טפסים והנחיות עבור תלמידי ביה"ס לבריאות הציבור


טפסים מקוונים


שאלון אישי לתלמידי בית הספר לבריאות הציבור

 


טפסים והנחיות כלליות


טופס שינויים במערכת השעות

טופס בקשה לפטור מקורס/ים

טופס ערעור על ציון

טופס בקשה להכרה בקורס כקורס עודף

טופס השתתפות בסמינרים

 


טפסים והנחיות להגשת הצעת מחקר ועבודת הגמר לתיזה


                                                        

הנחיות הגשה לוועדת אתיקה אוניברסיטאית                                                   

תקנון הוועדה לעבודות גמר (תואר II) של בית הספר לבריאות הציבור + נספחים (מעודכן ל - 8.8.17).

לנוחיותכם מצורפים כל הנספחים בקבצים נפרדים:

 • נספח א - טופס הצגת תיק בפני ועדה
 • נספח ב - טופס מנחה להצעת מחקר לתואר שני
 • נספח ג - גליון הערכת המנחה לעבודת גמר לתואר שני 
 • נספח ד - הנחיות להגשת הצעת מחקר
 • נספח ה - הנחיות להגשת עבודת גמר (כולל אפשרות להגשת תיזה בצורת מאמר מדעי)
 • נספח ו - טופס פניה לסוקר לבדיקת הצעת המחקר
 • נספח ז - טופס פניה לסוקר לבדיקת עבודת גמר (תיזה) 
 • נספח ח - מכתב לתלמיד ולמנחה לאחר שיפוט הצעת המחקר 
 • נספח ט - מכתב לתלמיד ולמנחה לאחר שיפוט עבודת הגמר (תיזה)   
 • נספח י - נוהל בחינת הגנה על תיזה + טופס הערכת בוחן                                         

שירותי חיפוש מקורות מידע, הספריה למדעי החיים ולרפואה (השירות כרוך בתשלום) 

 


טפסים והנחיות להגשת פרויקט הגמר


הנחיות לביצוע פרויקט גמר + נספחים (מעודכן ל - 8.8.17) 

לנוחיותכם מצורפים כל הנספחים בקבצים נפרדים:

 • נספח א - טופס מנחה להצעת פרויקט גמר
 • נספח ב - רשימת ספרות (כללי רישום)
 • נספח ג - טופס מנחה להצעת פרויקט גמר מסוג פרקטיקום בלשכת בריאות
 • נספח ד - הנחיות להגשת פרויקט גמר
 • נספח ה - דוגמא לדף שער של עבודת הסיכום בפרויקט גמר
 • נספח ו - גיליון להערכת פרויקט גמר

הנחיות ספציפיות לפרויקט גמר מסוג פרקטיקום בלשכת בריאות (לתלמידי מסלול רפואה קהילתית / כללי בלבד):   

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive