דרישות, הנחיות וטפסים- עבודות גמר

עבודת התזה היא היישום של כל לימודי התואר השני בבית הספר לבריאות הציבור, ובעיקר התנסות חשובה בעבודת מחקר בתחום. זו הדרך שלכם להתנסות בכתיבה, איסוף מידע, אירגונו וניתוחו, ולבסוף הוצאת מסקנות. עבודת הגמר תתבצע בתחום הרלוונטי לבריאות הציבור ולמסלול הספציפי הנלמד.  רשאים להגיש הצעת מחקר הם תלמידים העומדים בדרישות האקדמיות כמפורט בהנחיות (יתכנו קורסים שטרם נלמדו ובמקרה זה על התלמיד להשלים את הקורסים במועד הראשון בו הם ניתנים ולעמוד בדרישות בהתאם למפורט בהנחיות).
כדי למצוא מנחה לעבודת הגמר, עליכם להיכנס לרשימת המנחים של בית הספר, המחולקת לפי נושאי המחקר של חברי הסגל השונים. בפניה לחבר סגל אנא ציינו את הרקע שלכם, הלימודי והתעסוקתי, את תחומי העניין שלכם, וצרפו גיליון ציונים עדכני.
את רשימת המנחים תוכלו למצוא כאן


עבור מנחים שאינם מופיעים ברשימה, יש לקבל את אישור ועדת עבודות הגמר טרם התחלת הכנת הצעת המחקר.


לאחר ההתקשרות הראשונית עם המנחה וטרם הכנת הצעת המחקר, יש למלא את טופס ההתקשרות ולהעבירו חתום על ידי התלמיד והמנחה למזכירות. על התלמיד לקחת חלק פעיל בתכנון המחקר ובכלל זאת, העמקה בנושא המחקר וסקירת ספרות, גיבוש מטרות המחקר, השערות המחקר, קביעת המתודולוגיה, הגדרת המשתנים, קריטריוני ההכללה וההוצאה וכיו"ב. התזה תהווה מחקר אנליטי (מחקרים תיאוריים לא יאושרו). לתלמיד תינתן גישה לנתונים המלאים אשר עליהם יתבסס המחקר כאמור בהצעת המחקר. התלמיד ינסח באופן עצמאי את עיקרי הממצאים ומסקנות המחקר בעבודת הגמר.
תלמידים המעוניינים לבצע את עבודת הגמר מתוך מאגרי נתונים קיימים יידרשו לעמוד בדרישות אקדמיות נוספות כמתואר בהנחיות. בעבודות המתבססות על מאגרי נתונים קיימים, עבודת התזה תכלול שימוש בכלים אפידמיולוגיים וסטטיסטיים מתקדמים. התלמיד יכין את קובץ הנתונים לעיבוד הסטטיסטי ויבצע את עיבוד הנתונים באופן עצמאי תוך שימוש בשיטות סטטיסטיות מתקדמות. טרם הכנת הצעת המחקר, יש לעיין בהנחיות (חלקו של התלמיד ודגשים לעבודת הגמר).


בכל מקרה בו נדרש שינוי מהותי בתוכנית המחקר שאושרה (לדוגמה: שינוי במטרות המחקר, שינויים בגודל המדגם, שינויים באוכלוסיית המחקר, שינויים בשיטת ביצוע המחקר וכדומה) יפנה התלמיד לוועדה בבקשה לאישור השינוי הדרוש בתוכנית המחקר- לפני ביצוע השינוי. לצורך בחינת הוועדה, על התלמיד/ה והמנחה/ים להגיש מכתב הסבר, הצעה מתוקנת הכוללת את השינויים המבוקשים מודגשים בצבע בגוף ההצעה והצעה מתוקנת ללא הדגשות.
היקף עבודת הגמר צריך להתאים לתקופת מחקר של כשנה. העבודה תוגש בעברית או באנגלית וגוף העבודה לא יעלה על 80 עמודים. עבודת הגמר תבחן על ידי הועדה לעבודות גמר. לאחר בחינת עבודת הגמר על ידי הוועדה, תשלח עבודת הגמר לשיפוט. התלמיד יתקן את עבודתו בהתאם לחוות דעת השופטים ויגן עליה בבחינה בעל פה.


מי שעומד בקריטריונים להגשת תזה, ומצא מנחה, צריך להגיש הצעת מחקר לתזה לוועדה לעבודות גמר. ניתן להגיש הצעות מחקר החל מתום הסמסטר הראשון בשנת הלימודים הראשונה.  המועד האחרון להגשת ההצעה בכל תוכנית : 

  • אפידמיולוגיה ורפואה מונעת, בריאות הציבור במסלול הכללי, בריאות הציבור במסלול קידום בריאות, בריאות הציבור במסלול ניהול מערכות בריאות, בריאות תעסוקתית, פיזיולוגיה של המאמץ  – מומלץ להגיש את הצעת המחקר עד תחילת סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה, ובכל מקרה לא יאוחר מתום סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה לתואר. ההצעה צריכה להיות מאושרת לא יאוחר מחודש אוגוסט של שנת הלימודים השנייה.
  • בריאות הציבור במסלול MD/MPH ורופאים במסלול חלופה למדעי יסוד - יש להגיש הצעת מחקר במהלך הסמסטר השני ללימודים עד חודש מאי (את עבודת הגמר יש להגיש לפני תחילת הסטאז' בלימודי הרפואה).
  • ניהול מצבי חירום ואסון - עד תום שנת הלימודים הראשונה.

סטודנטים שלא יעמדו בתנאים אלו יועברו אוטומטית למסלול פרויקט (למעט אפידמיולוגיה).

מועד הגשת תזה:  

  • אפידמיולוגיה ורפואה מונעת, בריאות הציבור במסלול הכללי, בריאות הציבור במסלול קידום בריאות, בריאות הציבור במסלול ניהול מערכות בריאות, בריאות תעסוקתית, פיזיולוגיה של המאמץ - לא יאוחר מתום השנה השלישית ללימודים.
  • בריאות הציבור במסלול MD/DMD-MPH - את עבודת הגמר יש להגיש לפני תחילת הסטאז' בלימודי הרפואה.
  • ניהול מצבי חירום ואסון – לא יאוחר מתום השנה השנייה ללימודים.


תאריכי התכנסות הוועדה ותאריך אחרון להגשת כלל החומרים לכל ישיבה, מופיע כאן

 

 

הגשת הצעת מחקר

 

שלב בתהליך 

טפסים רלוונטיים

הגשת הצעת מחקר

טרם כתיבת הצעת המחקר

סדרי הנחיה לעבודות מוסמך

דרישות אקדמיות לעבודת גמר (תזה)

חלקו של התלמיד ודגשים לעבודת הגמר

טופס התקשרות עם מנחה

הנחיות להגשת הצעת מחקר מחקר תצפיתי 
מחקר בגישה איכותנית

הנחיות קדם להגשת הצעת מחקר מסוג ניסוי קליני

ניסוי קליני

סקירה שיטתית ומטה אנליזה
מחקר מבוסס ניתוח עלות תועלת או מודלים
מחקר בפיזיולוגיה של המאמץ שאינו מחקר קליני
הנחיות לכתיבת רשימת ספרות
דפי שער להצעת מחקר

מוסמך בבריאות הציבור מסלול כללי

מוסמך בבריאות הציבור מסלול קידום בריאות
מוסמך בבריאות הציבור מסלול ניהול מערכות בריאות
מוסמך באפידמיולוגיה ורפואה מונעת
מוסמך בניהול מצבי חירום ואסון
מוסמך בבריאות תעסוקתית
מוסמך בפיזיולוגיה של המאמץ
טופס מנחה טופס מנחה להצעת מחקר לתואר מוסמך

 

 

הגשת עבודת התיזה

 

 

שלב בתהליך 

טפסים רלוונטיים

הנחיות להגשת תיזה

 

הנחיות להגשת תיזה  מחקר תצפיתי

מחקר בגישה איכותנית

סקירה שיטתית ומטה אנליזה
ניסוי קליני
 מחקר בפיזיולוגיה של המאמץ שאינו מחקר קליני 
 ניתוח עלות תועלת
מחקר מבוסס מודלים
עבודת גמר המבוססת על מאמר מדעי
אישור מנחה להגשת עבודת גמר המבוססת על מאמר מדעי
הצהרת התלמיד על בקשה להגשת עבודת גמר המבוססת על מאמר מדעי
בדיקת Impact Factor  IF של הירחון
הנחיות לכתיבת רשימת ספרות
דפי שער לעבודת גמר בעברית

מוסמך בבריאות הציבור במסלול בכללי

מוסמך בבריאות הציבור במסלול קידום בריאות
מוסמך בבריאות הציבור במסלול ניהול מערכות בריאות
מוסמך באפידמיולוגיה ורפואה מונעת
מוסמך בניהול מצבי חירום ואסון
מוסמך בבריאות תעסוקתית
מוסמך בפיזיולוגיה של המאמץ
דפי שער לעבודת גמר באנגלית מוסמך בבריאות הציבור במסלול כללי
מוסמך בבריאות הציבור במסלול קידום בריאות

מוסמך בבריאות הציבור במסלול מנהל מערכות בריאות

מוסמך באפידמיולוגיה ורפואה מונעת
מוסמך בניהול מצבי חירום ואסון
מוסמך בבריאות תעסוקתית
מוסמך בפיזיולוגיה של המאמץ
טפסים נלווים להגשת עבודת גמר

הצהרה על מקוריות עבודת הגמר

העלאת עבודות גמר לתואר שני למאגר העבודות הדיגיטלי

הצהרת התלמיד על בקשה להגשת עבודת גמר המבוססת על מאמר מדעי

טופס מנחה

הערכת עבודת הגמר לתואר מוסמך

אישור מנחה לעבודת גמר המבוססת על מאמר מדעי

בחינת הגנה נוהל בחינת הגמר לתואר מוסמך

הנחיות האוניברסיטה בנושא אתיקה מופיעות כאן

 

הוועדה פועלת על פי עקרונות "הקיט המלא". לכן, יעלו לדיון בוועדה רק הצעות או עבודות שהוגשו בהתאם לרשימת התיוג המתאימה וכוללות את כל הטפסים הנלווים הנדרשים מהסטודנט ומהמנחה.
עיקרון "הקיט המלא" גורס כי יש להקפיד שהעבודה על מטלה תתחיל רק כאשר כל הפריטים הדרושים להשלמתה נמצאים בידינו.

זאת, כדי לקצר זמני תגובה, לשפר את איכות העבודה, להגדיל תפוקות ולחסוך בעלויות ("ניהול ממוקד- לעשות יותר עם מה שיש", בועז רונן ושמעון פס).

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>