דרישות, הנחיות וטפסים- עבודות גמר

עבודת התזה היא היישום של כל לימודי התואר השני בבית הספר לבריאות הציבור, ובעיקר התנסות חשובה בעבודת מחקר בתחום. זו הדרך שלכם להתנסות בכתיבה, איסוף מידע, אירגונו וניתוחו, ולבסוף הוצאת מסקנות. עבודת הגמר תתבצע בתחום הרלוונטי לבריאות הציבור ולמסלול הספציפי הנלמד/ תלמיד אשר סיים את לימודיו במסלול ללא עבודת גמר, אינו רשאי יהיה להגיש מועמדות ללימודי תואר שלישי. רשאים להגיש מועמדות למסלול עם עבודת גמר הם תלמידים שעמדו בדרישות הקדם כמפורט בדרישות מטה.

כדי למצוא מנחה לעבודת הגמר, תוכלו להכנס לרשימת המנחים של בית הספר, המחולקת לפי נושאי המחקר של חברי הסגל השונים. בפניה לחבר סגל אנא ציינו את הרקע שלכם, הלימודי והתעסוקתי, את תחומי העניין שלכם, וצרפו גיליון ציונים עדכני.

את רשימת המנחים תוכלו למצוא כאן

תלמידים המעוניינים לבצע את עבודת הגמר מתוך מאגרי נתונים קיימים יידרשו לעשות קורס שיטות סטטיסטיות מתקדמות (0158.1015) או את קורס חקר בסיסי נתונים (0158.1021) וכן יצטרכו לעמוד בסטנדרטים הבאים:

  1. עליו לקחת חלק פעיל בתכנון המחקר ובכלל זאת, העמקה בנושא המחקר וסקירת ספרות, גיבוש מטרות המחקר, השערות המחקר, קביעת המתודולוגיה, הגדרת המשתנים, קריטריוני ההכללה וההוצאה וכיו"ב.
  2. התזה תהווה מחקר אנליטי (מחקרים תיאוריים לא יאושרו) ותכלול שימוש בכלים אפידמיולוגיים וסטטיסטיים מתקדמים המתאימים לשיטות המחקר, כגון: רגרסיות רבות משתנים וטיפול מתאים בנתונים חסרים.
  3. לתלמיד תינתן גישה לנתונים המלאים אשר עליהם יתבסס המחקר כאמור בהצעת המחקר. התלמיד יכין את קובץ הנתונים לעיבוד הסטטיסטי ויבצע את עיבוד הנתונים באופן עצמאי תוך שימוש בשיטות סטטיסטיות מתקדמות. התלמיד יצהיר בגוף העבודה על כך כי ביצע באופן עצמאי ובהדרכת המנחים את כל עיבוד הנתונים.
  4. התלמיד יבצע עבודת בקרה על איכות הנתונים ותוקפם בהקשר של נושא מחקרו. במקרים בהם עבודות תיקוף אינן אפשרויות, ישולב בעבודת הגמר פרק הכולל "ניתוחי רגישות". על התלמיד להגדיר בפרק זה את המשתנים החשובים לגביהם אין אפשרות לבצע תיקוף ולהתייחס למשמעות של העדר אפשרות לתקף על ממצאי המחקר (מידת ההטיה האפשרית). לאור זה, יבצע סימולציות על מידת ההטיה.
  5. תלמיד ינסח באופן עצמאי את עיקרי הממצאים ומסקנות המחקר בעבודת הגמר.

היקף עבודת הגמר צריך להתאים לתקופת מחקר של כשנה. העבודה תוגש בעברית או באנגלית והיקפה לא יעלה על 80 עמודים. עבודת הגמר תבחן על ידי הועדה לעבודות גמר, כמקובל במדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה. לאחר בחינת עבודת הגמר על ידי הוועדה, תשלח עבודת הגמר לשיפוט. התלמיד יתקן את עבודתו בהתאם לחוות דעת השופטים ויגן עליה בבחינה בעל פה.

מי שעומד בקריטריונים להגשת תיזה, ומצא מנחה, צריך להגיש הצעת מחקר לתיזה, לוועדה לעבודות גמר, ההמלצה היא להגיש את הצעת המחקר עד השבוע הראשון של הסמסטר הראשון של שנת הלימודים השניה, ובכל מקרה לא יאוחר מהשבוע הראשון של סמסטר ב' של שנת הלימודים השניה לתואר. ההצעה צריכה להיות מאושרת לא יאוחר מחודש אוגוסט של שנה זו. סטודנטים שלא יעמדו בתנאים אלו יועברו אוטומטית למסלול פרויקט. כלל זה אינו חל על הסטודנטים במסלולים:

  • MD MPH - שצריכים להגיש את הצעת המחקר שלהם בחודש מאי של שנת הלימודים בבית הספר לבריאות הציבור, וחייבים בתיזה ואינם יכולים לעשות פרויקט
  • אפידמיולוגיה - שחייבים בתיזה, ואינם יכולים לעשות פרויקט

 

מועד הגשת תזה: לא יאוחר מתום השנה השלישית ללימודים.

תאריכי התכנסות הוועדה ותאריך אחרון להגשת כלל החומרים לכל ישיבה, מופיע כאן

 

הגשת הצעת מחקר

 

שלב בתהליך 

טפסים רלוונטיים

הערות 

הצעת מחקר

טרם כתיבת הצעת המחקר

קריטריונים להנחיית תיזה

 

 

הנחיות לחלקו.ה של הסטודנט.ית בביצוע עבודת הגמר  
דרישות אקדמיות למסלול מחקרי (עם תיזה) רק סטודנטים העומדים בקריטריונים רשאים להגיש הצעת מחקר לתיזה
הנחיות להגשת הצעת מחקר מחקר תצפיתי 

למסלול ניהול מערכות בריאות בלבד (כל סוגי ההצעות)

על המחקר לכלול לפחות שאלת מחקר ניהולית אחת. 

יש להעביר את הצעת המחקר לבדיקת

רכז מסלול ניהול, ד"ר תומר זיו-ברן

 zivtome@tauex.tau.ac.il

לפני הגשת ההצעה לועדה. 

מחקר איכותני

הנחיות קדם לפני לקראת הגשת הצעת מחקר מסוג ניסוי קליני

ניסוי קליני

סקירת ספרות שיטתית וניתוח על (מטה אנליזה)
ניתוח עלות תועלת או מודלים
מחקר בבני אדם שאינו קליני (מסלול פיזיולוגיה של המאמץ)
  הנחיות לכתיבת רשימת ספרות  
דף שער להצעת מחקר

מסלול הכללי

 
מסלול קידום בריאות
מסלול ניהול
אפידמיולוגיה
ניהול מצבי חירום ואסון
תעסוקתית
פיזיולוגיה של המאמץ
טופס מנחה להצעת מחקר טופס מנחה  

 

 

הגשת עבודת התיזה

 

 

שלב בתהליך 

טפסים רלוונטיים

הערות 

הגשת תיזה

 

הנחיות להגשת תיזה הנחיות להגשת עבודת מחקר תצפיתי  

מחקר איכותני

סקירת ספרות שיטתית ומטה אנליזה
הנחיות לניסויים קליניים
הנחיות לכתיבת רשימת ספרות
הנחיות להגשת עבודת גמר על מחקר בפיזיולוגיה של המאמץ שאינו מחקר קליני 
הנחיות להגשת עבודת מחקר מסוג ניתוח עלות תועלת
דפי שער לעבודת תיזה בעברית

דף שער בריאות הציבור כללי

 
דף שער בריאות הציבור קידום בריאות
דף שער בריאות הציבור ניהול
דף שער בניהול מצבי חירום ואסון
דף שער בפיזיוולוגיה של המאמץ
דף שער באפידמיולוגיה
דפי שער לעבודת תיזה באנגלית

דף שער בריאות הציבור כללי

 
דף שער בריאות הציבור ניהול
דף שער בריאות הציבור קידום בריאות
דף שער אפידמיולוגיה
דף שער פיזיולוגיה של המאמץ
דף שער ניהול מצבי חירום ואסון
דף שער רפואה תעסוקתית
הגשת עבודת גמר כמאמר מדעי

עבודת גמר כמאמר מדעי

 

בדיקת (IF) Impact Factor

לצורך הגשת עבודה כמאמר מדעי

אישור מנחה להגשת עבודת גמר כמאמר מדעי
הצהרת הסטודנט.ית להגשת עבודת גמר בצורת מאמר מדעי
טופס מנחה להנחיית עבודת גמר טופס מנחה  
הצהרה על מקוריות עבודת הגמר טופס מקוריות יש למלא ולחתום על ההצהרה, ולצרף אותה להגשת העבודה
טופס העלאת עבודות גמר לתואר שני למאגר העבודות הדיגיטלי טופס העלאה למאגר דיגיטלי יש להגיש את הטופס מלא וחתום על ידי התלמיד/ה והמנחה בעת הגשת העבודה לוועדה
  בחינת ההגנה בעל פה נוהל בחינת גמר   

הנחיות האוניברסיטה בנושא אתיקה מופיעות כאן

 

הוועדה פועלת על פי עקרונות "הקיט המלא". לכן, יעלו לדיון בוועדה רק הצעות או עבודות שהוגשו בהתאם לרשימת התיוג המתאימה וכוללות את כל הטפסים הנלווים הנדרשים מהסטודנט ומהמנחה.
עיקרון "הקיט המלא" גורס כי יש להקפיד שהעבודה על מטלה תתחיל רק כאשר כל הפריטים הדרושים להשלמתה נמצאים בידינו.

זאת, כדי לקצר זמני תגובה, לשפר את איכות העבודה, להגדיל תפוקות ולחסוך בעלויות ("ניהול ממוקד- לעשות יותר עם מה שיש", בועז רונן ושמעון פס).

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>