תכנית לימודים לתואר מוסמך בבריאות הציבור (MPH) במסלול ניהול מערכות בריאות לבעלי תואר דוקטור לרפואה (MD) / רפואת שיניים (DMD) / בעלי PhD במקצועות רלוונטים

התכנית מוכרת  על-ידי ההסתדרות הרפואית לצורכי התמחות בבריאות ציבור. הלימודים במסלול ניהול מערכות בריאות מוכרים גם לצורכי התמחות במנהל רפואי ולרופאי שיניים כרופא אחראי במרפאת תאגיד.​

 

התכנית היא תכנית מובנת עם קורסי חובה המרוכזים ביום לימודים אחד. התכנית מאפשרת לימודים עם/ללא עבודת גמר (תיזה). 

 

התכנית במסלול עם תזה מוכרת כחלופה לעבודת מחקר במדעי היסוד, בהתאם להנחיות של ההסתדרות הרפואית ובכפוף לאישורה.

תיאור התכנית

 

היקף הקורסים הנדרש לקבלת התואר:

 • ללומדים עם עבודת גמר - 31.5 ש"ס (4 סמסטרים). מי שנרשם לתכנית במסגרת החלופה למדעי היסוד יצטרך לסיים את החובות בשנה אחת.
 • ללומדים ללא עבודת גמר - 37.5 ש"ס (4 סמסטרים)

במסגרת הלימודים במסלול, על כל תלמיד/ה להשתתף ב:

 • קורסי חובה פקולטטיים: 5.5 ש"ס במסלול עם עבודת גמר או 4 ש"ס במסלול ללא עבודת גמר.
 • קורסי חובה של התכנית: 14 ש"ס.
 • קורסי חובה של מסלול ניהול מערכות בריאות - 12 ש"ס במסלול עם עבודת גמר או 19.5 במסלול ללא עבודת גמר.
 • רופאים שמעוניינים בתזה ממאגרי מידע ידרשו לעבור גם את הקורס חקר בסיסי נתונים 0158.1021 או שיטות סטטיסטיות מתקדמות 0158.1015​ או היבטים נבחרים בשיטות אפידמיולוגיות מתקדמות​ 0158.1207​ .* קורסים אלה לא בהכרח יתקיימו ביום המרוכז. נא לעיין במערכת השעות לבדיקת מועדי הקורסים.

​דרישות נוספות:

 • השתתפות בפרקטיקום ייעודי בבריאות ציבור (0146.9990​באחת מלשכות הבריאות של משרד הבריאות.

 • השתתפות בסמינריונים של ביה"ס לבריאות הציבור וצבירת 15 חתימות עד תום הלימודים.

 • מציאת מנחה לעבדת הגמר (תיזה) או פרויקט במהלך שנת הלימודים הראשונה.

 • הגשת הצעת מחקר לעבודת גמר (תיזה) או פרויקט עם תום שנת הלימודים הראשונה. רופאים המשתתפים בתכנית כחלק ממדעי היסוד צריכים להגיש הצעת מחקר לתזה עד לסוף חודש מאי.  

 • הגשת עבודת גמר (תיזה) או פרויקט כמקובל בתוכנית המוסמך בבריאות הציבור.

 • בחינה בעל-פה על עבודת הגמר (תיזה בלבד)

 • מי שלומד במסלול לבעלי MD / PhD ומקבל פטור מקורס חובה, חייב להשלים את מספר הש"ס עליהן קיבל פטור בקורסי בחירה. קורסי הבחירה דורשים אישור של יועץ אקדמי.


 

מבנה תכנית הלימודים

 

 

קורסי חובה פקולטתיים (4-5.5 ש"ס)

0103.0012 - ביוסטטיסטיקה א' ומעבדת מחשב

4 ש"ס

0103.7000 - כתיבה מדעית (חובה רק ללומדים עם עבודת גמר - תיזה)

1.5 ש"ס

0146.4400 - משאבי ספריה למדעי החיים ולרפואה – קורס ווירטואלי

0 ש"ס

 

קורסי החובה של תכנית מוסמך בבריאות הציבור (14 ש"ס)

0158.1011 - מבוא לאפידמיולוגיה

2 ש"ס

0158.1110 - ביוסטטיסטיקה ב'

3 ש"ס

0158.1013 - שיטות סקר ומחקר באפידמיולוגיה

2 ש"ס

0158.1206 - תכנון מחקר אפידמיולוגי וכתיבת הצעת מחקר

1 ש"ס

0146.1000 - בריאות הציבור: מהתיאוריה למעשה 

2 ש"ס

0158.1205 - מבוא לניהול מערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1117 - מבוא לכלכלת בריאות

2 ש"ס

 

קורסי חובה של מסלול ניהול מערכות בריאות (12 ש"ס)

0146.1007 - ניהול טכנולוגיות רפואיות

2 ש"ס

0146.1008 - תפעול מערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1009 - כלכלת בריאות​

2 ש"ס

0146.1010 - יסודות החשבונאות למערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1011 - יסודות המימון למערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1013 - מדיניות ושירותי בריאות בארץ ובעולם

2 ש"ס
 

קורסי חובה נוספים של מסלול ניהול מע' בריאות ללומדים ללא עבודת גמר (7.5 ש"ס)

0103.0032 - תורת החלטות - יישומים למערכות בריאות

2 ש"ס

0146.1101 - ניתוח עלות תועלת

2 ש"ס

0146.1123 - משפט ובריאות הציבור

1.5 ש"ס

0146.1124 - ניהול איכות בשרותי בריאות

או

0158.1124 - מבוא לאינפורמטיקה רפואית וביג דאטה ברפואה

2 ש"ס
 

 

 

השתתפות בסמינרים

 1. כל סטודנט במסלול חייב לצבור במהלך לימודיו לפחות 15 חתימות בגין השתתפות בהרצאות סמינריוניות.

 2. השתתפות בכנס מדעי חיצוני, בידיעת המנחה, שקולה להשתתפות ב – 2 הרצאות סמינריוניות. תאושר השתתפות בשני כנסים חיצונים בלבד (לאורך כל התואר), וזאת בהצגת אישור תשלום / אישור השתתפות בכנס ותג שם בלבד.

 3. כל סטודנט ינהל רישום של ההרצאות הסמינריוניות בהן השתתף דרך אתר ה-moodle. 

 4. לאחר שישלים הסטודנט את השתתפותו בהרצאות הסמינריוניות כנדרש, ישלח הסטודנט מייל למזכירות ביה"ס. סיום חובת הסמינרים תהווה תנאי לסיום לימודיו לתואר.​

 5. מומלץ לכל סטודנט המבצע תיזה, במעמד סיום התואר, לתאם מועד ולהציג את תוצאות מחקרו במסגרת סמינר בית ספרי או במסגרות אחרות של ימי עיון או כנסים מדעיים. 

 

אופן הלימוד: עם או ללא עבודת גמר (תיזה)

 • בחירה באופן הלימוד (תיזה או פרויקט) מתבצעת במהלך שנת הלימודים הראשונה.
 • התלמידים מתבקשים לחפש מנחה לתיזה או לפרויקט רק לאחר קבלתם ללימודים ותשלום דמי המקדמה.
 • על כלל התלמידים חלה החובה להגיש הצעת מחקר לתיזה או לפרויקט לא יאוחר מהשבוע הראשון של שנת הלימודים השנייה.
 • בשני המסלולים (עם תיזה/ פרויקט) על המחקר לכלול לפחות שאלת מחקר ניהולית אחת.
 • בשני המסלולים (עם תיזה/ פרויקט) יש להעביר את הצעת המחקר לבדיקת רכז מסלול ניהול , ד"ר תומר זיו- ברן zivtome@tauex.tau.ac.il , לפני הגשת ההצעה לועדה.

עבודת גמר (תיזה)

עבודת הגמר תתבצע בתחום הרלוונטי לבריאות הציבור ולמסלול הספציפי הנלמד. מטרת העבודה היא לאפשר לסטודנט להוכיח מחשבה עצמאית וכן את היכולת לאסוף, לעבד ולדווח על ממצאי מחקרו. סטודנט אשר סיים את לימודיו במסלול ללא עבודת גמר, אינו רשאי יהיה להגיש מועמדות ללימודי תואר שלישי.

רשאים להגיש מועמדות למסלול עם עבודת גמר הם סטודנטים שעמדו בדרישות הקדם כמפורט בתקנון ועדת עבודות הגמר.

תלמידים המעוניינים לבצע את עבודת הגמר מתוך מאגרי נתונים קיימים יידרשו לעמוד בדרישות נוספות, המפורטות אף הן בתקנון ועדת עבודת גמר, וכן: .

 1. לקחת חלק פעיל בתכנון המחקר ובכלל זאת, העמקה בנושא המחקר וסקירת ספרות, גיבוש מטרות המחקר, השערות המחקר, קביעת המתודולוגיה, הגדרת המשתנים, קריטריוני ההכללה וההוצאה וכיו"ב.
 2. התזה תהווה מחקר אנליטי (מחקרים תיאוריים לא יאושרו) ותכלול שימוש בכלים אפידמיולוגיים וסטטיסטיים מתקדמים המתאימים לשיטות המחקר, כגון: רגרסיות רבות משתנים וטיפול מתאים בנתונים חסרים.
 3. לתלמיד תינתן גישה לנתונים המלאים אשר עליהם יתבסס המחקר כאמור בהצעת המחקר. התלמיד יכין את קובץ הנתונים לעיבוד הסטטיסטי ויבצע את עיבוד הנתונים באופן עצמאי תוך שימוש בשיטות סטטיסטיות מתקדמות. התלמיד יצהיר בגוף העבודה על כך כי ביצע באופן עצמאי ובהדרכת המנחים את כל עיבוד הנתונים.
 4. התלמיד יבצע עבודת בקרה על איכות הנתונים ותוקפם בהקשר של נושא מחקרו. במקרים בהם עבודות תיקוף אינן אפשרויות, ישולב בעבודת הגמר פרק הכולל "ניתוחי רגישות". על התלמיד להגדיר בפרק זה את המשתנים החשובים לגביהם אין אפשרות לבצע תיקוף ולהתייחס למשמעות של העדר אפשרות לתקף על ממצאי המחקר (מידת ההטיה האפשרית). לאור זה, יבצע סימולציות על מידת ההטיה.
 5. תלמיד ינסח באופן עצמאי את עיקרי הממצאים ומסקנות המחקר בעבודת הגמר.

היקף עבודת הגמר צריך להתאים לתקופת מחקר של כשנה.

 • מועד הגשת הצעת המחקר: שבוע ראשון של שנת לימודים שניה. תלמיד שלא יגיש את ההצעה ולא אושרה לו דחיה, יועבר למסלול ללא תיזה (פרויקט) בסיום הסמסטר השלישי.
 • מועד הגשת תיזה: לא יאוחר מתום  השנה השלישית ללימודים.

העבודה תוגש בעברית (אלא אם התקבל אישור להגישה באנגלית) והיקפה לא יעלה על 80 עמודים. עבודת הגמר תבחן על ידי הועדה לעבודות גמר, כמקובל במדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה. לאחר בחינת עבודת הגמר על ידי הוועדה, תשלח עבודת הגמר לשיפוט. התלמיד יתקן את עבודתו בהתאם לחוות דעת השופטים ויגן עליה בבחינה בעל פה.

>> למידע נוסף והנחיות להגשת הצעת מחקר ועבודת הגמר (תיזה)

 

פרויקט גמר

מטרת פרויקט הגמר הינה התנסות ותרגול השימוש בכלי מחקר שנרכשו במהלך הלימודים. הפרויקט ייעשה על ידי סטודנטים הלומדים ללא עבודת גמר בהנחייתו של אחד מאנשי הסגל של ביה"ס לבריאות הציבור או בפקולטה לרפואה או בפקולטה לניהול שבאוניברסיטת תל-אביב. נושאי תפקידים בכירים במערכת הבריאות (ובכלל זאת נושאי תפקידים בהנהלות בתי החולים, קופות החולים ומנהלי מחלקות, מכונים ויחידות בבתי חולים) יוכלו להיות מנחים אף אם אינם חברי סגל באוניברסיטת תל אביב.

פרטי המנחה הנבחר והצעת הפרויקט יוגשו לאישור ראש תכנית המוסמך בבריאות הציבור, וועדת עבודת הגמר של ביה"ס לבריאות הציבור בתחילת השבוע הראשון של שנת הלימודים השנייה. .

על התלמיד לברר מראש האם דרוש אישור ועדת הלסינקי לביצוע הפרויקט המוצע ולפעול להשגת האישור במידה ונדרש, כך שניתן יהיה לסיים את הפרויקט במועד.

ההיקף הרשמי של ההתנסות מקביל ליום עבודה בשבוע במהלך שלושה חודשים. עם זאת, מצופה מהסטודנט שיקדיש זמן להשלמת הפרויקט ככל הנדרש.

סיכום הפרויקט  - על התלמיד להגיש סיכום בכתב של עבודת הפרויקט עד לסוף השנה השנייה ללימודי התואר. הסיכום יהיה בהיקף של עד 40 עמודים ויכיל מבוא קצר והצגת השאלה המחקרית, תיאור השיטות, תוצאות, ודיון בממצאי הפרויקט. לאחר אישור המנחה יוגש הסיכום לוועדה לעבודות גמר לתואר שני ויועבר לבדיקה והערכה.

>> למידע נוסף והנחיות להגשת הצעת המחקר לפרויקט והגשת הפרויקט עצמו

 

פרקטיקום ייעודי באחת מלשכות הבריאות של משרד הבריאות

כל תלמיד במסלול יחויב בהשתתפות בפרקטיקום ייעודי בבריאות הציבור באחת הלשכות של משרד הבריאות.

יש ליצור קשר עם המזכירות במהלך הסמסטר הראשון לבירור מועד הפרקטיקום.

 

שקלול ציון סופי וזכאות לתואר

 

א. הרכב ציון הגמר במסלול עם עבודת גמר יהיה כדלקמן:

     שקלול הציונים בקורסים 40%                                                                       

     ציון עבודת הגמר:   

     ציון המנחה (מנחים) 20%                                                                               

     ציון השופטים 20%                                          

     ציון הבחינה בעל פה 20%

 

ב. הרכב ציון הגמר במסלול עם פרויקט מסכם יהיה כדלקמן:

     שקלול הציונים בקורסים 75%

     ציון על הפרויקט:

     ציון מנחה 10%

     ציון שופט 15%

 

 

ט.ל.ח., המידע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ובמקרה של סתירה בין המידע באתר זה לבין תקנון המדרשה לתארים מתקדמים ו/או תקנון הפקולטה לרפואה ו/או תקנון האוניברסיטה, יגבר האמור בתקנונים אלו.


 

 • בשני המסלולים (עם תיזה/ פרויקט) על המחקר לכלול לפחות שאלת מחקר ניהולית אחת.
 • בשני המסלולים (עם תיזה/ פרויקט) יש להעביר את הצעת המחקר לבדיקת רכז מסלול ניהול , ד"ר תומר זיו- ברן zivtome@tauex.tau.ac.il , לפני הגשת ההצעה לועדה
 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>