס הערכת בוחן לעבודת גמר לתואר שני (נספח ט' לתקנון)**

 

*   רשאים להגיש בקשה לפטור מקורס זה רק תלמידי MPH במסלול רפואה קהילתית, שכבר מצאו מנחה לתיזה/פרויקט.

** התקנון ונספחיו מעודכנים לתאריך - 11.10.15

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive