תכנית לימודים לתואר מוסמך בבריאות הציבור (MPH) במסלול ניהול מערכות בריאות לבעלי תואר דוקטור לרפואה (MD) / רפואת שיניים (DMD) / בעלי PhD במקצועות רלוונטים

התכנית מוכרת  על-ידי ההסתדרות הרפואית לצורכי התמחות בבריאות ציבור. הלימודים במסלול ניהול מערכות בריאות מוכרים גם לצורכי התמחות במנהל רפואי ולרופאי שיניים כרופא אחראי במרפאת תאגיד.​

 

התכנית היא תכנית מובנת עם קורסי חובה המרוכזים ביום לימודים אחד. התכנית מאפשרת לימודים עם/ללא עבודת גמר (תיזה). 

 

התכנית במסלול עם תזה מוכרת כחלופה לעבודת מחקר במדעי היסוד, בהתאם להנחיות של ההסתדרות הרפואית ובכפוף לאישורה.

תיאור התכנית

 

היקף הקורסים הנדרש לקבלת התואר:

 • ללומדים עם עבודת גמר - 31.5 ש"ס (4 סמסטרים). מי שנרשם לתכנית במסגרת החלופה למדעי היסוד יצטרך לסיים את החובות בשנה אחת.
 • ללומדים ללא עבודת גמר - 37.5 ש"ס (4 סמסטרים)

במסגרת הלימודים במסלול, על כל תלמיד/ה להשתתף ב:

 • קורסי חובה פקולטטיים: 5.5 ש"ס במסלול עם עבודת גמר או 4 ש"ס במסלול ללא עבודת גמר.
 • קורסי חובה של התכנית: 14 ש"ס.
 • קורסי חובה של מסלול ניהול מערכות בריאות - 12 ש"ס במסלול עם עבודת גמר או 19.5 במסלול ללא עבודת גמר.
 • רופאים שמעוניינים בתזה ממאגרי מידע ידרשו לעבור גם את הקורס חקר בסיסי נתונים 0158.1021 או שיטות סטטיסטיות מתקדמות 0158.1015​ או היבטים נבחרים בשיטות אפידמיולוגיות מתקדמות​ 0158.1207​ .* קורסים אלה לא בהכרח יתקיימו ביום המרוכז. נא לעיין במערכת השעות לבדיקת מועדי הקורסים.

​דרישות נוספות:

 • השתתפות בפרקטיקום ייעודי בבריאות ציבור (0146.9990​באחת מלשכות הבריאות של משרד הבריאות.

 • השתתפות בסמינריונים של ביה"ס לבריאות הציבור וצבירת 15 חתימות עד תום הלימודים.

 • מציאת מנחה לעבדת הגמר (תיזה) או פרויקט במהלך שנת הלימודים הראשונה.

 • הגשת הצעת מחקר לעבודת גמר (תיזה) או פרויקט עם תום שנת הלימודים הראשונה. רופאים המשתתפים בתכנית כחלק ממדעי היסוד צריכים להגיש הצעת מחקר לתזה עד לסוף חודש מאי.  

 • הגשת עבודת גמר (תיזה) או פרויקט כמקובל בתוכנית המוסמך בבריאות הציבור.

 • בחינה בעל-פה על עבודת הגמר (תיזה בלבד)

 • מי שלומד במסלול לבעלי MD / PhD ומקבל פטור מקורס חובה, חייב להשלים את מספר הש"ס עליהן קיבל פטור בקורסי בחירה. קורסי הבחירה דורשים אישור של יועץ אקדמי.


 

מבנה תכנית הלימודים

 

 

קורסי חובה פקולטתיים (4-5.5 ש"ס)

0103.0012 - ביוסטטיסטיקה א' ומעבדת מחשב

4 ש"ס

0103.7000 - כתיבה מדעית (חובה רק ללומדים עם עבודת גמר - תיזה)

1.5 ש"ס

0146.4400 - משאבי ספריה למדעי החיים ולרפואה – קורס ווירטואלי

0 ש"ס

 

קורסי החובה של תכנית מוסמך בבריאות הציבור (14 ש"ס)

0158.1011 - מבוא לאפידמיולוגיה

2 ש"ס

0158.1110 - ביוסטטיסטיקה ב'

3 ש"ס

0158.1013 - שיטות סקר ומחקר באפידמיולוגיה

2 ש"ס

0158.1206 - תכנון מחקר אפידמיולוגי וכתיבת הצעת מחקר

1 ש"ס

0146.1000 - בריאות הציבור: מהתיאוריה למעשה 

2 ש"ס

0158.1205 - מבוא לניהול מערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1117 - מבוא לכלכלת בריאות

2 ש"ס

 

קורסי חובה של מסלול ניהול מערכות בריאות (12 ש"ס)

0146.1007 - ניהול טכנולוגיות רפואיות

2 ש"ס

0146.1008 - תפעול מערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1009 - כלכלת בריאות​

2 ש"ס

0146.1010 - יסודות החשבונאות למערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1011 - יסודות המימון למערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1013 - מדיניות ושירותי בריאות בארץ ובעולם

2 ש"ס
 

קורסי חובה נוספים של מסלול ניהול מע' בריאות ללומדים ללא עבודת גמר (7.5 ש"ס)

0103.0032 - תורת החלטות - יישומים למערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1101 - ניתוח עלות תועלת

2 ש"ס

0146.1123 - משפט ובריאות הציבור

1.5 ש"ס

0146.1124 - ניהול איכות בשרותי בריאות (לא נפתח בתשפ"ד)

או

0158.1124 - מבוא לאינפורמטיקה רפואית וביג דאטה ברפואה (לא נפתח בתשפ"ד)

* באופן חריג בשנת תשפ"ד ייקחו הסטודנטים במסלול את הקורס אפידמיולוגיה של תזונה, במקום הקורסים האלו

2 ש"ס
 

 

 

השתתפות בסמינרים

 1. כל סטודנט במסלול חייב לצבור במהלך לימודיו לפחות 15 חתימות בגין השתתפות בהרצאות סמינריוניות.

 2. השתתפות בכנס מדעי חיצוני, בידיעת המנחה, שקולה להשתתפות ב – 2 הרצאות סמינריוניות. תאושר השתתפות בשני כנסים חיצונים בלבד (לאורך כל התואר), וזאת בהצגת אישור תשלום / אישור השתתפות בכנס ותג שם בלבד.

 3. כל סטודנט ינהל רישום של ההרצאות הסמינריוניות בהן השתתף דרך אתר ה-moodle. 

 4. לאחר שישלים הסטודנט את השתתפותו בהרצאות הסמינריוניות כנדרש, ישלח הסטודנט מייל למזכירות ביה"ס. סיום חובת הסמינרים תהווה תנאי לסיום לימודיו לתואר.​

 5. מומלץ לכל סטודנט המבצע תיזה, במעמד סיום התואר, לתאם מועד ולהציג את תוצאות מחקרו במסגרת סמינר בית ספרי או במסגרות אחרות של ימי עיון או כנסים מדעיים. 

 

עבודות סיום התואר

 • בחירה באופן הלימוד (תזה או פרויקט) מתבצעת במהלך שנת הלימודים הראשונה.
 • התלמידים מתבקשים לחפש מנחה לתזה או לפרויקט רק לאחר קבלתם ללימודים ובמהלך השנה הראשונה ללימודים
 • בשני המסלולים (עם תיזה/ פרויקט) על המחקר לכלול לפחות שאלת מחקר ניהולית אחת.
 • בשני המסלולים (עם תיזה/ פרויקט) יש להעביר את הצעת המחקר לבדיקת רכז מסלול ניהול, ד"ר תומר זיו- ברן zivtome@tauex.tau.ac.il , לפני הגשת ההצעה לועדה.

>> למידע והנחיות בנושא עבודת גמר (תיזה)

>> למידע והנחיות לגבי הגשת פרויקט

  

 

 

פרקטיקום ייעודי באחת מלשכות הבריאות של משרד הבריאות

כל תלמיד במסלול יחויב בהשתתפות בפרקטיקום ייעודי בבריאות הציבור באחת הלשכות של משרד הבריאות.

יש ליצור קשר עם המזכירות במהלך הסמסטר הראשון לבירור מועד הפרקטיקום.

 

שקלול ציון סופי וזכאות לתואר

 

א. הרכב ציון הגמר במסלול עם עבודת גמר יהיה כדלקמן:

     שקלול הציונים בקורסים 40%                                                                       

     ציון עבודת הגמר:   

     ציון המנחה (מנחים) 20%                                                                               

     ציון השופטים 20%                                          

     ציון הבחינה בעל פה 20%

 

ב. הרכב ציון הגמר במסלול עם פרויקט מסכם יהיה כדלקמן:

     שקלול הציונים בקורסים 75%

     ציון על הפרויקט:

     ציון מנחה 10%

     ציון שופט 15%

 

 

ט.ל.ח., המידע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ובמקרה של סתירה בין המידע באתר זה לבין תקנון המדרשה לתארים מתקדמים ו/או תקנון הפקולטה לרפואה ו/או תקנון האוניברסיטה, יגבר האמור בתקנונים אלו.


 

 • בשני המסלולים (עם תיזה/ פרויקט) על המחקר לכלול לפחות שאלת מחקר ניהולית אחת.
 • בשני המסלולים (עם תיזה/ פרויקט) יש להעביר את הצעת המחקר לבדיקת רכז מסלול ניהול , ד"ר תומר זיו- ברן zivtome@tauex.tau.ac.il , לפני הגשת ההצעה לועדה
 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>